ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


Головний інженер проекту _______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Замовник _______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підрядної організації _______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4-1-99 С. 158

Додаток Е

(обов'язковий)

Форма

Відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах,

матеріалах і устаткуванні

Таблиця E.I

Номер рядка

Найменування

Одиниця виміру

Разом по будівництву

У тому числі по основних об'єктах

Утому числі за календарними періодами будівництва

1

2

3

4

5

6

Примітка 1. Номенклатура конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування (графа 2) повинна бути визначена в залежності від виду і особливостей будівництва.

Примітка 2. Потреба в матеріалах показується: над рискою - загальна потреба, під рискою - потреба, за винятком матеріалів для виготовлення конструкцій і виробів на підприємствах будівельної індустрії.

Головний інженер проекту ______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Замовник _______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник підрядної організації ______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4-1-99 С 159

Додаток Ж

(обов'язковий)

Форми

Звітні документи

Форма 1

Графік постачання на об'єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування

Найменування будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування

Одиниця виміру

Кількість

Рік, квартал, місяць, день

1

2

3

4

Відповідальний виконавець _____________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали}

Форма 2

Графік руху робочих кадрів по об'єкту

Найменування професій

робітників

Чисельність

робітників

Середньодобова чисельність робітників

за місяцями, тижнями, днями

1

2

3

і т.ін.

1

2

3

Відповідальний виконавець ___________ ______________________________

(підпис) (прізвшце, ініціали)

Форма З

Графік руху основних будівельних машин по об'єкту

Найменування

Одиниця

виміру

Кількість

машин

Змінність

Середньодобова кількість машин за днями, тижнями, місяцями

1

2

3

і т.ін.

1

2

3

4

5

Відповідальний виконавець ___________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4 -1-99 С. 160

Додаток И

(обов'язковий)

Форма

Календарний графік виконання робіт по об'єкту

Обсяг робіт

Затрати

Тривалість

Чисель-

Найменування робіт

одиниця виміру

кількість

праці, людино-дн.

робіт,

дн.

Кількість змін

Склад бригади

ність працюючих в зміну

Роки, квартали, місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відповідальний виконавець ________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4-1-99 С. 161

Додаток К

(обов'язковий)

Форма 1

Акт засвідчення прихованих робіт

Місто _____________________________________ ²___² _____________ 20_____ р.

( найменування робіт )

виконаних в _________________________________________________________________________

( найменування і місце розміщення об’єкта)

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації_________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада )

представника технічного нагляду замовника ___________________________________________

(прізвище, ініціали, посада )

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського нагляду проектною організацією)________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада )

провела огляд робіт, виконаних__________________________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про подане нижче:

1. До огляду пред'явлені такі роботи________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування проектної організації, номери креслень і дата їх складання)

  1. При виконанні робіт застосовані ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

  1. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації___

_____________________________________________________________________________________

(за наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені, номери креслень і дата погодження)

5. Дата:

початку робіт ____________________________________________________________________

закінчення робіт__________________________________________________________________

ДБН В.2.4-1-99 С. 162

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам щодо їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт з улаштування (монтажу) ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(найменування робіт і конструкцій)

Представник

будівельно-монтажної організації _____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник

технічного нагляду замовника _____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник

проектної організації ____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4-1-99 С. 163

Форма 2

Акт проміжного прийняття відповідальних

конструкцій

Місто ___________________________________ ² ____² _____________ 20 ____ р.

_________________________________________________________________________________

(найменування конструкцій)

виконаних в______________________________________________________________________

(найменування і місце розміщення об'єкта)

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації _____________________________________

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника_________________________________________

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації _________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд конструкцій і перевірку якості робіт, виконаних _________________________

__________________________________________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про подане нижче:

  1. Для прийняття пред'явлені такі конструкції ____________________________________

___________________________________________________________________________________

(перелік і стисла характеристика конструкцій)

2. Роботи виконані за проектною документацією________________________________

___________________________________________________________________________________

(найменування проектної організації, № креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації________________________________________________________________________________

(за наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

4. Дата: початку робіт ___________________________________________________________

закінчення робіт _________________________________________________________

ДБН В.2.4-1-99 С. 164

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами, правилами і технічними умовами.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт з улаштування (монтажу)___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування робіт і конструкцій)

Представник

будівельно-монтажної організації _________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник

технічного нагляду замовника _________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник

проектної організації _________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4 -1-99 С. 165

Форма 3

Акт про проведення пневматичного випробування напірного трубопроводу на міцність і герметичність

Місто________________ "__"_____________20__р.

Комісія у складі представників:

будівельно-монтажної організації ____________________________________________________

(найменування організації, посада,

прізвище, ініціали)

технічного нагляду замовника ________________________________________________________

(найменування організаці, посада, прізвище, ініціали)

експлуатаційної організації ___________________________________________________________

(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

склала цей акт про проведення пневматичного випробування на міцність і герметичність ділянки напірного трубопроводу ______________________________________________________

(найменування об'єкта та номери

пікетів на його межах)

Довжина трубопроводу ____м, матеріал труб _______, діаметр труб __ мм, матеріал

стиків ______________________________________________________________________________

Величина внутрішнього розрахункового тиску в трубопроводі Рр становить_____МПа

____(кгс/см2)

Для випробування на міцність тиск у трубопроводі був збільшений до_____МПа

_______ (кгс/см2) і підтримувався протягом 30 хвилин. Порушень цілісності трубопроводу не виявлено. Після цього тиск у трубопроводі було знижено до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) і під цим тиском трубопровід витримувався протягом 24 годин.

Після закінчення зазначеного терміну в трубопроводі початковий випробний тиск Рn становив 0,03 МПа (0,3 кгс/см ). Цьому тиску відповідає показання підключеного рідинного манометра Рn =_____мм вод.ст. (або в мм гас. ст. - при заповненні манометра гасом).

Час початку випробування____год__хв, початковий барометричний тиск становив ____мм рт. ст. Під цим тиском трубопровід було випробувано протягом __год. Після закінчення цього терміну було заміряно кінцевий випробний тиск у трубопроводі Pк, який досягав ____мм вод. ст. (____мм гас. ст.). При цьому кінцевий барометричний тиск

становив ____мм рт. ст.

Фактична величина зниження тиску в трубопроводі становить:

_____мм вод. ст., що менше допустимої величини тиску (таблиця 7 СНіП 3.05.04)

ДБН В.2.4-1-99 С. 166

Рішення комісії

Трубопровід визнано таким, що витримав пневматичне випробування на міцність і герметичність.

Представник

будівельно-монтажної організації __________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник

технічного нагляду замовника __________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник

експлуатаційної організації __________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДБН В.2.4-1-99 С. 167