процесів підтоплення,

впливу на них

водогосподарських

комплексів. Розроблення

прогресивних схем

водокористування,

підтримання

водорегулювальної

функції водозбірних

територій, відновлення і

підтримання сприятливого

гідрологічного режиму та

екологічного стану

водних об'єктів

2. Організація МНС, 2005-2009 800 800 600 400 400 3000 3000

систематичного вивчення, Держкомпри-

проведення моніторингу родресурсів,

та прогнозування Держжитлоко-

підтоплення, мунгосп,

інвентаризації, Держводгосп,

паспортизації та оцінки Мінприроди,

стану потенційно Національна

небезпечних територій, академія

зон затоплення паводками наук, Рада

та повенями, їх міністрів

картографування, Автономної

розроблення Республіки

проектно-технічної Крим,

документації для обласні,

винесення земельних Київська та

ділянок цих зон у натурі Севасто-

(на місцевості), польська

упорядкування та міські

підвищення технічного і держадмі-

технологічного рівня ністрації

водокористування,

вивчення питання щодо

встановлення заборони

(обмеження)

господарської

діяльності, яка

спричиняє виникнення

процесів підтоплення.

Розроблення та

реалізація

довгострокових заходів

із запобігання та

ліквідації наслідків

підтоплення земель

на басейново-

територіальному рівні

(контурно-меліоративна

організація територій

стійкого підтоплення

земель, відновлення

дренажної спроможності

річкових русел)

3. Розроблення Мінприроди, 2005-2030 5000 5000 10000 10000 10000 40000 60000 100000

проектно-технічної Держводгосп,

документації, Держжитлоко-

спрямованої на мунгосп,

інженерний захист земель Держкомпри-

та територій населених родресурсів,

пунктів від підтоплення, Рада

реконструкцію та міністрів

технічне переоснащення Автономної

меліоративних систем, Республіки

проведення Крим,

ремонтно-експлуатаційних обласні,

робіт на Київська та

міжгосподарській та Севастополь-

внутрішньогосподарській ська

меліоративній мережі, міські

впровадження нормованого держадмі-

водокористування, ністрації,

розроблення Держспожив-

еколого-економічного стандарт

обґрунтування

функціонування основних

водогосподарських

меліоративних

комплексів. Здійснення

заходів з реконструкції

аварійних

водопровідно-

каналізаційних мереж,

створення у містах

постійно діючої

зливно-скидної мережі,

недопущення перекриття

природного стоку

поверхневих і ґрунтових

вод інженерними

комунікаціями,

проведення будівництва

та реконструкція

дренажних систем, що

захищають населені

пункти від підтоплення.

Проведення моніторингу

стану забруднення водних

об'єктів, затоплення

населених пунктів,

сільськогосподарських

угідь, тваринницьких

комплексів і ферм

4. Забезпечення Мінприроди, 2005-2015 2500 5000 7500 5000 7500 27500 52500 80000

надійного, Держкомпри-

екологобезпечного родресурсів,

функціонування Держводгосп,

гідромеліоративного Держжитлоко-

комплексу. Розроблення і мунгосп,

реалізація пріоритетних Національна

проектів та академія

першочергових заходів наук, Рада

щодо стабілізації міністрів

гідроекологічної Автономної

ситуації. Обґрунтування Республіки

гідроекологічного Крим,

навантаження на обласні,

басейновому, Київська та

регіональному, місцевому Севасто-

та об'єктовому рівні. польська

Розроблення постійно міські

діючих гідрологічних держадмі-

схем річкових басейнів ністрації

та басейнів підземних

вод, створення

гідрогеологічних моделей

територій існуючого

підтоплення

5. Запобігання Мінприроди, 2005-2030 8300 21750 31500 31375 28875 121800 209650 331450

негативному впливу на Держводгосп,

поверхневі та підземні Держжитло-

води накопичувачів комунгосп,

промислових відходів, Держкомпри-

гірничодобувних родресурсів,

розробок, у тому числі Національна

здійснення академія

природоохоронних заходів наук, Рада

на особливо небезпечних міністрів

накопичувачах Автономної

промислових відходів, Республіки

удосконалення Крим,

документації щодо обласні,

проектування, Київська та

будівництва та Севасто-

експлуатації польська

накопичувачів міські

промислових відходів і держадмі-

стоків підприємств, ністрації

інженерних комунікацій

на промислових

майданчиках,

теплоелектроцентралей,

атомних електростанцій

тощо, забезпечення

керованого рівня

підземних та поверхневих

вод, здійснення

екологічно безпечної

ліквідації вугільних та

інших гірничих виробок.

Упорядкування

водовідведення на

сільськогосподарських

угіддях, реконструкція

(відновлення) дренажних

систем, що захищають

сільськогосподарські

угіддя від підтоплення

Разом за рахунок коштів:

державного бюджету 13300 20000 29200 29275 29275 121050 218950 340000

у тому числі 10000 13000 22000 21750 21750 85500 144500 230000

державного фонду

охорони навколишнього

природного середовища

місцевих бюджетів 3000 12000 20000 17250 17250 69500 105500 175000

(за згодою рад)

у тому числі місцевих 3000 12000 20000 17250 17250 69500 105500 175000

фондів охорони

навколишнього

природного середовища

інших джерел 1700 3600 8700 5200 5200 24400 89600 114000

______________

Усього 18000 35600 57900 51725 51725 214950 414050 629000