застосування, утилізації, знешкодження, знищення та захоронення

пестицидів і агрохімікатів, у тому числі не придатних або

заборонених до використання, за вмістом залишкової кількості

пестицидів, агрохімікатів та важких металів в атмосферному повітрі

(крім повітря робочої зони), морських, поверхневих

(крім поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських

потреб) та підземних водах, ґрунтах і землях природоохоронного

призначення.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з

пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

( Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 16-2. Компетенція спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з питань

аграрної політики у сфері діяльності, пов'язаної

з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері діяльності,

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

визначення потреби (обсягів та асортименту) у пестицидах і

агрохімікатах, координація їх виробництва для внутрішнього ринку;

погодження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених

до використання в Україні;

здійснення державного контролю за вмістом залишкових

кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у

поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб,

ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а

також у сільськогосподарській продукції та сировині.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань аграрної політики можуть належати й інші

види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами,

відповідно до закону.

( Закон доповнено статтею 16-2 згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 16-3. Компетенція спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з питань

охорони здоров'я у сфері діяльності, пов'язаної

з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань охорони здоров'я у сфері діяльності,

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до транспортування,

зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів,

матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

погодження планів державних випробувань пестицидів і

агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених

до використання в Україні;

здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами,

установами, організаціями всіх форм власності та громадянами

державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і

регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання,

застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової

кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та

продовольчій сировині, у тому числі імпортованих, лікарських

травах, водних об'єктах, воді, що використовується для

господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять,

організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних

грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та

рекреаційного призначення, у повітрі робочої зони;

наукове обґрунтування та затвердження гігієнічних нормативів

і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;

погодження дозволів на ввезення та застосування

незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на

виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і

агрохімікатів вітчизняного виробництва;

визначення переліку установ, які проводять

токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів

і агрохімікатів;

проведення арбітражних досліджень щодо

токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх

безпечного застосування.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань охорони здоров'я можуть належати й інші

види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами,

відповідно до закону.

( Закон доповнено статтею 16-3 згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 17. Права посадових осіб, які здійснюють

державний нагляд і державний контроль

за додержанням законодавства про

пестициди і агрохімікати

Посадові особи органів державної виконавчої влади, які

здійснюють державний нагляд та державний контроль у сфері

діяльності з пестицидами і агрохімікатами, в межах компетенції,

передбаченої законодавством, мають право:

вимагати від підприємств, установ, організацій незалежно від

форм власності і громадян, діяльність яких пов'язана з

виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням

пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, додержання

законодавства про пестициди і агрохімікати;

безперешкодно відвідувати підприємства, установи і

організації незалежно від форм власності, діяльність яких

пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням,

застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, інші

підконтрольні об'єкти з метою перевірки додержання законодавства

про пестициди і агрохімікати і відбору зразків необхідних

матеріалів для агрохімічних та інших аналізів і досліджень;

припиняти роботи із застосуванням пестицидів і агрохімікатів

в порядку, передбаченому законодавством;

забороняти ввезення і торгівлю пестицидами і агрохімікатами,

що не відповідають вимогам стандартів та інших документів з

стандартизації, і використання води у разі забруднення їх

залишками пестицидів і агрохімікатів у кількості, що перевищує

встановлені нормативи; ( Абзац п'ятий частини першої статті 17 із

змінами, внесеними згідно із Законами N 1628-IV ( 1628-15 ) від

18.03.2004, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )

вимагати усунення від роботи з пестицидами і агрохімікатами

осіб, які не мають відповідного посвідчення;

отримувати від міністерств, відомств, підприємств, установ,

організацій статистичні дані та іншу інформацію, необхідну для

здійснення державного контролю у цій сфері;

накладати адміністративні стягнення на осіб, винних у

порушенні законодавства про пестициди і агрохімікати, в порядку,

передбаченому законодавством.

Законні вимоги посадових осіб, що здійснюють державний нагляд

і державний контроль, є обов'язковими для виконання.

У разі забруднення харчових продуктів залишками пестицидів і

агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені вимоги, право

забороняти їх переробку і реалізацію надається спеціально

уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у

сфері аграрної політики відповідно до їх компетенції. ( Статтю 17

доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3078-IV ( 3078-15 )

від 15.11.2005 )

Р о з д і л V

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

СИРОВИНИ

( Назва розділу V в редакції Закону N 3078-IV ( 3078-15 ) від

15.11.2005 )

Стаття 18. Вимоги до безпечності сільськогосподарської

сировини

Сільськогосподарська сировина повинна відповідати санітарним

вимогам щодо максимальних меж залишків (максимально допустимий

рівень залишків) пестицидів і агрохімікатів.

Рішення про порядок використання сільськогосподарської

сировини, яка не відповідає цим вимогам, приймають органи

державної санітарно-епідеміологічної служби і державної

ветеринарної медицини відповідно до їх компетенції.

Сільськогосподарська сировина, яка не може бути використана,

підлягає вилученню, утилізації і знищенню у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.

( Стаття 18 в редакції Закону N 3078-IV ( 3078-15 ) від

15.11.2005 )

( Статтю 19 виключено на підставі Закону N 3078-IV

( 3078-15 ) від 15.11.2005 )

Р о з д і л VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства

про пестициди і агрохімікати

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за

собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну

відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідальність несуть особи, винні у:

приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити

або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну

і навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та

інших нормативних документів під час виробництва пестицидів,

агрохімікатів і технічних засобів їх застосування;

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі

рівні сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів,

грунту, води, повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил

транспортування, зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і

агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів,

які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської

сировини і продовольчих продуктів, які не відповідають

встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють

державний нагляд і контроль;

використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і

агрохімікатів. { Частину другу статті 20 доповнено абзацом згідно

із Законом N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006 }

Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень

законодавства про пестициди та агрохімікати, здійснюється

відповідно до чинного законодавства.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність

і за інші види порушень законодавства України про пестициди і

агрохімікати.

( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Р о з д і л VII

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Пільги і компенсації працівникам,

які виконують роботи, пов'язані із

застосуванням пестицидів та агрохімікатів

Держава гарантує працівникам, які безпосередньо виконують

роботи, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, торгівлею,

застосуванням, утилізацією, знищенням, знешкодженням пестицидів і

агрохімікатів, та здійснюють аналітичний контроль у цій сфері,

соціальний захист відповідно до чинного законодавства.

Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з пестицидами

та небезпечними агрохімікатами, мають право на пільгову пенсію,

додаткову відпустку та скорочений робочий день згідно з чинним

законодавством.

Перелік категорій працівників, які мають пільги,

затверджується Кабінетом Міністрів України.

( Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV

( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 22. Фінансування та матеріально-технічне

забезпечення державних органів, що

здійснюють державний нагляд та державний

контроль за дотриманням законодавства

про пестициди і агрохімікати

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних

органів, що здійснюють державний нагляд і державний контроль за

дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати,

провадиться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів

України та в порядку, передбаченому положеннями про ці органи, які

затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Позабюджетними джерелами фінансування діяльності зазначених

органів є:

надходження за виконання робіт за договорами з

підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

інші не заборонені законодавством джерела.

Стаття 23. Державні заходи щодо застосування пестицидів

і агрохімікатів, які фінансуються з державного

бюджету

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються витрати на:

державний контроль за забрудненням навколишнього природного

середовища залишковими кількостями пестицидів і агрохімікатів, а

також солями важких металів;

проведення культуртехнічних робіт, в тому числі вапнування і

гіпсування грунтів, та комплексу заходів для боротьби з окремими

шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та бур'янами;

здійснення агрохімічних заходів, пов'язаних з ліквідацією

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

державні випробування та реєстрацію пестицидів і

агрохімікатів, створених вітчизняними науково-дослідними

установами та підприємствами. ( Абзац п'ятий статті 23 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV