ДСТУ 2470-94. Надійність техніки. Cистеми технологічні. Терміни та визначення.


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Надійність техніки

Cистеми технологічні

Терміни та визначення

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Термины и определения

INDUSTRIAL PRODUCT DEPENDABILITY

TECHNOLOGICAL SYSTEMS

Terms and definitions

ДСТУ 2470-94

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності технологічних систем.

Терміни, встановлені в цьому стандарті, є обов'язковими для використання в нормативній документації усіх видів науково-технічної, навчальної і довідкової літератури та в комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі його використання в документах зі стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті.

Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття.

У стандарті як довідкові подано англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подасться переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Пояснення до термінів подано в додатку А.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 технологічна система

Сукупність функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів чи операцій

Примітка 1. До предметів виробництва відносяться: матеріал, заготовка, напівфабрикат та виріб, що перебувають відповідно до виконуваного технологічного процесу в стадії зберігання, транспортування, формотворення, оброблення, складання, ремонту, контролю та випробування.

Примітка 2. До регламентованих умов виробництва відносяться: регулярність надходження предметів виробництва, параметри енергопостачання, параметри навколишнього середовища тощо.

Примітка 3. Розрізняють чотири ієрархічні рівні технологічних систем: операцій, процесів, виробничих підрозділів і підприємств

en fr ru

technological system

système technologique

технологическая система

Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций

2 виконавець у технологічній системі

Людина, що виконує в технологічній системі трудову діяльність щодо безпосередньої зміни і (чи) визначення стану предметів виробництва, технічного обслуговування чи ремонту засобів технологічного оснащення

en

fr

ru

performer in technological system

exécutant dans un système technologique исполнитель в технологической системе

Человек, осуществляющий в технологической системе трудовую деятельность по непосредственному изменению и (или) определению состояния предметов производства, техническому обслуживанию или ремонту средств технологического оснащения

3 підсистема (технологічної системи)

Технологічна система, яка виділяється за функціональною чи структурною ознакою з технологічної системи вищого рівня

en

fr

ru

subsystem of technological system

sous-système d'un système technologique подсистема технологической системы

Технологическая система, выделяемая по функциональному или структурному признаку из технологической системы более высокого уровня

4 (технологічний) комплекс

Сукупність функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів чи операцій

en

fr

ru

technological complex

ensemble technologique

технологический комплекс

Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций

5 елемент технологічної системи

Частина технологічної системи, яку умовно приймають неподільною на даній стадії її аналізу Примітка. Прикладами елементів технологічної системи є: машина, пристрій, інструмент

en fr ru

technological system element

élément d'un système technologique

элемент технологической системы

Часть технологической системы, условно принимаемая неделимой на данной стадии ее анализа

вероятность выполнения технологической системой задания

20

вероятность выполнения технологической системой задания по объему выпуска

21

вероятность соблюдения норматива по браку

33

вероятность соблюдения норматива по возвратам продукции

30

вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы операции

27

вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы предприятия

27

вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы производственного подразделения

27

вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы процесса

27

вероятность соблюдения норматива по сдаче продукции с первого предъявления

31

исполнитель в технологической системе

2

комплекс технологический

4

коэффициент брака для технологической системы операции

32

коэффициент брака для технологической системы предприятия

32

коэффициент брака для технологической системы производственного подразделения

32

коэффициент брака для технологической системы процесса

32

коэффициент возвратов для технологической системы операции

28

коэффициент возвратов для технологической системы производственного подразделения

28

коэффициент возвратов для технологической системы процесса

28

коэффициент выхода годной продукции для технологической системы

23

коэффициент дефектности для технологической системы операции

26

коэффициент дефектности для технологической системы предприятия коэффициент дефектности для технологической системы

26

производственного подразделения

26

коэффициент дефектности для технологической системы процесса

26

коэффициент использования технологической системы

22

коэффициент расхода (і-го вида материальных или стоимостных затрат

25

коэффициент сохранения производительности технологической системы

24

наработка технологического комплекса до подналадки назначенная

19

отказ технологической системы

11

отказ технологической системы вынужденный

14

отказ технологической системы параметрический

12

отказ технологической системы по затратам

17

отказ технологической системы по параметрам продукции

15

отказ технологической системы по производительности

16

отказ технологической системы собственный

13

подсистема технологической системы

3

процент сдачи продукции с первого предъявления для технологической системы предприятия

29

процент сдачи продукции с первого предъявления для технологической системы производственного подразделения

29

процент сдачи продукции с первого предъявления для технологической системы процесса

29

система технологическая

1

состояние технологической системы неработоспособное

7

состояние технологической системы неработоспособное по затратам

10

состояние технологической системы неработоспособное по параметрам продукции

8

состояние технологической системы неработоспособное по производительности

9

состояние технологической системы работоспособное

6

элемент технологической системы

5

ДОДАТОК А

Довідковий

ПОЯСНЕННЯ ДО ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ ТА ЗА РОЗДІЛАМИ СТАНДАРТУ

До терміна «Технологічна система» (1)

Технологічна система являє собою частину виробничої системи, має свою структуру та функціонує за певних умов.

Склад і структура технологічної системи, умови виробництва, режим роботи регламентуються конструкторською, технологічною та іншою нормативно-технічною документацією. Зміна цієї документації призводить до відповідної зміни технологічної системи.

Усі технологічні системи можна поділити на чотири ієрархічні рівні: технологічні системи операцій, процесів, виробничих підрозділів та підприємств.

Технологічна система операції забезпечує виконання однієї заданої технологічної операції.

Технологічна система процесу містить у собі, як підсистеми, сукупність технологічних систем операцій, що відносяться до одного методу (оброблення, формування, складання чи контролю) або до одного найменування продукції, що виготовляється. За наявності автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) її технічні засоби входять до складу технологічної системи цього процесу.

Технологічна система виробничого підрозділу складається з технологічних систем процесів і (або) операцій, які функціонують в межах даного підрозділу.

Технологічна система підприємства складається з технологічних систем його виробничих підрозділів.

Розрізняють такі види технологічних систем:

— послідовна технологічна система - технологічна система, всі підсистеми якої послідовно виконують різні частини заданого технологічного процесу;

— паралельна технологічна система - технологічна система, підсистеми якої паралельно виконують заданий технологічний процес чи задану технологічну операцію;

— комбінована технологічна система - технологічна система, структура якої може бути подана у вигляді об'єднання послідовних і паралельних систем нижчого рівня;

— технологічна система із жорстким зв'язком підсистем - технологічна система, в якій відмова принаймні однієї підсистеми викликає негайне припинення функціонування технологічної системи в цілому;

— технологічна система з нежорстким зв'язком підсистем - технологічна система, в якій відмова однієї з підсистем не викликає негайного припинення функціонування технологічної системи в цілому ;

— за рівнем автоматизації:

— механізована технологічна система - технологічна система, засобі! технологічного оснашення якої складаються з механізовано-ручних та механізованих технічних пристроїв;

— автоматизована технологічна система - технологічна система, засоби технологічного оснащення якої складаються з автоматизовано-ручних та автоматизованих пристроїв;

— автоматична технологічна система - технологічна система, засоби технологічного оснащення якої складаються з автоматичних пристроїв;

— за рівнем спеціалізації:

— спеціальна технологічна система - технологічна система для виготовлення або ремонту виробу одного найменування і типорозміру;