3.11. Для органiзацiї вiдпочинку й прийняття їжі учням, що працюють у полi, на фермi, в майстернi тощо, слід відводити спецiальне мiсце, яке має бути позначене та обладнане відповідно до вимог

НАОП 2.1.10-1.01-86 “Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР”та санітарно-гігієнічних вимог СанПиН ”Устройство, содержание и организация работы лагеря труда и отдыха”.

3.12. Зміна видів робіт або операцій має здійснюватися з дозволу керівника з обов’язковим проведенням інструктажу з безпеки на робочому місці.

3.13. Систематичний контроль за безпечними умовами праці, виробничої санiтарiї, пожежної безпеки, а також за станом здоров`я учнiв, якi працюють під час трудового навчання та літніх практичних робіт у сiльськогосподарському виробництвi, покладається на керівників навчальних закладів, вiддiлів освiти, сільськогосподарських підприємств.

4. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

4.1. Керiвництво i вiдповiдальнiсть за організацію охорони працi під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт учнiв у сільськогосподарському виробництві покладаються:

в установах, закладах Мiнiстерства освiти України - на керiвника (директора, завiдувача);

в сільськогосподарських підприємствах:

на державних пiдприємствах, в установах i органiзацiях системи Мiнiстерства агропромислового комплексу України, спілках, асоціаціях, агрофірмах - на керiвникiв (директорiв, начальникiв, завiдувачів тощо),

в колективних сільськогосподарських підприємствах (КСП) - на голiв правління.

4.2. Під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт наказом по навчальному закладу призначаються особи, відповідальні за їх проведення, які зобов’язані контролювати створення на сільськогосподарському підприємстві безпечних умов праці для учнів, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з безпеки на робочому місці.

4.3. Керiвники (власники) сiльськогосподарських пiдприємств відповідно до угод, підписаних між ними й керівниками навчальних закладів, повинні:

наказом по сільськогосподарському підприємству видiлити виробничi дiлянки на полях, у садах, робочi мiсця в ремонтних майстернях i на фермах, потрібну кiлькiсть спецодягу, спецвзуття, інших iндивiдуальних засобiв захисту, справних тракторiв i сiльськогосподарських машин для виконання робiт учнями навчальних закладів;

визначити місця відпочинку й приймання їжі, забезпечити працюючих калорійною їжею відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

призначити осiб, вiдповiдальних за безпечний стан робочих місць, дотримання санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці на час трудового навчання й літніх практичних робіт учнiв (бригадирiв, механiкiв, завiдувачів фермами тощо);

забезпечити проведення iнструктажу учнiв вiдповiдно до

ДНАОП 0.00-4.12-94 “Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” і Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.

4.4. Керівники органiзацiй, установ, навчальних закладів та сiльськогосподарських пiдприємств до початку проходження учнями виробничої практики:

визначають види робiт, порядок i строки навчання учнiв безпечним прийомам їх виконання;

затверджують комiсiю для перевiрки знань учнів з питань безпеки праці й виробничої санiтарiї, пожежної безпеки й безпеки руху;

затверджують органiзацiйно-технiчнi заходи щодо охорони працi та своєчасно проводять перевiрку їх виконання.

4.5. Заступники керівників навчальних закладів з навчально-виробничої роботи (а там, де їх немає, - керівники навчальних закладів):

контролюють, щоб навчання учнiв роботі на сiльськогосподарських машинах та догляду за тваринами проводилося тiльки пiд безпосереднiм керiвництвом спецiалiстiв, квалiфiкованих працівникiв сільськогосподарських підприємств i контролем учителів, вiдповiдальних за проведення трудового навчання й літніх практичних робіт учнів;

контролюють виконання вимог законодавства про працю пiдлiткiв, правил, iнструкцiй з безпеки праці, виробничої санiтарiї, пожежної безпеки керівниками трудового навчання й літніх практичних робіт учнів;

розробляють i подають на затвердження керівнику навчального закладу та керівнику сiльськогосподарського пiдприємства плани проведення необхiдних заходiв щодо забезпечення безпечних умов працi учнiв у сiльськогосподарському виробництвi й забезпечують своєчасне виконання їх;

беруть участь у розслiдуванні нещасних випадків, пов’язаних з навчальним процесом i виробництвом, вiдповiдно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах та ДНАОП 00-4.03-98 “Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях”.

4.6. Вчителi трудового навчання, спецiалiсти, iнструктори:

навчають учнiв безпечним прийомам працi, правилам користування засобами індивiдуального захисту;

контролюють наявнiсть i справнiсть запобiжних пристроїв, огорож та засобів iндивiдуального захисту (спецодягу, спецвзуття тощо);

вимагають вiд учнiв виконання вимог безпеки праці та пожежної безпеки, постiйно стежать за застосуванням ними безпечних методів працi й використанням запобiжних i захисних засобiв;

проходять навчання з безпеки праці з атестацією один раз на три роки.

4.7. Керівники управліннями (вiддiлами) освiти несуть вiдповiдальнiсть за загальний стан органiзацiї роботи з охорони праці, спрямованої на виконання правил безпеки працi та виробничої санiтарiї пiд час трудового навчання й літніх практичних робіт учнiв вiдповiдно до чинного законодавства і даних Правил:

органiзують навчання з безпеки праці та виробничої санiтарiї керівників навчальних закладів, заступникiв керівників з навчально-виробничої роботи, спеціалістів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, вчителiв трудового навчання;

забезпечують контроль за виконанням вимог Закону “Про охорону праці” щодо праці пiдлiткiв i даних Правил.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ Й ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Й ЛІТНІХ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ УЧНІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ

ВИРОБНИЦТВІ

5.1. Перед тим, як направляти учнiв на трудове навчання й літні практичні роботи в сільськогосподарське підприємство, вчитель трудового навчання, якому доручено керувати групою учнів під час виконання сiльськогосподарських робiт, проводить вступну бесіду з метою пов’язати вивчений теоретичний матеріал з наступним трудовим навчанням і літніми практичними роботами.

5.2. Посадова особа, відповідальна за охорону праці в сільськогосподарському підприємстві, де проходять трудове навчання й літні практичні роботи учнів, проводить з учнями вступний інструктаж, у

процесі якого знайомить їх з правилами поведiнки на територiї сільськогосподарського підприємства, правилами безпеки пiд час обслуговування сiльськогосподарських машин, верстатного обладнання, тварин, загальними правилами електробезпеки, пожежної безпеки, прийомами надання першої долiкарської допомоги потерпiлому.

5.3. Первинний, позаплановий і цільовий інструктажі з питань охорони праці проводять безпосередньо керівники виробничих дiльниць (бригадири, завiдувачi фермами, майстернями тощо) відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-94 “Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці”.

5.4. Під час трудового навчання і літніх практичних робіт у сільськогосподарському підприємстві його керівник повинен забезпечити учнів iнструкцiями з правил безпеки за видами виконуваних робiт, розробленими і затвердженими у сільськогосподарському підприємстві згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”.

5.5. За несвоєчасне проведення iнструктажу з охорони праці посадова особа, зазначена у п.5.2, несе вiдповiдальнiсть згідно з чинним законодавством.

5.6. Під час проведення трудового навчання і літніх практичних робіт всі учні повинні користуватися засобами індивідуального захисту в залежності від виду робіт (на польових станах, у тваринницькій фермі, у виробничому приміщенні тощо).

5.7. Для переодягання учнів слід використовувати спеціальні приміщення (гардероб, санітарно-побутова кімната тощо).

5.8. Для забезпечення питною водою працівники сільськогосподарських підприємств встановлюють фонтанчики або закритi баки. Замiняти воду, промивати й дезінфiкувати баки треба щоденно у відповідності до вимог СанПиН “Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и отдыха”.

5.9. Мiсця виконання робiт повиннi бути обладнанi мiсцевим i загальним освiтленням, що вiдповiдає вимогам СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение”.

5.10. Відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” напруга живлення мiсцевого освiтлення не повинна перевищувати 42 В, а його конструкція має дозволяти легко змiнювати напрям променя свiтла. Переноснi свiтильники повиннi мати напругу 12 - 36 В.

5.11. Вiконнi шибки i скло електричних свiтильникiв треба очищати в мiру їх забруднення, але не рiдше одного разу на 3 мiсяці, або за графіком відповідальної особи за електрогосподарство. Залучати учнів до очищення світильників не дозволяється.

5.12. Виробничi, санiтарно-побутовi й допомiжнi примiщення обладнують вентиляцiєю. Температура, вмiст пилу, пари, газiв та iнших шкiдливих речовин у повiтрi робочої зони повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 “Общие и санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

6. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ УЧНІВ З ВОДІННЯ ТРАКТОРІВ І САМОХІДНИХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

6.1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини, які видiляються для практичного водiння, повиннi бути технiчно справними й вiдповiдати вимогам НАОП 2.1.10-1.01-86 “Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР”,

НАОП 2.2.00-1.01-86 “Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР”, ДСТУ 2189-93 “ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки”, ДСТУ 3158-95 “Засоби малої механізації для сільськогосподарського виробництва”, ГОСТ 12.2.019-86 “ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности”, ГОСТ 12.2.120-88 “ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности”, ГОСТ 12.2.042-91 “ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства. Общие требования безопасности” і чинним правилам з охорони праці в сільському господарстві.

Відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці від 02.10.97 №256 заборонено використання тракторів, на яких не проведено демонтаж ручного запуску двигуна за межами кабіни.

Для навчання учнів прийомам водіння і виконання технологічних операцій слід використовувати сільськогосподарські машини з найбільш сприятливими гігієнічними й ергономічними характеристиками (зменшений рівень шуму, вібрації, пилу тощо).

6.2. Навчальне водіння учнiв на тракторах i самохiдних сiльськогосподарських машинах необхідно проводити на спецiально вiдведених майданчиках (полiгонах) у сільськогосподарському підприємстві, де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи, i тiльки в присутностi вчителя. На шкiльних подвір’ях навчальне водіння на тракторах i машинах не дозволяється.

6.3. На полiгонах слід вiдводити спецiальнi мiсця, обмеженi вiшками, для водіння учнями трактора по колу, по вiсiмцi, для тренування в`їзду в ворота (мiж двома вiхами) та пiд’їзду до причiпної машини тощо.

Під час проведення навчальних робіт на сільськогосподарських агрегатах у полі необхідно уважно оглянути його з метою вилучення зайвих предметів.

6.4. Якщо під час навчання використовуються одночасно два трактори, необхiдно кожному з них вiдводити на полiгонi дiлянки, роздiленi мiж собою нейтральною смугою, ширина якої повинна бути не менш як 2 м відповідно до НАОП 2.1.10-1.01-86 “Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР”. Межi дiлянок, вiдведених для кожного трактора, повиннi бути чiтко позначенi (вiшками або iншими добре помiтними знаками).

6.5. До початку практичного водiння трактора учні повинні пройти навчання й інструктаж з безпеки праці й ознайомитися:

з безпечними прийомами посадки в кабiну й виходу з неї;

з контрольно-вимiрювальними приладами й органами керування;

з безпечними прийомами аварійної зупинки трактора;

з безпечними прийомами під час запуску двигуна, рушання з мiсця, зупинки, повороту й розвороту, руху заднiм ходом, підіймання й опускання агрегатованих з трактором машин.

6.6. Водiння трактора має здiйснюватися вiдповiдно до завдання, за заздалегiдь розробленими маршрутами, що затверджуються керівником навчального закладу або його заступником і узгоджуються з Державною автомобільною інспекцією.

6.7. Не дозволяється перебувати в кабiнi трактора особам, якi не зв’язанi з виконанням навчального процесу, та такої кiлькостi осiб, що перевищує кiлькiсть мiсць у кабiнi трактора.

6.8. Перед виконанням практичних робіт слід перевірити справність всіх вузлів агрегату й надійність з’єднання агрегатованої машини з трактором.

6.9. Технічний стан трактора або самохідної сільськогосподарської машини, які використовуються для навчального водіння, повинен відповідати експлуатаційній документації завода-виготовлювача. Ці машини повинні бути обладнані дублюючим управлінням, електростартерним запуском двигуна й мати напис про небезпеку травмування під час їх запуску з увімкнутою передачею.