ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова міст і функціональних територій

СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТА РЕЖИМІВ

ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК

АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДБН Б.2.2-2-2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

РОЗРОБЛЕНО:

ВНЕСЕНО:

ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Інститут НДІТІАМ (Дьомін М.М., д-р архіт., проф.; Водзинський Є.Є., архіт.; Колосок Б.В., канд. архіт.)

Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам'яток ДНТЦ "Конрест" (Вечерський В.В., канд. архіт.; Гуцуляк Р.Б., канд. хім. наук; Щавінський Р.В.)

За участю:

Державної служби з питань національної культурної спадщини

(Кучерук М.М., архіт.)

Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України

Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України

Наказ Мінрегіонбуду України від 11 червня 2008 р. № 249, чинні з 1 січня 2009 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова міст і функціональних територій ДБН Б.2.2-2-2008

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження таВводяться вперше

затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

Чинні з 2009-01-01

Цими нормами визначаються вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування.

Вимоги цих норм є обов'язковими для дотримання юридичними і фізичними особами - суб'єктами архітектурної та містобудівної діяльності незалежно від форм власності.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Зони охорони пам'яток - це науково-проектна документація регулятивно-охоронного харак-теру, яка розробляється на основі історико-архітектурного опорного плану та історико-архітектурноїінвентаризації забудови, з урахуванням інших матеріалів досліджень культурної спадщини насе-леного місця.

Цей документ стосується територій, на яких згідно з ним регламентують містобудівну діяльність навколо пам'ятки з метою забезпечення оптимальних умов її існування, збереження історичного середовища пам'ятки, виявлення та доцільного використання її композиційно-художніх якостей, врахування її містоформуючої ролі.

 1. Зони охорони пам'яток є складовою частиною охоронного зонування як містобудівногозасобу збереження культурної спадщини. До охоронного зонування, крім зон охорони пам'яток,належать території пам'яток та території державних історико-культурних заповідників.
 2. Територія пам'ятки - це земельна ділянка, на якій розташована пам'ятка і яка пов'язана з неюісторично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об'єкта культурної

спадщини.

1.4До зон охорони пам'яток архітектури та містобудування належать:

 • охоронна зона;
 • зона регулювання забудови;
 • зона охоронюваного ландшафту.
 1. Охоронна зона - територія, що виділяється для збереження найближчого середовища пам'ят-ки, головним чи суттєвим елементом якого вона є, а також для створення оптимальних умов оглядупам'ятки, забезпечення належного її функціонування, охорони від вібрацій, забруднень, затоплення,підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів.
 2. Зона регулювання забудови - забудована чи призначена під забудову територія за межамиохоронної зони, на яку поширюється композиційно-видовий вплив пам'ятки. Ця зона призначенадля збереження особливостей візуального сприйняття пам'ятки, її активної ролі в композиції іпейзажі населеного місця. Вона виконує функції буферної, перехідної та синтезуючої зони у взаємодіїпам'ятки з новими об'єктами довкілля.

1.7Зона охоронюваного ландшафту - природна чи переважно природна з розосередженоюіншою традиційною забудовою територія за межами охоронної зони, з якою пам'ятка має активнийвізуальний зв'язок. Вона визначається для збереження і реабілітації природних територій та утво-рень, які є характерним історичним середовищем пам'ятки і відіграють важливу роль в образінаселеного місця або окремому пейзажі, що містить пам'ятку.

С.2 ДБН Б.2.2-2-2008

 1. Склад охоронного зонування визначається в залежності від характеру розміщення пам'ятки внавколишньому середовищі у кожному конкретному випадку. Територія пам'ятки та охоронна зона єобов'язковим складовими.
 2. В зонах охорони запроваджують відповідний режим, що має сприяти збереженню як самихпам'яток, так і їх містобудівного та композиційного значення. Режимом зон охорони регламентуютьосновні архітектурні риси, масштаб, висоту і розміри в плані об'єктів нової забудови та існуючої, щопідлягає реконструкції; характер благоустрою; розпланувальні, будівельні, інженерні, земельні таінші роботи; використання будівель, споруд і територій.
 3. У зонах охорони пам'яток регламентують архітектурну та містобудівну діяльність із метоюзбереження та регенерації традиційного характеру середовища пам'яток, а також їх органічноговключення в сучасне архітектурне середовище, максимального використання композиційних і пей-зажно-видових якостей пам'яток. Перетворення в зонах охорони пам'яток здійснюють лише запроектами, погодженими відповідними категоріям пам'яток (національного чи місцевого значення)органами охорони культурної спадщини.
 4. У разі коригування чи доповнення раніше встановлених зон охорони пам'ятки проводятьаналіз і оцінку цих зон.
 5. Відповідальними за визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архі-тектури та містобудування є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади зпитань містобудування і архітектури і центральний орган виконавчої влади в сфері охорони куль-турної спадщини.
 6. Науково-проектна документація "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування" розробляється науково-дослідними, науково-методичними та проектними установами іорганізаціями, спеціалізованими в галузі вивчення, охорони і використання культурної спадщини,які мають ліцензію на виконання робіт із реставрації та відновлення пам'яток архітектури.

2 СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ

 1. Науково-проектна документація "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування" складається з текстових, графічних та ілюстративних матеріалів.
 2. Текстові матеріали зон охорони пам'ятки (пам'яток) оформлюють у вигляді пояснювальноїзаписки, до складу якої входять аналітичний та проектно-регулятивний розділи.

2.2.1Аналітичний розділ містить:

 • характеристику оточення пам'ятки (пам'яток), визначення і опис розпланування, забудови таландшафтних об'єктів на пов'язаних з нею (ними) територіях;
 • категоризацію територій, пов'язаних з пам'яткою (пам'ятками) за природно-ландшафтною таісторико-культурною цінністю, значенням для збереження композиційних якостей пам'ятки (пам'я-ток);
 • вимоги до охорони пов'язаних з пам'яткою (пам'ятками) територій;
 • обґрунтування складу і розміру зон охорони пам'ятки (пам'яток).

2.2.2Проектно-регулятивний розділ містить:

 • визначення і опис меж зон охорони пам'ятки (пам'яток), що забезпечує їх юридичне оформ-лення;
 • характеристику режимів використання зон охорони пам'ятки (пам'яток).

2.3Графічні матеріали поділяються на аналітичні та проектно-регулятивні.

2.3.1 Аналітичні кресленики, розроблені на основі матеріалів історико-архітектурного опорного плану та спеціальних досліджень, містять:

.- класифікацію забудови за ступенем історико-культурної цінності;

ДБН Б.2.2-2-2008 С.З

 • характеристику видового розкриття пам'ятки (пам'яток);
 • історико-культурну оцінку територій;
 • природно-ландшафтну оцінку територій;
 • композиційно-художню оцінку територій;
 • додаткові аналітичні кресленики (розробляють в разі необхідності за додатковою угодою).

2.3.2 Проектно-регулятивний кресленик - основний кресленик "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування", який виконують у масштабі креслень генплану населеного місця, детального плану території або іншого в залежності від необхідної деталізації висвітлення питань охорони пам'ятки (пам'яток).

 1. Ілюстративні матеріали включають фотофіксацію видового розкриття пам'ятки (пам'яток),пов'язаного з нею міського середовища і ландшафту.
 2. Примірник затверджених зон охорони пам'ятки (пам'яток) національного значення пере-дають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань містобудування іархітектури та центральному органу виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини, а такожвідповідним місцевим органам з питань містобудування і архітектури й місцевим органам охороникультурної спадщини; пам'ятки (пам'яток) місцевого значення - органу охорони культурної спад-щини АР Крим, обласної та Київської й Севастопольської міської державної адміністрації.

3 ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ

3.1Дослідження оточення пам'ятки містять:

 • аналіз природної основи місцевості (особливостей рельєфу, гідрографії, рослинності);
 • історико-містобудівний аналіз (історичний розвиток розпланування і забудови);
 • натурні обстеження середовища (просторова побудова, поверховість забудови, стильові озна-ки, кольорове вирішення, впорядження, дисгармонуючі об'єкти);
 • фіксація та аналіз видового розкриття пам'ятки;
 • визначення композиційної ролі пам'ятки (пам'яток).

3.2На основному кресленику "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування"показують:

 • межі зон охорони пам'яток: охоронної зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваноголандшафту;
 • межі територій пам'яток архітектури та містобудування, державних історико-культурних запо-відників;
 • пам'ятки культурної спадщини і природи, нанесені на історико-архітектурному опорномуплані;
 • оглядові точки, осі і фронти, які мають бути збережені;
 • допустимі висоти та інші граничні параметри нової та реконструйованої існуючої забудови;
 • перелік зон охорони пам'яток, їх площу в гектарах, який відсоток вони становлять від загальноїплощі міста та основні вимоги щодо режиму використання територій зон охорони.

3.3Межі зон охорони

 1. Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування визначають на основі натурнихдосліджень території, детального аналізу історичних і картографічних матеріалів розвитку прилеглоїдо пам'ятки території та ролі пам'яток у довкіллі, з максимальним використанням матеріалів здій-снених раніше досліджень і обстежень, зокрема історико-архітектурного опорного плану.
 2. Основні критерії при визначенні меж зон охорони пам'ятки (пам'яток):
 • історико-культурна цінність прилеглих до пам'ятки забудови і територій;
 • особливості композиційного впливу пам'ятки на довкілля;
 • пейзажні зв'язки пам'ятки з об'єктами оточення;

С.4 ДБН Б.2.2-2-2008

 • цінність пов'язаного з пам'яткою ландшафту;
 • геологічна та гідрогеологічна ситуація;
 • техногенні навантаження.
 1. Межі зон охорони слід суміщати з розпланувальними і природними межами садиб, квар-талів і площ, з вулицями, шляхами, берегами річок, кромками схилів тощо.
 2. Зони охорони установлюють окремо для кожної пам'ятки. При межуванні або частковомусуміщенні зон охорони пам'яток для них визначають комплексні зони охорони. У великих і складнихзонах охорони визначаються підзони з різним режимом використання території.
 3. Для пам'яток, які розташовані в межах історико-культурних заповідників, зони охорони невиділяють. На всіх інших територіях зони охорони слід обов'язково визначати.

3.3.6Охоронна зона

 1. Охоронна зона має охоплювати ділянки історичної забудови, вільні простори та ланд-шафти, які становлять характерне історичне середовище пам'ятки, а також кращі оглядові точки тазони. До охоронної зони також мають бути віднесені території, необхідні для захисту пам'ятки відшкідливих техногенних і природних впливів. Охоронна зона повинна забезпечувати оптимальнезорове сприйняття пам'ятки. Мінімальне віддалення спостерігача від пам'ятки в охоронній зоні неповинне бути меншим двох горизонтальних або вертикальних розмірів пам'ятки, що забезпечує кутїї сприйняття в 30°.
 2. Охоронна зона пам'ятки, що не відіграє активної ролі у довкіллі та втратила своє історичнесередовище, може суміщатися з територією пам'ятки.

3.3.7Зона регулювання забудови

 1. Зона регулювання забудови повинна охоплювати пов'язані з пам'яткою ділянки історичноїзабудови і розпланування, а також території, на які поширюється композиційно-видовий впливпам'ятки: точки її оптимального сприйняття; території, що оглядаються разом з нею в цінних пей-зажах і видах; ділянки, на яких необхідно регулювати висоту та інші параметри забудови задлязбереження цінних пейзажів і видів.
 2. Межі зони регулювання забудови слід встановлювати як загальний зовнішній контур зонвпливу пам'ятки (пам'яток).

3.3.8Зона охоронюваного ландшафту

 1. Межі зони охоронюваного ландшафту визначаються поширенням візуально-пейзажнихзв'язків пам'ятки з природними складовими довкілля і встановлюються з урахуванням природних ірозпланувальних рубежів.
 2. До зони охоронюваного ландшафту включають природні утворення і такі, що маютьпереважно природний характер (поля, городи, сади, сквери, парки, місця традиційної розосеред-женої забудови тощо), які становлять характерне середовище пам'ятки, або відіграють важливу рольу цінних пейзажах, що містять пам'ятку чи є суттєвими складовими видів на неї.

3.4 Режим зон охорони

3.4.1 Охоронна зона

 1. Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збережен-ня історичного середовища пам'ятки і можливість відтворення його втрачених цінних елементів.Режим визначає первісна функція пам'ятки (оборонна, культова, житлова, громадська, промислова,інженерна тощо), її архітектурне вирішення, сучасне використання, а також особливості середовищапам'ятки, її взаємодія з ним.
 2. В охоронній зоні зберігають та виявляють історично цінні розпланування, забудову,впорядження і ландшафт та відтворюють їх кращі втрачені елементи і якості, усувають дисгармонійні