ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Вишукування, проектування і територіальна діяльність

Вишукування

ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДБН А.2.1-1-2008

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Мінрегіонбуд України 2008

РОЗРОБЛЕНІ:

Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань (УкрНДІІНТВ) Мінрегіонбуду України.

РОЗРОБНИКИ:

За участю:

В. Соколов (керівник розробки), Г. Стріжельчик, канд. геол.-мін. наук (відповідальний виконавець), Н. Джваршеішвілі, А. Дроздов, І. Закопайло, Г. Карагодін, О. Крамаренко, І. Панченко, канд. екон. наук, В. Смоляга, канд. геол.-мін. наук, Ю. Солодовніков, С. Черниш

Держгеонагляд України (В. Шелудько)

Інститут геологічних наук НАН України (М. Демчишин, д-р техн. наук)

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

(І. Черваньов, д-р техн. наук)

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

(І. Лучковський, д-р техн. наук)

Харківська національна академія міського господарства

(Ю. Лупан, канд. техн. наук)

Інститут УкрВОДГЕО Мінрегіонбуду України (О. Чебанов, канд. геол. наук) ОП "Укрбудрозвідування" (В. Богданов, Д. Овчинникова)

НДІБК Мінрегіонбуду України (Г. Чорний, д-р техн. наук,

В. Шокарєв, канд. техн. наук, I. Матвеев, канд. техн. наук,

Г. Соловйова, канд. техн. наук, Д. Калінчук, Ю. Мелашенко, Ю. Іщенко)

Інститут "Київгео" ВАТ "Київпроект"

(М. Божко, В. Ніколішин, канд. геол.-мін. наук, М. Лисенко)

Інститут КП "КримПІНТїЗ" (М. Ткаченко, В. Подолян, Т. Орлова) Центр науково-технічних послуг "Інжзахист" (М. Рижий)

Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

(Г. Нестеренко, Л. Шехтман, М. Сергієнко, С Дейнеко, Л. Дорошенко,

К. Іванченко)

ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" (П. Волошин, І. Демченко) ВАТ "ІВП "ВНДПІТРАНСГАЗ" (М. Сікачина)

ПОГОДЖЕНІ:

МНС, Держпожежбезпеки Мінприроди Держкомзем Міністерство ЖКГ

(лист № 32/4/5183 від 11.12.2006); (лист № 11174/11-10 від 18.12.2006); (лист № 14-21-11/9506 від 19.12.2006); (лист № 23/11-58 від 03.09.2007).

ВНЕСЕНІ

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.02.2008 р. № 56

З набуттям чинності ДБН А.2.1-1-2008 на території України втрачають чинність СНиП 1.02.07-87

II

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюдженні; як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство «Укрархбудінформ»

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Вишукування, проектування і територіальна діяльністьДБН А.2.1-1-2008

ВишукуванняНа заміну СНиП 1.02.07-87

ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Чинний від 2008-07-01

Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до проведення інженерних вишуку-вань для будівництва на території України (нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічного переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначен-ня, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів планованого будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту те-риторій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт).

Додаткові вимоги до інженерних вишукувань з урахуванням регіональних і галузевих особливостей об'єктів будівництва установлюються регіональними і галузевими (відомчими) нормативними документами, погодженими в установленому порядку з уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферах будівництва, містобудування та архітектури.

Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб (в тому числі й зарубіжних) - суб'єктів господарської діяльності - незалежно від форм власності, які виконують інженерні вишукування на території України чи здійснюють будівельну діяльність згідно з отриманим в установленому законодавством порядку дозволом на її проведення, а також органів виконавчої влади та управління, державного нагляду та експертизи.

Вимоги щодо особливостей інженерних вишукувань для капітального ремонту, реставрації нерухомих об'єктів культурної спадщини, консервації та розконсервації об'єктів будівництва, ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також щодо інженерних вишукувань, здійснюваних за межами України за рахунок державних інвестицій, встановлюються окремими нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Інженерні вишукування для будівництва є видом науково-технічної діяльності (згідно з Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність"), що забезпечує вивчення природних і техногенних умов територій (ділянок) об'єктів будівництва, розроблення прогнозів взаємодії об'єктів будівництва з навколишнім середовищем, розроблення усіх видів проектів (у тому числі інженерної підготовки територій, захисту територій і об'єктів від небезпечних процесів).

1.2 Інженерні вишукування для будівництва виконують відповідно до норм чинного за- конодавства, нормативних актів та нормативних документів, які регулюють діяльність у відповідних сферах та на конкретній території, з дотриманням вимог цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища (див. дод. А).

 1. Вишукування для будівництва в складних інженерно-геологічних умовах (III кате-горія), а також вишукування для будівництва будівель і споруд підвищеного рівня відпо-відальності (ГОСТ 27751) повинні виконувати спеціалізовані вишукувальні та проектно-вишукувальні організації, які мають відповідне технічне оснащення та фаховий склад.
 2. Інженерні вишукування виконують на основі договору підряду згідно з технічним зав-данням та програмою виконання робіт.

С. 2 ДБН А.2.1-1:2008

1.5Інженерні вишукування для будівництва включають такі види вишукувань:

 • інженерно-геодезичні;
 • інженерно-геологічні;
 • геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічнихвишукувань або окремо);
 • інженерно-гідрометеорологічні;
 • вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища;
 • спеціалізовані (умовно вишукувальні).

1.6Залежно від порядку розроблення проектної документації (згідно з ДБН А.2.2-3) обся-ги вишукувальних робіт розподіляють так:

 • для передпроектиих робіт, а також для розроблення ескізного проекту (ЕП) - на основілітературних, фондових джерел (враховуючи і державний картографо-геодезичнийфонд) і обґрунтованого обсягу польових і лабораторних робіт;
 • на стадіях: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) чи техніко-економічний розраху-нок (ТЕР), проект (П) або робочий проект (РП) - основні обсяги вишукувань (до ставідсотків);
 • на стадії робочої документації (Р) - додаткові обсяги вишукувальних робіт за від-повідного обґрунтування у технічному завданні.

1.7У разі проектування об'єктів підвищеного рівня відповідальності та об'єктів у склад-них інженерно-геологічних умовах постадійне виконання вишукувальних робіт встановлю-ють відповідно до технічного завдання і програми виконання вишукувальних робіт.

1.8У всіх випадках склад і обсяги вишукувальних робіт визначає вишукувальнаорганізація з урахуванням таких факторів:

 • вид будівництва (мета вишукувань);
 • регіональні, територіальні та локальні особливості території (складність умов);
 • ступінь вивченості території;
 • стадія проектування.

Відповідні конкретні відомості необхідно вказувати у технічному завданні та програмі виконання робіт (технічному приписі) вишукувальної організації з обов'язковим урахуванням наявних фондових (геодезичних, геологічних і ін.) матеріалів.

1.9Склад і обсяг вишукувальиих робіт для будівництва будівель і споруд підвищеногорівня відповідальності (гребель, АЕС тощо) регламентовано відповідними національними,галузевими (відомчими) нормативними документами (розділ "Вимоги до інженерних вишу-кувань"), а програми виконання робіт затверджують рішенням науково-технічної ради вишу-кувальної (проектно-вишукувальної) організації.

 1. При виявленні у процесі вишукувальних робіт несприятливих факторів, вивченняяких не передбачене затвердженою програмою виконання робіт, до програми та договірноїдокументації, за погодженням із замовником, вносять відповідні зміни та доповнення.
 2. Методи та технічні засоби для виконання окремих видів вишукувальних робіт зале-жать від цілей вишукувань, складності умов виконання робіт і регулюються нормативно-пра-вовими актами, національними та галузевими (відомчими) нормативними документами,положення яких не суперечать цим нормам.

Для об'єктів підвищеного рівня відповідальності, а також при виконанні інженерних вишукувань у складних інженерно-геологічних умовах можуть застосовуватись методи та технічні засоби, не передбачені нормативними документами, що, за погодженням із замовником, повинно бути обґрунтовано у програмі виконання робіт.

ДБН А.2.1-1-2008 С. З

 1. Під час виконання вишукувань на територіях з особливим режимом програму робітдоповнюють інформацією про умови проведення робіт і додаткові заходи, необхідні для їхвиконання.
 2. Матеріали вишукувань, оформлені у вигляді науково-технічних звітів (далі - звітів)чи висновків, становлять науково-технічну продукцію, правом власності на яку згідно з чин-ним законодавством України про охорону інтелектуальної власності, володіють сторони,котрі уклали договір на її створення.

Польові матеріали не входять до складу звіту і не передаються замовнику, а зберігаються з основним примірником звіту в архіві організації-виконавця.

1.14Строки використання матеріалів усіх видів вишукувань (крім інженерно-геодезич-них) без проведення додаткових або контрольних робіт становлять до п'яти років за збере-ження цільового призначення вишукувань, а також за відсутності змін інженерно-геологічних умов території (ділянки).

Після закінчення зазначеного строку обов'язковими є контрольні вишукування. Склад і обсяги контрольних вишукувань залежать від особливостей території, що вивчається, та мети цих вишукувань.

Можливість використання матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань минулих років вишукувальні організації визначають після обов'язкового польового обстеження території.

 1. На усіх етапах вишукувань проводять контроль якості виконаних робіт відповідно довимог систем управління якістю на основі стандартів організації, нормативних актів спеціаль-но уповноважених центральних органів виконавчої влади.
 2. Метрологічне забезпечення єдності та точності вимірювань, перевірка дотриманняметрологічних норм і правил в інженерних вишукуваннях для будівництва здійснюєтьсязгідно з чинним законодавством.

1.17Юридичні та фізичні особи, які виконують інженерні вишукування, несутьвідповідальність за якість виконаних робіт відповідно до чинного законодавства.

 1. Перелік нормативних документів, на які зроблені посилання в цих нормах, наведеноу дод. А.
 2. Основні терміни та визначення понять, що вживаються в цих нормах, наведено удод. Б.

2 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ

2.1 Загальні положення

 1. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва повинні забезпечувати отри-мання топографо-геодезичних матеріалів і даних про ситуацію та рельєф місцевості (у томучислі дна водотоків, водойм і акваторій), розташування й характеристики існуючих будівель іспоруд (наземних, підземних і надземних) та інших елементів планування (у цифровій,графічній формах), необхідних для комплексного оцінювання природних і техногенних умовтериторії (акваторії) будівництва й обґрунтування можливості проектування, створення таведення державних кадастрів, забезпечення управління територією і ризиками надзвичайнихситуацій техногенного та природного характеру тощо.
 2. Ці норми детально не регламентують методи і технології проведення інженерно-гео-дезичних вишукувань - вони є предметом розгляду спеціальних інструкцій і посібників.

С. 4 ДБН А.2.1-1:2008

2.1.3Метою виконання інженерно-геодезичних вишукувань є:

 • отримання інженерно-топографічних планів для розроблення проектів;
 • створення інженерно-геодезичної основи, що характеризує просторове положення тагабарити об'єктів;
 • отримання даних для побудови геологічних, гідрогеологічних, архітектурних, еколо-гічних, археологічних та інших картографічних моделей;
 • отримання даних про геометричні параметри об'єктів (у тому числі й підземних) та їхзміни;
 • отримання даних про геодинамічні процеси.

2.1.4Інженерно-геодезичні вишукування виконують у три етапи:

підготовчий - отримання технічного завдання замовника, збирання та аналіз матеріалів вишукувань минулих років, рекогносцирувальне обстеження території, складання програми вишукувань;

польовий - виконання комплексу польових вимірювань і попередня обробка даних для забезпечення їх якості, повноти та точності;

камеральний - остаточне оброблення даних польових вимірювань з оцінюванням точності отриманих результатів, складання та передавання замовнику звіту, передавання звітних матеріалів до державних картографічно-геодезичних фондів.