Міністерство палива та енергетики України

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

ВБН В.2.5-341.004,001.001-02

Вводяться вперше

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"

2 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "У крсільенергопроект"

3 ВИКОНАВЦІ

Власюк С.І., Карпець І.Я., Керніцький М.В., Лях В.В.

4 УЗГОДЖЕНО

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики, лист №32-01/7-1681 від 28. 10.2002р.

Державним департаментом пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України, лист№ 12/5/2772 від 14.08.2002 р.

Державним департаментом з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України, лист№ 08-11/4569 від 15.11.2002 р.

Державним комітетом України будівництва та архітектури, лист № 5/7-339 від 19.1 1.2002 р.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України, наказ №713 від 06.12.02 p., Лушкін В.А.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ

з 20.12.02р.

7 ЗАМІСТЬ

Правил устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами для экспериментального строительства

8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2007 рік

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 РОЗРАХУНКОВІ КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

6 САМОУТРИМНІ ІЗОЛЬОВАНІ ПРОВОДИ

7 ЛІНІЙНА АРМАТУРА

8 ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГ. ЗАЗЕМЛЕННЯ

9 ОПОРИ

10 ГАБАРИТИ. ПЕРЕТИНИ І ЗБЛИЖЕННЯ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей документ визначає норми улаштування ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

1.2 Вимоги, наведені в цьому документі, обов'язкові для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію ліній електропередачі напругою до 1 кВ на території України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Общие технические требования.

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 304-4-41-92) Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги.

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (зі змінами 1-10).

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок. Шестое изд., переработанное и дополненное. М., 1986. З внесеними змінами (далі ПУЭ-86 ).

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок.

Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей, "Связь", М., 1975.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі застосовуються такі терміни і визначення:

3.1 Повітряна лінія електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) - пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

3.2 Самоутримний ізольований провід (СІП) - система скручених в джгут проводів (фазні, нульовий і додаткові) ізольованих "зшитим" світло-стабілізованим поліетиленом, що не потребує спеціального утримного троса.

За характером розподілу механічного навантаження СІП поділяються на дві системи:

- систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в джгут фазні і нульову жили. Додаткові жили у розподілі механічного навантаження участі не приймають. При цьому нульовий провід таких СІП ізольований.

- систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили скручені навколо нього і механічного навантаження не несуть. При цьому нульовий провід може бути як ізольованим так і неізольованим.

3.3 Відгалуження від ПЛІ- частина лінії електропередачі, приєднана одним кінцем до магістральної (основної) частини ПЛІ.

3.4 Відгалуження від ПЛІ до вводу в будівлю (споруду) - ділянка проводів від опори ПЛІ, на якій виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

3.5 Для визначення обов'язковості виконання вимог в цьому документі застосовуються слова "повинен", "необхідно" та похідні від них. Слова "як правило" означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "допускається" означає, що таке рішення застосовується як виключення (наприклад, внаслідок стиснених умов). Слово "рекомендується" означає, що це рішення є одним із кращих, але не обов'язковим.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 При розробці цих норм використані положення глав 1.3, 1.7, 2.1, 2.4 ПУЭ-86 шостого видання та положень ГОСТ 30331.3-95 .

4.2 Норми стосуються повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ із самоутримними ізольованими проводами в мережах з глухо заземленою нейтраллю, а також відгалужень від цих ліній до вводів в будівлі та споруди із застосуванням цих же проводів.

4.3 Кабельні вставки в ПЛІ та кабельні відгалуження від ПЛІ виконуються згідно з вимогами глави 2.3 ПУЭ-86. Додаткові вимоги до повітряних ліній напругою до 1 кВ, встановлені главами 6.1 і 6.3 ПУЭ-86, поширюються на ПЛІ.

4.4 Механічний розрахунок СІП робиться за методом допустимої напруги, а розрахунок лінійної арматури - за методом руйнувальних навантажень. Розрахунок опор і фундаментів ПЛІ робиться за методом розрахункових граничних станів у відповідності з СНиП2.01.07. Нормативні навантаження приймаються згідно з вимогами глави 2.4 ПУЭ-86.

4.5 ПЛІ повинні розташовуватись таким чином, щоб їх опори не загороджували входів в будівлі і в'їздів у двори, не утруднювали руху транспорту і пішоходів. В місцях можливого наїзду транспорту (в'їзди в двори, біля з'їздів з доріг, при перетині доріг і т.п.), опори рекомендується захищати (наприклад, відбійними тумбами).

4.6 Допускається прокладання СІП по стінах житлових будинків з урахуванням вимог глави 2.1 ПУЭ-86 та п. 10.5 цих норм. Проводи, що прокладаються по стінах будинків, повинні бути стійкими до поширення полум'я.

5 РОЗРАХУНКОВІ КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

5.1 Кліматичні умови для розрахунку ПЛІ приймаються відповідно до 2.4.8-2.4.11ПУЭ-86.

5.2 Аеродинамічний коефіцієнт лобового опору Сх для всіх режимів СІП необхідно приймати рівним 1,2.

6 САМОУТРИМНІ ІЗОЛЬОВАНІ ПРОВОДИ

6.1 На ПЛІ можуть застосовуватись системи СІП як з чотирма так і з однією утримною жилами.

На відгалуженнях від ПЛІ до вводу в будівлю (споруду) необхідно застосовувати СІП з ізольованою нульовою жилою.

6.2 На магістральних ділянках ПЛІ та відгалуженнях від ПЛІ необхідно застосовувати трифазні СІП. Кількість додаткових жил СІП визначається проектом.

3.З Тривало допустимі струми навантаження з урахуванням сонячної радіації для СІП з алюмінієвими жилами або з жилами з алюмінієвого сплаву з ізоляцією із "зшитого" світлостабілізованого поліетилену повинні відповідати технічним умовам на виготовлення СІП або в сертифікаті відповідності.

6.4 Для забезпечення термічної стійкості СІП розрахунковий струм короткого замикання повинен забезпечувати термічну стійкість СІП до струмів коротких замикань згідно з вимогами технічних умов на виготовлення СІП або вимогами сертифікату відповідності.

6.5 На магістральних ділянках ПЛІ та відгалуженнях від ПЛІ, де застосовуються СІП з однією утримною (нульовою) жилою, її переріз повинен бути не менше в районах з розрахунковою стінкою ожеледі до 10мм-25мм , 15 мм і більше - 35 мм2.

6.6 Магістраль ПЛІ рекомендується виконувати СІП одного перерізу. При економічному обґрунтуванні допускається виконувати магістраль СІП з декількома перерізами.

6.7 На відгалуженнях до вводів в будівлі і споруди, в залежності від кількості фаз (одно або трифазні) та величини електричного навантаження, застосовуються двожильні або чотирьохжильні СІП.

Переріз жил СІП не може бути меншим ніж 16 мм2.

Довжина відгалуження від ПЛІ до вводу в будівлі або споруди повинна бути не більше 25 м.

СІП відгалужень від опор до вводів в будівлі і споруди повинні мати анкерне кріплення.

6.8 При улаштуванні відгалужень до вводів сам ввід в будівлю до ввідного пристрою рекомендується виконувати тим же СІП, що і відгалуження до вводу при можливості такого приєднання на ввідному пристрої. При цьому необхідно дотримуватися також вимог глави 2.1 ПУЭ-86.

6.9 При розрахунках ПЛІ механічна напруга в утримних (утримній) жилах СІП не повинна перевищувати величин наведених в таблиці 1, а відстань від СІП до поверхні землі і споруд, що перетинаються відповідати цим нормам.

Таблиця 1. Допустима механічна напруга в утримних (утримній) жилах СІП

Матеріал і переріз утримних (утримної) жил

Допустима механічна напруга, % границі міцності при розтягуванні

при найбільшому зовнішньому навантаженні або при нижчій температурі повітря

при середньорічній температурі повітря

Алюміній

16 -35мм2

35

30

50 - 95 мм2

40

30

120мм2

45

30

Термооброблений алюмінієвий сплав

16-9 5мм2

40

30

7 ЛІНІЙНА АРМАТУРА

7.1 Кріплення та з'єднання жил СІП на магістральних ділянках ПЛІ і відгалуженнях від них необхідно виконувати з застосуванням такої лінійної арматури:

- кріплення утримних (утримної) жил на проміжних і кутових проміжних опорах - за допомогою підтримуючих затискачів;

- анкерне (кінцеве) кріплення утримних (утримної) жил на опорах анкерного типу, а також кінцеве кріплення утримних (утримної) жил відгалуження на опорі і на вводі - за допомогою натяжних (анкерних) затискачів;

- з'єднання утримних (утримної) жил - за допомогою з'єднувальних затискачів (з'єднання утримних (утримної) жил повинно мати міцність не менше 90% від міцності цілої жили). З'єднувальні затискачі ізольованих жил повинні мати світлостабілізовану ізоляцію;

- з'єднання заземлюючих провідників - за допомогою плашкових затискачів.

7.2 Приєднання та відгалуження від жил СІП здійснюється за допомогою відгалужувальних затискачів, які проколюють ізоляцію:

- відгалуження від утримних (утримної) і додаткових жил магістралі;

- приєднання заземлюючих провідників до нульової жили (у разі ізольованої жили);

- приєднання до нульової та ліхтарної жили світильників вуличного освітлення і занулювання їх корпусів;

- приєднання приладів контролю напруги і переносного (інвентарного) заземлюючого пристрою.

7.3 У разі застосування СІП з ізольованою утримною жилою підтримуючі і натяжні (анкерні) затискачі повинні мати вкладиші або корпуси з ізоляційного матеріалу, що перешкоджають руйнування ізоляції проводів.

Відгалужувальні затискачі повинні забезпечувати надійний контакт відгалуження (приєднання) без зняття ізоляції з ізольованих жил СІП.

Затискачі, за допомогою яких виконується відгалуження від ізольованих жил або приєднання до них, повинні мати захисні ізолюючі кожухи.

7.4 Кріплення СІП на опорах ПЛІ, будівлях і спорудах робиться за допомогою лінійної арматури до гаків, кронштейнів або інших конструкцій.

7.5 Розрахункова міцність лінійної арматури, гаків і кронштейнів ПЛІ повинна бути не менше наведеної в главах 2.4, 2.5 ПУЭ-86.

7.6 На ПЛІ, як правило, слід використовувати таку фурнітуру:

• захисні накладки, призначені для захисту ізоляції жил СІП від ушкодження;

• бандажні стрічки, призначені для обжимання скручених в джгут проводів. Вони встановлюються в місцях, де в процесі монтажу можливе розкручування джгута СІП з однією утримною жилою, а саме:

- біля анкерних затискачів,

- з обох боків окремих або групи з'єднувальних затискачів,

- з обох боків підтримуючого затискача;

• захисні ковпачки, призначені для ізоляції кінців жил СІП; вони повинні надіватись на вільні від приєднань кінці ізольованих проводів.

Захисні накладки, бандажні стрічки і захисні ковпачки повинні виготовлятися із "зшитого" світлостабілізованого поліетилену.

При відсутності фурнітури допускається застосування обмоток із самоклеючої стрічки та захисної оболонки із термоусаджувальних трубок.

8 ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАПРУГ. ЗАЗЕМЛЕННЯ

8.1 Для забезпечення нормальної роботи електроприймачів, нормованого рівня електробезпеки і захисту від атмосферних перенапруг на ПЛІ в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю повинні бути заземлювальні пристрої, призначені для:

- повторного заземлення нульової жили СІП;

- захисту від атмосферних перенапруг;

- заземлення електроустаткування, встановленого на опорах ПЛІ;

- заземлення розрядників або обмежувачів перенапруги.

Величини опору заземлювальних пристроїв повинні відповідати вимогам глави1.7 ПУЭ-86.

8.2 На ПЛІ металоконструкції залізобетонних і металевих опор повинні бути приєднані до нульового проводу на кожній опорі.

Крюки і штирі, встановлені на дерев'яних опорах ПЛІ, заземленню не підлягають, за винятком тих опор, де робиться повторне або грозозахисне заземлення.