розглянути матеріали щодо якості енергії та кількості повернення конденсату водяної пари (за наявності);

перевірити відповідність організації обліку електричної та/або теплової енергії вимогам нормативно-технічної документації;

перевірити відповідність схеми електропостачання вимогам категорійності струмоприймачів;

перевірити документацію, технічний стан і схеми підключення до електричних мереж резервних автономних джерел живлення (за наявності);

перевірити стан системних елементів протиаварійної автоматики, установлених в енергоустановках (за наявності);

перевірити документи щодо організації роботи з персоналом з питань навчання, інструктажів, перевірки знань з технології робіт, протиаварійної роботи тощо.

4.2.6. Обстежуючи енергоустановки, інспектор ознайомлюється з особливостями роботи нових чи реконструйованих енергоустановок, що введені в експлуатацію після попереднього обстеження.

Енергоустановки або їх елементи, які виготовляються суб'єктом електроенергетики, суб'єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії, які обстежуються, для використання у власних виробничих процесах, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до вимог системи державної сертифікації в Україні.

4.2.7. Під час обстеження інспектор перевіряє стан схем розрахункового обліку активної, реактивної електричної енергії та теплової енергії, визначену повноту та достатність обліку енергії. При цьому перевіряється наявність необхідних пломб на елементах та пристроях відповідно до схем розрахункового обліку, дотримання термінів державної повірки.

4.2.8. Якщо енергоустановки, які перебувають на балансі суб'єкта електроенергетики, суб'єкта відносин у сфері теплопостачання та споживача електричної енергії, які обстежуються, повністю або частково передані в обслуговування сторонній організації, обстежуються всі енергоустановки, що перебувають на їх балансі; перевіряється наявність дозволу виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки сторонньої організації.

4.2.9. Обстеженню також підлягають енергоустановки, передані суб'єктом господарювання, що обстежується, в оренду.

4.2.10. Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний повідомити сторонні організації, які обслуговують його енергоустановки, та орендарів про строки та мету обстеження та забезпечити доступ до енергоустановок, переданих в оренду.

4.2.11. За рішенням керівника інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні проведення обстежень енергоємних споживачів електричної енергії з приєднаною потужністю 50000 кВА (кВт) і більше може здійснюватись із залученням персоналу інших обласних інспекцій. У цьому випадку відповідним наказом призначається керівник цього обстеження.

4.3. Позапланові заходи з державного енергетичного нагляду, як правило, проводяться шляхом перевірки, інспектування, огляду.

4.3.1. Позапланові заходи з державного енергетичного нагляду проводяться відповідно до підпунктів 4.2.1, 4.2.3 пункту 4.2 цієї Інструкції.

4.3.2. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у Направленні на проведення заходу зі здійснення державного енергетичного нагляду.

Суб'єкта господарювання слід ознайомити з підставами проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

4.4. У разі виявлення під час проведення заходів державного енергетичного нагляду енергоустановок, технічний стан яких може спричинити пожежу, вибухи, аварії та/або загрожує життю та здоров'ю обслуговувального персоналу і населення, інспектор повинен відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про електроенергетику" або статті 14 Закону України "Про теплопостачання" видати суб'єкту господарювання припис (додаток 7 до цієї Інструкції) (далі - Припис) щодо неприпустимості продовження експлуатації такої установки з вимогою негайного (протягом години) її відключення та провести опломбування органів керування установки після відключення.

У разі, коли шляхом припинення енергопостачання неможливо усунути передумови, що можуть спричинити пожежу, вибухи, аварії або які загрожують життю обслуговувального персоналу чи здоров'ю населення, керівник структурного підрозділу Держенергонагляду на підставі Акта, складеного інспектором, має відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" видати суб'єкту господарювання розпорядження (додаток 8 до цієї Інструкції) (далі - Розпорядження) щодо зупинення виробництва, виготовлення або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг та застосувати штрафні санкції згідно з чинним законодавством.

4.5. У разі виявлення адміністративних правопорушень посадова особа Держенергонагляду оформляє у встановленому порядку протокол про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.6. Якщо під час проведення заходів з державного енергетичного нагляду інспектором установлено, що енергетичне устаткування, яке перебуває в експлуатації, не задовольняє вимоги з надійності експлуатації та безпеки його обслуговування, інспектор зобов'язаний видати Припис щодо приведення цього устаткування до вимог нормативно-технічних документів.

У цьому випадку суб'єкт господарювання самостійно визначає спосіб приведення такого енергетичного обладнання до вимог чинних нормативно-технічних документів шляхом його повної заміни чи модернізації.

4.7. Під час здійснення заходу інспектор має виконувати свої обов'язки в рамках його повноважень, проявляючи при цьому об'єктивність та принциповість, дотримуючись установленого порядку та вимог з охорони праці, промислової санітарії та протипожежної безпеки.

4.8. У разі проведення заходу двома або більше інспекторами керівник відповідного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення обстеження, призначає старшим одного з них, про що зазначається у направленні на проведення обстеження (огляду, інспектування, перевірки тощо).

4.9. За участі в заході працівників інших уповноважених органів відповідальним за проведення обстеження є державний інспектор з енергетичного нагляду, якщо керівником відповідного органу Держенергонагляду не буде прийнято інше рішення.

4.10. Проведення обстежень (перевірок, оглядів або інспектувань) енергетичного устаткування та мереж електропередавальних (теплопостачальних) організацій.

4.10.1. Огляд технічного стану енергетичного обладнання та мережі здійснюється вибірково. Результати обстежень підлягають порівнянню з узагальненим технічним станом мереж та обладнання, визначеним електропередавальною (теплопостачальною) організацією.

4.10.2. Пріоритет під час огляду надається енергетичним об'єктам, мережам та допоміжним об'єктам, а також енергоустановкам, розташованим у місцях масового скупчення людей або які відпрацювали нормативний строк експлуатації.

4.10.3. Планові обстеження електропередавальних (теплопостачальних) організацій здійснюються структурними підрозділами Держенергонагляду відповідно до затверджених у встановленому порядку квартальних (річних) планів.

4.10.4. У разі потреби до роботи з обстежень електропередавальних (теплопостачальних) організацій, розташованих у відповідному регіоні України, інспекцією Держенергонагляду в регіоні може залучатися персонал інших обласних (міських) інспекцій Держенергонагляду.

4.10.5. Перед початком обстеження електропередавальної організації за відповідним наказом інспекції Держенергонагляду в регіоні керівником обстеження призначається начальник (заступник начальника) відповідної інспекції Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на території якої здійснює відповідну ліцензовану діяльність електропередавальна організація, що обстежується. У разі необхідності керівником обстеження може бути призначено відповідного керівника іншої інспекції.

4.10.6. До початку обстеження електропередавальної (теплопостачальної) організації інспекція Держенергонагляду в регіоні разом з відповідними інспекціями Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначають структурні підрозділи електропередавальної (теплопостачальної) організації, у яких буде проводитись обстеження, та призначають відповідальних осіб, які будуть їх організовувати. Після повідомлення електропередавальної (теплопостачальної) організації про проведення заходу керівник обстеження вирішує з уповноваженою особою електропередавальної (теплопостачальної) організації всі питання щодо організації та проведення обстеження, а також визначає черговість надання необхідної документації.

4.10.7. Огляд мереж з питань відповідності їх технічного стану вимогам нормативних документів може здійснюватися шляхом рейду, який проводиться під час обстеження електропередавальної (теплопостачальної) організації та її структурних підрозділів. Рейд також може проводитися окремо як позаплановий захід.

Тривалість рейду визначається залежно від кількості об'єктів мереж, які намічено для огляду.

Територіальні підрозділи електропередавальної (теплопостачальної) організації, у яких будуть проводитись рейди, визначаються відповідною інспекцією Держенергонагляду в регіоні.

Для проведення рейду в першу чергу обираються територіальні підрозділи електропередавальних (теплопостачальних) організацій, у яких планувались та (або) виконувались роботи з реалізації інвестиційної програми, капітального ремонту або повної заміни, реконструкції чи модернізації мереж, зареєстровано найбільшу кількість технологічних порушень.

4.10.8. Проведення оглядів об'єктів електричних, теплових мереж здійснюється відповідно до встановленого в електропередавальній (теплопостачальній) організації порядку та вимог з охорони праці, промислової санітарії та протипожежної безпеки. Уповноважена особа електропередавальної (теплопостачальної) організації забезпечує проведення інспектором безпечного огляду обладнання електричних та (або) теплових мереж.

V. Оформлення Акта

5.1. За результатами здійснення планового або позапланового заходу (обстеження, перевірки, огляду або інспектування) державний інспектор складає Акт.

5.2. Текст Акта поділяється на вступну та констатуючу частини. Вступна частина Акта має містити:

відомості про структурний підрозділ Держенергонагляду, що здійснює заходи з державного енергетичного нагляду, його поштову адресу, телефон, факс, адресу електронної пошти;

місце та дату складення Акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу (обстеження, перевірка, огляд, інспектування тощо);

предмет державного енергетичного нагляду відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цієї Інструкції; 

посаду, прізвище, ім'я, по батькові інспектора (керівника обстеження, перевірки, огляду або інспектування), який здійснює відповідний захід з державного енергетичного нагляду;

дату початку та закінчення обстеження, перевірки, огляду або інспектування;

найменування юридичної особи (її об'єктів) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, щодо яких здійснювався захід, їх місцезнаходження;

місцезнаходження суб'єкта господарювання, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, присутньої під час заходу.

5.3. Констатуюча частина Акта відповідно до затвердженого в установленому порядку переліку питань здійснення заходу державного енергетичного нагляду відображає дані щодо стану виконання вимог законодавства, а в разі невиконання - опис виявленого порушення з посиланням на відповідні вимоги законодавства, а також інші відомості, необхідні для здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.

5.4. В Акті зазначаються тільки відомості, підтверджені особистим оглядом енергоустановок та документацією, що розглядалася.

5.5. Акт оформляється у двох примірниках розбірливим почерком або в друкованому вигляді, один залишається у суб'єкта господарювання, другий - в інспектора. Акт підписується в останній день перевірки інспектором(ами), який(і) здійснював(ли) захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою. При цьому узгоджуються строки виконання заходів з усунення виявлених порушень.

5.6. У випадку незгоди керівника суб'єкта господарювання зі змістом Акта він підписує Акт із зауваженнями. За наявності таких зауважень перед підписанням Акта керівником суб'єкта господарювання робиться відмітка "із зауваженнями", а текст його зауважень щодо змісту Акта за його підписом, скріпленим печаткою суб'єкта господарювання, додається до кожного примірника Акта та є його невід'ємною частиною.

У разі відмови суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи) підписати Акт інспектор зазначає про це в Акті.

Один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або вповноваженій ним особі, а другий - зберігається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду.

5.7. Зауваження суб'єкта господарювання протягом п'яти робочих днів розглядаються керівником структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу (обстеження, перевірки, огляду, інспектування) суб'єкта господарювання. При цьому приймається рішення - затвердити висновки інспектора або погодитися із зауваженнями суб'єкта господарювання. Письмове рішення Держенергонагляду щодо зауважень до змісту Акта є його додатком. Воно направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом з описом вкладень або вручається керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта господарювання під розписку.