дата (місяць, рік) огляду і технічного обслуговування;

результати перевірки;

дата, найменування і кількість встановлених замінних частин (обладнання);

дата (місяць, рік) наступного огляду і технічного обслуговування.

Після технічного обслуговування суб'єкт господарювання, що здійснював дані роботи, повинен установлювати на пожежних кран-комплектах таблички, на яких вказується:

позначка "ПЕРЕВІРЕНО";

найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, його реквізити;

номер та термін дії ліцензії;

дата проведення технічного обслуговування;

дата наступного технічного обслуговування, що є гарантійним строком експлуатації;

ідентифікаційний номер працівника, що проводив технічне обслуговування.

9. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування систем пожежного спостереження

9.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; 

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування систем пожежного спостереження;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати: 

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 3 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 4 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування систем пожежного спостереження;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

монтажника обладнання зв'язку не нижче 5-го розряду (для технічного обслуговування не нижче 3-го розряду);

налагоджувальника приладів, апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління не нижче 5-го розряду (для технічного обслуговування не нижче 3-го розряду).

Для технічного обслуговування систем пожежного спостереження суб'єкт господарювання повинен мати у своєму штаті не менше 8-ми виконавців робіт (4 монтажники обладнання зв'язку і 4 налагоджувальники приладів апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління) та забезпечити цілодобове чергування ремонтного персоналу для аварійного виїзду (в 4 зміни).

9.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримання установок пожежної автоматики;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации";

ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации";

ВСН 116-87 "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи";

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

виробнича документація, що оформлюється при монтажі систем пожежного спостереження, а також документація, що оформлюється при прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів під час експлуатації (ДБН В.2.5-13-98);

технічна та експлуатаційна документація на системи пожежного спостереження, що застосовується (технічні умови, технічний опис, сертифікат тощо);

регламенти робіт з монтажу систем пожежного спостереження, розроблені для конкретної установки з урахуванням вимог паспортів на вузли і агрегати та іншої технічної документації.

9.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративні приміщення;

автомобіль для оперативного виїзду;

прилади для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, осцилограф, частотомір, тестер тощо);

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені регламентом для виконання робіт з монтажу та технічного обслуговування систем пожежного спостереження та технічною документацією виробника обладнання, що застосовується.

9.4. Вимоги щодо якості робіт

Роботи з монтажу систем пожежного спостереження повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на установки пожежної автоматики об'єктів, що виводяться на спостереження, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку.

Виконані роботи з монтажу системи пожежного спостереження оформляються актом прийняття виконаних робіт із монтажу установки пожежогасіння або актом прийняття виконаних робіт із монтажу установки пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, або актом прийняття виконаних робіт із монтажу системи протидимного захисту.

У тому разі, якщо роботи з монтажу системи пожежного спостереження виконуються окремо (на вже змонтованих установках пожежної автоматики), - вони оформляються окремим актом, у якому зазначається:

найменування об'єкта, де проводились роботи, його адреса та площа захищуваних приміщень;

найменування установки пожежної автоматики;

найменування органу, що проводив експертизу проектно-кошторисної документації, дата та номер експертного висновку;

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензії суб'єкта господарювання, що розробив проект та виконав роботи з монтажу системи пожежного спостереження;

найменування замовника робіт;

кошторисна та фактична вартість виконаних робіт;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостереження, дата, номер та термін дії договору на спостереження;

найменування приладу - передавача сигналу;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування установки пожежної автоматики, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговування;

результати перевірки;

висновки комісії і оцінка виконаних робіт;

перелік документації, що додається до акта.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками замовника та виконавця робіт, суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, державного пожежного нагляду і засвідчується печатками.

Роботи з технічного обслуговування систем пожежного спостереження повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування, повинен забезпечити:

працездатність систем пожежного спостереження;

своєчасне виконання планових профілактичних робіт;

оперативне прибуття обслуговуючого персоналу до спостережуваного об'єкта при надходженні повідомлення про несправність установок пожежної автоматики та системи пожежного спостереження та усунення несправностей;

прибуття обслуговуючого персоналу до спостережуваного об'єкта протягом однієї години при надходженні повідомлення про спрацювання установок пожежної автоматики для виявлення причин спрацювання.

10. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення із спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів

10.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт (керівники пультів спостереження):

повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр"; 

спеціальне навчання з спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати стаж роботи:

при наявності спеціальності "пожежна безпека" - не менше 4 років в органах державного пожежного нагляду;

за іншими спеціальностями - не менше 5 років з монтажу та технічного обслуговування установок пожежогасіння або пожежної сигналізації. 

Виконавці робіт:

базова або повна вища, професійно-технічна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", "кваліфікований робітник"; 

спеціальне навчання з спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

інженера-програміста;

диспетчера.

Для спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів суб'єкт господарювання повинен мати у своєму штаті не менше одного інженера-програміста і 4-х диспетчерів та забезпечити цілодобове чергування на пульті спостереження (в 4-ри зміни).

10.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

Закон України "Про зв'язок";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримання установок пожежної автоматики;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации";

ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации";

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

інструкція чергового персоналу із спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів, погоджена з головним управлінням (управлінням) МНС України в регіоні за територіальністю;

технічна та експлуатаційна документація на системи пожежного спостереження, що застосовуються (технічні умови, технічний опис, сертифікат тощо);

регламенти робіт із спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів, розроблені з урахуванням вимог технічної документації виробника обладнання, що застосовується.

10.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

приміщення з обмеженим доступом сторонніх осіб, яке має природне, штучне освітлення, природну вентиляцію, телефонний зв'язок та обладнане системою резервного живлення електрообладнання, первинними засобами пожежогасіння і пожежною сигналізацією;

пультове обладнання та його гарантований резерв, комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням;

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені регламентом робіт із спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів.

10.4. Вимоги щодо якості робіт

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

технічне обслуговування установок пожежної автоматики спостережуваних об'єктів; 

прийом сигналів від спостережуваних об'єктів про пожежу та про технічний стан установок пожежної автоматики;

передачу в автоматичному режимі двома каналами безпосереднього зв'язку сигналів про пожежу на пункти зв'язку чергових частин головних управлінь (управлінь) МНС України в регіонах та/або аварійно-рятувальних підрозділів за територіальністю;

оперативне реагування, усунення технічних несправностей і приведення в працездатний стан установок пожежної автоматики спостережуваних об'єктів при отриманні сигналу про несправність (власними силами або через субпідрядні організації);

ведення довідково-інформаційної бази даних про спрацювання та технічну несправність установок пожежної автоматики спостережуваних об'єктів.

10.5. Спеціальні вимоги

Спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів здійснюється тільки в комплексі з технічним обслуговуванням установок пожежної сигналізації, пожежогасіння, протидимного захисту та систем пожежного спостереження цих об'єктів. При цьому суб'єкт господарювання може виконувати роботи з технічного обслуговування даних установок власними силами або через субпідрядні організації, що мають відповідні ліцензії.

Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за своєчасну передачу сигналу про пожежу та оперативний виїзд підрозділів пожежно-рятувальної служби визначаються договорами:

- між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та ліцензіатами;

- між ліцензіатами і головними управліннями (управліннями) МНС України в регіонах.

11. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки

11.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; 

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.