Щорічні аудиторські перевірки фінансово-господарських результатів діяльності нерезидента проводяться відповідно до закону.

16.13. Відповідальність за утримання та перерахування до бюджету податку на доходи громадян, сум внесків на соціальні заходи, податків, зазначених у пункті 7.8, пункті 10.2 та статті 13 цього Закону, несуть платники податку, які провадять відповідні виплати.

Перерахування податків, зазначених в пункті 7.8 та статті 13, здійснюється до/або разом із здійсненням таких виплат.

Перерахування податку, зазначеного в пункті 10.2 цього Закону, здійснюється протягом трьох банківських днів з моменту здійснення таких виплат.

(абзац другий пункту 16.13 статті 16 
замінено абзацами другим і третім згідно із 
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим) 

Абзац четвертий пункту 16.13 виключено 

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.14. Сплата податку іншими, ніж платник податку, особами не дозволяється.

16.15. Порядок ведення і складання податкових звітів, декларацій про прибуток підприємств та розрахунків податку встановлюється центральним податковим органом.

16.16. Надміру внесені до бюджету суми податку, що нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податку не пізніше десяти робочих днів з дня одержання письмової заяви такого платника податку.

(абзац перший пункту 16.16 статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Абзац другий пункту 16.16 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 17. Зарахування податку до бюджету

Податок зараховується до бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.

(дію статті 17 зупинено на 2000 рік в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади згідно із Законом України від 17.02.2000 р. N 1458-III)(дію статті 17 зупинено на 2001 рік згідно із
 Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III,
на 2002 рік - згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2905-III)

(стаття 17 у редакції Закону
 України від 24.12.2002 р. N 349-IV)
(дію статті 17 зупинено на 2003 рік згідно
 із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV)

Стаття 18. Спеціальні правила

18.1. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

18.2. У разі укладення договорів з нерезидентами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.

18.3. У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків від  вартості цих товарів (робіт, послуг).

(абзац перший пункту 18.3 статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Правило, визначене цим пунктом, починає застосовуватися з календарного кварталу, наступного за кварталом, на який припадає офіційне опублікування переліку офшорних зон, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Для цілей цього пункту під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При існуванні договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку має послатися на наявність зазначеної виписки у поясненні до податкової декларації.

(абзац другий пункту 18.3 статті 18 замінено абзацами другим та
 третім згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

(пункт 18.3 статті 18 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування

19.1. Суми податків на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарської діяльності за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку на прибуток в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим Законом.

(пункт 19.1 статті 19 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

19.2. Розмір зарахованих сум податку на прибуток з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

19.3. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах:

податок на капітал (майно) та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків, чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав;

суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).

19.4. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток провадиться за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України.

Стаття 20. Відповідальність платників податку

20.1. Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку у порядку та розмірах, визначених законом.

(пункт 20.1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.2. Пункт 20.2 статті 20 виключено 

(пункт 20.2 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.3. Пункт 20.3 статті 20 виключено 

 (згідно із Законом України
 від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.4. Пункт 20.4 статті 20 виключено 

(пункт 20.4 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.5. Пункт 20.5 статті 20 виключено 

 (згідно із Законом України
 від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.6. Пункт 20.6 статті 20 виключено 

(пункт 20.6 статті 20 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.7. Пункт 20.7 статті 20 виключено 

(пункт 20.7 статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
в редакції Закону України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

Стаття 21. Інші положення

21.1. Суми виявленого прихованого (заниженого) прибутку та штрафи справляються за весь час ухилення від сплати податку.

21.2. Після закінчення встановлених строків сплати податку до бюджетів невнесені суми стягуються з нарахуванням пені, відповідно до закону.

(пункт 21.2 статті 21 в редакції
 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

21.3. Сума податкових платежів, що надміру надійшла до бюджету в результаті неправильного нарахування або порушення платником податку встановленого порядку сплати податку, підлягає поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з моменту отримання податковим органом відповідної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення платежів до цього бюджету майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством.

(абзац перший пункту 21.3 статті 21 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Подання заяви про повернення надміру сплачених податків перериває перебіг строку позовної давності.

21.4. Сума податку, що надміру надійшла до бюджету в результаті неправильного нарахування (донарахування) податковим органом, підлягає поверненню з відповідного бюджету з урахуванням сум, сплачених за фінансовими санкціями або зарахуванню на зменшення платежів до цього бюджету майбутніх періодів на підставі заяви, що подається платником податку такому податковому органу, якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством. При цьому починаючи з дня внесення зазначених сум до бюджету і закінчуючи днем їх повернення (заліку) на зазначену суму провадиться нарахування у розмірі 120 процентів облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент такого повернення (заліку).

21.5. Обов'язковими для виконання платником податку є тільки акти центрального податкового органу, видані у випадках, прямо передбачених цим Законом та зареєстрованих Міністерством юстиції України.

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з 1 липня 1997 року.

22.2. Установити, що в 2005 році віднесення до валових витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 Закону, та пов'язаних з поліпшенням основних фондів 2 - 4 групи, що підлягають амортизації, у тому числі витрат на поліпшення орендованих основних фондів, здійснюється у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості 2 - 4 групи основних фондів станом на початок звітного періоду, а по об'єктах основних фондів 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у розмірі 10 відсотків до балансової вартості об'єкта, що ремонтується, станом на початок звітного періоду.

(пункт 22.2 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 у редакції Закону
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.3. Пункт 22.3 статті 22 виключено 

(пункт 22.3 статті 22 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 19.10.99 р. N 1157-XIV,
 від 02.03.2000 р. N 1523-III,
у редакції Закону України
від 20.09.2001 р. N 2711-III,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.05.2003 р. N 777-IV)

(дію пункту 22.3 статті 22 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(пункт 22.3 статті 22 виключено згідно із
Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.4. Пункт 22.4 статті 22 виключено

(пункт 22.4 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 20.11.98 р. N 269-XIV,
 від 06.04.99 р. N 568-XIV,
 від 14.07.99 р. N 934-XIV,
 від 02.03.2000 р. N 1523-III,
 виключено згідно із Законом
 України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.5. Акти законодавства до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Абзац другий пункту 22.5 статті 22 виключено

(згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(пункт 22.5 статті 22 в редакції
Законів України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

Абзац третій пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом третім
згідно із Законом України від 15.01.99 р. N 403-XIV,
абзац третій пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац четвертий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом України від 18.03.99 р. N 515-XIV,
 абзац четвертий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац п'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV,
абзац п'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац шостий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 971-XIV,
 абзац шостий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац сьомий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 973-XIV,
 абзац сьомий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац восьмий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 03.12.99 р. N 1278-XIV,
 абзац восьмий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац дев'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дев'ятим
 згідно із Законом України від 13.01.2000 р. N 1375-XIV,
абзац дев'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац десятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом десятим
 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1606-III,
абзац десятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац одинадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1608-III,
 абзац одинадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац дванадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1715-III,
 абзац дванадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 01.06.2000 р. N 1749-III,
 абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 04.10.2001 р. N 2744-III,
 в редакції Законів України
 від 07.03.2002 р. N 3118-III,
 від 11.05.2004 р. N 1702-IV,
 виключено згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)