НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

 

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

 

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

 

ДБН В.2.8-3-95

 

 

РОЗРОБЛЕНІ:

ОП Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (ОП НДІБВ)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управлінням будівельної індустрії, механізації та промисловості будівельних матеріалів

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Держкоммістобудування України від 7 липня 1995 р. № 134 та введені в дію з 1 січня 1996 р.

 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.  СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН (СИСТЕМА ППР) .

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

4.  РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

5.  СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

6.  ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

7.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН  

ДОДАТОК 1.

НОРМАТИВИ ПЕРІОДИЧНОСТІ, ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДОДАТОК 2.

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ТО-2, COТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ.

ДОДАТОК 3.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ НАД РІВНЕМ МОРЯ   

ДОДАТОК 4.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ   

ДОДАТОК 5.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН З ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДОДАТОК 6.

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ

ТА СКЛАДУ ПАРКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДОДАТОК 7.

КОНТРОЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

ДОДАТОК 8.

РІЧНИЙ ПЛАН ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУБУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДОДАТОК 9.

МІСЯЧНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДОДАТОК 10.

ЖУРНАЛ ПЕРВИННОГО ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ НАРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДО ДАТОК 11.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ І РЕМОНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДОДАТОК 12.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ УСУНЕННЯ ВІДКАЗІВ І НЕСПРАВНОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

ДОДАТОК 13.

СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВНУТРІШНЬОЗМІННОГО ВИКОРИСТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

 

Ці норми встановлюють правила технічної експлуатації основних будівельних машин і вимоги до нормування періодичності, трудомісткості і тривалості виконання технічного обслуговування та ремонту.

Вимоги цих норм обов'язкові для всіх власників будівельної техніки незалежно від форм власності та відомчої належності.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1   В процесі експлуатації будівельних машин їх деталі та складальні одиниці зношуються, виникає стан втоми, старіння металів, порушується взаємне розташування деталей, що призводить до втрати машиною її початкових характеристик. Підтримання будівельних машин у працездатному стані залежить від своєчасного проведення заходів, які забезпечують справність та працездатність машин.

1.2   3 цією метою в будівництві використовується система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту будівельної техніки (система ППР), яка є комплексом організаційно-технічних заходів, що мають попереджувальний характер, виконуються в плановому порядку та спрямовані на забезпечення справності та працездатності будівельної техніки, поліпшення її технічого стану та зниження витрат на експлуатацію.

1.3   Власники будівельних машин розроблюють і здійснюють систему керування якістю експлуатації будівельних машин у відповідності з ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 і ГОСТ 25646-83, а також заходи системи-ППР, що забезпечують високий рівень технічної готовності парку машин і попереджують відкази машин в процесі використання за призначенням.

1.4  Організаційно-технічні заходи системи ППР виконуються з урахуванням вказівок, що містяться в експлуатаційно-ремонтній документації, вимог до технічного стану машин і правил безпечної експлуатації, що встановлені Держнаглядохоронпрацею, Державтоінспекцією і діючими державними та галузевими стандартами.

1.5  Система ППР на практиці реалізується шляхом:

*  розробки планів технічного обслуговування і ремонту;

*  розробки та здійснення організаційно-технічних заходів, що забезпечують своєчасне та якісне виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту;

*   організації систематичного обліку наробки машин;

*  контролю за реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту, якістю виконання робіт.

1.6   Ці ДБН містять у собі дані про види технічного обслуговування і ремонту, періодичності, трудомісткості та тривалості їх виконання, які розроблені на підставі вимог, що містяться в експлуатаційній і ремонтній документації, а також накопиченого досвіду експлуатації будівельної техніки в Україні (додаток 1).

1.7   Періодичність технічного обслуговування і ремонту подана в годинах наробки, трудо місткість - в людино-годинах, тривалість - в годинах календарного часу без урахування часу очікування.

1.8  Показники трудомісткості виконання технічного обслуговування і ремонту є середніми значеннями затрат праці на проведення всього комплексу підготовчих, основних та заключних робіт, включаючи випробування машин.

Процентне співвідношення трудомісткості виконання основних видів робіт при проведенні технічного обслуговування і поточного ремонту наведено у додатку 2.

1.9  Норми та показники, наведені в додатку 1, розроблені з урахуванням умов експлуатації будівельних машин на місцевості з дещо горбистою поверхнею до 1000 м, у другій кліматичній зоні, з наробкою до 75 відсотків нормативу до капітального ремонту та парку машин чисель ністю до 200 одиниць. В інших умовах періодичність технічного обслуговування і ремонту може бути перерахована за допомогою коефіцієнтів, значення яких наведені в додатках 3,4, 5, 6.

1.10    Власники будівельних машин ведуть облік їх наробки в обсязі, що передбачений експлуатаційною документацією у відповідності з ГОСТ 2.601-68 (додаток 10).

2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН (СИСТЕМА ППР)

2.1 Принципова схема системи ППР наведена на рис. 1. Система складається з двох основних видів заходів:

* технічного обслуговування; *ремонту.

Рис.1. Принципова схема системи ППР

ЩО - щозмінне технічне обслуговування; ТО - періодичне технічне обслуговування; СО - сезонне технічне обслуговування; П - поточний ремонт; К - капітальний ремонт.

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

3.1              Технічне обслуговування - це комплекс операцій попереджувального характеру, які спрямовані на підтримання справності та працездатності будівельних машин і проводяться в процесі їх експлуатації (використання за призначенням, зберігання, транспортування).

3.2              Технічне обслуговування включає миття та очистку машин, змащувальні, заправні, контрольно-діагностичні, кріпильно-регулювальні та допоміжні операції.

 

3.3         Технічне обслуговування передбачає обов'язковий, завчасно встановлений обсяг робіт для кожного типу машин і умов їх експлуатації, який виконується згідно з нормативами періодичності і трудомісткості.

3.4         Операції технічного обслуговування виконуються з попереднім контролем технічного стану машин і їх складальних одиниць. Основним методом контролю є технічне діагностування як складова частина технічного обслуговування

3.5    Мета технічного діагностування полягає у визначенні дійсної потреби у виконанні операцій технічного обслуговування, прогнозуванні залишкового ресурсу складальних оди ниць і деталей.

3.6   В залежності від періодичності, трудомісткості та обсягу робіт для будівельних машин встановлені такі види технічного обслуговування:

* щозмінне технічне обслуговування;

*періодичне технічне обслуговування;

*    сезонне технічне обслуговування;

*    технічне обслуговування при зберіганні та транспортуванні.

В складних умовах використання будівельних машин (велике запилення, високогір'я, низькі температури та ін.) проводиться спеціальне технічне обслуговування із зменшеним значенням періодичності.

3.7          Щозмінне технічне обслуговування повинно забезпечити працездатність машини на протязі всієї робочої зміни шляхом контролю технічного стану основних її частин: гальмового обладнання, ходової частини, органів керування, сигналізації, двигуна та усунення виявлених несправностей, а також дозаправлення пально-мастильними матеріалами, робочого та охолод- жувальною рідинами.

3.8          Виконання щозмінного технічного обслуговування покладається на машиністів буді вельних машин та їх помічників, де вони передбачені.

3.9    Періодичне технічне обслуговування виконується з метою зниження інтенсивності зносу деталей і складальних одиниць, визначення їх залишкового ресурсу, усунення наявних несправностей; здійснюється спеціалізованими бригадами (ланками) за участю або без участі машиністів, за якими закріплені машини.

3.10 Періодичність виконання та обсяг робіт періодичного технічного обслуговування залежать від типу машини, що обслуговується. В залежності від обсягу передбачених робіт, послідовності їх виконання кожному періодичному технічному обслуговуванню надається порядковий номер (ТО-1, ТО-2, ТО-3).

3.11   До обсягу робіт технічного обслуговування з більш високим порядковим номером включаються роботи, які передбачені до виконання при технічних обслуговуваннях з більш низькими порядковими номерами.

3.12  Технічне обслуговування № 3 (ТО-3) проводиться разом з поточним ремонтом. Трудо місткість поточного ремонту містить і затрати праці технічного обслуговування № 3.

3.13            Сезонне технічне обслуговування виконується двічі на рік при переведенні машин на експлуатацію в умови весняно-літнього або осінньо-зимового періоду. Сезонне технічне обслу говування поєднується з проведенням чергового періодичного технічного обслуговування.

3.14            3 метою збереження працездатності будівельних машин при їх транспортуванні та зберіганні проводяться спеціальні види технічного обслуговування, які регламентуються вимо гами експлуатаційної документації.

4.РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

4.1          Ремонт - це комплекс робіт, що відновлюють ресурс і забезпечують працездатність та справність будівельних машин в процесі експлуатації. Ремонт включає контрольно-діагнос тичні, розбірно-складальні, слюсарні, зварювально-наплавні та інші роботи.

4.2          Встановлюється два види планового ремонту будівельних машин: поточний і капі тальний.

4.3          Поточний ремонт призначений для підтримання працездатності та справності машин шляхом відновлення або заміни окремих складальних одиниць і деталей, крім базових; їх обсяг визначається технічним станом машин.

4.4          Капітальний ремонт призначений для відновлення справності та повного чи близького до нього ресурсу машин шляхом заміни або відновлення складальних одиниць і деталей, включаючи базові.

4.5          Порядок виконання робіт і контроль якості капітального ремонту регламентуються ремонтною документацією.

 

4.6    Здавання будівельних машин в капітальний ремонт і приймання їх з ремонту здій снюється у відповідності з ГОСТ 24408-80, а також окремих типів машин: одноковшових екскаваторів - ГОСТ 24406-80, стрілових кранів - ГОСТ 24407-80, автогрейдерів - ГОСТ 26679-85, тракторів - ГОСТ 18524-85, дизельних двигунів - ГОСТ 18523-79, автомобільних шасі та двигунів - ГОСТ 18506-73 та ГОСТ 18505-73.

4.7           Крім планових ремонтів проводяться непланові ремонти, необхідність в яких виникає внаслідок відказів у роботі будівельних машин або аварій.

5.СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

5.1             Контроль технічного стану будівельних машин здійснюється методами та засобами технічного діагностування, яке є складовою частиною технічного обслуговування та ремонту.

5.2             Сукупність засобів, об'єктів і виконавців діагностування складає систему технічного діагностування.

5.3    Діагностування будівельних машин в залежності від призначення, переліку робіт, періодичності і трудомісткості підрозділяється на загальне та поглиблене.

5.4  Загальне діагностування має за мету визначення технічного стану складальних одиниць будівельних машин, поглиблене - визначення несправностей, виявлення їх причин і характеру.

5.5   Технологічний процес технічного діагностуваня будівельних машин організується з урахуванням взаємозв'язку операцій загального і поглибленого діагностування з основними роботами технічного обслуговування і ремонту.

5.6    Загальне діагностування проводиться в строки, які встановлені для технічного обслу говування і поточного ремонту; поглиблене - за результатами загального діагностування, а також в разі потреби у випадку виявлення несправностей у процесі експлуатації машин.

5.7    Технічне діагностування класифікується таким чином:

 

*    за формою організації - на спеціалізоване та суміщене;

*    за режимом проведення - на планове і в разі потреби;

*    за місцем проведення - на стаціонарних постах і безпосередньо на місцях роботи машин;

*    за обсягом робіт - на повне і часткове.

 

5.8          Спеціалізоване технічне діагностування виконується на спеціальних постах і дільницях діагностування, а також пересувними діагностичними майстернями на місцях роботи машин.

5.9          Суміщене технічне діагностування виконується в процесі проведення технічного обслу говування і ремонту в стаціонарних умовах або при допомозі пересувних майстерень технічного обслуговування та ремонту, які оснащені необхідним діагностичним обладнанням.