чається за формулами:

для згинальних елементiв

д

R

д s (15)

Z = м --------- ;

д

R

b

для позацентрово стиснутих елементiв

д

R N

д s (16)

Z = м --------- + ---------

N д д

R bh R

b o b

С.41 ДБН В.2.2-5-97

м - коефiцiєнт армування перерiзу розтягнутої зони, який

визначається за формулою

A

s

м = -------- ( 17 )

bh

o

Мiцнiсть елемента при роботi його у пружно-пластичнiй стадiї

(граничний стан першої групи) забезпечується за умови

Ф < = Ф

i imax ( 18 )

де Ф - величина кута розкриття трiщин у шарнiрi пластич-

imax ностi вiд розрахункового навантаження із

врахуванням коефiцiєнта динамiчностi з перемiщення.

С.42 ДБН В.2.2-5-97

Таблиця 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вплив на опiр |Розрахунковий опiр бетону та початковi модулi пружностi при класi бетону |

| | за мiцнiстю на стиск, МПа (кгс/см2) |

| |-----------------------------------------------------------------------------|

| | В15 | В20 | В25 | ВЗО | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | В6О |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Стиск осьовий | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 19,5 | 22,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 |33,0 |

|(призмова мiцнiсть) |(86,7) | (117) | (148) | (173) | (199) | (224) | (225)| (280) |(306) |(336) |

|R , МПа (кгс/см2) | | | | | | | | | | |

| b | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Розтяг осьовий | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,45 | 1,55 | 1,60 | 1,65 |

|R , МПа (кгс/см2) |(7,65) |(9,18) | (10,7)| (12,2)| (13,3)| (14,3)|(14,8)| (15,8)|(16,3)|(16,8) |

| bt | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Модуль пружностi бетону | 23,0 | 27,0 | 30,0 | 32,5 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 |

|природного твердiння, | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | -----| ----- |

|МПа (кгс/см2) | 235 | 275 | 306 | 331 | 362 | 367 | 382 | 398 | 403 | 408 |

| -3 | | | | | | | | | | |

|Е х 10 | | | | | | | | | | |

| b | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Модуль пружностi бетону,| 20,5 | 24,5 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 32,5 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 |

|що пiддавався тепловiй | (209) | (245) | (275) | (296) | (316) | (332) | (347)| (357) | (362)| (367) |

|обробцi при атмосферному| | | | | | | | | | |

|тиску, МПа (кгс/см2) | | | | | | | | | | |

| -3 | | | | | | | | | | |

|Е х 10 | | | | | | | | | | |

| b | | | | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Примiтка. Модуль пружностi бетону, який пiддавався тепловiй обробцi при атмосферному тиску, |

| приймається рiвним 0,9 Е . |

| b |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

С.43 ДБН В.2.2-5-97

Матеріали та їх розрахунковi характеристики

Бетон

4.6 Для збiрних i монолiтних бетонних i залiзобетонних кон-

струкцiй сховищ повинен прийматися важкий бетон середньої щiльнос-

тi бiльше 2000 кг/м3 класу не нижче В 15, а для колон i ригелiв -

не нижче В 22,5.

Бетоннi блоки для стiн заввишки слiд передбачати класу

не нижче В 12,5. Розчин для замурування швів збiрних залiзобетон-

них конструкцiй приймати класу не нижче В 12,5, а для кладки стiн

- не нижче М 50.

4.7 При розрахунках конструкцiй захисних споруд на еквiва-

лентнi статичнi навантаження нормативний опір бетону осьовому сти-

ску призм (призмова мiцнiсть) R та опiр осьовому розтягу R

b bt

приймаються у вiдповiдностi з вимогами СНіП 2.03.01-84 з проекту-

вання бетонних та залiзобетонних конструкцій. При цьому коефiцiєн-

ти безпеки по бетону при стиску Y та розтягу Y дорiвнюють:

bc bt

Y = 1,3 та Y = 1,5 (СНіП 2.03.01-84, таблиця 11).

bc bt

4.8 Розрахунковi динамiчнi опори бетону у проектованих кон-

струкцiях захисних споруд слiд приймати рівними розрахунковим опо-

рам бетону при розрахунку на еквiвалентнi статичнi навантаження

відповідно до таблицi 19, помноженим на коефiцiєнт динамiчного

змiцнення бетону, що дорiвнює:

д

- при розрахунку за граничним станом першої групи Y = 1,2;

b

д

- при розрахунку за граничним станом другої групи Y = 1,3.

b

4.9 Розрахунковi опори бетону, вказанi у таблицi 19, слiд

множити на коефiцiєнти умов роботи, які приймаються за таблицею 20.

Таблиця 20

-------------------------------------------------------------------

|Фактори, якi обумовлюють введення | Коефiцiєнти умов роботи |

|коефііцієнтів умов роботи бетону | бетону |

| |-----------------------------|

| | умовні | величини |

| | позначення | коефіцієнтів |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Померемiнне заморожування та | | |

| розморожування при експлуатації | | |

| конструкцiй у водонасиченому | | |

| станi та розрахунковiй зимовiй | | |

| температурi зовнiшнього повiтря:| | |

| | | |

| нижче мiнус 20 до мiнус 40 | Y | 0,85 |

| 40 град. С включно | b6 | |

| | | |

-------------------------------------------------------------------

С.44 ДБН В.2.2-5-97

Продовження табл. 20

-------------------------------------------------------------------

|Фактори, якi обумовлюють введення | Коефiцiєнти умов роботи |

|коефііцієнтів умов роботи бетону | бетону |

| |-----------------------------|

| | умовні | величини |

| | позначення | коефіцієнтів |

|-----------------------------------------------------------------|

| нижче мiнус 5 до мiнус 20 | Y | 0,9 |

| 20 град.С включно | Ь6 | |

| | | |

| мінус 5 град.С i вище | Y | 0,95 |

| | b6 | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Поперемiнне заморожування та | | |

| розморожування в умовах | | |

| експлуатацiї конструкцiй при | | |

| епiзодичному водонасиченнi при | | |

| розрахунковiй зимовiй температу-| | |

| рi зовнiшнього повiтря: | | |

| | | |

| мінус 40 град.С i вище | Y | 1 |

| | b6 | |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Бетонні конструкцiї | Y | 0,9 |

| | b9 | |

-------------------------------------------------------------------

4.10 Розрахунковий динамiчний опiр бетону зрiзу слiд приймати

рiвним розрахунковому опору бетону осьовому стиску (призмова мiц-

нiсть) R вiдповiдно до таблицi 19, помноженому на коефiцiєнт

b

0,25.

Арматура

4.11 Вибiр арматурних сталей для залiзобетонних конструкцiй

сховищ повинен провадитись з урахування вимог СНіП 2.03.01-84 на

проектування бетонних та залiзобетонних конструкцiй та згiдно з

таблицею 21 цих норм.

Для закладних деталей та з'єднувальних накладок повинна зас-

тосовуватись прокатна вуглецева сталь класу С38/23 вiдповiдно до

норм на проектування сталевих конструкцiй. При цьому коефiцiєнт

зміцнення сталi слiд приймати Y = 1,4 i коефiцiєнт умов роботи

s3

Y = 1,1.

s1

С.45 ДБН В.2.2-5-97

Таблиця 21

-------------------------------------------------------------------

| Призначеннння арматури |Ступінь | Клас арматури |

| |застосування | |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Поздовжня робоча розтягнута|Рекомендується| А-ІІІ, А-ІY |

| та стиснута арматура, яка |Допускається | А-ІІ |

| визначається розрахунком | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Поздовжня робоча стиснута |Рекомендується| А-ІІІ, А-ІY |

| арматура, яка визначається |Допускається | А-ІІ |

| розрахунком | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Поперечна арматура, яка |Рекомендується| А-ІІІ, А-ІІ |

| визначається розрахунком |Допускається | А-І |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Конструктивна арматура |Рекомендується| А-І, Вр-І |

| |Допускається | А-II, В-I |

| | |(при вiдсутностi |

| | | Вр-І) |

-------------------------------------------------------------------

4.12 При розрахунку залiзобетонних конструкцiй сховищ на ек-

вiвалентнi статичнi навантаження (за граничним станом першої гру-

пи) розрахунковi опори робочої стержньової гарячекатаної арматури

класiв А-I, А-II i А-III, яка призначається для перерiзiв елемен-

тiв, слiд приймати чисельно рiвними нормативним опорам арматурних

сталей вiдповiдно до норм з проектування бетонних та залiзобетон-

них конструкцiй, з урахуванням коефiцiєнта надiйностi по арматурi

Y , рiвного 1. Розрахунковий опір арматурної сталi класу А-IY та

s

дротяної арматури класу Вр-I визначається за нормативним опором

урахуванням коефiцiєнта надiйностi по арматурi Y , рiвного 1,1.

s

д д д

4.13 Розрахунковi динамiчнi опори арматури R , R , R

s sw sc

слід визначати за розрахунковими опорами, вказаними в таблицi 22

(СнiП 2.03.01-84, стор. 25), помноженими на коефiцiєнти динамiч-

ного змiцнення арматурної сталi, якi наведені у таблицях 23, 29

(СнiП 2.03.01-84, сторiнки 25 та 28).

Розрахунковi опори арматури класiв А-I, А-II та А-III за та-

блицею 22 при розрахунку конструкцій на вигин слiд множити на

коефiцiєнт умов роботи Y , що дорiвнює 1,0.

s4

Розрахунок залiзобетонних елементiв

4.14 Розрахунок залiзобетонних елементiв укриттiв повинен ви-

конуватись згiдно зi СнiП 2.03.01-84.

4.15 При використаннi у захисних спорудах попередньо напру-

жених залiзобетонних конструкцій граничне зусилля, яке вiдповiдає

розрахунковим динамiчним характеристикам матерiалiв при розрахунку

на еквiвалентнi статичнi навантаження, повинно мати величину, яка

викликає виникнення трiщин в укриттях, бiльше на 25%.

С.46 ДБН В.2.2-5-97

У попередньо напружених конструкцiях, якi використовуються

для сховищ, не дозволяється використовувати арматуру, для якої вi-

дносне подовження при розривi менше 4%. Попередньо напружені

конструкцiї, у яких арматура не має зчеплення з бетоном, викорис-

товувати в укриттях не допускається.

Позацентрово стиснутi та згинальнi елементи

4.16 Розрахунок позацентрово стиснутих та згинальних елемен-

тiв на дiю стискальної поздовжньої сили провадиться вiдповiдно до

вимог СНіП 2.03.01-84.

4.17 Розрахунок з мiцностi перерiзiв згинальних елементiв,

похилих до поздовжньої осi елемемента, виконується згiдно зi СНіП

2.03.01-84.

4.18 Використання згинальних елементiв без поперечної армату-

ри у конструкцiях сховищ не допускається.

У протирадiацiйних укриттях елементи без поперечної арматури

слiд розраховувати вiдповiдно до вимог норм з проектування бетонних

i залiзобетонних конструкцiй згiдно зi СНіП 2.03.01-84 з урахуван-

ням додаткових навантажень.

4.19 Розрахунок на продавлювання виконується згiдно зi СНіП

2.03.01-84.

4.20 При встановленнi значення F продавлюючої сили у межах

пiрамiди продавлювання поперечної арматури розрахунок повинен про-

вадитись за умов:

(19

д

F <= R х А , т.с.; ( 19 )

sw sw

д

F < = 1,4 R х U х h , т.с., ( 20 )

bt m o

де А - сумарна площа перерiзу поперечної арматури, яка

sw перетинає боковi поверхнi пiраміди

продавлювання;

д

R - розрахунковий динамiчний опiр поперечної арматури;

sw

U - середнє арифметичне значення величини верхньої та

m нижньої основ пiрамiди, яка утворилася при про-

давлюванні у межах робочої висоти перерiзу h ,

o

cм.

Вказані вимоги розповсюджуються на плити завтовшки не менше

, а також на стрiчковi та стовпчасті фундаменти, у пазах яких

замуровуються збiрнi стiновi панелi та колони.

С.47 ДБН В.2.2-5-97

При цьому розрахунок на продавлювання слiд вести виходячи з

можливостi продавлювання залiзобетону, розташованого нижче дна

стаканного або паза стрiчкового фундаменту.

Поперечна арматура, яка встановлюється у плитних елементах у

зонi продавлювання, повинна мати достатнє анкерування на кiнцях.

Крiм того, повинна бути забезпечена передача поперечного зусилля з

поздовжньої арматури на хомути. Ширина зони встановлення хомутiв

повинна бути не менше 1,5 висоти перерізу.

4.21 Розрахунок на сколювання виконується за СНіП 2.03.01-84.

Нерозрiзнi збiрно-монолiтнi згинальні конструкцiї над монолiтними

опорами повиннi бути перевiренi розрахунком на сколювальнi напру-

ження, якi виникають на поверхнi контакту матерiалiв, за формулою

Q

t = ---------- , МПа (кгс/см2). ( 21 )

0,9 bh

o

Граничне значення цих напружень знаходиться з виразу

д

t = 0,25 R х w, МПа ( кгс/см2) ( 22 )

max b

де Q - поперечна сила у перерiзу елемента, що

розглядається, 10 (т.с.);

w - коефiцiєнт, що враховує ступiнь шорсткостi поверхнi

збiрного елемента згiдно з таблицею 22.

Таблиця 22

-------------------------------------------------------------------

|Характеристика шорсткостi поверхнi | Значення коефiцiєнта W |

| бетону | |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Гладка (загладжена) поверхня | 0,45 |

|-----------------------------------------------------------------|

|2. Поверхня з природною шорсткiстю | 0,60 |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Поверхня з наявнiстю мiсцевих | |

| заглиблень (1,5х1,5х1,0 см) | |

| з кроком 10 х | 0,65 |

|-----------------------------------------------------------------|

|4. Поверхня з утопленим щебенем | |

| розмiром 20- через 50- | |

| у свіжокладений бетон | 0,80 |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Поверхня свiжоукладеного бетону | |

| збiрного елемента,оброблена 15 | |

| %-вим розчином сульфiтно-спиртової| |

| барди з наступним видаленням | |

| знетужавленого шару бетону пiско- | |

| струминним апаратом | 1,0 |

-------------------------------------------------------------------

С.48 ДБН В.2.2-5-97

Коли t < t то слiд передбачати випуски поперечної арматури

max

із збiрного елемента у шар монолітного бетону нормально до повер-

хнi i в кiлькостi, яка визначається розрахунком на поперечну силу.

5 РОЗРАХУНОК СХОВИЩ З КАМ'ЯНИХ ТА IНШИХ МАТЕРIАЛIВ, ОСНОВ

І ФУНДАМЕНТIВ З ПАЛЬ

Розрахунок сховищ з камяних та iнших матерiалiв

5.1 У кам'яних та армокам'яних конструкцiях слiд застосову-

вати матерiали з проектними марками за міцністю на стиск не нижче:

цегла - М 100, бутовий камiнь - М 150, розчин для кладки - М 50.

5.2 Розрахунковi динамiчнi опори кладки з кам'яних матерiалiв

у конструкцiях слiд приймати такими, що дорiвнюють опорам згiдно з

нормами на проектування кам'яних та армокам'яних конструкцій, пом-

ноженим на коефiцiєнт динамiчного змiцнення К = 1,2 (СНіП