НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Територіальна діяльність

в будівництві

Основні положення

ДБН А.2.3-1-99

! * До тексту внесені зміни

N 3 (згідно наказу Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55)

N 4 (згідно наказу Держбуду України від 29 листопада 2002 року № 82)

Держбуд України

Київ 1999

РОЗРОБЛЕНІ Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні

матеріали" (Левчій В.Г. - керівник теми, Крищук А.Б.,

Красовський Л.Т.)

за участю

Донецького ПромбудНДІпроекту (Простотін М.В.,

Сердюк О.П., Симонович B.C.)

Київського Промбудпроекту (Лимаренко В.О.,

Тваровський В.М.)

Львівського Промбудпроекту (Білів І.Ф., Данилейко Б.Й.,

Агафонов В.А.)

Харківського ПромбудНДІпроекту (Пушкаренко В. В.,

Федак Г.Ф.)

Харківського Промтранспроекту (Грицай В.О., Демченко 1.Т.)

УкрНДІводоканалпроекту (Шаповал О.Є., Прушанський М.Й.,

Кривенко О.Д.)

Харківського Водоканалпроекту (Чмельов Ю.О.)

УкрНДІінжпроекту (Власюк А.В.)

УкрНДИНТВ (Стрижельчик Г.Г., Чуніхін В.Г.)

Донбасцивільпроекту (Травкін М.О., Решетов B.I.)

ВНЕСЕНІ Управлінням промислової забудови, інженерної інфраструктури

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ та захисту територій Держбуду України

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держбуду України від 30 вересня 1999 р. № 236 і введені в дію з 1 січня 2000 p.

Зміна № 1 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення." Затверджена та введена вдію наказом Держбуду України від 20.10.2000 р. № 237.

Дата введення в дію 2001-01-01

Текст зміни

Доповнити перший абзац вступної частини після слів:

"підроблюваних територій" словами:"..., з реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів", далі за текстом.

Підрозділ "Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності" розділу 2 доповнити таким напрямом діяльності з відповідними пунктами:

3 реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів

2.64 Визначення умов щодо реконструкції об'єктів житлово-цивільного призначення, які е пам'ятками архітектури або розміщені в історичних частинах міських та сільських поселень.

2.65 Прогнозування та обгрунтування реконструкції історичних частин міських та сільських поселень.

2.66 Узагальнення досвіду та розроблення проектів нормативних актів з проблем реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів.

2.67 Вивчення стану, узагальнення та удосконалення методів підсилення та ремонту будинків і споруд з урахуванням їх ремонтопридатності.

2.68 Розроблення прогресивних технологій ремонту та організації робіт з обслуговування об'єктів з метою продовження термінів їх експлуатації.

2.69 Організація та участь в реалізації державних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій.

2.70 Розроблення нормативних та технічних документів і методологічне забезпечення реформування житлової політики.

2.71 Вивчення стану, інвентаризація, узагальнення та ведення каталогу історичних частин міських та сільських поселень.

2.72 Підготовка нормативних актів та рекомендацій щодо оцінки вартості нерухомості будинків і споруд усіх форм власності та приватизації житла.

2.73 Аналіз, узагальнення досвіду та розроблення укрупнених і нормативних показників вартості матеріальних і трудових витрат на реконструкцію та ремонт житлово-цивільних та комунальних об'єктів, а також еталонів технічних проектів та паспортів.

2.74 Вивчення та узагальнення зовнішньоекономічної діяльності в галузі реконструкції, ремонту житлово-цивільних та комунальних об'єктів, підвищення їх експлуатаційної якості.

2.75 Контроль за відповідністю чинних нормативних документів з ремонту, реконструкції та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів прийнятим законодавчим актам, підготовка пропозицій щодо їх коригування або відміни.

Додаток 2 доповнити позицією такого змісту

Територіальні організації

за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

3 реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів

1. НДІпроектреконструкція, м. Київ

Автономна Республіка Крим,всі області України, міста Київ та Севастополь

Изменение № 1 ДБН А.2.3-1-99 "Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения" Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 20.10.2000 г. № 237.

Дата введения 2001-01-01

Текст изменений

Дополнить первый абзац вступительной части после слов: "подрабатываемых территорий" словами: "..., по реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов", дальше по тексту.

Подраздел "Отдельные (специализированные) работы и услуги по направлению деятельности" раздела 2 дополнить таким направлением деятельности с соответствующими пунктами:

По реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов

2.64 Определение условий для реконструкции объектов жилищно-гражданского назначения, которые являются памятниками архитектуры или размещены в исторических частях городских и сельских населенных пунктов.

2.65 Прогнозирование и обоснование реконструкции исторических частей городских и сельских населенных пунктов.

2.66 Обобщение опыта и разработка проектов нормативных актов по проблемам реконструкции, ремонта и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов.

2.67 Изучение состояния, обобщение и усовершенствование методов усиления и ремонта зданий и сооружений с учетом их ремонтопригодности.

2.68 Разработка прогрессивных технологий ремонта и организации работ по обслуживанию объектов с целью продления сроков их эксплуатации.

2.69 Организация и участие в реализации государственных программ реконструкции жилых домов первых массовых серий.

2.70 Разработка нормативных и технических документов и методологическое обеспечение реформирования жилищной политики.

2.71 Изучение состояния, инвентаризация, обобщение и ведение каталога исторических частей городских и сельских населенных пунктов.

2.72 Подготовка нормативных актов и рекомендаций по оценке стоимости недвижимости зданий и сооружений всех форм собственности и приватизации жилья.

2.73 Анализ, обобщение опыта и разработка укрупненных и нормативных показателей стоимости материальных и трудовых затрат на реконструкцию и ремонт жилищно-гражданских и коммунальных объектов, а также эталонов технических проектов и паспортов.

2.74 Изучение и обобщение внешнеэкономической деятельности в области реконструкции, ремонта жилищно-гражданских и коммунальных объектов, повышение их эксплуатационного качества.

2.75 Контроль за соответствием действующих нормативных документов по ремонту, реконструкции и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов принятым законодательным актам, подготовка предложений по их корректировке или отмене.

Приложение 2 дополнить позицией такого содержания

Территориальные организации по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации

По реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов

1. НИИпроектреконструкция, г. Киев

Автономная Республика Крым, все области Украины, города Киев и Севастополь

Зміна № 2 ДБН А.2.3-1-99

“Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення”

Наказом Держбуду України від 16 лютого 2001 року № 38 строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2001 року.

Текст зміни

Доповнити перший абзац вступної частини після слів “житлово-цивільних та комунальних об”єктів” (див. Зміну № 1 ДБН А.2.3-1-99) словами:

“.., у морському транспорті”, далі за текстом.

Підрозділ “Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності” розділу 2 доповнити таким напрямом діяльності з відповідними пунктами:

У морському транспорті

2.76 Розроблення генеральних схем розвитку берегової бази морського транспорту (морських портів, судноремонтних заводів та їх інфраструктури (далі – морських портів, судноремонтних заводів).

2.77 Розроблення схем генеральних планів портово-промислових зон, включаючи спеціальні (вільні) економічні зони, морських портів, судноремонтних заводів та контроль за виконанням рішень, прийнятих у цих схемах.

2.78 Підготовка матеріалів та пропозицій з обгрунтуванням розміщення нових, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення й реструктуризації об’єктів берегової бази морського транспорту з урахуванням забезпечення балансу інтересів країни та суб’єктів господарської діяльності, характеристик територій.

2.79 Виявлення та вивчення резервних територій для портово-промислового будівництва та створення на підставі отриманого довідкового матеріалу банку даних.

2.80 Прогнозування впливу на навколишнє середовище наслідків прийняття проектних рішень по забудові портово-промислових зон, морських портів, судноремонтних заводів та морських гідротехнічних споруд портів і судноремонтних заводів (далі – морських гідротехнічних споруд).

2.81 Виконання функцій генерального проектувальника портово-промислових зон, включаючи спеціальні (вільні) економічні зони, морських портів, судноремонтних заводів у Дунайському та Азово-Чорноморському басейнах.

2.82 Інвентаризація територій існуючих портово-промислових зон, включаючи спеціальні (вільні) економічні зони, морських портів, судноремонтних заводів для ведення чергових генеральних планів.

2.83 Вивчення, аналіз економічного стану й потенційних можливостей об’єктів берегової бази морського транспорту. Виявлення диспропорцій та проблем, розроблення пропозицій з пріоритетних напрямків інвестування державних та інших капітальних вкладень.

2.84 Участь у роботі з реалізації державних програм структурної перебудови об’єктів берегової бази морського транспорту з питань, що належать до компетенції територіальної організації.

2.85 Визначення умов для проектування об’єктів берегової бази морського транспорту.

2.86 Підготовка висновків, рекомендацій, пропозицій з питань проектування та будівництва об’єктів берегової бази морського транспорту.

2.87 Обстеження об’єктів берегової бази морського транспорту та морських гідротехнічних споруд з метою визначення їх надійності й безпечної експлуатації з розробленням пропозицій щодо можливості їх подальшого використання.

2.88 Участь у розробленні національних програм розвитку берегової бази морського транспорту.

2.89 Збір, вивчення, узагальнення та аналіз стану і технічного рівня морських гідротехнічних споруд, створення та ведення банку даних.

2.90 Аналіз стану і оцінка безпеки діючих морських гідротехнічних споруд з метою усунення негативних факторів, що впливають на їх безаварійне функціонування.

Додаток 2 доповнити позицією такого змісту

Територіальні організації за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

У морському транспорті

ЧорноморНДІпроект, м.Одеса

Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м.Севастополь

Від ЧорноморНДІпроекту

Відповідальний виконавець

Начальник технічного відділу

О.Мельников

Від Держбуду України

Відповідальний виконавець

Головний спеціаліст Управління інженерного захисту територій та промислової забудови

В.Левчій

ЗМІНА № 3 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення", затверджена наказом Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55 і введена в дію з 1 листопада 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Додаток 2, таблиця, напрям діяльності "У промисловому будівництві".

Позицію 6 викласти в новій редакції, доповнити позицією 7:

Територіальні організації за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

6. Харківський ПромбудНДІпроект, м. Харків

7. ВАТ "Сумський Промпроект", м.Суми

Полтавська, Харківська області

Сумська область

_______

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение 2, таблица, направление деяльности “В промышленном строитель-стве”.

Позицию 6 изложить в новой редакции, дополнить позицией 7:

Территориальные организации по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации

6. Харьковский ПромстройНИИ-проект, г. Харьков

7. ОАО "Сумский Промпроект", г. Сумы

Полтавская, Харковская области

Сумская область