НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 30.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ДБН А.1.1-1-93

З введенням в дію ДБН А. 1.1-1-93, ДБН А. 1.1-2-93 та ДБН А. 1.1-3-93 втрачають силу на території України СНиП 1.01.01-82*. СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*.

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказом Мінбудархітектури України від 27.04.93 № 46 та введені в дію з 01.07.93

ЗМІСТ

 1. Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві.
 2. Види НД
 3. Вимоги до змісту НД
 4. Додаток 1. Схема Класифікації. Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва
 5. Додаток 2. Терміни та визначення
 6. Додаток 3. Вимоги до посібників

Зміна № 1 ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення."

Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 30.06.2000 р. № 143. Дата введення в дію 2000-07-01

Текст зміни

Додаток 1. Схему класифікації нормативних документів України в галузі будівництва доповнити класом Д, підкласами Д.1 та Д.2, комплексами Д.1.1, Д.1.2, Д.2.1, Д.2.2, Д.2.3, Д.2.4, Д.2.5, Д.2.6 і викласти у вигляді:

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України в галузі будівництва

У таблиці "Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва" графу "Напрямки стандартизації та нормування" під шифром Г. 1 викласти в новій редакції:

"Норми тривалості проектування, будівництва та нормативи відряду. Норми витрат матеріалів. Норми потреби в будівельному інвентарі, інструментах, приладах, будівельній техніці. Норми оплати праці в будівництві. Базові нормативи питомих капітальних вкладень. Норми споживання енергетичних ресурсів."

Таблицю "Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва" доповнити рядками такого змісту

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

Напрямки стандартизації та нормування

Д.

Кошторисні норми та правила

Д.1

Організація робіт з кошторисного нормування

Д.1.1

Кошторисна документація

Вимоги щодо складання та застосування кошторисної документації. Розроблення відповідних правил (порядків, вказівок тощо)

Д.1.2

Вартість будівництва об'єктів і робіт

Вимоги щодо визначення вартості будівництва та окремих видів робіт. Розроблення відповідних НД і рекомендацій

Д.2

Кошторисні норми

Д.2.1

Кошторисні норми на проектно-вишукувальні роботи

Кошторисні нормативи на проектно-вишукувальні роботи різного призначення

Продолжение

Д.2.2

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Ресурсні елементні кошторисні нормативи на окремі види будівельних робіт

Д.2.3

Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування

Кошторисні нормативи на монтаж устаткування різного призначення

Д.2.4

Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

Кошторисні нормативи на окремі види ремонтно-будівельних робіт

Д.2.5

Кошторисні норми на ремонтно-реставраційні роботи

Кошторисні нормативи на окремі види ремонтно-реставраційних робіт

Д.2.6

Кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи

Кошторисні нормативи на пусконалагоджувальні роботи устаткування різного призначення

Изменение № 1 ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положений".

Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 30.06.2000 г. № 143. Дата введения в действие 2000-07-01

Текст изменений

Дополнение 1. Схему классификации нормативных документов Украины в области строительства дополнить классом Д, подклассами Д.1 и Д 2, комплексами Д.1.1, Д.1,2, Д.2.1, Д.2.2, Д.2.3, Д.2.4, Д.2.5, Д.2.6 и изложить в виде:

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

нормативных документов Украины в области строительства

В таблице "Классификация нормативных документов Украины в области строительства" графу "Направления стандартизации и нормирование" под шифром Г.1 изложить в новой редакции:

"Нормы продолжительности проектирования, строительства и нормативы задела. Нормы расхода материалов. Нормы потребности в строительном инвентаре, инструментах, приборах, строительной технике. Нормы оплаты труда в строительстве. Базовые нормативы удельных капитальных вложений. Нормы потребления энергетических ресурсов."

Таблицу "Классификация нормативных документов Украины в области строительства" дополнить строками следующего содержания:

Шифр

Наименование классов, подклассов и комплексов документов

Направления стандартизации и нормирования

Д.

Сметные нормы и правила

Д.1

Организация работ по сметному нормированию

Д.1.1

Сметная документация

Требования по составлению и применению сметной документации. Разработка соответствую-щих правил (порядков, указаний и т. п.)

Д.1.2

Стоимость строительства объектов и работ

Требования по определению стоимости строительства и отдельных видов работ. Разработка соответствующих НД и рекомендаций

Д.2

Сметные нормы

Д.2.1

Сметные нормы на проектно-изыскательские работы

Сметные нормативы на проектно-изыскательские работы разного назначения

Д.2.2

Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на отдельные виды строительных работ

Д.2.3

Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования

Ресурсные элементные сметные нормативы на монтаж оборудования разного назначения

Д.2.4

Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на отдельные виды ремонтно-строительных работ

Д.2.5

Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на отдельные виды ремонтно-реставрационных работ

Д.2.6

Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на пусконаладочные работы оборудования разного назначения

Зміна № 2 ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення". Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 28.11.2000 р. № 262.

Дата введення 2001-01-01

Текст зміни

Додаток 1. Підклас Д.2 класу Д Схеми класифікації нормативних документів України в галузі будівництва доповнити комплексами Д.2.7, Д.2.8 і викласти у вигляді:

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України в галузі будівництва

Таблицю "Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва" доповнити рядками такого змісту:

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

Напрямки стандартизації та нормування

Д.2.7

Ресурсні кошторисні норми експлуатації

Ресурсні кошторисні нормативи

будівельних машин і механізмів

на експлуатацію будівельних машин і механізмів

Д.2.8

Ресурсні елементні кошторисні норми на

Ресурсні елементні кошторисні нормативи

ремонт устаткування

на ремонт устаткування

Изменение № 2 ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения". Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 28.11.2000 г. № 262.

Дата введения 2001-01-01

Текст изменения

Приложение 1. Подкласс Д.2 класса Д Схемы классификации нормативных документов Украины в области строительства дополнить комплексами Д.2.7, Д.2.8 и изложить в виде:

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

нормативных документов Украины в области строительства

Таблицу "Классификация нормативных документов Украины в области строительства" дополнить строками следующего содержания:

Шифр

Наименование классов,подклассов и комплексов документов

Направления стандартизации и нормирования

Д.2.7

Ресурсные сметные нормы эксплуатации

Ресурсные сметные нормативы на

строительных машин и механизмов

эксплуа тацию строительных машин и

механизмов

Д.2.8

Ресурсные элементные сметные нормы на

Ресурсные элементные сметные нормативы

ремонт оборудования

на ремонт оборудования

Дані норми встановлюють основні положення системи стандартизації і нормування в будівництві, класифікацію нормативних документів /далі - НД/ України в галузі будівництва /додаток 1/, види НД та основні вимоги до їх змісту.

НД розробляються і застосовуються згідно з правилами, що встановлені міжгалузевою "Державною системою стандартизації" та галузевою "Системою стандартизації і нормування в будівництві", і грунтуються на законодавчих і нормативних актах України.

Вимоги норм обов'язкові для всіх організацій-розробників та користувачів НД в галузі будівництва.

Терміни та визначення основних понять наведені у додатку 2.

1.Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві

1.1. Основними завданнями стандартизації і нормування в будівництві є:

 • проведення єдиної технічної політики і створення єдиної системи НД;
 • забезпечення надійності та безпеки об'єктів будівництва;
 • встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умови праці та побуту в населених пунктах, будівлях, спорудах, підприємствах, які проектуються;
 • забезпечення належного науково-технічного рівня та якості будівництва на основі впроваджен ня досягнень науки, техніки і передового досвіду в практику проектування і будівництва, виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
 • раціональне використання земель, природних ресурсів та охорона навколишнього середовища;
 • скорочення інвестиційного циклу та підвищення ефективності капітальних вкладень;
 • економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;
 • удосконалення організації проектування та інженерних вишукувань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
 • створення суміщених норм технологічного та будівельного проектування.

2.Види НД

2.1.НД України в галузі будівництва поділяються на такі види:

 • державні стандарти - ДСТ;
 • державні будівельні норми - ДБН;
 • відомчі будівельні норми - ВБН;
 • регіональні будівельні норми - РБН:
 • технічні умови - ТУ.

 1. Як НД України в галузі будівництва застосовуються документи колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також міжнародні, регіональні і національні стандарти, норми та правила інших держав, які входять у "Перелік нормативних документів в галузі будівництва, що діють на території України".
 2. ДСТ України встановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і промислової продукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку, виробництво /виготовлення/ та експлуатацію /використання/.

ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.

2.4.ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територіальна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об'єктів будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій/, а також в галузі організації, технології, управління і економіки будівництва.

ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.

2.5.ВБН України розробляються при відсутності ДБН або при необхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють/ вимоги ДБН, к урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств цього відомства, і затверджуються даним відомством.

 1. РБН України містять регіональні правила забудови населених пунктів і територій, розроб ляються і затверджуються згідно з порядком, що встановлений Законом України "Про основи містобудування".
 2. ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової продукції будівельного призна чення, її виготовлення, упакування, маркування, приймання, контролю та випробувань, транспор тування та зберігання.