ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Надійність техніки

Cистеми технологічні

Терміни та визначення

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ

СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Термины и определения

INDUSTRIAL PRODUCT DEPENDABILITY

TECHNOLOGICAL SYSTEMS

Terms and definitions

ДСТУ 2470-94

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності технологічних систем.

Терміни, встановлені в цьому стандарті, є обов'язковими для використання в нормативній документації усіх видів науково-технічної, навчальної і довідкової літератури та в комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Не дозволяється вживати терміни-синоніми.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі його використання в документах зі стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті.

Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття.

У стандарті як довідкові подано англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подасться переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Пояснення до термінів подано в додатку А.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 технологічна система

Сукупність функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів чи операцій

Примітка 1. До предметів виробництва відносяться: матеріал, заготовка, напівфабрикат та виріб, що перебувають відповідно до виконуваного технологічного процесу в стадії зберігання, транспортування, формотворення, оброблення, складання, ремонту, контролю та випробування.

Примітка 2. До регламентованих умов виробництва відносяться: регулярність надходження предметів виробництва, параметри енергопостачання, параметри навколишнього середовища тощо.

Примітка 3. Розрізняють чотири ієрархічні рівні технологічних систем: операцій, процесів, виробничих підрозділів і підприємств

en fr ru

technological system

système technologique

технологическая система

Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций

2 виконавець у технологічній системі

Людина, що виконує в технологічній системі трудову діяльність щодо безпосередньої зміни і (чи) визначення стану предметів виробництва, технічного обслуговування чи ремонту засобів технологічного оснащення

en

fr

ru

performer in technological system

exécutant dans un système technologique исполнитель в технологической системе

Человек, осуществляющий в технологической системе трудовую деятельность по непосредственному изменению и (или) определению состояния предметов производства, техническому обслуживанию или ремонту средств технологического оснащения

3 підсистема (технологічної системи)

Технологічна система, яка виділяється за функціональною чи структурною ознакою з технологічної системи вищого рівня

en

fr

ru

subsystem of technological system

sous-système d'un système technologique подсистема технологической системы

Технологическая система, выделяемая по функциональному или структурному признаку из технологической системы более высокого уровня

4 (технологічний) комплекс

Сукупність функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів чи операцій

en

fr

ru

technological complex

ensemble technologique

технологический комплекс

Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций

5 елемент технологічної системи

Частина технологічної системи, яку умовно приймають неподільною на даній стадії її аналізу Примітка. Прикладами елементів технологічної системи є: машина, пристрій, інструмент

en fr ru

technological system element

élément d'un système technologique

элемент технологической системы

Часть технологической системы, условно принимаемая неделимой на данной стадии ее анализа

6 працездатний стан технологічної системи

Стан технологічної системи, який характеризується її здатністю виконувати потрібні функції за умови забезпечення зовнішніми ресурсами

en

fr

ru

serviceable condition of technological system

état opérationnel d'un système technologique

(работоспособное состояние технологической системы

Состояние технологической системы, которое характеризуется ее способностью выполнять требуемые функции при условии обеспечения внешними ресурсами)

7 непрацездатний стан технологічної системи

Стан технологічної системи, за якого вона не в змозі виконувати хоч би одну з потрібних функцій

en

fr

ru

non-serviceable condition of technological system

état non opérationnel d'un système technologique

(неработоспособное состояние технологической системы

Состояние технологической системы, при котором она неспособна выполнять хотя бы одну из требуемых функций)

8 непрацездатний стан технологічної системи за параметрами продукції

Стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра і (чи) показника якості

en

fr

non-serviceable condition of technological system as related to products parameters

état non opérationnel d'un système technologique en fonction des paramétres des produits

виготовлюваної продукції не відповідає вимогам, які встановлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській та технологічній документації

ru

неработоспособное состоянии технологической системы по параметрам продукции

Состояние технологической, системы, при котором значение хотя бы одного параметра и (или) показателя качества изготовляемой продукции не соответствует требованиям, установленным и нормативно- технической и (или) конструкторской и технологической документации

9 непрацездатний стан технологічної системи за продуктивністю

Стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра продуктивності технологічної системи не відповідає вимогам, які встановлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській та технологічній документації

Примітка. До параметрів продуктивності відносяться: номінальна та циклова продуктивність, час виготовлення однієї штуки продукції тощо

en

fr

ru

non-servieeable coruiilion of lechno-iogical system as rubied to output

état non opérationnel d'un système technologique en fonction du rendement неработоспособное состояние технолог- ической системи по производительности

Состояние технологической системы, при котором значение хотя бы одного параметра производительности технологической системы не соответствует требованиям, установленным к нормативно- технической и (или) конструкторской и технологической документации

10 непрацездатний стан технологічної системи за витратами

Стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного параметра матеріальних і (чи) вартісних витрат не відповідає вимогам, які встановлені в технічній документації

Примітка. До параметрів матеріальних і вартісних витрат відносять: витрати сировини, матеріалів, енергії, інструментів, вартість технічного обслуговування та ремонту тощо

en

fr

ru

non-serviceable condition of techno logical system as related to costs

état non opérationnel d'un système technologique en fonction des coûts неработоспособное состояние технологической системы но затратам

Состояние технологической системы, при котором значение хотя бы одного параметра материальных и (или) стоимостных затрат не соответствует требованиям, установленным в технической документации

ВІДМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

11 відмова технологічної системи

Подія, внаслідок якої припиняється функціонування технологічної системи, що не передбачено регламентованими умовами виробництва чи вимогами конструкторської документації

en fr ru

failure of technological system

défaillance d'un système technologique отказ технологической системы

Событие, в результате которого прекращается функционирование технологической системы, не предусмотренное регламентированными условиями производства или требованиями конструкторской документации

За характером порушення працездатності

12 параметрична відмова (технологічної системи)

Відмова технологічної системи, за якої зберігається її функціонування, але відбувається виходження значення одного чи декількох параметрів технологічного процесу за межі, які встановлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській документації

en fr

ru

parametric failure of technological system défaillance paramétrique d'un système technologique

параметрический отказ технологической системы

Отказ технологической системы, при котором сохраняется ее функциониро-вание, но происходит выход значений одного или нескольких параметров технологического процесса за пределы, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической документации

За наявністю зв'язку з іншими об'єктами

13 власна відмова (технологічної системи)

Відмова технологічної системи внаслідок порушення працездатного стану її елементів і (чи) функційних зв'язків між ними

en fr

ru

inherent failure of technological system défaillance inhérente d'un système technologique

собственный отказ технологической системы

Отказ технологической системы, вызванный нарушением работоспособного состояния ее элементов и (или) функциональных связей между ними

14 вимушена вимова (технологічної системи)

Відмова технологічної системи внаслідок порушення регламентованих для цієї системи умов виробництва .

en

fr

ru

forced failure of technological system défaillance forcée d'un système technologique

вынужденный отказ технологической системы

Отказ технологической системы, вызванный нарушением регламентированных для этой системы условий производства

За параметрам) показників якості

15 відмова (технологічної системи) за параметрами продукції

Відмова технологічної системи, внаслідок якої значення принаймні одного параметра чи показника якості виготовлюваної продукції не відповідає вимогам, які встановлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській та технологічній документації

en

fr

ru

technological syslem failure as related to products parameters

défaillance en fonction des paramétres des produits

отказ технологической системы по параметрам продукции

Отказ технологической системы, в результате которого значение хоть бы одного параметра или показателя качества изготовляемой продукции не соответствует требованиям, установленным в нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической документации

16 відмова (технологічної системи) за продуктивністю

Відмова технологічної системи, внаслідок якої значення принаймні одного параметра продуктивності технологічної системи не відповідає значенням, які встановлені в нормативно-технічній і (чи) конструкторській документації

en

fr ru

technological system failure as related to output

défaillance en fonction du rendement

отказ технологической системы по производительности

Отказ технологической системы, в результате которого значение хотя бы одного параметра производительности технологической системы не соответствует значениям, установленным в нормативно-технической и (или) конструкторской документации

17 відмова (технологічної системи) за витратами

Відмова технологічної системи, внаслідок якої значення принаймні одного параметра матеріальних чи вартісних витрат не відповідають значенням, які встановлені в технічній документації

en

fr ru

technological system failure as related to costs

défaillance en fonction des coûts

отказ технологической системы по затратам

Отказ технологической системы, в результате которого значение хотя бы одного параметра материальных или стоимостных затрат не соответствуют значениям, установленным в технической документации

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

18 імонірність безвідмовної роботи технологічної системи за параметрами продукції [параметрами продуктивності, витратами]

Імовірність того, що в межах заданого наробітку не станеться відмови технологічної системи за па-раметрами виготовлюваної продукції [параметрами продуктивності, цитратами]

en

ft

ru

probability of no-failure operation of technological system as related to products paramètres [output, costs]

probabilité de bon fonctionnement d'un système technologique en fonction des paramétres des produits [rendement, coûts] вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам продукции [параметрам производительности, затратам]

Вероятность того, что в пределах заданной наработки не произойдет отказа технологической системы по параметрам изготовляемой продукции [параметрам производительности, затратам]

19 призначений наробіток (технологічного комплексу) до підлагодженая

Наробіток технологічного комплексу, після досягнення якого повинно бути проведено підлагодженім засобів технологічного оснащення

en

fr

ru

present operating time of technological complex before corrective adjustment

durée de fonctionnement d'un ensemble technologique avaptreglage назначенная наработка технологического комплекса до подналадки

Наработка технологического комплекса, по истечении которой должна быть произведена подналадка средств технологического оснащения

20 імовірність виконання (технологичною системою) завдання

Імовірність того, що обсяг випуску технологічною системою придатної продукції та витрати на її виготовлення за розглядуваний інтервал часу будуть відповідати вимогам нормативно-технічної і (чи) конструкторської та технологічної документації

en

fr

ru

probability of achievement of goal by technological system

probabilité de réalisation d'une mission par un système technologique

вероятность выполнения технологической системой задания

Вероятность того, что объем выпуска технологической системой годной продукции и затраты на ее изготовление за рассматриваемый интервал времени будут соответствовать требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской и технологической документации

21 імовірність виконання (технологічною системою) завдання за обсягом випуску

Імовірність того, що обсяг випуску технологічною системою придатної продукції за розглядуваний інтервал часу буде не меншим від заданого

en

fr

ru

probability of achievement of goal by technological system as related to output probabilité de réalisation par un système technologique d'une mission concernant la taille des produits fabriqués

вероятность выполнения технологической системой задания по объему выпуска

Вероятность того, что объем выпуска технологической системой годной продукции за рассматриваемый интервал времени будет не менее заданного

КОМПЛЕКСНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

22 коефіцієнт використання технологічної системи

Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані до математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані та простоїв, зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за певний період експлуатації

en

fr

ru

utilization factor of technological system facteur d'utilisation d'un système technologique

(коэффициент использования технологической системы

Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания технологической системы в работоспособном состоянии к математическому ожиданию суммарного времени пребывания технологической системы в работоспособном состоянии и простоям, обусловленным техническим обслуживанием и ремонтом за некоторый период эксплуатации

23 коефіцієнт виходу придатної продукції (технологічної системи)

Відношення середнього значення обсягу придатної продукції технологічної системи до обсягу всієї продукції, виготовленої нею за розглядуваний інтервал часу

Примітка. При визначенні обсягу виготовленої продукції слід враховувати продукцію, відбраковану на всіх операціях, які виконуються технологічною системою

en

fr

ru

output factor of products for technological system

facteur de fabrication des bons produits pour un système technologique коэффициент выхода годной продукции для технологической системы

Отношение среднего значения объема годной продукции технологической системы к объему всей изготовленной ею продукции за рассматриваемый интервал времени

24 коефіцієнт зберігання продуктивності (технологічної системи)

Відношення середнього значення обсягу випуску технологічною системою придатної продукції за розглядуваний інтервал часу до його номінального значення, обчисленого за умови, що відмови технологічної системи не виникають

en

fr

ru

retention factor of technological system output

facteur de maintien du rendement d'un système technologique

коэффициент сохранения производительности технологической системы

Отношение среднего значения объема выпуска технологической системой годной продукции за рассматриваемый интервал времени к его номинальному значению, вычисленному при условии, что отказы технологической системы не возникают

25 коефіцієнт витрачання і-го виду матеріальних чи вартісних ресурсів

Відношення середнього витрачання і-го виду матеріальних чи вартісних ресурсів на виготовлення продукції за розглядуваний інтервал масу до його номінального значення, обчисленого за умови, що відкази технологічної системи не випихають

ru

коэффициент расхода і-го вида материальных или стоимостных затрат

Отношение среднего расхода і-го вида материальных или стоимостных затрат на изготовление продукции за рассматриваемый интервал времени к его номинальному значению, вычисленному при условии, что отказы технологической системы не возникают

26 коефіцієнт дефектності технологічної системи операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства]

Середнє значення коефіцієнта дефектності продукції, виготовленої за розглядуваний календарний проміжок часу технологічною системою операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства] Примітка. Під коефіцієнтом дефектності продукції розуміють середню зважену кількість дефектів, що припадає на одиницю продукції

ru

(коэффициент дефектности технологической системы операции [процесса, производственного подразделения, предприятия]

Среднее значение коэффициента дефектности продукции, изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени технологической системой операции [процесса, производственного подразделения, предприятия]

Примечание. Под коэффициентом дефектности продукции понимают среднее взвешенное количество дефектов, приходящееся на единицу продукции

27 Імовірність дотримання нормативу дефектності технологічної системи операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства]

Імовірність того, що значення коефіцієнта дефектності технологічної системи операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства] не перевищить нормативного (техніко-економічного обгрунтованого) значення

ru

вероятность соблюдения норматива дефектности технологической системы операции [процесса, производственного подразделения, предприятия]

Вероятность того, что значение коэффициента дефектности технологической системы операции [процесса, производственного подразделения, предприятия] не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значения

28 коефіцієнт повернень технологічної системи операції [процесу, виробничого підрозділу]

Відношення обсягу продукції, яка має дефекти, що усуваються, поверненої на доопрацювання з наступних технологічних систем операцій [процесів, виробничих підрозділів], до обсягу всієї продукції, виготовленої за розглядуваний календарний проміжок часу

ru

(коэффициент возвратов технологической системи операции [процесса производственного подразделения]

Отношение объема продукции, имеющей устранимые дефекты и возвращенной на доработку с последующих технологических систем операций [процессов, производственных подразделений], к объему всей продукции, изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени)

29 відсоток зданої продукції з першого подання технологічної системи процесу [виробничого підрозділу, підприємства]

Середнє значення у відсотках частки зданої з першого подання продукції, виготовленої за даний календарний проміжок часу технологічною системою процесу [виробничого підрозділу, підприємства]

ru

(процент сдачи продукции с первого предъявления технологической системы процесса [производственного подразделения, предприятия]

Среднее значение в процентах доли сданной с первого предъявления продукции, изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени технологической системой процесса [производственного подразделения, предприятия])

30 імовірність дотримання нормативу повернення продукції

Імовірність того, що коефіцієнт повернень не перевершить нормативного (техніко-економічно обгрунтованого) значення

ru

(вероятность соблюдения норматива возврата продукции

Вероятность того, что коэффициент возвратов не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значения)

31 імовірність дотримання нормативу зданої продукції з першого подання

Імовірність того, що значення відсотку зданої продукції з першого подання буде не менше нормативного (техніко-економічно обгрунтованого) значення

ru

(вероятность соблюдения норматива сдачи продукции с первого предъявления

Вероятность того, что значение процента сдачи продукции с первого предъявления будет не меньше нормативного (технико-экономически обоснованного) значения)

32 коефіцієнт браку технологічної системи операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства]

Відношення обсягу продукції з неусувними критичними дефектами до обсягу всієї продукції, виготовленої за розглядуваний календарний проміжок часу технологічною системою операції [процесу, виробничого підрозділу, підприємства]

ru

(коэффициент брака технологической системы операции [процесса, производственного подразделения, предприятия]

Отношение объема продукции с неустранимыми критическими дефектами к объему всей продукции, изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени технологической системой операции [процесса, производственного подразделения, предприятия])

33 імовірність дотримання нормативу браку

Імовірність того, що значення коефіцієнта браку не перевищить нормативного (техніко-економічно обгрунтованого) значення

ru

(вероятность соблюдения норматива брака

Вероятность того, что значение коэффициента брака не превысит нормативного (технико-экономически обоснованного) значения)