Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-450-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

при виконанні робіт з кислотами і лугами


м. Київ


Узгоджено Затверджено


Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праці політики України

Лист № 489 Наказ № 476

від «26» 10 2006 р. від «19» 12 2006 р.


ПІ 1.3.10-450-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

при виконанні робіт з кислотами і лугами


м. Київ


1 Загальні положения

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці при роботі з кислотами та лугами. Роботи з кислотами та лугами відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 31, 32, 36, 53 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15)

1.2. Всі роботи з кислотами і лугами повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції, а також інструкцій, що регламентують безпеку виконання робіт з підвищеною небезпекою певного ( відповідного) виду.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.3. Кислота і луги здатні пошкоджувати живі тканини, викликати корозію металів, деякі з них здатні руйнувати скло, кераміку. Окремі горючі речовини (кислоти-мурашина, оцтова, талові і ін.), сполуки барія можуть утворювати вибухові суміші. Деякі з речовин (сполуки барія, трихлорбензола, мурашиної кислота і ін.) є отруйними.

1.4. До самостійної роботи з кислотами і лугами допускаються особи, які:

 • досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 та не мають протипоказань;
 • пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою, інструктажі з питань охорони праці (у т.ч. з урахуванням цієї інструкції) та пожежної безпеки і виявили задовільні результати при перевірці знань.

1.5. Періодичні перевірки знань, повторні інструктажі з питань охорони праці (у т.ч. з урахуванням вимог цієї інструкції) проводяться у терміни, визначені інструкціями з охорони праці для працівників певних (відповідних) професій.

1.6. Особи, що виконують роботи з кислотами і лугами, зобов'язані:

 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;
 • не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу.

1.7. При роботі з кислотами і лугами можливий вплив на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- токсична і подразнююча дія на організм людини, а саме при вдиханні парів, проковтуванні, попаданні на шкіру, слизові оболонки - можуть спричиняти подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, тяжкі опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунка, можливий спазм і набряк гортані;

 • ушкодження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена рухомість повітря;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замкнення якого може здійснюватися крізь тіло людини.

1.8. Для виконання робіт з кислотами і лугами персоналу повинен видаватися безплатною за встановленими для певної професії нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, вибір яких повинен здійснюватися з урахуванням впливу на організм людини шкідливих і небезпечних виробничих факторів, обумовлених у т.ч. наявністю кислот і лугів.

1.9. При роботі з кислотами і лугами необхідно застосовувати: для захисту шкіри рук - гумові рукавички, змазувати руки жирним кремом перед і після роботи; для захисту органів дихання - респіратори, протигази; для захисту очей - захисні окуляри; для захисту шкіри тіла - відповідний спецодяг і спецвзуття.

1.10. Особи, які виконують роботи з кислотами і лугами, повинні дотримуватися наступних санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • користуватися за призначенням і дбайливо санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту , утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;
 • палити тільки у спеціально відведених місцях;
 • зберігати харчові продукти, у тому числі молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються для цього;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла теплою водою з милом або прийняти душ;

У випадку незадовільного самопочуття (нервового розладу, високої температури тіла і інших ознаках захворювання), що заважає безпечно виконувати роботу, доповісти про це безпосередньому керівнику і звернутися до лікаря.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.)

2.2. Перед початком роботи перевірити справність устаткування, трубопроводів, контрольно-вимірювальних приладів, фланцевих з'єднань, запірної арматури, огороджень, засобів колективного захисту, чистоту і освітленість робочого місця, наявність первинних засобів пожежогасіння.

2.3. Увімкнути загально-обмінну припливно-витяжну вентиляцію (за 15-20 хвилин до початку роботи);

2.4. При виявленні несправностей повідомити про це безпосереднього керівника, не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час ведення технологічного процесу дотримуватися параметрів технологічного регламенту, встановленої технологічною документацією послідовності виконання робочих операцій. Про всі відхилення негайно повідомляти безпосереднього керівника.

3.2. З метою запобігання опіків не допускати попадання на тіло їдких лугів, кислот.

3.3. Не допускати свищів, підтікань через прокладки з’єднань трубопроводів і сальникові ущільнення насосів.

3.4. Не допускати накопичення лугів, кислот і шламу на підлозі, сходах, площадках, негайно змивати їх водою.

3.5. Під час відбору проб берегти лице, шию, руки від бризок. Відбір проб виконувати в окулярах і гумових рукавичках.

3.6. Не допускати попадання в апарати сторонніх предметів, переливу реакційної маси, відкриття оглядових люків і лазів під час роботи устаткування.

3.7. Слідкувати: за роботою контрольно-вимірювальних приладів; за роботою і справним станом запобіжних клапанів, манометрів і регуляторів тиску; за рівнем кислоти у кислотних ваннах, не допускати переливу кислоти.

3.8. Для запобігання аварійної ситуації належить: відкривання і закривання вентилів виконувати плавно без ривків, щоб уникнути гідравлічних ударів; слідкувати за справністю вентиляційних систем; пробу кислоти на аналіз брати тільки з застосуванням холодильника.

3.9. Переносити сулії з кислотами вручну дозволяється у виняткових випадках і на близькі відстані, при цьому, сулії переносять в спеціальних ящиках дві особи.

3.10. При роботі з кислотами і лугами в лабораторних умовах необхідно виконувати наступні вимоги безпеки:

 • великі куски їдких лугів слід розколювати на дрібні куски в спеціально відведеному місці;
 • кислоти і дуги слід переливати за допомогою скляних сифонів з грушою. Переливати концентровані кислоти (азотну, сірчану, соляну і ін.) необхідно при працюючій вентиляції і у витяжній шафі;
 • не допускається зберігання розчинів лугів, концентрованих кислот у тонкостінному скляному посуді;
 • не допускається набирати кислоти і дуги в піпетки ротом, з цією метою слід застосовувати гумову грушу;
 • для приготування розчинів сірчаної, азотної і інших кислот їх необхідно приливати у воду тонким струменем безперервно помішуючи. Приливати навпаки воду у кислоту не допускається;
 • відпрацьовані кислоти і луги слід збирати окремо в спеціальний посуд і після нейтралізації зливати в каналізацію або в інше спеціально відведене для цього місце;
 • розчинювати тверді луги слід у фарфоровому посуді шляхом повільного додавання їх маленькими кусочками до води при безперервному перемішуванні. Кусочки луги брати тільки щипцями;

- при перемішуванні речовин, яке супроводжується виділенням тепла, необхідно користуватися термостійким або фарфоровим посудом.

3.11. Не допускається працювати на несправному устаткуванні, виконувати ремонтні роботи на працюючому устаткуванні, перебувати на робочому місці стороннім особам.

3.12. Про виявлені під час роботи несправності устаткування або інші порушення, що можуть завадити безпечному виконанню роботи, а також про кожний нещасний випадок необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків, крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути устаткування з електромережі, прибрати робоче місце.

4.2. випадку безперервної роботи не залишати робоче місце і працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни.

Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про стан роботи устаткування, приладів і надати іншу інформацію, необхідну для забезпечення подальшої нормальної роботи.

4.3. Спецодяг і засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, прибрати у відведене для них місце.

4.4. Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварійної ситуації відносяться:

- порушення герметичності резервуарів, апаратів, трубопроводів і ін. устаткування, тари та проникнення кислот, їдких лугів і їх парів у виробниче середовище;

 • небезпечний режим роботи устаткування - вихід за межі допустимих значень параметрів (тиску, температури, рівня і т.п.), що може призвести до аварійного стану;
 • наявність джерел загоряння в апаратурі та поза устаткуванням;
 • загоряння технологічного устаткування, трубопроводів, продуктів, тари і ін;
 • непередбачене вимикання електропостачання, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання і ін.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації необхідно негайно доповісти безпосередньому керівнику про те, що сталося, та діяти у відповідності з інструкцією з охорони праці за професією і Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність для даного об'єкта передбачена.

5.3. У випадку виникнення пожежі необхідно: припинити роботу, обезживлити електрообладнання, негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4. У випадку травмування, отруєння потерпілому необхідно надати першу долікарську допомогу (до прибуття швидкої медичної допомоги).

5.5. Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, що діє на підприємстві та вивчається працівниками при проходженні ними навчання та інструктажів з питань охорони праці.


Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ, м. Сєверодонецьк)


Директор інституту


Завідуючий лабораторією