ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

Матеріали і вироби

полімерні будівельні

герметизуючі

нетвердкі

Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-113-2002

(ГОСТ 25945-98)

Видання офіційне

Материалы и изделия

полимерные строительные

герметизирующие

нетвердеющие

Методы испытаний

ГОСТ 25945-98

Издание официальное

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

Київ 2002

ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Відкритим акціонерним товариством "Полимерстройматериалы" Російської Федерації

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування та сертифікації в будівництві (МНТКБ)

12 листопада 1998 р.

За прийняття проголосували

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Республіка Молдова

Міністерство навколишнього середовища і благоустрою територій

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд

3 ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України № 26 від 31.01.2002 р. НА ЗАМІНУ ГОСТ 25945-87

Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Открытым акционерным обществом "Полимерстройматериалы" Российской Федерации

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 12 ноября 1998 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Республика Молдова

Министерство окружающей среды и благоустройства территорий

Российская Федерация

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой

3 ВЗАМЕН

ГОСТ 25945-87

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения МНТКС

Укрархбудінформ

ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98)

Зміст Содержание

1 Галузь використання ..........1

2 Нормативні посилання ..........1

3 Методи випробувань ...........2

3.1 Загальні вимоги...........2

3.2 Визначення границі міцності при

розтяганні, відносного подовження

при максимальному навантаженні

і характеру руйнування .......2

3.3 Визначення відносного подовження

при мінімальній температурі

експлуатації..............6

3.4 Визначення стійкості до циклічних

деформацій ..............7

3.5 Визначення водопоглинання.....9

3.6 Визначення липкості 11

3.7 Визначення пенетрації 16

3.8 Визначення міграції

пластифікатора 17

3.9 Визначення однорідності 19

3.10 Визначення опору текучості19

3.11 Визначення густини21

3.12 Оформлення результатів

випробувань21

Додаток А

Визначення міграції пластифікатора

із застосуванням латунного кільця231 Область применения.............1

2 Нормативные ссылки ............1

3 Методы испытаний .............2

3.1 Общие требования ............2

3.2 Определение предела прочности

при растяжении, относительного

удлинения при максимальной нагрузке

и характера разрушения........2

3.3 Определение относительного

удлинения при минимальной

температуре эксплуатации .......6

3.4 Определение стойкости к циклическим

деформациям....7

3.5 Определение водопоглощения9

3.6 Определение липкости11

3.7 Определение пенетрации16

3.8 Определение миграции

пластификатора.............17

3.9 Определение однородности ......19

3.10 Определение сопротивления

текучести19

3.11 Определение плотности........21

3.12 Оформление результатов

испытаний................21

Приложение А

Определение миграции пластификатора

с применением латунного кольца23

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

Матеріали і вироби полімерні

будівельні герметизуючі

нетвердкі

Методи випробувань

Строительные материалы

Материалы и изделия полимерные ДСТУ Б В.2.7-113-2002

строительные герметизирующие (ГОСТ 25945-98)

нетвердеющие

Методы испытаний

Building materials

Building polymer sealing non-hardening

materials and products

Test methods

Чинний від 2002-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на будівельні полімерні герметизуючі нетвердкі матеріали і вироби (далі - герметизуючі матеріали), призначені для герметизації швів зовнішніх і внутрішніх огороджувальних будівельних конструкцій житлових, громадських і виробничих будівель.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 2001-05-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на строительные полимерные герметизирующие нетвердеющие материалы и изделия (далее - герметизирующие материалы), предназначенные для герметизации швов наружных и внутренних ограждающих строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577-68

Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 1012-72

Бензины авиационные. Технические условия

ГОСТ 1440-78

Приборы для определения пенетрации нефтепродуктов. Общие технические условия

ГОСТ 2084-77

Бензины автомобильные. Технические условия

ГОСТ 2768-84

Ацетон технический. Технические условия

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147-80

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9416-83

Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 9784-75

Стекло органическое светотехническое листовое

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) с.2

ГОСТ 12026-76

Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12085-88

Мел природный обогащенный. Технические условия

ГОСТ 17622-72

Стекло органическое техническое. Технические условия

ГОСТ 20799-88

Масла индустриальные. Технические условия

ГОСТ 21240-89

Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24104-8 8

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25706-83

Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

3 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

3.1 Загальні вимоги

3.1.1 Відбирання проб повинне проводитися відповідно до нормативних документів на конкретний вид герметизуючого матеріалу.

3.1.2 Відібрані проби повинні бути витримані перед випробуванням не менше 3 год при температурі (23±5)°С.

Підготовку проб до випробування, виготовлення з них зразків і випробування, якщо немає інших вказівок, проводять при температурі (23±5)°С.

3.1.3 Пробу герметизуючого матеріалу перед виготовленням зразків розміщують на анти-адгезійному папері або інших матеріалах, які мають антиадгезійні властивості, і підігрівають у сушильній шафі при температурі (70±2)°С не менше 1 год, якщо у нормативних документах на конкретний вид герметизуючого матеріалу не вказані інші температура і час.

3.1.4 За величину показника, який має числове значення, приймають середньоарифметичне значення результатів випробування всіх зразків.

3.2 Визначення границі міцності при розтяганні, відносного подовження при максимальному навантаженні і характеру руйнування

3.2.1 Засоби випробування і допоміжні пристрої

Машина розривна з кінематичною схемою навантаження, яка забезпечує:

- вимірювання навантаження з похибкою не більше 1,0 %;

- швидкість руху рухомого захвату (10,0±0,5) мм/хв;

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Общие требования

3.1.1 Отбор проб должен производиться в соответствии с нормативными документами на конкретный вид герметизирующего материала.

3.1.2 Отобранные пробы должны быть выдержаны перед испытанием не менее 3 ч при температуре (23±5)°С.

Подготовку проб к испытанию, изготовление из них образцов и испытания, если нет других указаний, проводят при температуре (23±5)°С.

3.1.3 Пробу герметизирующего материала перед изготовлением образцов помещают на антиадгезионную бумагу или другие материалы, обладающие антиадгезионными свойствами, и подогревают в сушильном шкафу при температуре (70±2)°С не менее 1 ч, если в нормативных документах на конкретный вид герметизирующего материала не указаны другие температура и время.

3.1.4 За величину показателя, имеющего числовое значение, принимают среднеарифметическое значение результатов испытания всех образцов.

3.2 Определение предела прочности при растяжении, относительного удлинения при максимальной нагрузке и характера разрушения

3.2.1 Средства испытания и вспомогательные устройства

Машина разрывная с кинематической схемой нагружения, обеспечивающая:

- измерение нагрузки с погрешностью не более 1,0%;

- скорость движения подвижного захвата (10,0±0,5) мм/мин;

ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) с.3

- запис діаграми "навантаження-деформація" (рисунок 1) у масштабі 1:1; 5:1; 10:1;

- похибка запису деформації не більше 3 % дійсної деформації.

Допускається застосування розривної машини з цифровою шкалою.

Захвати сталеві (рисунок 2). Допускається зміна конструкції захватів відповідно до типу розривної машини.

Лінійка металева за ГОСТ 427.

Шафа електрична сушильна, що забезпечує підтримання температури у діапазоні 50-100°С.

Трафарет, виготовлений з прозорого органічного скла за ГОСТ 17622, ГОСТ 9784 або віконного скла за ГОСТ 111 (рисунок 3). Товщина скла повинна бути 1-2 мм. Довжина трафарету - (48+2) мм, ширина - (28+2) мм. Розмітку сітки на склі проводять механічним або хімічним (травлення) способом.

- запись диаграммы "нагрузка-деформация" (рисунок 1) в масштабе 1:1; 5:1; 10:1;

- погрешность записи деформации не более 3 % действительной деформации.

Допускается применение разрывной машины с цифровой шкалой.

Захваты стальные (рисунок 2). Допускается изменение конструкции захватов в соответствии с типом разрывной машины.

Линейка металлическая по ГОСТ 427.

Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий поддержание температуры в диапазоне 50-100°С.

Трафарет, изготовленный из прозрачного органического стекла по ГОСТ 17622, ГОСТ 9784 или оконного стекла по ГОСТ 111 (рисунок 3). Толщина стекла должна быть 1-2 мм. Длина трафарета - (48+2) мм, ширина - (28+2) мм. Разметку сетки на стекле производят механическим или химическим (травление) способом.

Рисунок 1