ДСТУ 3662-97. Молоко коров’яче незбиране


оформляються актом.., - от-

6 6 У випадку підозри на Фальсифікацію (кислотність менше ніж 1о Т, не властивим

молоку запах і смак, тощо) проводиться визначення інгібувальних речовин (миино-

лезінфікчючі засоби, консерванти, формалін, сода, аміак, перекис водню, антиоютики).

6.7'Термостійкість визначається в кожній партії молока, яка використовується для

дитячого харчування та стерилізованих продуктів.

ч/ 6 8 Періодичність контролю за показниками безпеки проводиться згщно з вимогами методичшїх вказівок «Порядок і періодичність контролю продовольчої сировини і харчових ПРОДУКТІВ за показкикамй безпеки» від 27.07.95 МВ 5.08.07/1232; токсичш елементи, пестициди' нітрати, антибіотики у молоці для дитячого харчування визначаються один раз ка квартал, а в молоці для загального використання - один раз на півроку. Радіонукліди (строндій-90, цезій-137) визначаються відповідно один раз на місяць та один р„з ьа

кварта-т. мікотоксини (афлатоксини. Bj та Мі) — один раз на рік. ^

6 9 Контроль показників безпеки молока виконують атестовані та акредитова... Держстандартом України виробничі та спеціа»дізовані лабораторії підприємств, установ та інших організацій на договірних умовах, незалежно від їх відомчої на.дежності.

 1. 10 Контроль за вмістом залишкових кількостей антиоіотиків здійснюється лабораторіями, що мають дозвіл на роботу із забрудниками третьої - четвертої груп ризику.
 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
  1. Д.ТЯ визначення показників якості та безпеки молока, що закуповується, використовуються стандартні методики таметоди:^
 • відбір зразків молока і підготовка їх до аналізу згідно,_

_ зовнішній вигляд, консистенція, колір визначається візуально, смак і з<-пах

органолептично;_

_ температура — згідно з ГОч-Т 26/54,

 • масова частка жиру - згідно з ГОСТ 586 /

_ масова частка биіку - згідно з ГОСТ 23327, ГОСТ 2ol /У,

_ п-'стина — згідно з ГОСТ 3625;

_ кислотність - згідно з ГОСТ 3624;

 • масова частка сухих речовин — згідно з ГОСТ Зо26, -
 • чистота — згідно з ГОСТ 8218;
 • загштьке бактеріальне обсіменіння — згідно з ГОСТ 922о;
 • кількість соматичних клітин — згідно з ГОСі 23453;
 • інгібувалькі речовини — згідно з ГОСТ 23454, ТУ 46—14 України 6;
 • сода — згідно з ГОСТ 24065;
 • аміак — згідно з ГОСТ 24066;
 • перекис водню — згідно з ГОСТ 24067;
 • термостійкість — згідно З ГОСТ 25228;^^_
 • токсичні елементи: свинець — згідно з і ОСТ 26932, кадмій згідно з ГОСТ 26933, миш’як — згідно з ГОСТ 26930, ртуть — згідно з ГОСТ 2^6927, мідь — згідно з ГОСТ 26931, цинк — згідно з ГОСТ 26934, підготовка проб згідно з

ГОСТ 26929;'

 • афлатоксини Мі і Ві , нітрати, пестициди — згідно з методиками, затвердженими

у встановленому порядку;_

 • хлорорганічні пестициди — згідно з ГОСТ 234о2;
 • антибіотики — «Методические рекомендации по определению остаточных количеств антибиотиков Б продуктах животноводства» № 3049;
 • радіокуюйди (стронцій-90, цезій-137) — «Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды» та ДР-97 «Допустимі рівні змісту радіонуклідів цезію-137 і стронццо-90 в продуктах

харчування та питній воді»..

* *7.2 Дозволяється використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за

своїми ;метрологічЕими та технічними характеристиками задовигьняють вимога цього стандарт:/та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України..

8 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

 1. Зберігання
 2. Тривалість зберігання молока у виробників до закупівлі не повинна перевищувати 24 год за температури не вище 4 °С, 18 год — за температури не вище 6 С,

12 год — за те.мператури не вище 8 °С....^

 1. Умови зберігання молока у виробників повинні відповідати вимогам «Санитарных и ветеринарных правит для молочных ферм колхозов, совхозов и подсоокых хозяйств», які затверджені у встановленому порядку.
 2. Транспортування^.
 3. Транспортування молока повинно проводитися всіма видами транспорту' відповідно до чинних правил перевезень швидкопсувних продуктів ка певному виді транспорту.
 4. ? 9 Транспортування молока повинно проводитися в автоцистернах згідно з ГОСТ 9218 або у флягах згідно з ГОСТ 503_7. Цистерни та фляги з молоком повинні бути щітько закриті кришкаьш з прокладками з харчової гуми та оитомбовакі.
 5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробники молока гарантують відаовідніста незбираного сирого коров'ячого

молока вимогам цього стандарту.■.

 1. Підприємства по переробленню молока, пшіриємства-покушп молока та приватні підприємці, неза-тежно від форм власності, гарантують дотримання вимо пьо.- ставлаоту під час приймання та закупівлі незбираного сирого коров ячого молока.

УДК 637.12/14:006.354 67.100.10, -Н17

Ключові слова: молоко коров ’яче незбиране, ставдарт, галу зь використання, технічні вимоги, гатункове молоко, показники:жості, закупівельнабезпеки,

правила приймання, методи контролю, умови зберігання, транспортування, гарантії виробника-

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ

Вимоги при закупівлі ДСТУ 3662-97 Витяг : зміна № 1

(ІПС №-> 5-2007)

іпішіалі

IE 260022

Ві{()(ІИИЯ (іфІпІПИі'

ZE021000

ітіті

1 і. з 7 1Ш/

к 1 liii

л і: і’/КЧ 'і л і і л л і ’ г > к' р а 1 и м

ЗМІНИ.

ВНЕСЕНІ В НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

67 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Код УКНД 67.100.10

ЗМІНА № 1ДСТУ3662-97

Сторінка 1 Сторінок 2

МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ Вимоги при закупівлі

 1. РОЗРОБЛЕНО; Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (Т1ММ УААН)
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ; наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. N° 95

Чинна від 2007-08-01

Розділ 2;

 • доповнити нормативними документами;

«ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

МР 4,4.4.-108-2004 Методичні рекомендації. Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені Міністерством охорони здоров'я України. наказ № 329 від 02.07.2004 р.»

ГР У 46.018-2002 Порядок оплати за молоко залежно від ґатунку, вмісту жиру та білка відповідно до вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі»

Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізацп, затверджені-наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 20.04.2004 № 49 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 07.05.2004 за № 579/9178;

 • замінити; ГОСТ 5037-78 на ГОСТ 5037-97;
 • у назві ГОСТ 3624-92 замінити слово «Методы» на «Титриметрические методы»;
 • вилучити посилання на нормативні документи: ТУ 46-14 України 6-92: СанПиН 4946-89; СанПиН 42-123-4540-87; ДР-97; № 5.08.Ю7/1232.

Пункт 3.4;

 • замінити слова «на три ґатунки» словами: «на чотири Гатунки; екстра,»;

Таблиця 1;

Боковик «Назва показника якості...» третій рядок, одиницю вимірювання «тис./см^ «замінити на «тис, КУО/см^».

Таблицю 1 доповнити нормами;

і

Назва показника якості, одиниця вимірювання

Норма для ґатунків

екстра

Кислотність. ®Т

Від 16.0 до 17,0

Сгупіиь чистоти за еталоном, група

1

Загальне бактеріальне обсіменіння, тис. КУО/см-*

< 100

Температура. °С

<6

Масова частка сухих речовин. %

> 12.2

Кількість соматичних клітин, тис. КУО/см^

< 400