ДСТУ 4030-2001 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Позначення умовні графічні та літерні СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Обозначения условные графические и литерные

ALARM SYSTEMS

SYSTEMS OF SECURITY PURPOSE Conventional graphical and hteral symbols

Чинний від 2002-01 -01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на позначення умовні графічні та літерні в документації (кресленнях, планах, схемах тощо) складових елементів систем охоронного призначення (систем охоронної сигналізації, охоронних теле(відео)систем і систем контролювання доступу, в подальшому — СОП), які входять складовою частиною до систем тривожної сигналізації.
  2. Цей стандарт установлює форму, геометричні розміри та технічні вимоги до позначень умовних графічних та літерних складових елементів систем охоронного призначення, а також правила їх застосування. Позначення умовні графічні та літерні інженерно-технічного та допоміжного обладнання засобів охоронного призначення подано в додатку А.

Примітка. Позначення умовні графічні та літерні можуть застосовуватись самостійно або скомбіновано.

 1. Цей стандарт призначений для використання вітчизняними виробниками продукції систем охоронного призначення в роботах, що пов'язані з позначеннями умовними графічними та літерними СОП під час нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підохо- ронних об'єктів на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності. Стандарт може використовуватись страховими компаніями.
  1. Стандарт придатний для цілей сертифікації.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення

ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Липни

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано терміни та визначення згідно з ДСТУ 3960 та ДСТУ 4000, а також такі:

позначення умовне графічне — запис даних, який подається в формі умовного графічного знака.

позначення умовне літерне — запис даних, який подається в формі літерних знаків (букв) української абетки.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  1. Для складання схем з метою побудови систем застосовують умовні графічні та літерні позначення СОП. За допомогою позначення СОП передається інформація про функціональні властивості елементів (сповіщувачів, пристроїв, приладів тощо).
  2. Позначення умовні графічні будують у вигляді схематичного знака (графічного символа), форма якого може не відповідати зображенню реальної конструкції елемента (сповіщувача, придала

або пристрою). Позначення умовні літерні використовують у вигляді заглавних букв літерних знаків української абетки.

 1. Позначення умовні графічні не повинні в собі містити текстову частину, допускаючи різне тлумачення або двозначне розуміння та не бути однаковими з іншими позначеннями, значення яких вже визначено.
  1. Позначення умовні графічні розподіляються на:
 • позначення умовні графічні для визначення основних властивостей (основні фігури 5.3);
 • додаткові символи (допоміжні фігури 5.4) умовні графічні для визначення другорядних ознак.
  1. Зображення позначень умовних графічних під час нанесення їх на схеми, креслення та в іншій технічній документації повинні бути чіткими та дозволяти їх застосування під час виконання графічних робіт за допомогою електронно-обчислювальних машин.
  2. Позначення умовні графічні мають бути однокольоровими і контрастними.

5 ПРАВИЛА КОНСТРУЮВАННЯ

 1. Додаткові (кваліфікувальні) символи розміщують поряд з позначеннями умовними графічними. Вони повинні уточнювати конкретне використання основного символу, відображувати окремі фізичні явища та/чи приватні функції або властивості. Приклад наведено в таблиці 6.
 2. Для забезпечення одноманітності позначень умовних графічних, а також для простоти їх побудови слід використовувати основні та допоміжні геометричні фігури.
 3. Для позначень умовних графічних в якості основної фігури використовується коло. Діаметр кола береться із ряду 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 50,0; 60,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0; 200,0; 250,0; 315,0; 400,0 мм. Розміри умовних графічних позначень слід обирати залежно від насиченості схем та масштабу креслення з метою забезпечення чіткості зображення.
 4. Допоміжні фігури: квадрати, прямокутники, трикутники, прямі лінії тощо, пов'язані з основною фігурою геометричним співвідношенням, тобто вписані в коло, не виступаючи за його межі, повинні знаходитись на одній осі симетрії з основною фігурою.

Приклад

--Э--

Кут між лініями під час позначення сповіщувачів повинен бути 60° або 90°

Приклад

у позначенні сповіщувачів вершина кута, створеного двома лініями, вказує на напрямок дії. Трикутники, що використовуються в якості допоміжних фігур мають бути рівнобічними, у таблицях 1— 6 подано умовні графічні позначення складових елементів систем охоронного призначення, які є основними і не мають напрямку дії, в цьому разі наносяться на схемах без повороту допоміжних фігур.

Приклад

Графічні умовні позначення елементів, що мають напрямок дії (об'ємні та лінійні сповіщувачі, телекамери тощо), у разі необхідності зазначення напрямку дії, позначаються з нахилом осей фігур відносно основного положення з поворотом допоміжних фігур у бік напрямку дії.

Приклад

 1. Для позначення ліній групових зв'язків (шлейфи сигналізації, сигнальні лінії тощо) слід використовувати стовщені лінії.

Для пошуку окремих шлейфів сигналізації та електричних зв'язків під час злиття в лінію групового зв'язку слід показувати кожну лінію під прямим кутом, або із зломом під кутом 45°. У випадку, якщо нанесені лінії злому окремих шлейфів сигналізації та електричні зв'язки, точка злому повинна бути віддалена від лінії групового зв'язку не менше ніж на З мм, нахилені ділянки сусідніх ліній, розташованих на одному боці групового зв'язку, не повинні перетинатись, а відстань між сусідніми лініями, що відходять на різні боки, повинно бути не менше 2 мм. Біля злиття окремих шлейфів сигналізації у лінію групового зв'язку може вказуватись номер шлейфу сигналізації (сигнальної лінії тощо).

Приклад

А

° /

/

/

Примітка 1. Допускається графічне розгалуження лінії групового зв'язку.

Приклад

У

Примітка 2. Допускається позначення дробовим числом «ХІУ» елементів системи охоронного призначення де:

X — номер каналу передачі сповіщень (шлейф сигналізації, сигнальна лінія тощо);

Y — номер сповіщувача, адресного пристрою тощо.

Приклади наведено у додатку Г.

 1. Схема блокування приміщення з занесеними умовними графічними позначеннями наведена в додатку Б, схема блокування приміщення з нанесеними умовними літерними позначеннями наведена в додатку В.
 2. Для виконання умовних графічних позначень, як правило, використовують лінії однієї товщини згідно з ГОСТ 2.303 та ГОСТ 2.721.

6 ПОЗНАЧЕННЯ УМОВНІ ГРАФІЧНІ ТА ЛІТЕРНІ

Для позначень умовних графічних та літерних систем тривожної сигналізації СОП потрібно застосовувати наступне позначення, яке зазначено в таблицях 1, 2, З, 4, 5, 6 та додатку А:

Таблиця 1 — позначення сповіщувачів;

Таблиця 2 — позначення приладів приймально-контрольних та пристроїв керування;

Таблиця З — позначення оповіщувачів;

Таблиця 4 — позначення систем передавання тривожних сповіщень та пультів централізованого спостереження;

Таблиця 5 —позначення охоронних теле(відео)систем;

Таблиця 6 — позначення каналів передачі сповіщень (зв'язку);

Додаток А — позначення умовні графічні та літерні інженерно-технічного та допоміжного обладнання засобів охоронного призначення.

Примітка. Позначення допоміжних геометричних фігур: сповіщувачі — мають графічне позначення у вигляді кута, прилади приймально-контрольні — мають графічне позначення у вигляді прямокутника з відношенням сторін 1 : 2, пристрої керування — мають графічне позначення у вигляді рівнобічного трикутника, системи передавання тривожних сповіщень та пульти централізованого спостереження — мають графічне позначення у вигляді квадрата з нахилом сторін до осей координат 45°. охоронні теле(відео)системи — мають графічне позначення у вигляді квадрата тощо.

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1 Точковий (загальне позначення)

СТ

©

2 Поверхневий (загальне позначення)

СП

©

3 Лінійний (загальне позначення)

СЛ

©

4 Об'ємний (чутливий елемент) (загальне позначення)

СО

©

5 Скомбінований (загальне позначення)

сс

6 Активний (загальне позначення)

СА

©

7 Об’ємний активний передавач

СОАПД

6

8 Об’ємний активний приймач

СОАПР

Й)

9 Лінійний активний передавач

СЛАПД

А

10 Лінійний активний приймач

СЛАПР

й

11 Точковий ручний або ножний (загальне позначення)

СТР, СТН

©

12 Точковий магнітоконтактний

СТМК

©

13 Точковий електроконтактний

СТЕК

©

14 Точковий магніто контактний ручний або ножний

СТМКР, стмкн

15 Точковий електроконтактний ручний або ножний

СТЕКР, СТЕКИ

16 Поверхневий омічний типу «фольга»

СПФЛ

0_П_П_П_0

17 Поверхневий омічний типу «провід в накладку» відкритого блокування або лінійний омічний типу «дріт»

СППРВ, СЛДР

18 Поверхневий омічний типу «провід в штрубі» прихованого блокування

СППРП

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

19 Поверхневий удароконтактний або віброконтакт- ний

СПУК, СПВК

©

20 Поверхневий ємнісний або електростатичний

СПС, СПЕС*^

©

21 Поверхневий вібраційний

СПВ

©

22 Поверхневий п’єзоелектричний

СППЕ

©

23 Об’ємний акустичний

СОА

©

24 Об’ємний інфрачервоний

С01Ч

©

25 Об’ємний радіохвильовий

СОРХ

26 Об’ємний ультразвуковий

СОУЗ

(/и

у* ж у

27 Лінійний інфрачервоний

СЛ1Ч

©

28 Лінійний радіохвильовий

СЛРХ

29 Лінійний ультразвуковий

СЛУЗ

®

ЗО Лінійний омічний типу «колючий дріт»

СЛКДР

0 X X X—0

Сповіщувачі однакового функціонального призначення

Таблиця 2 — Позначення приладів приймально-контрольних та пристроів керування

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1 Прилад приймально-контрольний (безадресний)

ППК

О

2 Прилад приймально-контрольний адресний

ППКА

СЬ

3 Прилад приймально-контрольний доступу

ППКД

4 Прилад керування

ПРК

(Х)

5 Блок нарощування на N одиниць (шлейфів) місткості

БН

6 Блок нарощування адресний на N одиниць (сигнальних ліній) місткості

(jl)

БНА

©

7 Пристрій керування або пристрій дистанційного керування

ПРК, ПРКД

8 Пристрій санкціонованого доступу та керування

ПРСДК

9 Зчитувач

34

©

10 Пристрій адресний

ПРА

11 Пристрій сполучення або пристрій сполучення об'- єктовий

ПРС,ПРСО

12 Пристрій ущільнення каналів зв'язку

ПРУ

0

13 Виносний кінцевий елемент

ВКЕ

14 Фільтр

Ф

") Пристрої однакового функціонального призначення

Таблиця З — Позначення оповіщувачів

Назва

Літерне позначення

Графічне позначення

1 Звуковий

ОПЗ

©

2 Мовний

ОПМ

0

)

3 Світловий

ОПСВ

0

4 Скомбінований світло - звуковий

ОПСВЗ

0

5 Скомбінований світло-мовний

ОПСВМ