:—— V-».-І и rxjjvjArViaJ W J KdpiUllill b UyinlUJI ПС iruoirinncj I

вати_^—о_у_разі виробництва спирту «Люкс» і 60 % у разі виробництва, спирту «Екстра»), пирт етиловий ректифікований «Вищої очистки» виробляють:

13 зерна, картоплі або із суміші зерна і картоплі;

із суміші зерна, картоплі, цукрового буряка, меляси, цукру-сирцю та іншої цукро- і крохма-

іґіі. 141.V _ ••.

певмісної рослинної сировини в різних співвідношеннях: — із меляси;

із фракції головної етилового спирту.

Сорт спирту етилового ректифікованого, виробленого із спирту ІЇТИЛОВОГО-СИрЦЮ повинен відповідати сировині, з якої одержують спирт-сирець

IX WІWjr rv ID иіііч^і Uri^wL^D*

Сировина, яка надходить для виробництва спирту етилового ректифікованого, повинна мати документ, що підтверджує її якість та показники безпеки згідно з чинними нормативними документами [2, 31

У виробництві спирту етилового ректифікованого застосовують допоміжні матеріали, які доз волені у спиртовому виробництві Міністерством охорони здоров'я України.

 1. Паковання
  1. Спирт етиловий ректифікований заливають у спеціально підготовлені залізничні ваго- ни-цистерни, згідно з ГОСТ 10674, автомобільні цистерни, згідно з чиьними нормативними документами [4], та контейнери, згідно з чинними нормативними документами , а також у бочки, згідно з ГОСТ 1395 та ГОСТ 6247.
   1. Ступінь (рівень) заповнення цистерни та бочок спиртом етиловим ректифікованим встановлюють з урахуванням повного використання Тх місткості (вантажопідйомності) та об'ємного розширення спирту етилового ректифікованого за умов перепаду температур під час транспсртування

і зберігання.

 1. Можна розливати спирт також у бутелі і каністри, згідно з чинними нормативними документами, та інші вмістища, виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я для контакту з продуктом цього виду, які повинні бути закупорені, опечатані або опломбовані. Паковання та пакування тари з спиртом етиловим ректифікованим повинні забезпечувати його зберігання та відповідати вимогам ГОСТ 26319.
  1. Марковання
   1. Маркують залізничні цистерни, автоцистерни та контейнери відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на даному виді транспорту.
   2. Транспортне марковання здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням даних, що ха-

пактеризують продукцію:.^^глс •.

ння»

— маїщпуляціймі знаки «Вогненебезпечно», «ВибухонебедДЄЧНР.?>> «Шщга.ти віа_нагріва

та основні написи;

^пиопі nwiiTiwri.^ГЧ;CZ,

найменування заводу-виробника, його товарний знак та код виро ника,

назва продукту, назва сорту спирту;

— номер партії;

кількість спирту, в декалітрах;

маса брутто, в кілограмах; позначення цього стандарту;

маркований, яке характеризує транспортну небезпеку вантажу ігідно з ГОСТ 19433 (клас З, підклас 3,2, категорія 321, група 2, класифікаційний шифр 3212, ідеї тифікаційний номер спирту етилового ректифікованого як небезпечного вантажу за списком 00Н-‘ 170, код терміноЕіих заходів — 34 Е, креслення 3);

— дата відвантажування.

5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

за

 1. Вимоги щодо безпеки

токсична речовина наркотичного характеру ді

 1. Спирт етиловий ректифікований

ступенем дії на організм людини належить до четвертого класу небизпечних речовин, гранично допустима концентрація (ГДК) парів спирту етилового ректифіковано'о в повітрі робочої зони виробничих приміщень — 1000 мг/м^ згідно з ГОСТ 12.1.005,

 1. Спирт етиловий ректифікований — легкозаймиста прозора рід/іна. Колір полум я під час го- зіння — блакитний. Продукти згорання — нетоксичні і складаються з парів води і діоксиду вуглецю.

Температура спалаху — 13 °С (в закритому тиглі).

Температура самозаймання — 400 °С.

Концентраційні межі поширення полум'я у сумішах спиртової пари з повітрям (и оо ємних частках): нижня — 3,6. верхня — 17,7 за 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).

Температурні межі поширення полум’я у сумішах спиртової пари з псвітрям" нижня — 11 °С, верхня — 41 °С за 101,3 кПа (760 мм рт.ст.).

Суміш парів спирту етилового ректифікованого з повітрям — вибухонебезпечна. Маюимальнии тиск вибуху в закритому об’ємі становить 682 кПа. Швидкість'вигорання становить 3,7 -10*' кг/ (м^ -с). Категорія I група вибухонебезпечної суміші спирту з повітрям II А-Т2 — згідно з ГОСТ 12.1 011.

 1. Під час проведення усіх видів робіт зі спиртом етиловим ректифікованим потр бно дотримуватись правил, встановлених для робіт із вибухонебезпечними речовинами згідно з ГОСТ 12.1.010.
 2. Слід користуватись індивідуальними засобами захисту; протигазом марок А і М, згідно з ГОСТ 12.4,121, з фільтрувальною коробкою згідно з ГОСТ 12,4.122
 3. Під час ведення технологічного процесу зі спиртом етиловим ректифікованим потрібно застосовувати герметичні апарати, обладнання і герметичну транспортну тару.
 4. Виробничі приміщення, в яких виробляють спирт етиловий ректифікований, належать до категорії А (вибухопожежонебезпечна) згідно з ОНТП 24; клас зони В*1а згідно з ПУЕ; повинні бути обладнані аварійною вентиляцією, згідно з ГОСТ 12.4.021, і ^^инними нормативними документами [5, 6].
 5. Резервуари, технологічне обладнання, трубопроводи і зливчо-наливні пристрої, зв'язані з прийманням, зберіганням і транспортуванням спирту етилового ректифікованого, повинні бути захищені від статичної електрики згідно з чинними нормативними документами [7]
 6. Електрообладнання повинно бути виконано згідно з ГОСТ 12.2,020 та відповідати вимогам ПУЕ [8].
 7. Виробниче обладнання і технологічні трубопроводи з темпвратурою теплон-зсія вищою за 45 °С, які розміщені в зоні обслуговування, повинні мати теплому ізоляцію, виконану згідно з чинними нормативними документами [9].
 8. Засоби пожежогасіння: тонкорозпорошена вода та повітряно-мвханічча пча, утворе на з використанням піноутворювачів, призначених для гасіння водорсзчинних горючих рідин діоксид вуглецю, вогнегасні порошки.
 9. Особи. ЯКІ працюють зі спиртом етиловим ректифікованим, повинні воловіти знання ми щодо правил безпеки згідно з чинними нормативними документами [10],

[

 1. Охорона навколишнього свідовища

басейнЖІтрібно здійснювати згідно з ГОСТ 17.2 З 01 і зііано з чин-

ну И нормативними документами [11, Ї2).

Ком роль за викидами шкідливих pe^eajiH в атмосферу потрібно здійоювати згідно з ГОСТ 17.2.3 01 та з чинними нормативними документуй [ІЗ].

 1. ГДК етилового спирту в атмотферному повітрі населених мі*.ць — 5,0 мг<м^, кпас чебвз- леки -IV [Ю]•
 2. Охорону /рунту від забруднеЕ®5Т побутовими і промисловими лдходами потрібю здійснювати зпдно з чинними нормативними документами (14).

5.2^4 Очищення стічних вод потріА^о здійснювати згідно з чинииии нормативними до«/МЄн- ами [ІД| технологічного регламенту ^робництва, затвердженого з •,становленому псря^ку

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Правила приймання — згідно :Ш1СТУ 4181.

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 1. Відбір проб — згідно з ДСТУ 4

ого ректифікованого — згідно з ДСТУ 4181.

ІСТ 26929.

 1. Методи контролю спирту етил'
 2. Мінералізація проб — згідно з

ів і миш’яку з спирті ЄТИЛ030М7 ректифікованому ЯІСТЬ контролю — не рідше одного разу у 6 МІС.

 1. Визначання змісту зажміх .мет. з таблицею З цього стандарту. Періоді
 2. Визначання змісту радіонукліда:в спирті етиловому ректифікозаному треба лрсзсди'^и зпдно з чинними нормативними докумедтами [2].

Періодичність контролю — згідно :^инними нормативними документами [3].

_S

 1. Визначання концентрації паріз^пирту етилового ректифікованого з повітрі робочої зс.чи треба проводити згідно з чинними норкфтиБними документами [6,17.

Пеоюдичність контролю — не рідше одного разу в квартал згідно з ГОСТ 12.1.005.

 1. Визначання концентрації спир'^ етилозого ректифікованого з атмосферному псзітрі зідпозідно до методик [18]. [19
 2. Арбітражний аналіз спирту етилового ректифікованого — за фізико-хімічними метсї^^ик^- ми згідно з ДСТУ 4131.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕ|ІГАННЯ

 1. Транспортування спирту етилового ректифікованого залізничним, авіаційним "а зодним транспортом потрібно здійснювати аідп|відно до Правил перевезення вантажів, що ді^зть на па ному виді транспорту.

8-2 Транспортування спирту етилоа^о ректифікованого а автоцистернах потрібно здійснювати згідно з чинними нормативними докуме^тзми [4].

 1. Транспортування та зберіганнжпирту етилового ректифікованого потрібно здйсчювати з дотриманням вимог пожежної безпек»8згідно з гост 12.1.007, ГОСТ 12.1.010. чиннинм тивчими Д0К7М8НТЄМИ [20] та інструкцій ножежнсі безпеки, що розроолєні на кожному підприємст- з урахуванням його спец^іфіки.
 2. Спирт етиловий ректифікований потрібно зберігати в спеціально обладнаних і а призна чених для нього чистих цистернах та металевих резервуарах, які розташовані як на відкритих пло" щадках. так і в закритих приміщеннях зі^но з чинними нормативними документами [21

криті. Для вста^новленн^я рфняедливу^ повітряний та запобіжний клапани і герметично за- КИ рівня.спирту застосовують поплавкові мбо інші безпечні показии-

мпирннямрезервуаризіспиртометиловимректифікованим,які розташовані поза при

міщенням, ПОВИННІ бути опломбовані.

 1. Резервуари, розташовані в закритих приміщеннях, повинні мати ( лискавковідвід, який встановлюють на даху спиртосховища. Резервуари, розташовані иа відкритих площадках, те» повинні мати заземлення та захист від блискавки згідно з чинними нормативними документами (10, 21).
 2. Експлуатація обладнання спиртосховищ має бути організовані- згідно з чинними нормативними документами [10].
 3. У спиртосховищі бочки зі спиртом етиловим ректифікованим потрібно розташозуззти штабелями. По ширині та висоті в кожному штабелі встановлюють не більше двох бочок, згід-ю з чинними нормативними документами [10].

t

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. Виробник гарантує відповідність якості спирту вимогам цього стандарту в разі дотриму- вання умов транспортування і зберігання.
  1. Гарантійний термін зберігання спирту за умов дотримування вимог згідно з чичн/іми нормативними документами [21] становить 5 років від дати виготовлення.
  2. Після закінчення гарантійного терміну зберігання спирту проЕюдять контроле якості на відповідність цього стандарту.
  3. У разі невідповідності спирту етилового ректифікованого показникам якості, згідно з цим

стандартом, спирт підлягає перегляду його сортності. Нестандартний спирт підлягає перероблянню

на спиртових заводах, які виробляють спирт етиловий ректифікований за показниками згідно з цим стандартом.

4

І

4

 1. У разі відповідності спирту етилового ректифікованого показникам якості, згідно з цим стандартом. гарантійний термін зберігання подовжується на 5 років з дати пц.твердження відповідності

ДОДАТОК А (довідковий)

бібліографія

д биологические требования и санитарные нормы качеі:тва продовольственного

сырь и пищевых продуктов. N^ 5061-89 от 01.08.89 г. Министерство здравохранения СССР, М.’ Изд стандартов. 1990 -— 11 с,н чч и

2 ДР 97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ^^^Cs, у продуктах харчування та питній воді Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. 1997. - 10 с

орядок I періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки. № 5 08.07/ 1232 від 11.01 95 р

 1. Технічні умови безпечного перевезення автомобільним транспортом концерну кУкрспирт» спирту етилового — Київ: — 1999 р. — 15 с.
 2. ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, МВД СССР, М.: 1987. ~ 15 с.
 3. СНиП 2.04.05-91 Санитарные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
 4. ДНАОП 0.00-1 29-97 Правила захисту від статичної електрики. Затв. Держнаглядохоронпраці України 22.04 97. №103
 5. ПУЗ Правила устройства электроустановок. — вып.16. — М.: Госкомэнерго, 1998. — 7 с,
 6. ДНАОП 0.00-1.11.90 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. Держгіртехнагляд СРСР. 9.01.90
 7. ДНАОП 1.8.10 — 1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва. — К.: — 1997. — 362 с.
 8. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами. — К.: Комітет : питань гігієнічного регламентування МОЗ України, 1997. — 12 с.
 9. СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий
 10. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веіі.еств, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидролот. — П.: Гидролитиздат, 1987. — 93 с.
 11. СанПиН 42-126-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест
 12. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений
 13. Методичні вказівки по визначенню шкідливих речовин у повітрі, 5.08.07/1232, К.: 1995
 14. Методические указания по определению вредных веществ в воздухе, выпуск XXII, М: Химия, 1986.
 15. Быховская М. С., Гинзбург С. Д., Хализова О. Д., Методы опре.деления вредных веществ

в воздухе. — М.: Медицина, 1966. — 596 с.

 1. Перегуд Е. М., Горелик Д, О. Инструментальные методы контроля загрязнения атмосферні — Л.. Химия, 1981.384 с.
 2. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені ГУДПО МВС України 14.06.95 p.
 3. Инструкция по приемке, хранению, отпуску, транспортирование и учету этилового спирта, М.: 1985.— 120 с.