МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для розливальника сталі


м. КИЇВ

Узгоджено Затверджено


Державний комітет України Міністерство промислової

по нагляду за охороною праці політики України

лист №5.2-06/8109 Наказ №708

17.12.2004p. 24.12.2004р.


Національний НДІОП

07 грудня 2004p.

ЦК профспілки гірників

і металургів

лист № 04/429

09.07.2004р.


ПІ 1.2.10-408-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для розливальника сталі


м. КИЇВ

Вступ


1 Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 p., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2 Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питані, охорони праці.

3 Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4 Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна дія його житія чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5 Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6 На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7 Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".

8 В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та Індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


1 Загальні положення


1.1 Ця інструкція визначає порядок, способи та умови безпечного виконання розливальником сталі покладених на нього обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та на території підприємства І розповсюджується на всі металургійні підприємства незалежно від форм власності.

1.2 Кожний розливальник сталі повинен вивчити, знати і виконувати вимоги та положення цієї інструкції у повному обсязі, а також вказівки і розпорядження керівників цеху і вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3 Робоче місце (робоча зона) розливальника сталі - постійне І розташоване у розливному відділенні конвертерного цеху.

1.4 В розливному відділенні конвертерного цеху проводиться злив сталі та шлаку з конверторів у ківш і розливання сталі у виливниці.

1.5 До самостійної роботи розливальником сталі допускаються особи, які досягли 18 років і пройшли:

- медичний огляд та визнані здатними для даної роботи;

- навчання за основною та суміжними професіями, атестацію кваліфікаційною комісією та одержали посвідчення на виконання робіт;

- навчання та перевірку знань з пожежної безпеки;

- вступний інструктаж у службі охорони праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці для новоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше та ознайомились з прийомами та методами надання першої допомоги.

1.6 Після проведення первинного інструктажу на робочому місці, знову прийнятий чи переведений, розливальник сталі закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим працівником для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи терміном від 2 до 15 змін.

1.7 Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань з технології та безпечних прийомів праці працівник, за рішенням комісії, може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

1.8 Повторні Інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу в квартал, а чергова перевірка знань - періодично, один раз на 1 рік цеховою комісією із записом у журналі реєстрації інструктажів.

1.9 Розливальнику сталі, який не підтвердив знання з безпечного виконання праці, необхідно протягом 10 днів додатково пройти інструктаж і повторну перевірку знань.

1.10 При незадовільних результатах повторної перевірки знань працівник до роботи не допускається і питання про його працевлаштування вирішується згідно з чинним законодавством.

1.11 Розливальник сталі протягом трудової діяльності повинен проходити періодичні медичні огляди згідно з порядком і термінами, що встановлені МОЗ України.

1.12 Розливальник сталі повинен знати і виконувати вимоги внутрішнього розпорядку, що встановлений на підприємстві та в цеху.

1.13 По території заводу і цеху розливальник сталі повинен прямувати до місця роботи згідно з маршрутом, що вказаний у схемі безпечного пересування. Під час пересування необхідно дотримуватися правил дорожнього руху. Залізничні і автомобільні шляхи переходити тільки у встановлених місцях (підземні переходи, естакади тощо).

1.14 Розливальник сталі повинен утримувати своє робоче місце в чистоті та порядку.

1.15 Розливальник сталі не повинен розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні та токсичні засоби на території підприємства і з'являтися на робочому місці у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння.

1.16 Палити дозволяється у спеціально відведених для цього місцях.

1.17 Характеристика основної роботи за професією визначається розрядом працівника і включає:

- керування шиберним затвором під час розливання сталі;

- завантажування у виливниці молотого коксика (вугля АС);

присадку на поверхню злитка теплоізолюючих сумішей, алюмінію, подрібненого феросиліцію та інших термічних сумішей;

- підготовку матеріалів І технологічного обладнання та інструменту до розливання ;

- прибирання скрапу, шлаку та сміття у розливальному прольоті;

- огляд і розмітку сталерозливних составів перед розливанням плавки;

- "обдування" киснем сталерозливного каналу ковша при його "закозленні" в процесі розливання сталі;

- направлення струменя по центру при очищенні від охолодей колектора шиберного затвора;

- відбір проб для хімічного аналізу;

- очищення каналу сталерозливного стакана від залишків металу та шлаку після закінчення розливання;

- очищення сталерозливних ковшів від залишків металу та шлаку;

- завантаження сталевих та шлакових "козлів" у залізничні вагони;

- підготовку до випуску плавок розливального майданчика;

- обробку шиберних затворів безпосередньо на сталерозливних ковшах для їх повторного використання;

- обрізання лійок і підривання їх при сифонному способі розливання.


1.18 Основними небезпечними виробничими чинниками на дільниці виконання робіт для розливальника сталі є:

- рідкий розплавлений метал і шлак під час випуску плавки;

- іскри та бризки розплавленого металу при його розливанні;

- кантування шлаку після розливання сталі;

- переміщення вантажів у розливному прольоті;

- ставлення і знімання рухомого складу.


1.19 Основні шкідливі виробничі чинники:

- пил;

- теплове (інфрачервоне) випромінювання;

- підвищена температура;

- оксид вуглецю;

- шум;

- штучне освітлення.

1.20 Розливальник сталі повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту згідно з встановленими типовими нормами і з урахуванням вимог колективного договору:

- курткою і брюками суконними згідно з ГОСТ 12.4.045-87, ТУ України 00309335-023-95;

- чоботами кирзовими або черевиками шкіряними згідно з ДСТУ 2772-94;

- вачегами згідно з ОСТ 17-535-75;

- капелюхом повстяним згідно з НД.

1.21 Крім того, розливальник сталі повинен використовувати за необхідністю захисні каски, запобіжні пояси, "беруші", захисні окуляри із світлофільтрами, респіратори та ін.

1.22 Розливальник сталі повинен дотримуватися-вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.23 Розливальник сталі повинен знати і дотримуватися питного режиму в розливному відділенні - воду пити тільки з питних фонтанчиків, автоматів газованої води. Пити технічну воду не дозволяється.

1.24 Розливальнику сталі слід виконувати тільки ту роботу, що йому доручена, з дотриманням вимог цієї інструкції.

Під час виконання робіт забезпечувати особисту безпеку і безпеку працюючих поряд.

1.25 Крім цієї інструкції розливальник сталі повинен виконувати вимоги загальнозаводської інструкції, "Биркової системи", керуватися "Положенням про наряд-допуск".

1.26 Особи, винні у порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.


2 Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1 Прибути у спецодязі та спецвзутті на змінно-зустрічні збори та одержати завдання на виконання робіт.

2.2 Оглянути робоче місце (робочу зону) і ознайомитися із записами у журналі приймания-здачі зміни та з'ясувати у розливальника, що здає зміну, стан обладнання та режим роботи попередньої зміни.

2.3 Перевірити на виробничій дільниці наявність і а справність обладнання, інструменту, сигналізації, освітлення, необхідних матеріалів і пристроїв, тари, огорож, стан шлакових чаш на відсутність в них води (снігу).

2.4 Користуватися несправним інструментом, пристроями не дозволяється.

2.5 Прийняти зміну та зробити відповідний запис у журналі.

2.6 Про всі виявлені недоліки, несправності розливальник сталі повинен доповісти безпосередньому керівникові для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

2.7 Приймання та здавання зміни під час ліквідації аварії не допускається.

Якщо ліквідація аварії займає тривалий час, здавання зміни здійснюється з дозволу керівника зміни.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1 Під час розливання сталі

3.1.1 Під час зливання плавки в сталерозливний ківш із конвертера не допускається удар струменя металу об стінку набивної футерівки ковша.

3.1.2 Перед підійманням і переміщенням ковша з рідким металом або шлаком розливальнику необхідно візуально оглянути ківш і переконатися у справності цапф, кантувального пристрою.

3.1.3 Необхідно стежити за правильністю захвату обох цапф гакової підвіски крана.

3.1.4 Перед подаванням команди на підіймання і транспортування ковша на шляху проходження необхідно вивести весь персонал і самому зайняти безпечне місце на відстані не менш як 10 м від ковша, при цьому слід знаходитися в зоні видимості машиніста крана.

3.1.5 Ставити ківш із рідким металом на підлогу цеху не допускається.

3.1.6 Розливальник встановлює порядок розливання плавки і повідомляє про це машиніста крана.

3.1.7 Перед прийманням чергової плавки розливальник перевіряє готовність і справний стан інструменту (ложок, стаканів для проб, кисневих трубок, держака кисневих трубок і кисневих рукавів, печей для плавлення алюмінію, кисневих вентилів, освітлення, вентилів магістралі технічної води, світлофорів).

3.1.8 Розливання сталі дозволяється тільки при забороняючому (червоному) сигналі світлофора й установленні періодичних попереджувальних плакатів.

3.1.9 По закінченні розливання плавки і часу відстою включається (зелений) сигнал світлофора. За правильність використання світлової сигналізації несе відповідальність старший розливальник.

3.1.10 Старший розливальник, разом з машиністом розливною крана, перевіряє виливниці на составі в дальньому ряді на відсутність в них шлаку, залишків металу від попередніх плавок, снігу, води, вологи, у ближньому ряді огляд проводиться розливальником візуально.

3.1.11 Не дозволяється заповнювати рідким металом або шлаком сирі, мокрі виливниці або виливниці зі шлаком чи металом від попередніх планок, щоб уникнути вибухів і одержання опіків.

3.1.12 Перед відкриттям шибера розливальнику необхідно переконатися у відсутності людей під розливним майданчиком, відцентрувати сталерозливний стакан над виливницею, вивести сторонніх людей з балкона і тільки після цього відкрити шибер.

3.1.13 Виконувати операцію пропалювання стакана від металу дозволяється тільки двом працівникам.