МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для горнового феросплавів


м. КИЇВ

Узгоджено Затверджено


Державний комітет України Міністерство промислової

по нагляду за охороною праці політики України

лист № 5.2-06/8109 Наказ №708

17.12.2004р. 24.12.2004р.


Національний НДІОП

07 грудня 2004р.

лист №795


ЦК профспілки гірників

і металургів

лист №04/429

09.07.2004р.


ПІ 1.2.10-392-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для горнового феросплавів


м. КИЇВ

Вступ


1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватися зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


  1. Загальні положення

1.1 Ця примірна інструкція (далі інструкція) з охорони праці для горнових цеху виробництва феросплавів визначає порядок, способи і умови безпечного виконання горновими покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та території підприємства.

Кожний горновий повинен вивчити, знати і виконувати вимоги та положення цієї інструкції у повному обсязі, а також вказівки і розпорядження керівників цеху та вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, діючого на підприємстві.

1.2 Кожний горновий повинен додержуватися вимог загальної інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій, інструкцій з охорони праці:

- для стропальників - машиністів кранів-балок і тельферів;

- для машиністів лебідок;

- для плавильників феросплавів;

- під час роботи щодо обслуговування газового господарства.

Крім того, кожний горновий повинен знати і дотримувати вимоги:

- інструкції щодо застосування биркової системи;

- положення про наряд-допуск;

- правил пожежної безпеки;

- правил електробезпеки;

- переліку робіт, виконання яких дозволено на включеній печі.

1.3 До роботи горновим допускаються особи чоловічої статті не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані придатними для даної роботи в умовах цеху феросплавного виробництва, пройшли навчання з охорони праці, одержали вступний інструктаж на робочому місці, навчання на другу групу з електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії і мають посвідчення на право роботи з електрообладнанням, електропневмоінструментом, вантажопідіймальними механізмами (електротельфером), а також відмітний знак на дозвіл роботи з краном, закріплений на верхній частині головного убору.

1.4 Кожний знов прийнятий горновий повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься у спеціальний журнал, а також у документ про приймання працівника на роботу.

1.5 Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником - старшим змінним майстром основної виробничої дільниці або майстром виробництва у формі бесіди з ілюстрацією прикладів безпечних умов праці.

1.6 Після проведення первинного інструктажу на робочому місці знов прийнятий або переведений з іншої дільниці цеху працівник закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим горновим для практичного навчання безпечним способам робіт на робочому місці терміном на 45 днів.

1.7 Після закінчення навчання горновий повинен пройти перевірку знань з охорони праці перед комісією на чолі з начальником цеху або його заступником за участю громадського інспектора з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

1.8 Інструктажі з охорони праці горновим проводяться один раз на рік цеховою комісією з записом у особисту книжку горнового з оформленням протоколу.

Не дозволяється допускати до роботи, а працівникові приступати до роботи без перевірки знань правил, норм та інструкцій з охорони праці.

1.9 Горновий феросплавної печі повинен щороку проходити періодичні медичні огляди.

1.10 В обов'язки горнового феросплавних печей входить: підготовка ковшів і жолобів, випуск шлаку і металу у ковші, очищення льотки від шлаку, розділ і закладка випускного отвору льотки, регулювання струменя металу з льотки і на зливних носках ковшів під час випуску, переміщення візків з ковшами, звільнення їх від металу і шлаку; нагляд за справністю і чистотою колій і візків; очищення ковшів, робота з вантажопідіймальними механізмами, відбір проб; обслуговування горна печі; нагляд за охолодженням стінок і випускних отворів печі; підготовка матеріалів та інструменту; виявлення та усунення несправностей у роботі обладнання, яке обслуговується; участь у його ремонтах.

1.11 Кожен горновий повинен знати основи технологічного процесу виробництва феросплавів; принцип роботи обслуговуючого обладнання; улаштування і правила технічної експлуатації печей різних видів; фізико-хімічні властивості сировини і матеріалів; систему електропостачання і охолоджування печі, слюсарну справу.

1.12 Основні небезпечні виробничі фактори на дільниці виконання робіт:

- рідкий розплавлений метал і шлак;

- бризки та іскри розплаву;

- електричний струм;

- переміщення вантажів;

- робота з киснем при пропаленні льоток.

1.13 Основні шкідливі виробничі фактори:

- підвищена температура;

- променева енергія (інфрачервоне випромінювання);

- пил;

- шкідливі гази;

- шум;

- вібрація під час роботи з віброінструментом.

1.14 По території підприємства, цеху до місця роботи необхідно пересуватися згідно з маршрутом, який вказаний у схемі безпечного пересування. При цьому необхідно додержувати вимоги знаків дорожнього руху; залізничні і автомобільні шляхи переходити тільки в установлених місцях.

1.15 Горнові феросплавних печей повинні працювати лише в установленому за нормою спецодязі ( куртка суконна, брюки суконні за ТУ України 00309335-023-95 "Костюмы мужские для защиты от повышенных температур в металлургическом производстве" або за ТОСТ 12.4.045-87; спецвзутті (черевики шкіряні за ДСТУ №2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95), валянки за ГОСТ 12.4.050-78; капелюсі повстяному, вачегах. Користуватися захисними касками, окулярами, щитками, респіраторами, протигазами.

При цьому необхідно додержуватися правил носіння спецодягу і спецвзуття:

- суконну куртку, брюки необхідно носити навипуск, щоб гарячі частки не затримувалися на одязі, а скочувалися на підлогу.

- поля капелюха повинні бути опущені;

- до капелюха повинні бути прикріплені захисні окуляри;

під час очищення носка ковшів, очищення і підготовки лотків, викочування ковшів необхідно застосовувати захисний щиток з оргскла для захисту очей і обличчя від випромінювань, бризок розплаву, викидів газів;

- під час роботи у ківшевій камері - надіти каску;

- на всіх гарячих роботах працювати у сухих і справних вачегах; не брати інструмент голими руками - можна одержати опік;

під час роботи з віброінструментом і пневмомолотком необхідно застосовувати віброрукавиці і захисні окуляри.

1.16 Горновий при виявленні порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку повинен, терміново його усунути; або ж, коли порушення самому ліквідувати не можливо, повідомити майстра чи начальника зміни.

1.17 При отриманні травми необхідно звернутися до медпункта і повідомити майстра, а при його відсутності - старшого горнового.

Кожний горновий повинен знати порядок обліку і розслідування нещасних випадків.

1.18 Відповідно до положення про систему управління охороною праці у чорній металургії горновий повинен:

- перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори, одержати завдання на виконання робіт;

- виконувати тільки доручені роботи з дотриманням всіх вимог і інструкцій з охорони праці, а також виконувати вказівки старшого горнового і майстра;

- не розпочинати роботу, коли умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці, чи іншому документу, який регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці при тимчасовому переведенні на іншу роботу;

- утримувати своє робоче місце і обладнання у справному стані та чистоті;

- не вживати алкогольні напої на робочому місці і на території підприємства і не з'являтися на роботу у нетверезому стані.

1.19 Горновий повинен:

- знати і уміти надати першу долікарську допомогу потерпілому;

- вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (пісок, вогнегасник).

Під час виникнення пожежі необхідно викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити заходів щодо гасіння пожежі своїми силами.

1.20 При загорянні електропроводів, приладів електрообладнання їх необхідного відключити від мережі і гасити тільки сухим піском.

При загорянні паливно-мастильних матеріалів гасити треба землею, піском і вогнегасниками.

1.21 Горновий повинен додержуватися правил особистої гігієни.

1.22 Особи винні у порушенні вимог безпеки, викладених у даній інструкції несуть відповідальність згідно з діючим на Україні законодавством.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1 Перед початком роботи горновий повинен підготувати своє робоче місце, перевірити справність вантажопідіймальних пристосувань, обладнання, інструменту, приготувати трубки, металеві прути для пропалення льотки печі.

2.2 Не допускається працювати на несправному обладнанні або користуватися несправним інструментом, а також працювати у захаращених місцях.

2.3 Про всі порушення під час приймання зміни горновий повинен доповісти бригадиру печі й майстру.

2.4 Старший горновий (бригадир) . повинен особисто перевірити безпечний стан на всіх робочих місцях горнових і вжити заходів щодо усунення виявлених порушень.


3. Вимоги безпеки під час роботи


3.1 Вимоги електробезпеки на ввімкненій печі

3.1.1 Робоче місце і майданчик горнових повинні бути сухими, (щоб уникнути вибухів і ураження електрострумом) незахаращені, проходи вільні.

3.1.2 Горнові повинні працювати лише справним інструментом. Інструмент, який стикається з розплавленим металом, перед застосуванням повинен бути просушений і прогрітий.

3.1.3 Електрична напруга вище за 12 В і струм величиною 100 міліампер і більше є небезпечними для життя людини.

3.1.4 Виконувати будь-які ремонтні роботи на електропечі при діючому електрообладнанні горновому не дозволяється, у тому числі і очищення від пилу частин устаткування, що знаходяться під напругою.

3.1.5 Технічні засоби щодо електробезпеки на устаткуванні (захисна і сигнальна апаратура, блокування, заземлення, діелектричні підставки тощо) повинні утримуватися у справному стані.

3.1.6 Горнові повинні слідкувати, щоб шунт для пропалення льотки після її відкриття був вимкнений.

3.1.7 Струмопровід до апарата пропалення льотки, розташований на висоті 3,5 м і нижче від рівня підлоги, повинен бути огороджений. Рухома гнучка частина струмопроводу повинна бути електроізольована.

В момент ввімкнення і вимкнення рубильника шунта, шуровати льотку прутом, або торкатися каркаса печі і вічка льотки не допускається. Пропалення льотки необхідно виконувати удвох.