Правила охорони працідля виробництв електроізоляційних матеріалів


ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 12 травня 2008 р. N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2008 р. за N 487/15178 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІдля виробництв електроізоляційних матеріалів

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила установлюють вимоги охорони праці при проектуванні, організації, експлуатації та реконструкції виробництв електроізоляційних матеріалів (далі - ЕІМ).

1.2. Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи та організації, які здійснюють виготовлення ЕІМ, технічне обслуговування, проведення ремонтних робіт та реконструкцію виробництв ЕІМ (далі - підприємства).

1.3. Згідно з Законом України "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створити на робочих місцях в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 N 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - НПАОП 0.00-4.21-04).

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах застосовують наведені нижче визначення термінів:

граничний строк експлуатації устаткування - встановлений експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) якого експлуатація устаткування припиняється;

електроізоляційний матеріал - це діелектричний матеріал, призначений для електричної ізоляції;

електроізоляційний шаруватий пластик - це листовий електроізоляційний матеріал, що складається з шарів волокнистого або паперового наповнювача, просоченого термореактивною зв'язувальною речовиною;

електроізоляційний шаруватий намотаний матеріал - це шаруватий пластик, виготовлений у вигляді різних форм поперечного перерізу - стержнів, трубок, циліндрів;

електроізоляційний слюдовмісткий матеріал - листовий або рулонний електроізоляційний матеріал, який складається з пластин щипаної слюди (міканіт) або шарів слюдяного паперу, склеєних зв'язувальною речовиною (слюдиніт);

електроізоляційна гнучка трубка - це циліндричний порожнистий гнучкий електроізоляційний матеріал;

електроізоляційний лак - це розчин плівкоутворюючих речовин у органічних розчинниках, які утворюють після видалення розчинника та висихання однорідну плівку з електроізоляційними властивостями;

електроізоляційний компаунд - це порошкоподібна, високов'язка або рідка речовина без розчинника, яка застосовується для напилення, заливки або просочення електроізоляційних матеріалів, деталей та вузлів електрообладнання;

електроізоляційна лакотканина - це рулонний електроізоляційний матеріал, який складається з тканини, просоченої електроізоляційним лаком;

експертне обстеження (технічне діагностування) - комплекс робіт із визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі - експертне обстеження);

засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

калібрування засобів вимірювальної техніки - визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд;

небезпечний фактор - будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов може негативно впливати на здоров'я людини;

повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик;

система технічного обслуговування устаткування - сукупність організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для підтримки устаткування в технічно справному стані;

устаткування - сукупний термін, який включає в себе машини, агрегати, механізми, вузли, а також апарати, колони, установки, технологічні лінії, електротехнічні та теплотехнічні об'єкти, мережі, технологічні та обв'язувальні трубопроводи й інші пристрої, які використовуються при транспортуванні рідких компонентів або виконують інші технологічні функції.

2.2. Визначення термінів у цих Правилах відповідають Законам України "Про охорону праці", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", вимогам Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 687, ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять, ГОСТ 12.0.002-80 "ССБТ. Термины и определения", ГОСТ 21515-76 "Материалы диэлектрические. Термины и определения" та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 09.01.98 N 4 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

III. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1. У цих Правилах застосовано такі скорочення:

АСУТП - автоматизована система управління технологічним процесом;

ГДК - граничнодопустима концентрація;

ЕІМ - електроізоляційні матеріали;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту працівників;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматичні пристрої;

ЛЗР та ГР - легкозаймисті рідини та горючі рідини;

НД - нормативні документи;

ПАЗ - протиаварійний захист;

ПЛАС - план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ПУЕ - правила улаштування електроустановок;

СГ - скраплений газ;

СУОП - система управління охороною праці;

УНЛТ - установка неперервного лакування трубок.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

4.1. Згідно з нормативно-правовими актами України підприємство з виробництва ЕІМ повинно мати:

а) погоджену і затверджену проектну документацію, яка пройшла експертизу відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (із змінами), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 N 431, а також акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243;

б) договір обов'язкового страхування ризику відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна у разі аварій на виробництві ЕІМ, згідно з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1788;

в) ПЛАС згідно з Положенням щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717.

4.2. Роботодавець зобов'язаний одержати дозвіл на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів (машин, механізмів, устаткування) підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (із змінами).

4.3. Небезпечні фактори (речовини, матеріали), що використовуються роботодавцем на підприємстві, повинні бути зареєстрованими відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 420.

4.4. Використання у складі виробничого обладнання та/або контрольно-вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання має здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, з дотриманням вимог нормативно-правових актів: Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 N 125, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 978/7266 (НП 306.5.05/2.065-2002), Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.97 N 208 та введених в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02).

4.5. Під час прийняття на роботу та в процесі роботи на виробництвах ЕІМ працівники за рахунок роботодавця проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.

4.6. Під час залучення до робіт неповнолітніх та жінок необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зокрема, Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385, Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260, Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за N 183/1208, та Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

4.7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві повинні здійснюватися згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, здійснюється згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

V. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

5.1. Організація технологічних процесів виготовлення ЕІМ, а також гігієнічні вимоги до виробничого обладнання - згідно з вимогами ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности" та СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию", затверджених заступником Міністра охорони здоров'я СРСР Головним санітарним лікарем СРСР 04.04.73.

Технологічні процеси повинні розроблятися на основі вихідних даних щодо технологічного проектування відповідно до вимог ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

Технологічне обладнання та організація робочих місць повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам", ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности".

При проектуванні нових і реконструкції діючих виробництв з виготовлення ЕІМ необхідно передбачати створення потокових ліній, автоматизацію і механізацію виробничих процесів та транспортування сировини.

5.2. Під час проведення технологічних процесів виготовлення ЕІМ на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори, наведені в ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация", вплив яких на працівника за певних умов може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, а саме: