4.10. Попереджувальні та коригувальні заходи

Потрібно встановити і підтримувати в подальшому порядок здійснення попереджувальних та коригувальних дій, необхідність яких випливає з результатів моніторингу функціонування та аналізу результативності СУОП.

Будь-яка виявлена неадекватність встановлених заходів з охорони праці повинна мати своїм наслідком відповідні попереджувальні та коригувальні дії.

Планування, виконання та результат попереджувальних та коригувальних дій підлягають документуванню та аналізу.

4.11. Мотиваційне регулювання

Керівництво повинно докладати зусиль до підвищення свідомості працівників щодо дотримання безпечного ведення робіт та поліпшення стану виробничого середовища.

Ініціативні дії персоналу щодо здійснення заходів з підвищення рівня безпеки на робочих місцях повинні мати моральне та матеріальне стимулювання, що враховуватиме прагнення працівника до безпечних дій та створення передумов для безпечної праці.

Доцільно розробити та впровадити порядок стимулювання активного сприяння працівників вирішенню питань охорони праці.

Фінансування цього заходу може бути передбачено в колективному договорі.

4.12. Удосконалення СУОП

СУОП, що розроблена та впроваджена, потребує постійного удосконалення. Висновки за результатами аналізу ефективності СУОП повинні бути задокументовані і офіційно доведені до відома осіб, відповідальних за конкретний елемент (елементи) управління охороною праці для реалізації відповідних заходів.

Зміни політики у сфері охорони праці, результати аналізу функціонування СУОП повинні мати своїм наслідком розробку заходів по удосконаленню системи в цілому або окремих її ланок згідно розробленої методики управління конфігурацією.

 

Додаток 1до пункту 1.4 Рекомендацій щодо побудови та впровадження системи управління охороною праці 

Процесний підхід в побудові, впровадженні та поліпшенні результативності СУОП

Суб'єкти господарювання, які впроваджують систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги.", можуть звернути увагу на те, що процесний підхід до побудови системи, який регламентований цим стандартом з метою підвищення якості продукції, може бути взятий до уваги і під час розробки СУОП. Деякі заходи з охорони праці органічно вписуються в бізнес-процеси, що відбуваються на виробництві, а деякі можуть бути виділені в окремі процеси.

Серед загальновідомих типових бізнес-процесів є, наприклад, "Здійснювати моніторинг задоволення споживача продукцією суб'єкта господарювання". Слід зважити на те, що досить багато оптових споживачів розвинених країн, серед іншого, висувають вимогу забезпечення безпечних умов праці на підприємствах виробника, маючи на увазі, що цей фактор впливає на продуктивність праці. Таким чином, цей аспект діяльності має повне право бути виділений як окремий процес.

Так само можуть розглядатися такі процеси, як:

"Розвивати та навчати персонал";

"Здійснювати моніторинг і управління підвищенням кваліфікації";

"Визначати сфери відповідальності за виконання функцій";

"Керувати програмами матеріального та морального стимулювання " тощо.

Навчання з питань охорони праці може бути виділено в окремий процес з усіма притаманними йому атрибутами.

Для практичної реалізації процесного підходу до створення і забезпечення функціонування СУОП потрібно виконати ряд послідовних заходів.

1. Спершу рекомендується визначити ті заходи з охорони праці, які доцільно виділити в окремі процеси.

2. Далі:

а) скласти організаційну структуру, що забезпечує функціонування процесу;

б) зробити детальний опис процедур, притаманних цьому процесу. При цьому необхідно мати на увазі:

мету, яка досягається впровадженням процесу; виконавців та їх відповідальність; ресурси, необхідні для ефективного впровадження; кінцевий результат, який має бути досягнутий;

в) оптимізувати, по можливості, виконання цих процедур і процесу в цілому, після чого зробити опис поліпшеного процесу.

Доцільність впровадження процесного підходу щодо заходів з охорони праці визначається суб'єктом господарювання.

Додаток 2до розділу 3 Рекомендацій щодо побудови системи управління охороною праці 

Алгоритм запровадження системи управління охороною праці

Додаток 3до пункту 4.9.2 Рекомендацій щодо побудови та впровадження системи управління охороною праці 

Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві

Терміни та визначення

ризик виникнення небезпечної ситуації - поєднання нараженності, тяжкості наслідків та імовірності виникнення певної небезпечної ситуації при здійсненні виробничої діяльності;

оцінка базового ризику - загальний процес оцінки ступеню ризику, при якому ігнорується існуюче управління ризиками;

оцінка залишкового ризику - загальний процес оцінки ступеню ризику, при якому враховується ступінь ризику ситуації, що знаходиться під контролем;

припустимий ризик - ризик, зменшений до ступеню, який може бути допущений, враховуючи вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та Політику керівництва у сфері охорони праці.

1. Виявлення можливості виникнення небезпечних ситуацій для працівників при здійсненні виробничої діяльності з урахуванням їх можливих дій.

Процедура передбачає всебічний розгляд технологічного процесу з погляду на безпечність та нешкідливість для працівників з урахуванням усіх аспектів, відображених у примірній структурі положення про СУОП та виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, притаманних виробничому середовищу, що можуть призвести до небезпечної події.

2. Визначення ступеню базового ризику виникнення небезпечних ситуацій.

Ступінь базового ризику виникнення небезпечної ситуації визначається за формулою:

Р = Т х П х Вр,

у якій:

Р - ступінь ризику;

Т - важкість та можливі наслідки небезпечної події;

П - можливість нараження на небезпеку

Вр - імовірність виникнення небезпечної події.

Умовна імовірність виникнення небезпечної події в числовому відтворенні визначається шляхом експертної оцінки за таблицею 1. Експертна оцінка здійснюється групою призначених фахівців.

Таблиця 1

Імовірність 

Коментарі 

5 - майже напевно 

Подія, що спостерігається регулярно.Подія, що трапляється в більшості випадків. 

4 - досить імовірно 

Подія, що спостерігається періодично. 

3 - імовірно 

Подія, що трапляється інколи. 

2 - малоймовірно 

Подія, що спостерігається рідко. 

1 - майже неймовірно 

Подія, що трапляється лише при винятковому збігу обставин 

Важкість та можливі наслідки небезпечної події в числовому відтворенні визначаються за таблицею 2.

Таблиця 2

Важкість небезпечної події 

Можливі наслідки 

5 - катастрострофічна 

Груповий нещасний випадок (постраждало 2 і більше працівників); нещасний випадок із смертельними наслідками; аварія; пожежа 

Розслідування державними органами влади. Кримінальна відповідальність. Штрафні санкції України. Зупинка робіт. Анулювання ліцензії на вид діяльності. 

4 - суттєва 

Важкий нещасний випадок (тимчасова непрацездатність більше 60 днів). Профзахворювання. Інцидент, возгоряння. 

Розслідування державними органами влади. Кримінальна відповідальність. Штрафні санкції згідно КпАП. Можлива призупинка робіт. 

3 - незначна 

Серйозне поранення, хвороба з тимчасовою втратою працездатності протягом до 60 днів. Інцидент, возгоряння. 

Розслідування державними органами влади. Штрафні санкції згідно КпАП. Можлива призупинка робіт. 

2 - мінімальна 

Травма без втрати працездатності, потреба у стаціонарній медичній допомозі, надання легшої роботи. Інцидент, возгоряння. 

Внутрішнє розслідування. Адміністративна відповідальність Штрафні санкції згідно КпАП. 

1 - несуттєва 

Несуттєва травма (поріз, забиття, надана первинна медична допомога) 

Дисциплінарна відповідальність. 

Можливість нараження на небезпеку визначається за таблицею 3

Таблиця 3

Числове значення 

Характеристика 

Постійна можливість нараження на небезпеку (щоденна, щозмінна) 

Рідка можливість нараження на небезпеку (один раз на місяць) 

Мінімальна (один чи декілька разів на рік) 

3. Розробка плану заходів за результатами визначення ступеню базового ризику.

План заходів потребує урахування коментарів, наведених у таблиці 4.

Таблиця 4

Ступінь ризику 

Коментарі 

Екстремальний (55 - 75) 

Потребує невідкладних дій вищого керівництва із обов'язковим складанням плану заходів та призначенням відповідальних осіб. При необхідності - призупинка ведення робіт. 

Високий (25 - 54) 

Потребує уваги вищого керівництва. Терміново проінформувати працівників та їх безпосередніх керівників, керівника відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити заходи по забезпеченню безпеки працівників. 

Середній (10 - 24) 

Проінформувати працівників та безпосередніх керівників, керівника відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити заходи щодо зменшення ризику. 

Низький (1 - 9) 

Здійснюється управління шляхом виконання існуючих процедур. Звичайно не потребує додаткових ресурсів. Проінформувати керівника підрозділу та начальника служби охорони праці по закінченні робіт по визначенню ступеня ризику. 

4. Після впровадження запланованих заходів необхідно провести оцінку залишкового ризику та визначити, чи став припустимим ступінь ризику виникнення небезпечної ситуації, тобто чи досягли впроваджені заходи очікуваного ефекту.

У додатку використано досвід відділу охорони праці та промислової безпеки ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"

Додаток 4до пункту 4.9.2 Рекомендацій щодо побудови та впровадження системи управління охороною праці