МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2012  № 1243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за № 1803/22115

Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

Відповідно до статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку" та підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд, що додаються.

2. Керівникам головних управлінь (управлінь) Державної інспекції техногенної безпеки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих навчальних закладів сфери управління МНС України, начальнику Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів вимог цих Правил.

3. Державній інспекції техногенної безпеки України (Улинець Е.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції техногенної безпеки України Улинця Е.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки Міністра

В. Бут

ПОГОДЖЕНО: Голова Державної інспекції техногенної безпеки України

Е.М. Улинець

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 08.10.2012  № 1243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за № 1803/22115

ПРАВИЛА пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися під час експлуатації спортивних будинків та споруд, а також під час проведення спортивних заходів міжнародного, державного та регіонального рівнів, і є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та інших осіб, які беруть у них безпосередню участь.

1.2. Ці Правила розроблено на підставі вимог статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку" та підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

елінг - крита або відкрита споруда (приміщення) на березі моря, річки, озера, обладнана для стоянки або ремонту суден та зберігання інвентарю;

обслуговувальний персонал - особи, які пройшли відповідну підготовку з питань пожежної безпеки та виконують допоміжні функції з підтримання порядку і пожежної безпеки в спортивній споруді (будинку) під час проведення спортивного заходу і ознайомлені з порядком дій у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації;

план евакуації під час пожежі у спортивних спорудах - документ, у якому вказано евакуаційні шляхи та виходи, визначено осіб, які мають право приводити систему оповіщення про пожежу в дію, та правила поведінки людей (учасників спортивного заходу, вболівальників), а також порядок і послідовність дій власників спортивних споруд, організаторів спортивного заходу, працівників спортивної споруди, обслуговувального персоналу в разі виникнення пожежі;

протипожежний режим - комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об’єкта, спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки;

спеціально відведене місце - територія чи приміщення, які на момент проведення спортивного заходу мають відповідне облаштування для тимчасового (разового) проведення спортивного заходу;

спортивний будинок - будівля, яка призначена для фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності і відповідає встановленим вимогам безпеки учасників та глядачів (спортивні корпуси та комплекси, криті тири для кульової стрільби, ковзанки із штучним льодом, басейни, приміщення для спортивних занять);

спортивна споруда - нерухоме майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом;

спортивний комплекс - група спортивних корпусів (можливо разом із відкритими площинними спорудами), об'єднаних спільною територією;

спортивний корпус - будинок, у якому розміщується один або декілька спортивних залів із допоміжними приміщеннями;

учасники спортивних заходів - організатори, спортсмени, судді, тренери, які беруть безпосередню участь у спортивному заході.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про фізичну культуру і спорт".

1.4. Пожежна безпека спортивних будинків та споруд повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження виникнення, недопущення поширення та успішного гасіння пожежі, забезпечення безпеки людей, створення умов для безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі, швидкого виклику підрозділів МНС України та зниження можливих майнових утрат.

1.5. Забезпечення пожежної безпеки спортивних будинків та споруд покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб.

Відповідальними за дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення спортивних, культурно-видовищних та інших заходів, які не пов’язані з проведенням спортивних заходів, крім керівників (власників), є також організатори цих заходів.

Відповідальні особи за дотримання вимог пожежної безпеки в орендованих приміщеннях повинні обумовлюватися у договорах оренди (суборенди).

Під час проведення тренувань, занять з фізичної культури, репетицій у спортивних будинках та спорудах відповідальними за дотримання вимог пожежної безпеки членами команд, груп, спортивних колективів є тренери, викладачі та керівники колективів, яких визначено відповідними наказами.

1.6. Для кожного спортивного будинку та споруди розробляється інструкція щодо дотримання вимог пожежної безпеки, яка затверджується керівником спортивної споруди (будинку).

Вимоги щодо пожежної безпеки під час проведення спортивних заходів, які проводять у спеціально відведених місцях, визначаються положенням про проведення спортивного заходу, яке розробляється та затверджується організатором спортивного заходу.

1.7. Усі види протипожежної техніки та протипожежного устаткування, які використовують у спортивних будинках та спорудах для запобігання та гасіння пожеж, повинні мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

ІІ. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

2.1. Забезпечення пожежної безпеки спортивних будинків та споруд є обов’язком керівника (власника) та працівників спортивної споруди або будинку. Під час проведення спортивного заходу міжнародного або державного рівня забезпечення пожежної безпеки додатково покладається на організаторів та залучений обслуговувальний персонал спортивного заходу.

2.2. Наказом керівника (власника) спортивного будинку або споруди призначаються відповідальні особи:

за дотримання вимог пожежної безпеки в цілому по спортивній споруді або будинку;

за утримання у справному стані технологічного та інженерного устаткування і засобів протипожежного захисту з визначенням обов’язків відповідальної особи;

за дотримання вимог пожежної безпеки для окремого спортивного корпусу чи спортивного комплексу додатково призначається відповідальна особа.

Обов'язки відповідальних осіб відображаються у відповідних посадових документах (функціональні обов'язки, посадові інструкції, положення тощо).

2.3. Керівник (власник) спортивної споруди (будинку) або уповноважена ним особа зобов’язаний(а):

розробляти і затверджувати положення, накази, інструкції щодо забезпечення пожежної безпеки у спортивних будинках та спорудах, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

забезпечувати виконання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки працівниками спортивних будинків та споруд, обслуговувальним персоналом та учасниками спортивних заходів;

встановлювати відповідний протипожежний режим у спортивному будинку або споруді, контролювати його дотримання, вживати заходів щодо своєчасного виконання вимог приписів і постанов органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, своєчасно реагувати на факти порушень правил пожежної безпеки;

організовувати проведення протипожежного інструктажу та спеціальне навчання із працівниками спортивного будинку, споруди;

організовувати розроблення планів евакуації людей, матеріальних цінностей і тварин (для споруд кінного спорту) на випадок виникнення пожежі та практичне відпрацювання таких планів;

забезпечувати оснащення спортивних будинків і споруд первинними засобами пожежогасіння, знаками безпеки;

утримувати у справному стані та не допускати використання не за призначенням систем протипожежного захисту;

утримувати в належному стані евакуаційні шляхи та виходи;

під час проведення спортивного заходу забезпечувати взаємодію з організаторами заходу та підрозділами МНС України.

2.4. Обов’язки організатора спортивного заходу щодо забезпечення пожежної безпеки:

дотримуватися вимог цих Правил;

узгоджувати перед проведенням спортивного заходу та надавати необхідну інформацію органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки про місце, час, очікувану кількість учасників, глядачів спортивного заходу, програму, регламент заходу;

ознайомлювати учасників спортивних заходів з установленими вимогами пожежної безпеки;

контролювати дотримання учасниками спортивного заходу вимог пожежної безпеки під час підготовки, тренувань та проведення спортивного заходу;

перед початком спортивного заходу забезпечувати проведення додаткових інструктажів з питань пожежної безпеки із залученим обслуговувальним персоналом та іншими особами, задіяними під час його проведення;

контролювати розміщення глядачів на трибунах та не допускати заповнення трибун понад установлену норму;

інформувати глядачів про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, порядок евакуації у випадку надзвичайної ситуації та заходи пожежної безпеки;

знати порядок взаємодії з керівником спортивної споруди (будинку) або уповноваженою ним особою та підрозділами МНС України;

після закінчення спортивного заходу перевіряти стан спортивної споруди (будинку), спеціально відведеного місця, де проводився спортивний захід, та забезпечувати належний протипожежний режим.

2.5. Обов’язки учасників та глядачів спортивного заходу щодо забезпечення пожежної безпеки:

виконувати вимоги пожежної безпеки;

у разі виникнення пожежі виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі, працівників спортивної споруди або будинку та обслуговувального персоналу спортивного заходу.

2.6. Для кожного спортивного будинку або споруди установлюється відповідний протипожежний режим, у тому числі визначаються:

порядок застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

правила проїзду та стоянки транспортних засобів, у тому числі пожежних автомобілів;

місця для зберігання спортивної техніки, інвентарю та збірно-розбірних конструкцій спортивних залів, рингів тощо;

порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

порядок огляду й зачинення спортивних будинків та споруд після проведення спортивних заходів;

місця для куріння;

порядок проходження навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, що визначено у пункті 2.7 цього розділу, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення та проведення практичних занять щодо опрацювання планів евакуації;

порядок прибирання промасленого спецодягу та ганчір’я, приміщень для технічного обслуговування спортивної автомототехніки;

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопостачання, насосних станцій, систем пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, систему димовидалення, вогнегасників тощо);

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого обладнання;

порядок взаємодії з підрозділами МНС України;

дії працівників у разі виявлення пожежі.

2.7. Криті спортивні споруди на 800 і більше місць, відкриті спортивні споруди з трибунами на 1000 осіб і більше (з приміщеннями під трибунами) перед кожним відкриттям сезону повинні бути перевірені на предмет відповідності вимогам пожежної безпеки й прийняті міжвідомчими комісіями, утворюваними органами місцевого самоврядування.

2.8. З кожним працівником спортивного будинку чи споруди проводяться інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом МНС України від 29 вересня 2003 року № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за № 1148/8469.