МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.5.20-440-2006

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час пресування фанери

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на гідравлічних пресах (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією пресувальник листових матеріалів (далі - пресувальник).

1.2 Інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємствах фанерного виробництва, з урахуванням конкретних умов виробничого процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації підприємств-виробників обладнання, яке використовується на підприємстві.

1.3 Багатоповерхові гідравлічні преси, які використовуються для пресування (склеювання) фанери, обладнуються завантажувально-розвантажувальними етажерками, попереднє завантаження проміжків яких пакетами, підготовленими до склеювання, дозволяє легко перевантажити їх механічним шляхом (за допомогою спеціальних штовхачів) в прес. Робота преса повинна бути погоджена з роботою клеєнамазувальних верстатів.

1.4 Робота на багатоповерхових гідравлічних пресах відноситься до робіт з підвищеною небезпекою, яка обумовлена наявністю рухомих механізмів, матеріалів, підвищеної температури поверхонь обладнання. Крім того, преси відносяться до найбільш потужних джерел виділення парів фенолу, формальдегіду та інших шкідливих речовин в робочу зону.

1.5 До самостійного виконання робіт на багатоповерхових гідравлічних пресах допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.6 Пресувальник під час виконання робіт зобов'язаний:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.7 Під час виконання робіт на багатоповерхових гідравлічних пресах можуть мати місце такі фізичні й хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

а) фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- машини і механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання; рухомі матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена загазованість повітря робочої зони;

- підвищена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

- високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

- недостатня освітленість робочої зони;

- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхні матеріалів, інструменту, обладнання.

б) хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- токсичні;

- подразнюючі;

- алергенні.

1.8 Для виконання робіт на багатоповерхових гідравлічних пресах пресувальнику видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

костюм бавовняний згідно ГОСТ 29057 - 91 (ГОСТ 29058 -- 91) на 12 місяців;

- черевики шкіряні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців;

- рукавиці комбіновані згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці;

- респіратор газозахисний згідно ГОСТ 12.4.041 - 2001 до зносу. Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313

понад установленої норми.

1.9 Пресувальник під час виконання робіт зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на верстаті інструменти, заготовки, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла.

1.10 Пресувальник зобов'язаний дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

1.11 Пресувальник під час виконання робіт зобов'язаний виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього керівника;

- забороняється працювати на несправному обладнанні або у разі відсутності чи несправності захисних огороджень;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене.

1.12 Порушення пресувальником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.2 Надягнути спецодяг, взуття та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням.

2.3 Перевірити стан робочого місця, підлоги біля пресу, переконатися в наявності вільних проходів, доступу до пускових пристроїв, електрообладнання, а також до всіх вузлів та агрегатів обладнання.

2.4 Перевірити:

-справність преса (станини, гідроциліндрів, траверси, плит, трубопроводів, пульту керування);

- справність термоізоляції трубопроводів подавання і відведення пари;

- справність завантажувальних і розвантажувальних етажерок;

- справність місцевої і загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції;

- справність світлозвукової сигналізації;

- справність фотоелектричного блокувального пристрою;

- наявність і справність контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, самописців температури);

- справність електропроводки, електрообладнання і заземлення;

- наявність і справність допоміжних інструментів і пристосувань;

- наявність і справність огороджень зони переміщення завантажувально-розвантажувальних механізмів;

- справність пускових пристроїв шляхом їх короткочасного вмикання;

2.5 Впевнитися у відсутності витоку пари в з'єднаннях трубопроводів і паропровідних трубках до плит преса.

2.6 Переконатися в достатньому змащенні необхідних механізмів обладнання.

2.7 Впевнитися в наявності достатнього освітлення робочого місця.

2.8 Впевнитися у відсутності сторонніх предметів на плитах преса, огородженнях та завантажувально-розвантажувальних механізмах.

2.9 Розкласти інструменти, пристосування і прилади так, щоб під час роботи було зручно ними користуватись.

2.10 Перевірити роботу преса, завантажувально-розвантажувальних механізмів на холостому ходу; в режимі налагодження - шляхом змикання і розмикання плит преса.

2.11 У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.12 У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

2.13 Ввімкнути місцеву витяжну вентиляцію.

2.14 Попередити працівників, які обслуговують прес і клеєнамазувальні верстати, про готовність розпочинати роботу.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Перед кожним новим вмиканням преса впевнитися, що його пуск нікому не загрожує небезпекою.

3.2 Прес пускати в роботу за умови заздалегідь відрегульованих на певний тиск редукційних клапанів гідравлічних насосів.

3.3 Періодично на протязі всієї зміни перевіряти справність контрольно-вимірювальної апаратури.

3.4 Слідкувати за роботою гідравлічної системи преса. Якщо рівень масла в баку нижче риски на покажчику, зупинити прес, відключити його від електромережі та сповістити керівника роботи.

3.5 Слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних приладів.

3.6 У разі вимушеної зупинки преса або перерви в роботі плунжери преса з рухомим столом опустити вниз до упору.

3.7 Не працювати на пресі за наявності несправностей, у разі іскріння електропроводки, відсутності заземлення, огороджень небезпечних зон.

3.8 Сміття, яке попало на плити преса, видаляти за допомогою спеціальних штовхачів.

3.9 Не поправляти і не вирівнювати пакети під час змикання плит преса для запобігання травмування.

3.10 Для запобігання отримання опіків видаляти сміття з плит преса, поправляти і вирівнювати пакети необхідно користуючись рукавицями.

3.11 У разі перевищення гранично допустимої концентрації фенолу або формальдегіду в повітрі робочої зони використовувати газозахисний респіратор.

3.12 Не доторкатися руками до гарячих плит преса, паропроводів для

запобігання отримання опіків.

3.13 Не справляти самому будь-які несправності в електрообладнанні.

3.14 Не класти інструменти та будь-які інші предмети на плити преса, огородження, завантажувально-розвантажувальні механізми.

3.15 Не проводити підтягування гайок і гвинтів деталей, що знаходяться під тиском.

3.16 Не проводити регулювання і ремонт парової апаратури, якщо не закритий вентиль парової магістралі, а прес не відключений від джерела живлення.

3.17 Ремонтні роботи гідравлічного пресу необхідно проводити після припинення подавання гідравлічної рідини в систему, закриття вентилів парової магістралі і охолодження плит преса до оптимальної температури.

3.18 У разі заміни сальникової набивки або манжет вентиль на підвідній лінії від насосів до циліндра повинен бути надійно закритий, а плити преса зафіксовані у верхньому положенні. Для запобігання випадкового опускання платформи необхідно встановити спеціальні пристрої.

3.19 У разі необхідності ручного розвантаження фанери користуватися спеціальними штовханами.

3.20 Не допускати до пульту керування пресом сторонніх осіб.

3.21 Не залишати листи фанери в пресі у випадку необхідності його зупинки.

3.22 Не допускати захаращення і забруднення робочого місця, проходів і проїздів відходами, матеріалами, сміттям або іншими сторонніми предметами.

3.23 Пресувальник зобов'язаний зупинити прес і вимкнути електрообладнання в таких випадках:

- залишаючи прес навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час регулювання та налагодження преса;

- під час прибирання, чищення, змащення необхідних механізмів преса;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей.

3.24 На протязі всієї зміни слідкувати за роботою місцевої витяжної вентиляції (відсмоктувані у вигляді зонта).

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Попередити набирачів пакетів про закінчення роботи.

4.2 Зупинити прес і механізми, які його обслуговують, відключити їх від загальної електромережі.

4.3 Привести в порядок робоче місце:

- прибрати куски шпону, сміття, яке накопичилось під час роботи;

- протерти ганчір'ям місця, на яких є залишки масла, клею;

- зібрати та перевірити справність інструменту і пристосувань, якими користувались під час роботи, покласти їх у відведене місце;

- ретельно протерти і змастити необхідні частини обладнання;

- прибрати невикористаний обтиральний матеріал, а промаслене ганчір'я для запобігання виникнення пожежі зібрати і скласти в закриту металеву ємність та винести з приміщення у спеціально відведене місце.

4.4 Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.5 Зняти спецодяг, почистити від пилу, клею та бруду і помістити в шафу для спецодягу. Спецодяг і домашній одяг зберігати в окремих шафах.

4.6 Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Під час виконання робіт на багатоповерхових гідравлічних пресах можуть статись такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання;