Державний департамент тракторного та ешьскогоеподарського машинобудування Державне підприємство Спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторєький інститут

ПРИМИРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для слюсарів по ремонту та обслуговуванню

систем промислової* вентиляції і кондиціювання

у тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні

у.Одеса

ПОГОДЖЕНО Національний НД! охорони праці

-&д 25. О?. &£

(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпромполітики

(Найменування

України /У^<57

стверджуючого органу)

-&с$ 2ґ. /о. о з.

(Число, місяць, рік)

ПІ 1.4.40 200-200!

ПРИМ1РНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для слюсарів по ремонту та обслуговуванню

систем промислової вентиляції і кондиціювання

у тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні

м.Одеса

1. ЗАГАЛЬНІ І ИЗЛОЖЕНИЯ

1.1. Ця примірна Інструкція встановлює основні вимоги безпеки праці для слюсарів по ремонту й обслуговуванню систем промислової вентиляції і кондиціювання (далі систем вентиляції), які застосовують в роботі різні види механізованого і немеханізованого інструменту, а також верстатне устаткування (для свердлильних, заточувальних і інших робіт), пристосування, вантажнопідйомні і транспортні засоби.

Унаслідок розноманітоєті умов і характеру робіт слюсарю по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції необхідно знати і дотримувати вимоги інструкцій з охорони праці по декількох професіях і видах робіт.

1.2. Робоче місце слюсарів по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинно бути організовано і оснащене відповідно до затверджених проектів, або технологічних інструкцій і карт технологічного процесу, інструкціями з експлуатації устаткування, а також з урахуванням вимог безпеки в складі конкретного виробничого завдання, що видається безпосереднім керівником робіт.

1.3. До самостійної роботи як слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, навчені по відповідній (спеціальний) програмі, здали іспити кваліфікаційній комісії: які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці і методах безпечної роботи за спеціальностю.

Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний мати кваліфікаційний документ (посвідчення або свідоцтво) про одержання їм відповідної професійної підготовки.

1.4. До виконання робіт у замкнутому просурі, на висоті та інших роботах з підвищеною небезпекою допускаються слюсарі по ремонту й обслуговуванню систем вентиляції, ям досягли 18-літнього віку, мають кваліфікацію не нижче 4-го розряду і стаж роботи за професією не менше двох років, та пройшли первинний інструктаж на новому робочому місці з питань охорони праці і методах безпечної роботи та отримали наряд-допуск.

1.5. До роботи з вантажнопідйомними механізмами можуть бути допущені особи, які досягли 18 років, спеціально навчені, які здали іспит кваліфікаційній комісії і мають посвідчення на право виконання робіт.

1.6. слюсарі по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче другої.

1.7. Слюсар по ремонту й обслуговуванню систем вентиляції при напрямку (призначенні) у цех і перед допуском до роботи зобов'язаний:

одержати від безпосереднього керівника робіт (майстра або начальника ділянки, цех інструктажі з безпеки праці (п. 1.3} з урахуванням особливостей підприємства, цеху, ділянки, робочого місця і вимогами безпеки в складі карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу, технічних умов ! вимог у робочій документації, інструкцій з експлуатації устаткування (у тому числі нестандартизованого), механізованого інструменту і пристосувань, вантажнопідйомних і транспортних засобів. Правилами пожежної безпеки, Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимогами інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції

1.8. Допуск до роботи слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції оформляється наказом по підприємству {цеху) з урахуванням пп.!.^, 1.4 цієї Іїримірної інструкції, і видачею посвідчення (з фотокарткою власника), що підтверджує проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці, відповідно до протоколу кваліфікаційної

КОМІСІЇ

1.9. Посвідчення повинне знаходитись у власника під час роботи і пред'являтись за вимогою керівника роогг ( майстра аоо начальника ділянки, цеху), інженера с-лужои охорони праці підприємства, працівника пожежно-технічної частини підприємства, інспектора Госнаглядохоронпраці.

1.10. Інструкція з охорони праці видається керівником робіт (майстром або начальником ділянки, цеху) слюсарю по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції під розпис у журналі реєстрації інструктажу для вивчення при первинному інструктажі на робочому місці та з наступним використанням при виконанні робіт і повинна зберігатися в доступному місці для працюючого, визначеного керівником.

1.11. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції підкоряється керівнику робіт (майстру або начальнику ділянки, цеху) та бригадиру (при бригадній організації праці).

1.12. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний знати (на прикладі 4-ого кваліфікаційного розряду):

пристрій і принцип дії устаткування, що обслуговується:

способи контролю роботи вентиляційного устаткування, систем опалення 1 кондиціювання;

правила ремонту, складання і монтажу устаткування, що ремонтується;

основи теплотехніки і сантехники в обсязі роооти, що виконується;

особливості обробки повітря в кондиціонерах і опалювальних агрегатах;

вимоги безпеки в складі технологічних інструкцій за видами робіт, що виконуються;

вимоги безпеки в складі карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу розбирання, ремонту, складання, монтажу та обслуговування систем промислової вентиляції повітря, опалення 1 кондиціювання;

методику регулювання температури і вологості повітря відповідно до технічних умов;

вимоги безпеки в складі інструкцій з експлуатації застосованого устаткування, машин, технічних засобів, пристосувань, інструменту;

Правила пожежної безпеки;

Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

небезпечні і шкідливі виробничі факторій при виконанні робіт і засоби захисту від їхнього впливу;

вимоги Інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем промислової вентиляції і кондиціювання.

1.13. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний проходити наступні види інструктажів:

вступний інструктаж з питань охорони праці при влоштуванні на роботу; первинний Інструктаж на робочому місці і навчання безпечним прийомам і методам роботи, що проводиться перед початком роботи з програми, складеної з урахуванням вимог нормативних актів підприємства (стандартів підприємства (СІП), Інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та оослуго&уванню систем вентиляції, інструкцій з охорони праці по видах рооїт, що виконуються, правил, фірмових (заводських) інструкцій з експлуатації застосованого устаткування, машин, технічних засобів; пристосувань, інструмента;

для робітників:

знову прибулих (постійно або тимчасово) на ділянку (у цех), переведений з однієї ділянки (робочого місця) на іншу ділянку (робоче місце), при перервах у роботі зі спеціальності більш шести місяців.

Після проходження первинного інструктажу на робочому місці 1 стажування оформляється допуск до самостійної роботи;

повторний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці, відповідно до графіку, затвердженого начальником цеху: на роботах з підвищеною небезпекою ( один раз на місяць, на інших роботах (один раз у квартал) і перевірку знань з безпеки праці кваліфікаційною комісією цеху (не рідше одного разу на рік).

Повторний інструктаж і перевірка знань проводяться по програмі первинного інструктажу з докладним викладом випадків, порушення правил і інструкцій з охорони праці, технологічної і виробничої дисципліни;

позаплановий інструктаж з питань охорони праці на робочому місці і перевірку знань (при введенні в дію нових чи переглянутих нормативних актів про охорону праці, при чи заміні модернізаци устаткування, пристосувань, інструменту, заміні технологічного процесу та інших факторів, що впливають на безпеку праці; порушенні вимог безпеки праці, що можуть чи привести або привели до травми, аварії, вибуху, пожежі; за вимогою органів нагляду; при перерві в роботі більш ніж на ЗО календарних днів;

цільовий інструктаж (перед перевантажувальними, складально-монтажними, небезпечними і особливо небезпечними роботами, перед кожною зміною (початком роботи) на робочому місці; при виконанні разових робіт, що не зв'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи в цеху і поза цехом, поза територією підприємства; при ліквідації авари, наслідків стихійного лиха, проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл; при екскурс» на інші підприємства).

1.14. Усі види інструктажів і перевірка знань з питань охорони праці фіксуються записом у журналі реєстрації інструктажів.

Щодо проведення вступного інструктажу працівник Служби охорони пращ робить відмітку в прийомному листі і реєструє в журналі вступного інструктажу з обов язковим підписом особи, яку інструктують і того, що інструктує.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі закінчуються перевіркою знань усним опитуванням, а також перевіркою засвоєних навичок безпечних методів праці

Знання перевіряє керівник робіт {майстер або начальник ділянки, цеху), що проводив інструктаж.

Результати щорічної перевірки знань з питань охорони праці оформляються протоколом, номер і дата якого проставляються в посвідченні по безпеці праці і підтверджуються підписом голови кваліфікаційної комісії підприємства (цеху).

1.15. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний уживати заходів обережності на території підприємства, при пересуванні в цеху, на ділянці, у робочій зоні, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії устаткування, технічних засобів, механізованого інструмента, різних пристосувань, а також застосовуваних вантажнопідйомних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів або пристроїв, під час роботи і по її закінченні, в аварійних ситуаціях.

Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний знати про можливий вплив ня нього небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних}, у тому числі:

підвищеного рівня шуму і вібрації на робочому місці;

підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони,

машин, що рухаються І механізмів, рухливих частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування, конвеєра, стендів;

виробів, що переміщаються, заготівель, матеріалів, вантажів, інструменту;

падшня інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівель, матеріалів, вантажів;

осколків і частин інструменту;

гострих крайок, задирок і шорсткості на поверхнях заготівель, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;

підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

підвищеної чи зниженої вологості і рухливості повітря;

підвищеного значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

відсутності або недоліку природного світла та освітленості робочої зони.

розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні підлоги;

розташування працюючого нсі площадці без огородження (на незначній висоті, наприклад: при обслуговуванні і ремонті вентиляційних установок) чи на об'єкті, що складається, де є небезпека падіння людини;

токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи подиху шлунково-кишковий тракт чи шкірні покриви і слизуваті оболонки;

фізичних перевантажень (статичних, динамічних);

нервово-психічних перевантаженнях (перенапруга аналізаторів, монотонність праці,

1.16. У своїй роботі слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний дотримуватись вимог.

Інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції;

інструкції з охорони праці по інших видах виконуваних робіт, наприклад, на верстатному устаткуванні (по свердлильних, заточувальних і інших роботах); по інших професіях;

карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу;

технологічних інструкцій на основні види робіт, у тому числі: на випробування;

фірмових (заводських) інструкцій з експлуатації застосованго устаткування (у тому числі! нестандартизованого), машин, пристосувань, інструменту;

Правил пожежної безпеки;

Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

знаків безпеки і попереджувальних написів;

правил пішохідного руху на території підприємства, у цеху, на ділянці, у робочій зоні, при застосуванні вантажнопідйомних машин, керованих з підлоги;

правил особистої гігієни.

1.17. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції зобов'язаний.

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила і фірмові (заводські) інструкції з безпечної експлуатації вентиляційних установок, машин, механізмів, устаткування, технічних засобів, механізованого інструмента;