«Для ліфта з машинним приміщенням повинна забезпечуватись можливість керування ліфтом з цього приміщення і в ньому повинна бути кнопка «Стоп»;

п. 8.4.4 викласти в такій редакції:

«Вимикачі безпеки повинні мати конструкцію, за якої їх відключення повинне відбуватись за рахунок примусової дії пристроїв безпеки на рухомі контакти»;

п. 8.4.5 — після слова «вимикач» додати слово: «приводу» і далі за текстом;

п. 8.4.20 — після слів «пункту 8.4.4» додати: «і 7.1.28» і далі за текстом;

п. 8.4.35 доповнити в кінці тексту реченням: «Дозволяється встановлювати один вимикач в

шахті на висоті 400 мм від рівня підлоги нижньої посадочної площадки, якщо глибина приямку не перевищує 1550 мм»;

п. 8.6.1 — перше речення викласти в такій редакції:

«Кабіна ліфта повинна бути обладнана стаціонарним освітленням, виконаним не менше, ніж із двох ламп, ввімкнених паралельно, які забезпечували б освітленість не менше 50 люксів на рівні підлоги і на пристроях керування» і далі за текстом;

п. 8.6.7 — у другому абзаці після слів «і блочному приміщеннях» додати слова: «і підходах до них» і далі за текстом;

п. 8.6.9 — вилучити слова «під кабіною» і «напругою не більше 220 В» і далі за текстом.

Назву розділу 10 викласти в новій редакції:

«Видача дозволів на виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, технічний огляд, ремонт, реконструкцію і експертне обстеження ліфтів»;

п. 10.1.1 викласти в новій редакції:

«Видача дозволів на монтаж, випробування, технічне обслуговування, технічний огляд, ремонт і експертне обстеження ліфтів здійснюється згідно з ДНАОП 0.00-4.34-99»;

пункти 10.1.3, 10.3, 10.4 вилучити з тексту;

п. 12.2.1 викласти в новій редакції:

«Введення ліфта в експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому цим розділом:

а) для нововстановленого або реконструйованого ліфта;

б) після модернізації або ремонту, які вимагають проведення часткового технічного огляду»;

п. 12.2.2 — перше речення викласти в новій редакції:

«Введення в експлуатацію нововстановленого або реконструйованого ліфта, крім малого вантажного ліфта, здійснюється особою, відповідальною за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів, призначеної в установленому порядку власником ліфта або спеціалізованою організацією, яка буде здійснювати технічне обслуговування ліфта, після проведення під наглядом інспектора органу Держнаглядохоронпраці повного технічного огляду і перевірки наявності документів, зазначених у п. 12.2.4 цих Правил».

Друге речення залишити без змін і після другого речення доповнити цей пункт двома абзацами в такій редакції:

«Рішення про введення ліфта в експлуатацію записується в паспорт ліфта особою, яка ввела його в експлуатацію, і підтверджується підписом інспектора.

Введення ліфтів в експлуатацію після модернізації або ремонту, які вимагають проведення часткового технічного огляду, а також малих вантажних ліфтів після проведення технічних оглядів здійснює особа, відповідальна за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів, із записом про це в паспорт ліфта»;

пункти 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8, 12.2.9 вилучити з тексту;

п. 13.1.2 викласти в такій редакції:

«Технічний огляд (повний, періодичний, частковий) ліфтів, крім нововстановлених і реконструйованих, проводять:

фахівець ЕТЦ або фахівець організації, яка отримала дозвіл на його проведення в установленому порядку.

Технічні огляди малих вантажних ліфтів, крім вказаних осіб, можуть здійснювати особи, відповідальні за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтів, призначені на підприємстві в установленому порядку. Огляд цих ліфтів можуть здійснювати також працівники спеціалізованих організацій, що проводять технічне обслуговування та ремонт цих ліфтів по договору»;

п. 13.1.4 викласти в такій редакції:

«Результати проведення технічного огляду та дата наступного технічного огляду записуються в паспорт ліфта особою, яка його проводила»;

п. 14.2 після підпункту «ж» доповнити підпунктом:

«з) призначити наказом електромонтерів диспетчерського обладнання та телеавтоматики (при наявності такого) після проведення відповідного навчання на підприємстві або у навчальному закладі, які мають дозвіл на проведення навчання, виданий в установленому порядку»;

п. 14.3 — у першому абзаці після слова «електромеханіками» додати слова: «та електромонтерами диспетчерського обладнання і телеавтоматики» і далі за текстом;

п. 14.7 викласти у новій редакції:

«Кожний ліфт повинен підлягати огляду ліфтером відповідно до вимог інструкції, яка діє на підприємстві.

Огляд ліфтів може бути доручений електромеханіку, який здійснює їх технічне обслуговування.

Ліфти підлягають огляду в терміни, визначені організаціями, які їх обслуговують.

Результати огляду заносяться до журналу прийому-здачі змін»;

п. 20.2 доповнити абзацом:

«На замовлення власника ліфта можуть бути виконані роботи з повного або часткового приведення будівельної частини у відповідність до вимог Правил».