в) планування та фінансування роботи з охорони праці, заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

г) забезпечення повного й ефективного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці (правил, норм, інструкцій, стандартів тощо).

5. Нормативно-правове забезпечення

Для організації роботи щодо розробки та перегляду галузевих нормативно-правових актів з охорони праці з урахуванням сучасних умов, вимог законодавства України, міжнародних та Європейських норм:

• визначаються головна та базові організації з нормотворчої діяльності у сфері охорони праці;

• аналізується стан нормативно-правової бази, визначаються пріоритети щодо черговості перегляду галузевих нормативних актів з охорони праці;

• забезпечується розроблення та реалізація в кожній галузі Міністерства перспективних і поточних (річних) планів нормотворчої діяльності та опрацювання проектів галузевих правил, примірних інструкцій, стандартів з охорони праці на рівні сучасних вимог, а на їх основі відповідних інструкцій, положень безпосередньо на підприємствах Міністерства, залучаються до цієї роботи фахівці науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій.

6. Навчання працівників з питань охорони праці

Нагальним у системі управління охороною праці є укомплектування служб охорони праці Міністерства та відповідних служб на підприємствах, в організаціях галузей промисловості кваліфікованими фахівцями з охорони праці з урахуванням сучасних соціально-економічних умов та реальних потреб.

Належна кваліфікація й обізнаність працівників з питань охорони праці є одним із запобіжників ризику отримати виробничу травму чи професійне захворювання. Тому одним з найбільш пріоритетних напрямів є підвищення рівня знань працівників з цих питань, яке має забезпечуватися безперервно шляхом навчання (перенавчання, підвищення кваліфікації) у закладах освіти всіх рівнів і безпосередньо на підприємствах у процесі їх трудової діяльності.

Для підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці необхідно:

• удосконалити навчальні програми з питань охорони праці, впровадити нові форми і методи навчання, зокрема навчання за модульною системою;

• розробити і реалізувати комплекс заходів щодо визначення пріоритетних питань у навчальних програмах при підготовці та підвищенні кваліфікації викладачів з питань охорони праці, фахівців служб охорони праці Міністерства та підприємств і організацій галузей ПЕК з урахуванням результатів наукових досліджень, досягнень та технічних рішень щодо створення безпечних умов праці;

• вжиття заходів щодо забезпечення відомчих навчальних закладів сучасними засобами навчання, програмами тренажерної підготовки і забезпечення якісної професійної підготовки та перепідготовки працівників.

7. Інформаційне забезпечення в галузі охорони праці

Інформаційне забезпечення в галузі охорони праці потребує удосконалення шляхом вивчення та поширення міжнародного і вітчизняного досвіду щодо пропаганди безпечних методів і засобів праці, вирішення актуальних питань у цій сфері із залученням сучасних інформаційних технологій, оперативного розповсюдження пам'яток, методик, листівок відповідного спрямування.

Міністерство має створити Галузевий інформаційний центр з охорони праці, відповідальний за інформаційне забезпечення з питань управління охороною праці, який має забезпечити: збір, обробку інформації і доведення її до усіх підприємств ПЕК та створити галузеву автоматизовану систему "Охорона праці" у складі:

• системи збору і обробки інформації;

• системи аналізу травматизму, умов та гігієни праці, профзахворюваності, аварій;

• інформаційної бази даних нормативно-правової та методично-навчальної документації;

• інформаційної бази даних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

• інформаційної системи наукових розробок і впроваджень у галузі охорони праці;

• інформаційної системи підготовки та формування пропозицій до Національної та галузевої програм з охорони праці, контролю за укладанням та виконанням договорів НДР та ДКР з охорони праці;

• системи доведення інформації з охорони праці до підприємств з використанням сучасних інформаційних технологій та засобів зв'язку (електронна пошта, Інтернет тощо).

У складі Галузевого центру має бути створено кабінет промислової безпеки та охорони праці, обладнаний новітніми засобами зв'язку, обробки, тиражування та відображення інформації, укомплектований нормативно-правовою, навчальною, методичною, науковою документацією та програмним забезпеченням з охорони праці.

8. Гарантування безпечності виробничого устаткування, технологічних процесів, виробничих будівель і споруд, інженерних мереж

Для зниження ризиків, зумовлених виробничим устаткуванням, технологічними процесами, будівлями і спорудами, інженерними мережами необхідно:

• переглянути нормативну базу (правила, стандарти, санітарні норми, будівельні норми і правила тощо), що регламентує безпечність виробничого устаткування, технологічних процесів, будівель і споруд, привести її у відповідність з вимогами директив Європейського Союзу;

• вжити заходів щодо виведення з експлуатації морально застарілого і фізично зношеного виробничого устаткування, будівель і споруд тощо;

• опрацювати Перелік виробництв, для яких розробляються плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

• впровадження нових технічних та організаційних заходів.

9. Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)

Міністерству спільно з науково-дослідними інститутами, сертифікаційними лабораторіями, підприємствами з виробництва ЗІЗ слід удосконалити підхід до вирішення проблем, пов'язаних з розробкою і виробництвом сучасних ЗІЗ, використовуючи досвід держав близького і дальнього зарубіжжя, впровадити на підприємствах України ЗІЗ, які вже отримали відповідний міжнародний сертифікат.

За доцільності, взяти участь у заснуванні спільних з іноземними представництвами підприємств з виробництва ЗІЗ, що відповідають вимогам європейських норм і мають відповідний міжнародний сертифікат.

Прискорити роботу щодо перегляду галузевих норм забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, з урахуванням появи нових професій відповідно до діючого Державного класифікатора професій.

Посилити контроль з боку служб охорони праці в частині забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.

10. Професійний психофізіологічний відбір працівників

У даному напрямі діяльності Міністерству необхідно:

- у встановленому порядку взяти участь у розробленні спільно з Держгірпромнаглядом України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством праці та соціальної політики України, Інститутом медицини праці державної системи професійного психофізіологічного відбору працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, та державних нормативних документів і підзаконних актів, які дозволяли б на законних підставах застосовувати зазначену систему;

Розробити переліки професій з відповідними критеріями і показниками щодо професійної придатності відповідних працівників;

Впровадити науково обґрунтовану систему тестування працівників та їх медичного психофізіологічного обстеження на відповідність певній професії.

До впровадження системи тестування забезпечити належне медичне обстеження працівників, які в процесі роботи, знаходячись під тиском дефіциту часу або надлишку інформації, приймають відповідальні рішення в умовах виникнення позаштатних ситуацій і аварій.

11. Облік, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці

Для вирішення питань, пов'язаних з обліком, аналізом та оцінкою умов та безпеки праці, слід:

• забезпечити впровадження удосконаленої єдиної державної системи статистичної звітності щодо обліку, аналізу та оцінки стану безпеки та умов праці на підприємствах галузей ПЕК та в цілому у Міністерстві;

• розглянути питання щодо фінансування робіт з обліку, аналізу та оцінки стану умов та безпеки праці (в т. ч. нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, аварій і пожеж) на підприємствах галузей промисловості;

• опрацювати галузеву систему ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та управління ризиками.

12. Планування робіт з охорони праці

Планування робіт з охорони праці слід здійснювати з урахуванням результатів аналізу і оцінки стану охорони праці на підприємствах відповідних галузей ПЕК, визначення пріоритетних напрямів діяльності, вирішення невідкладних першочергових заходів та галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого становища.

13. Фінансування робіт з охорони праці

Необхідно створити належне правове підґрунтя шляхом розробки та впровадження нормативно-правових актів і забезпечити фінансування заходів з охорони праці за рахунок коштів існуючих джерел фінансування:

а) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, виділених на профілактику виробничого травматизму і профзахворювань;

б) державного бюджету, місцевих бюджетів - для часткового фінансування (поряд з коштами Фонду соціального страхування від нещасних випадків) галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших цільових програм з охорони праці;

в) раціонального і повного використання підприємствами сум витрат з охорони праці, що належать до валових витрат, згідно з Переліком заходів та засобів з охорони праці, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

г) фінансування профілактичних заходів з охорони праці, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням має бути не меншим за встановлені Законом України "Про охорону праці" норм;

д) інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Систему контролю за витрачанням коштів, виділених на охорону праці на рівні підприємства, слід удосконалити таким чином, щоб забезпечити їх спрямування за цільовим призначенням.