ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

ДСТУ Б А.2.4-7-95

(ГОСТ 21.501-93)

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГОСТ 21.501-93

Видання офіційне Издание официальное

! До тексту внесена поправка (“БіС” №4, 2002)

Поправка обумовлена Зміною №1 ГОСТ 27751-88 (СТ СЄВ 384-87);

внесена в документ за погодженням з Секретаріатом МНТКБ.

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом з методології, організації, економіки і автоматизації проектування (ЦНДІпроект),

Проектним інститутом Промбудпроект, Проектним інститутом 2 (ПІ-2),

Центральним науково-дослідним і проектним інститутом індивідуального експериментального проектування житла (ЦНДІЕПжитла).

ВНЕСЕНИЙ

Мінбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ)

10 листопада 1993р.

За прийняття стандарту проголосували:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Азербайджанська Республіка

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Білорусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька

Республіка

Держбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммістобуду-вання

З ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України

№ 65 від 1995-04-06

З наданням чинності ДСТУ Б А.2.4-7-95 на території України припиняють дію ГОСТ 21.107-78, ГОСТ 21.501-80, ГОСТ 21.502-78 і ГОСТ 21.503-80

Цей державний стандарт України не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування України.Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект),

Проектным институтом Промстройпроект, Проектным институтом 2 (ПИ-2), Центральным научно-исследовательским и проектным институтом индивидуального экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭПжилища).

ВНЕСЕН

Минстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Госкомградострои-тельства

3 ВЗАМЕН ГОСТ 21.107-78,

ГОСТ 21.501-80, ГОСТ 21.502-78 и

ГОСТ 21.503-80

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата МНТКС.

© Видавництво "Укрархбудінформ"

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93)

Зміст Содержание

1 Галузь застосування ........................................ 1

2 Нормативні посилання .................................... 1

3 Загальні вимоги ............................................... 2

4 Основний комплект робочих креслень архітектурних рішень .................................... 2

5 Основний комплект робочих креслень будівельних конструкцій ............................... 7

6 Робоча документація на будівельні

вироби ............................................................. 13

Додаток А

Умовні графічні зображення будівельних конструкцій і їх елементів ............................. 21

Додаток Б

Приклад виконання плану одноповерхової виробничої будівлі ......................................... 31

Приклад виконання плану поверху житлового будинку ........................................................... 32

Додаток В

Приклад заповнення відомості перемичок.

Приклад заповнення специфікації елементів

перемичок.

Приклад виконання специфікації

елементів заповнення прорізів ...................... 33

Додаток Г

Приклад виконання розрізу одноповерхової виробничої будівлі. ........................................ 34

Приклад виконання розрізу багатоповерхової виробничої будівлі ......................................... 35

Приклад виконання розрізу житлового будинку ........................................................... 36

Додаток Д

Приклад виконання фасаду і фрагмента фасаду виробничої будівлі. ........................... 37

Приклад виконання фасаду житлового будинку ........................................................... 38

Додаток Е

Приклад виконання плану підлоги ............... 39

Додаток Ж

Приклад виконання плану покрівлі .............. 40

Додаток И

Приклад виконання схеми розміщення елементів збірних перегородок ..................... 41

Додаток К

Приклад виконання схеми розміщення елементів заповнення віконного прорізу ......42

Додаток Л

Приклади виконання схем розміщення елементів збірних конструкцій ......................43

1 Область применения ..................................... 1

2 Нормативные ссылки ................................... 1

3 Общие требования ........................................ 2

4 Основной комплект рабочих чертежей архитектурных решений ............................. 2

5 Основной комплект рабочих чертежей строительных конструкций ........................ 7

6 Рабочая документация на строительные изделия ........................................................ 13

Приложение А

Условные графические изображения строительных конструкций и их

элементов ..................................................... 21

Приложение Б

Пример выполнения плана одноэтажного производственного здания ......................... 31

Пример выполнения плана этажа жилого дома ............................................................... 32

Приложение В

Пример заполнения ведомости перемычек. Пример заполнения спецификации элементов перемычек. Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов ........................................................ 33

Приложение Г

Пример выполнения разреза одноэтажного производственного здания. ......................... 34

Пример выполнения разреза многоэтажного производственного здания. ......................... 35

Пример выполнения разреза жилого

дома ............................................................... 36

Приложение Д

Пример выполнения фасада и фрагмента фасада производственного здания.............. 37 Пример выполнения фасада жилого

дома ................................................................38

Приложение Е

Пример выполнения плана полов ............... 39

Приложение Ж

Пример выполнения плана кровли ............. 40

Приложение И

Пример выполнения схемы расположения элементов сборных перегородок ................ 41

Приложение К

Пример выполнения схемы расположения

элементов заполнения оконного проема .... 42

Приложение Л

Примеры выполнения схем расположения элементов сборных конструкций ............... 43

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501 -93)

Додаток М

Приклад заповнення відомості

деталей ........................................................ 47

Додаток Н

Приклад заповнення відомості витрати сталі, кг........................................................ 48

Додаток П

Приклад виконання групового робочого документа на сітки ..................................... 49

Додаток Р

Приблизний перелік металевих виробів, на які робочі креслення виконують в складі робочих креслень залізобетонних конструкцій ................................................ 50

Додаток С

Приклад виконання креслення індивідуального виробу ............................ 51

Додаток Т

Приклад виконання креслення типового виробу з додатковими закладними виробами...................................................... 53

Приложение М

Пример заполнения ведомости

деталей ....................................................... 47

Приложение Н

Пример заполнения ведомости расхода стали, кг ..................................................... 48

Приложение П

Пример выполнения группового рабочего документа на сетки ................................... 49

Приложение Р

Примерный перечень металлических изделий, на которые рабочие чертежи выполняют в составе рабочих чертежей железобетонных конструкций ................. 50

Приложение С

Пример выполнения чертежа индивидуального изделия ......................................... 51

Приложение Т

Пример выполнения чертежа типового изделия с дополнительными закладными изделиями .................................................. 53

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

Система проектной документации для строительства

Правила выполнения

архитектурно-строительных

рабочих чертежей

System of design documents for construction

Rules for execution of architectural and construction working drawings

ДСТУ Б А.2.4-7-95

(ГОСТ 21.501-93)

Чинний від 1995-07-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює склад і правила оформлення архітектурно-будівельних робочих креслень (архітектурних рішень і будівельних конструкцій*, включаючи робочу документацію на будівельні вироби**) будинків і споруд різного призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі стандарти:

Дата введення 1994-09-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей (архитектурных решений и строительных конструкций*, включая рабочую документацию на строительные изделия**) зданий и сооружений различного назначения.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.108-68

ЕСКД. Спецификация

ГОСТ 2.109-73

ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.113-75

ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы

ГОСТ 2.312-72

ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

ГОСТ 2.315-68

ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ 21.101-93

СПДС. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.110-82

СПДС. Спецификация оборудования

ГОСТ 21.113-88

СПДС. Обозначения характеристик точности

ГОСТ 21780-83

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

* Під будівельною конструкцією розуміють частину будинку, споруди певного функціонального призначення (каркас будинку, покриття, перекриття і т.ін.), яка складається з елементів, вчасмно пов'язаних між собою в процесі виконання будівельних робіт.

**Під будівельним виробом розуміють елемент будівельної конструкції (колона, ферма, ригель, плита, перекриття, панель стіни, арматурний каркас і т.ін.), що виготовляється поза місцем його установки.

* Под строительной конструкцией понимают часть здания, сооружения определенного функционального назначения (каркас здания, покрытие, перекрытие и др.), состоящую из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ.

**Под строительным изделием понимают элемент строительной конструкции (колонна, ферма, ригель, плита перекрытия, панель стены, арматурный каркас и др.) изготовляемый вне места его установки.

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501 -93) с.2

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1 Архітектурно-будівельні робочі креслення виконують згідно з вимогами ГОСТ 21.101, а також цього стандарту.

При виконанні робочих креслень металевих конструкцій слід керуватися відповідними стандартами Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).