21ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ

21.1Підготовчі роботи

21.1.1Шари дорожнього одягу потрібно споруджувати на прийнятому у встановленому порядку земляному полотні.

Покриття та основу дорожнього одягу з використанням в'яжучих матеріалів потрібно споруджувати на сухому та чистому нижчерозташованому шарі, а в разі використання органічних в'яжучих матеріалів, окрім цього, на немерзлому шарі.

 1. До початку спорудження кожного шару основи та покриття дорожнього одягу потрібно виконати розбивочні роботи із закріплення положень крайок та висотних відміток шарів. При використанні машин, що обладнані автоматизованими системами керування закріплення крайок та висотних відміток, потрібно здійснювати шляхом встановлення колірних струн з одного або з обох боків шару дорожнього одягу, що влаштовується. Розбивочні роботи та їх контроль потрібно виконувати з використанням геодезичних інструментів.
 2. Влаштування шарів дорожнього одягу у зимовий період року дозволяється тільки по земляному полотну, що повністю було збудоване та прийняте в теплий період року (при плюсових температурах).
 3. Кількість проходів котка при ущільненні та товщину шару матеріалу треба встановлювати за результатами пробного ущільнення.
 4. При операційному контролі якості робіт з будівництва дорожнього одягу для кожного шару потрібно контролювати не рідше ніж через кожні 100 м:
 • розміщення осьової лінії в плані;
 • висотні відмітки;
 • поперечний похил;
 • ширину шару;
 • товщину шару ущільненого матеріалу в трьох точках (на осі та на відстані 1 м від краю шару);
 • щільність.

Додатковий перелік параметрів та порядок їх контролю наведені у відповідних розділах цих Норм.

21.1.6 При розширенні проїзної частини автомобільних доріг у випадках їх реконструкції необхідно забезпечити водовідведення і щільне та рівне з'єднання нових шарів з існуючим дорожнім одягом.

21.2Додаткові шари основ

 1. Додаткові шари основ призначені для забезпечення стабільної роботи дорожньої конструкції під дією кліматичних та ґрунтово-гідрологічних факторів (морозозахисні, дренуючі, ізолюючі, капіляроперериваючі тощо) і розміщуються між основою дорожнього одягу та поверхнею земляного полотна.
 2. Влаштування додаткових шарів основ із щебеню, гравію, піску та укріплених ґрунтів потрібно проводити згідно з вимогами відповідних підрозділів цього розділу.
 3. При влаштуванні додаткових шарів основ дорожнього одягу контроль якості потрібно проводити шляхом відбору не менше ніж трьох проб на кожні 2000 м3 матеріалу з визначенням вмісту пилу, глини та величини коефіцієнта фільтрації згідно з ГОСТ 25584.

Допускається встановлювати величину коефіцієнта фільтрації шляхом розрахунків залежно від гранулометричного складу піщаного ґрунту.

 1. При влаштуванні додаткових шарів дорожнього одягу якість матеріалів необхідно контролювати згідно з вимогами відповідних підрозділів цього розділу.
 2. Щільність матеріалу шару дорожнього одягу або якість ущільнення необхідно контролювати у трьох точках поперечного профілю автомобільної дороги через кожні 100 м по осі і на відстані 1,0 м від краю шару. Щільність шарів дорожнього одягу з піску повинна контролюватися об'ємно-масовим методом згідно з ГОСТ 5180; з піщано-гравійних сумішей – методом "лунок"; з щебеню, щебеневих сумішей якість ущільнення шарів дорожнього одягу необхідно визначати за контрольним проходом котка масою від 8 т до 13 т. Після проходу котка по всій довжині контрольної ділянки автомобільної дороги на поверхні покриття дорожнього одягу не повинно залишатися сліду.

21.3Основи і покриття з ґрунтів, укріплених в'яжучими матеріалами

21.3.1Будівництво основ і покриттів з ґрунтів, оброблених неорганічними в'яжучими матеріалами, здійснюється відповідно до [15].

21.4Щебеневі, гравійні, шлакові основи і покриття

 1. Щебеневі, гравійні, шлакові основи і покриття повинні влаштовуватися одно- та багатошаровими залежно від потрібної товщини, виду матеріалу, наявності засобів ущільнення.
 2. Максимальна товщина щебеневого (гравійного) шару залежить від маси котка і повинна бути не більше ніж 18 см при ущільненні котками з металевими вальцями та не більше ніж 25 см у щільному стані – при застосуванні котків на пневматичних шинах. Найменша товщина шару після ущільнення повинна бути не менше ніж 1,5Д, де Д – максимальний розмір найбільшої фракції щебеню.
 3. Об'єм кам'яного матеріалу у насипному стані потрібно визначати з урахуванням коефіцієнта запасу на ущільнення. Для щебеневих, піщано-щебеневих, піщано-гравійних сумішей оптимального складу та щебеню фракцій від 40 мм до 80 (70) мм та від 80 (70) мм до 120 мм марок за міцністю 800 та більше коефіцієнт запасу на ущільнення треба призначати в межах від 1,25 до 1,30; для щебеню марок за міцністю від 600 до 300 – відповідно від 1,3 до 1,5. Для шлаків коефіцієнт запасу на ущільнення залежно від їх міцності та щільності орієнтовно повинен призначатися в межах від 1,3 до 1,5. Остаточна величина коефіцієнта запасу на ущільнення встановлюється пробним ущільненням.

Об'єм ґрунту для влаштування ґрунтово-щебеневих шарів треба призначати з урахуванням коефіцієнта відносного ущільнення ґрунтів в межах від 1,05 до 1,10.

Коефіцієнт запасу на ущільнення ґрунтово-щебеневого шару орієнтовно повинен призначатися в межах від 1,25 до 1,35 (менша величина при використанні щебеню марок за міцністю 800 та вище, більша – для щебеню марок за міцністю 600 та нижче).

 1. Кам'яні матеріали, призначені для будівництва основ та покриттів дорожнього одягу автомобільних доріг, треба зберігати за фракціями у штабелях на відкритих, рівних майданчиках з твердим покриттям, які забезпечені поверхневим водовідведенням з метою запобігання забрудненню матеріалу та змішуванню фракцій.
 2. Влаштування шарів дорожнього одягу дозволяється тільки після прийняття готового земляного полотна по готовому земляному полоту на ділянці завдовжки не менше ніж 500 м.
 3. Щебеневі, гравійні, шлакові та ґрунто-щебеневі шари треба влаштовувати при плюсових температурах повітря.

За потреби роботи при мінусових температурах можна проводити з урахуванням особливостей технології та організації:

 • при температурі повітря від 0 °С до мінус 5 °С тривалість робіт із розподілу, профілювання та ущільнення матеріалу з вологістю до 3 % не повинна перевищувати 4 год, а при температурі нижче мінус 5 °С – 2 год; при вологості матеріалу понад 3 % його потрібно обробляти розчинами хлористих солей кальцію та натрію в кількості від 0,3 % до 0,5 % за масою;
 • ущільнення кам'яних матеріалів при мінусовій температурі треба проводити без додаткового зволоження;
 • в період відлиг, а також перед весняним відтаванням шари дорожнього одягу потрібно очищати від снігу, льоду та забезпечувати відведення води.

21.4.7Ущільнення щебеню котками треба починати від крайок з наступним наближенням місця проходу котка до середини та перекриттям попереднього сліду проходу на 1/3 ширини смуги ущільнення. Ознаками закінчення ущільнення є відсутність рухомості щебеню, припинення утворення хвилі перед котком, відсутність сліду від проходу котка масою від 8 т до 13 т.

При роботі котків з гладкими вальцями ущільнення можна вважати завершеним, якщо щебінка, покладена на поверхню щебеневого шару, розщеплюється під вальцем котка.

21.4.8При влаштуванні щебеневого шару методом заклинки шар щебеню першої групи перед розподілом розклинювального матеріалу треба обробляти органічним в'яжучим з розрахунку від 2 л/м2 до 3 л/м2.

21.4.9Витрати розклинювального матеріалу потрібно призначати залежно від розміру та міцності щебеню основної фракції щебеню та типу конструктивного шару відповідно до таблиці 21.1.

Taблиця 21.1 – Витрати розклинювального матеріалу

Тип шару

Розмір основної фракції щебеню, мм

Міцність щебеню на стиск, МПа

Витрата розклинювальної фракції, м3, на 1000 м2 при її розмірі, мм

20-40

10-20

5-10

0-5

Основа

40-80 (70)

800 та більше

-

25/15

15/10

-

Основа

40-80 (70)

600 та менше

-

15

10

-

Основа

80 (70)-120 (150)

600 та більше

10 (20)

-

10

10

Основа

80 (70)-120 (150)

400 та менше

10 (20)

-

-

-

Покриття

20-80 (70)

800 та більше

-

20/15

15/10

15/10

Покриття

20-80 (70)

600

-

15

10

10

Примітка 1. В чисельнику наведені витрати розклинювального матеріалу з вивержених, метаморфічних та осадових некарбонатних порід; в знаменнику – з осадових карбонатних порід.

Примітка 2. При будівництві основи з щебеню фракції від 40 мм до 70 мм допускається одноразове розклинювання з використанням суміші щебеневих та щебенево-піщаних фракцій від 5 мм до 20 мм, від 0 до 20 мм, від 0 до 10 мм, а при використанні щебеню від 70 мм до 120 (150) мм – фракцій від 5 мм до 40 мм.

21.4.10Після закінчення ущільнення шару з шлакового щебеню активних та високоактивних шлаків, коли відразу не влаштовується верхній шар дорожнього одягу, необхідно поливати шлаковий щебінь водою протягом від 10 днів до 12 днів, кількість води на добу повинна становити від 2,0 л/м2 до 2,5 л/м2.

21.4.11Оптимальну за зерновим складом щебеневу, щебенево-піщану, гравійну та гравійно-піщану суміш треба виготовляти за ДСТУ Б В.2.7-30.

21.4.12Готову суміш потрібно розподіляти з забезпеченням необхідної рівності шару. Суміш при недостатній її вологості потрібно за 20-30 хв до ущільнення полити водою з розрахунку її кількості від 6 л/м2 до 12 л/м2.

 1. Шар суміші треба ущільнювати відповідно до [15, 18].
 2. При будівництві щебеневих, гравійних і шлакових основ додатково до 21.1.5 потрібно контролювати зерновий склад, а у щебеневих і гравійних матеріалів – вміст пилуватих і глинистих часток, вміст глини в ґрунтах, вміст слабких зерен і зерен пластинчастої і голчастої форми. Дані випробування потрібно проводити один раз на партію чи об'єкт. Контролювати треба шляхом відбору проб на кожні 2000 м3 матеріалу.
 3. Рух транспортних засобів по конструктивному шару дозволяється відкривати тільки після повного його ущільнення.

21.5Основи і покриття з щебеневих, гравійних матеріалів і сумішей, оброблених органічними та неорганічними в'яжучими

21.5.1Організацію і технологію виконання робіт з влаштування покриттів і основ з кам'яних матеріалів і промислових відходів, укріплених неорганічними і органічними в'яжучими, контроль якості сумішей, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища призначати згідно з [15].

21.6Влаштування шарів дорожнього одягу з вологих органо-мінеральних сумішей (ВОМС)

 1. ВОМС потрібно готувати в стаціонарних змішувальних установках методом примусового перемішування компонентів при температурі від 70 °С до 90 °С.
 2. Для приготування ВОМС необхідно використовувати органічні в'яжучі в'язкістю за стандартним віскозиметром при температурі 60 °С і отворі 5 мм в межах від 40 с до 120 с: високосмолисті нафти, сировину для приготування бітумів (гудрони), рідкі бітуми класів СГ, МГ, МГО. Вимоги до кам'яних матеріалів, мінерального порошку такі самі, як і вимоги до компонентів асфальтобетонних сумішей.
 3. В якості активаторів процесу структуроутворення ВОМС треба використовувати вапно або цемент.
 4. Готові ВОМС дозволено зберігати в бункерах або на складах не більше ніж 48 год. Зберігання ВОМС більше 48 год при температурах повітря вище ніж 10 °С дозволено лише у виняткових випадках.

При температурах повітря нижче 5 °С ВОМС потрібно зберігати у закритому складі. При температурах повітря вище 5 °С ВОМС треба зберігати у штабелях заввишки до 2 м, накритих брезентом, під навісом на майданчиках з твердим покриттям, обладнаних водовідводом.

 1. Шари дорожнього одягу з ВОМС потрібно влаштовувати при температурі повітря не вище плюс 30 °С і не нижче плюс 10 °С.
 2. ВОМС потрібно ущільнювати котками з гладкими металевими вальцями та котками на пневматичних шинах. При температурах повітря вище ніж 20 °С ВОМС укочують лише котками на пневматичних шинах, щоб не перешкоджати витісненню вологи з шару ВОМС, що ущільнюється.

Після ущільнення ВОМС котками для остаточного ущільнення покриття можна відкривати рух автомобільного транспорту зі швидкістю до 40 км/год з регулюванням його по ширині проїзної частини впродовж 30 діб. В разі використання ВОМС для влаштування основи дорожнього одягу шар покриття можна укладати відразу після ущільнення.

21.6.7Якщо коефіцієнт ущільнення дорівнює або більше 0,96, відхилення у менший бік допускається не більше ніж у 10 % випробувань на величину зменшення Кущ до 0,02, а на малих ділянках до 3 км – не більше одного випадку.

21.6.8При влаштуванні шарів з ВОМС потрібно контролювати:

 • температуру органічного в'яжучого, мінеральних матеріалів та готових ВОМС – постійно;
 • вологість сумішей – не рідше одного разу за зміну;
 • фізико-механічні властивості та склад сумішей – не рідше одного разу за зміну;
 • якість та дозування компонентів сумішей – постійно;
 • якість ущільнення – постійно; (Кущ 0,96);
 • фізико-механічні показники органічних в'яжучих – кожну партію;
 • фізико-механічні властивості мінеральних компонентів – кожну партію.