МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2001 року № 485

Про затвердження Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2001 р. за № 1002/6193

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 № 1035/2000,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі — Правила), що додаються.
 2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчаку С. О.):
 • ужити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;
 • забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил;
 • включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці;
 • забезпечити вчасне видання Правил.
 1. З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (Москва, Энергоатомиздат, 1985), затверджені Міненерго СРСР 05.11.83.
 2. Скасувати наказ Мінпраці від 13.07.2001 № 296 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж».
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Солдатенка М. О.

Міністр

І. САХАНЬ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ до проекту Державного нормативного акта з охорони праці Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і

теплових мереж

Заступник Міністра палива та енергетики УкраїниО.А.КРУТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15 листопада 2001 р. № 485

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2001 р. за № 1002/6193

ПРАВИЛА безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж 1. Галузь застосування

 1. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі — Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи на тепломеханічному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.
 2. Вимоги цих Правил є обов’язковими у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, неелектричних пристроїв теплової автоматики та вимірювань паливно-транспортних, котлотурбінних і хімічних цехів електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.
 3. Вимоги цих Правил необхідно виконувати під час проектування та обслуговування тепломеханічного обладнання.
 4. Під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні необхідно керуватись також державними галузевими актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.

Терміни, позначення та скорочення

Визначення

Безпечна відстань

Найменша допустима відстань між працівником і джерелом небезпеки, що необхідна для створення безпечних умов праці працівника

Бригада

Бригада у складі двох працівників і більше, включно з виконавцем робіт або працівником, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядачем)

Вантажі небезпечні

Речовини, матеріали та вироби, що мають властивості, виявлення яких під час транспортування, виконання навантажувально- розвантажувальних робіт і зберігання може призвести до загибелі, травмування, отруєння, опромінення, захворювання людей і тварин, викликати вибух, пожежу, пошкодження споруд, транспортних засобів, суден

Виробничі приміщення

Замкнені простори у спеціально призначених будовах і спорудах, в яких постійно (за змінами) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей

ГДК

Граничнодопустима концентрація

ГТУ

Газотурбінна установка

Допуск

Комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюються допускачем, після виконання яких бригада має право стати до роботи на робочому місці, куди вона допускається за нарядом- допуском або розпорядженням

«Дозволяється», «Допускається», «може»

Означають, що ця вимога Правил застосовується винятково як вимушена (за місцевих умов)

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом-допуском або розпорядженням, що здійснюється вперше

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота цією самою бригадою за даним нарядом

КВП

Контрольно-вимірювальні прилади

Керівники, спеціалісти

Керівники підприємств, установ і організацій, їхні заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організують роботу на тепломеханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж

Клапан вибуховий запобіжний

Пристрій, що запобігає руйнуванню елементів котла, системи пилоприготування від тиску вище допустимого значення під час вибуху

Машини

вантажопідіймальні

Крани всіх типів, крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, який підвішено на канаті), талі, лебідки (для піднімання вантажу і людей), на які поширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.03-94 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»

Механізми

Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом та ін.

Механізми обертові

Насоси, вентилятори, димососи, млини, живильники, дробарки і т. ін. з електричним або іншим приводом

Місця газонебезпечні

Приміщення (споруди, дільниці тощо), у повітрі робочої зони яких можливе виділення шкідливих речовин понад граничнодопустиму концентрацію або можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші

Наряд

Складене на спеціальному бланку завдання на безпечне

Терміни, позначення та скорочення

Визначення

проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт

Небезпечна зона

Простір, в якому є можливість впливу на працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничих факторів

НЗС

Начальник зміни станції

Підготовка робочого місця

Виконання технічних заходів щодо створення безпечних умов проведення робіт на робочому місці

Підземні споруди

Теплові камери, прохідні і напівпрохідні канали, колектори, тунелі і колодязі

«Повинно», «необхідно», «слід»

Означають обов’язковість виконання вимог цих Правил

Постійне робоче місце

Місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50 % або більше двох годин безперервно). Якщо при цьому робота проводиться в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона

ППР

Проект проведення робіт

Працівники виробничі

Працівники, робота яких безпосередньо пов’язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, монтаж, налагоджування обладнання, транспортних засобів, споруд, будівель тощо) та їх забезпеченням

Працівники оперативні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних перемикань

Працівники оперативно- виробничі

Працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними обладнання

Роботи верхолазні

Роботи безпосередньо з конструкцій (у тому числі із засобів підмощування, що не мають засобів захисту, за відстані від межі перепаду по висоті до 2 м), які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основними засобами захисту працівника від падіння з висоти є запобіжний пояс і страхувальний канат

Роботи на висоті

Роботи із засобів підмощування, що не мають огородження, під час проведення яких площина опори для ступень ніг працівника знаходиться на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочої площадки і відстань від межі перепаду по висоті при цьому менше 2 м. Під час проведення робіт на висоті обов’язковим є застосування запобіжного пояса

Робоча зона

Простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або площадки, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників

Робоче місце

Місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності, який виконує роботу на тепломеханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж

Розпорядження

Письмове або усне завдання на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце і час, заходи безпеки (якщо вони потрібні), а також перелік працівників, яким доручено її виконувати.

ТАВ

Теплова автоматика та вимірювання

Тепломеханічне обладнання; ТМО

Теплосилове механічне та водопідготувальне обладнання, а також пристрої теплової автоматики і теплотехнічних вимірювань, що встановлені на цьому обладнанні

ТЕЦ

Теплоелектроцентраль

 1. Посадові особи і працівники, які виконують роботи на тепломеханічному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень, незалежно від форми власності, при прийнятті на роботу, а також у процесі трудової діяльності повинні проходити навчання та перевірку знань цих Правил згідно з вимогами Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Мін’юсті України 21.04.99 за № 248/3541, та Типового положення про спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом МВС України 17.11.94 № 628, зареєстрованого в Мін’юсті України 22.12.94 за № 307/517.
 2. Медичний огляд працівників слід здійснювати відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованого в Мін’юсті України 21.06.94 за № 136/345.
 3. Працівники, які обслуговують тепломеханічне обладнання електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень, повинні знати і дотримуватись цих Правил.

Працівники, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, не допускаються до роботи.

 1. Працівники, які виконують роботи, зазначені у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстрованому в Мін’юсті України 23.12.93 за № 196, повинні мати відповідний запис у посвідченні про перевірку знань.
 2. До робіт, зазначених у Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Мінохорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому в Мін’юсті України 28.06.94 за № 176/385, допускаються працівники, не молодші 18 років.
 3. Працівники з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння не допускаються до роботи.
 4. Керівники, спеціалісти, які безпосередньо організовують роботу, зобов’язані забезпечити виконання її відповідно до вимог цих Правил.
 5. Працівники, винні у порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 6. Працівники, які обслуговують обладнання в газонебезпечних місцях, а також мають справу із шкідливими речовинами, повинні знати:
 • перелік газонебезпечних місць у цеху (районі);
 • властивості та отруйну дію шкідливих речовин та ознаки отруєння ними;
 • правила проведення робіт і перебування у газонебезпечних місцях;
 • правила користування засобами захисту;
 • пожежонебезпечні речовини і засоби гасіння їх;
 • правила евакуації із газонебезпечних місць працівників, які постраждали від дії шкідливих речовин, і прийоми надання їм долікарської допомоги.

Працівники, які обслуговують газове господарство і котельні установки, що працюють на природному газі, крім вимог цих Правил, повинні знати і виконувати вимоги відповідних розділів Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254, зареєстрованих в Мін’юсті України 15.05.98 за № 318/2758.