Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

12.12.2012 м. Київ

№ 1402

Держгірпромнагляд України

Зареєстровано в Міністерстві

Включено до Державного реєстру

юстиції України

нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 02 ” січня 2013 р.

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 524

за № 26/22558

НПАОП 10.0-5.43-13

Про затвердження Інструкції з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів, що додається.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін

Заступник Міністра- керівник апарату

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 02 ” січня 2013 р.

за № 26/22558

НПАОП 10.0-5.43-13

ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРЕВІРКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ ШАХТНИХ АПАРАТІВ

 1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють перевірку пристроїв максимального струмового захисту шахтних апаратів.
 2. Ця Інструкція встановлює вимоги до безпечного проведення робіт з перевірки пристроїв максимального струмового захисту шахтних апаратів.
 3. Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання та працівниками підприємств і організацій, які беруть участь у проведенні перевірки пристроїв максимального струмового захисту шахтних апаратів.
 4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

перевірочний прилад - прилад, що виконує функції перевірки уставок спрацьовування максимального струмового захисту;

працездатність виробу - виконання виробом функцій призначення;

прилади загального призначення - електротехнічні вироби, що не містять засобів захисту від займання метаноповітряної суміші у виробках;

рудникове виконання - спеціальне виконання електроустаткування, що забезпечує захист від займання метаноповітряної суміші у виробках;

уставка спрацьовування пристрою максимального струмового захисту - значення електричної величини, яке призводить до спрацьовування пристрою МСЗ.

 1. Інші терміни, що застосовуються у цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України.
 2. Скорочення, що вживаються в цій Інструкції, мають таке значення:

ВТБ - ділянка вентиляції та техніки безпеки;

ДПП - дільнична підземна підстанція;

МСЗ - максимальний струмовий захист;

РПП-6 - розподільчий підземний пункт напругою 6 кВ;

ЦПП - центральна підземна підстанція.

 1. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і працездатності пристрою МСЗ здійснюється з метою визначення спроможності шахтних апаратів виконувати захисні функції.
 2. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і працездатності пристрою МСЗ шахтних апаратів виконується перед спуском апарата до шахти, перед введенням його в експлуатацію, якщо з часу перевірки на поверхні пройшло понад два тижні, і під час експлуатації - не рідше одного разу на шість місяців для апаратів, що призначені для експлуатації в мережах напругою до 1200 В, і не рідше одного разу на рік для апаратів, що призначені для експлуатації в мережах напругою понад 1200 В, або в строки, які зазначені в інструкції виробника апарата.
 3. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів виконується одночасно з проведенням планових наладок та ревізій електроустаткування.
 4. Результати перевірки записуються до Журналу результатів перевірки уставок спрацьовування МСЗ шахтних електричних апаратів, форму якого наведено в додатку до цієї Інструкції.
 5. Пристрої МСЗ, в яких похибка уставки спрацювання перевищує ±15%, вилучаються з експлуатації.
 6. Перевірка пристрою МСЗ на працездатність у режимі ”Перевірка” виконується періодично. Періодичність перевірок визначається інструкціями виробника пристрою МСЗ.
 7. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів у підземних виробках шахт, небезпечних за газом, виконується перевірочними приладами у рудниковому виконанні.
 8. У разі відсутності перевірочних приладів у рудниковому виконанні перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ виконується приладами загального призначення.
 9. Перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів приладами загального призначення виконується на свіжому струмені повітря в таких місцях:

у ЦПП;

у виробках приствольного двору; у РПП-6; у ДПП;

в електромашинних камерах; в електровозних гаражах.

До місця перевірки доставляються апарати або пристрої МСЗ окремо.

 1. У разі неможливості виконання перевірки уставок спрацьовування пристрою МСЗ такий пристрій заміняється попередньо перевіреним. Перевірка виконується спеціалізованою бригадою за письмовим нарядом, затвердженим головним енергетиком шахти.
 2. У шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу, перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ шахтних апаратів приладами загального призначення виконується в місцях, зазначених у пункті 15 цієї Інструкції, крім ЦПП та виробок приствольного двору у разі виконання таких умов:

апарат, який перевіряється, знаходиться не ближче 600 м від вибоїв на викидонебезпечних пластах;

перевірка виконується в змінах, коли не виконуються роботи з видобутку вугілля, проведення гірничих виробок та противикидних заходів, а також не раніше ніж через 4 години після струсного підривання. Забороняється проведення перевірки на весь період розкриття пласта;

протягом усієї роботи посадовою особою дільниці ВТБ забезпечується безперервний контроль вмісту метану в місці встановлення апарата. У разі виявлення вмісту метану понад 0,5 % усі роботи з перевірки пристроїв захисту припиняються, а схема перевірки відключається від мережі;

роботи виконуються за письмовим нарядом, погодженим керівництвом дільниці ВТБ шахти. Керівництво роботами здійснюється особою, яка має IV групу з електробезпеки. Роботи виконуються членами бригади, які мають не

нижче групи з електробезпеки і запис у посвідченнях про дозвіл на виконання спеціальних робіт у шахтах, небезпечних за раптовими викидами;

виконуються попередньо складені та затверджені головним інженером шахти організаційно-технічні заходи з безпеки робіт під час перевірки уставки спрацьовування пристрою МСЗ.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

надзвичайних ситуацій УкраїниВ.І.Теличко

я

Б

hd

W

со

З

В 5

> >

Я w

Я

W •nj И W

й w

Э ^

2 * Н к-н

h^ Рн

я х я о Я Н Я X

> я

я

я

X

оо

со

to

X

К

о

to

о

I—I

я

о

£

'X

X

а

н-. н-:

W

а

П)

аз

п>

td

I—‘ •

аз

X

а

їа

о

to

о

X

щ

я

о

X о

> 9

і £

Я tr1

о

и

td

я

о

о

о

 1. '<
 2. о

td

О

о

to

X

н

я

К

X

§

1—1. W

О

со

-

№ з/п

ю

Тип апарата

CtJ

Підприємство-виробник

-to

Рік виготовлення

Заводський номер

Ос

Місце встановлення апарата та його призначення

•-Л

Тип пристрою МСЗ

00

Дата перевірки

СО

уставка струму спрацьовування, А

Результати

перевірки

о

фактичний струм спрацьовування, А

-

похибка, %

ю

Висновок про подальшу експлуатацію

UJ

Прізвища осіб, які здійснювали перевірку та підпис відповідальної особи

дата та підписРозпорядження головного енергетика (помічника) про усунення дефектів,

'VI

Помітка про виконанім розпорядження