НПАОП 45.2-4.01-98. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд із змінами і доповненнями, внесеними наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики україни,


капітального ремонту

 1. Об’єкти виробничого призначення після закінчення робіт з капітального ремонту надаються замовником до прийняття. Комісії з остаточного приймання робіт призначаються керівником підприємства чи організації. При прийманні об’єктів в експлуатацію комісії мають керуватися діючими нормами і технічними умовами.
  1. Приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення з недоробками, що перешкоджають їх експлуатації і погіршують санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці працюючих, заборонене.
  2. Технічна документація, що надається ремонтно-будівельною організацією при здачі капітально відремонтованих об’єктів, повинна містити у своєму складі:
 • проектно-кошторисну документацію (виконавчі креслення, кошториси);
 • журнал робіт;
 • акти проміжних приймань і оглядів;
 • акти приймання прихованих робіт;
 • іншу документацію, обов’язкову до подання за ДБН.
  1. Акти комісії з приймання відремонтованих будівель і споруд мають бути підписані інстанцією, що затвердила проектно-кошторисну документацію.
  2. Технічна документація з виконаних робіт і акти приймання відремонтованих будівель і споруд зберігаються на підприємстві разом з документами будівництва об’єкта.
 1. Про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і

споруд

 1. Загальні положення
  1. Служба спостереження за експлуатацією будівель і споруд (надалі — служба спостереження) створюється власником або уповноваженим органом (надалі — власник) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж і запобігання виникненню аварій, і діє на підставі цього Положення.
   1. Відповідно до цілей, зазначених у п. 9.1.1, служба спостереження за експлуатацією будівель і споруд розв’язує забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.
   2. Служба спостереження входить до структури підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб.
   3. Служба спостереження, в залежності від чисельності працюючих, може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, в тому числі — за сумісництвом.
   4. Служба спостереження комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою до служби спостереження зараховуються у виняткових випадках. Обмеження не поширюються: щодо виробничого стажу — на осіб, які мають спеціальну освіту з питань спостереження, щодо рівня освіти — на осіб, які прийняті на посаду до затвердження цього Типового положення.
   5. З урахуванням специфіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власниками Положення про службу спостереження підприємств, установ та організацій.
   6. Служба спостереження створюється в усіх підприємствах, установах, організаціях.

В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з питань спостереження за безпечною та надійною експлуатацією будівель та споруд.

Перевірка знань з питань спостереження за безпечною експлуатацією працівників служби спостереження проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов’язків та періодично, один раз на три роки.

Служба спостереження має бути підпорядкована безпосередньо керівникові підприємства.

 1. Працівники служби спостереження у своїй діяльності мають керуватися чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з безпечної експлуатації та надійності будівель і споруд і цим Положенням про службу спостереження.
  1. Працівники служби спостереження не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених постановою «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж» та цим Положенням.
  2. Службові обов’язки працівників служби спостереження
   1. Служба спостереження виконує такі основні функції:
    1. Проводить експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, розробок нових технологій на відповідність нормативним актам.
    2. Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, планування проведення планово- запобіжних ремонтів (підвищення існуючого рівня технічного стану, якщо встановлені норми досягнуті).
    3. Організовує:

а) паспортизацію цехів, будівель, дільниць щодо їх відповідності вимогам нормативних документів;

б) підготовку статистичних звітів підприємства з питань спостереження.

 1. Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків і аварій;

б) роботі комісії з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд підприємства;

в) роботі комісії з введення в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

г) розробці положень, інструкцій, інших нормативних документів з питань спостереження за безпечною експлуатацією, що діють у межах підприємства.

 1. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, в тому числі ергономіки, прогресивних технологій, захисту населення і навколишнього середовища.
  1. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
   1. Готує проекти та розпорядження з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, загальних для всього підприємства.
    1. Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд;

б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд;

в)виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

 1. Права працівників служби спостереження
  1. Спеціалісти технічного нагляду мають право:
   1. Надавати керівникам підприємств, установ, організацій пропозиції та готувати приписи щодо усунення наявних недоліків.

(абзац перший підпункту 9.3.1.1 у редакції наказу Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Комітету по нагляду за охороною праці України від 28.07.99р. № 184/140)

Припис спеціаліста служби спостереження, у тому числі про зупинення робіт, може скасовувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба спостереження.

 1. Представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляданні питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
  1. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва виключно в разі порушень, які загрожують життю або здоров’ю працюючих.

9.3.1.4 Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

 1. Відповідальність працівників служби спостереження
  1. Працівники служби спостереження підприємств, об’єднань, міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд;

б) невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням про службу спостереження та посадовими інструкціями;

в) невірогідність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

Додаток 1

до пункту 2.22 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Рекомендований чисельний склад служби спостереження підприємства

*******************************************************

 • Загальнаплоща*Кількістьпрацівниківу*
 • виробничих будівель і *залежностівід*
 • споруд тис. кв. м, до * загальної площі виробничих*
 • *будівельіспоруд*

******************************************************************

 • 50*Інженер-будівельник-1чол.*

******************************************************************

 • 200*Інженер-будівельник-неменше2чол.*
 • *Технік-будівельник-1чол.*

******************************************************************

 • 350*Інженер-будівельник-неменше2чол.*
 • *Технік-будівельник-неменше2чол.*

******************************************************************

 • 500*Інженер-будівельник-неменше3чол.*
 • *Технік-будівельник-неменше2чол.*

******************************************************************

 • 700ібільше*Інженер-будівельник-неменше4чол.*
 • *Технік-будівельник-неменше2чол.*

******************************************************************

Примітка. На підприємствах, де будівлі експлуатуються в агресивному середовищі чи з важким режимом кранових навантажень, а також розміщених на територіях, що підроблюються підземними гірничими виробками, або коли об’єкти розташовані на різних майданчиках, чисельність служби спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд може бути збільшена.

Додаток 2

до пункту 2.26 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд

« »

Припис №

Пропоную виконати і після закінчення строку повідомити службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд

Строк виконання

Начальник служби

спостереження

(підпис)(прізвище,ініціали)

Цех №повідомляєпровиконанняприпису№

від «»

Додаток 3

до підпункту 3.2 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)

Найменування підприємства

Найменування будівлі (споруди) за Паспортом технічного стану

Дата

Результати

спостережень

Виконавці

1

2

3

Примітка. У стовпчик 2 записуються відомості про результати повсякденних спостережень за будівлею (спорудою) та її конструктивними елементами; результати інструментальних вимірів осадок, прогинів та інших деформацій окремих конструктивних елементів; висновки за результатами періодичних технічних оглядів будівлі (споруди); відомості про випадки суттєвих порушень правил експлуатації та заходи щодо їх запобігання.

Додаток 4

до пункту 3.7 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Примірний перелік робіт з поточного ремонту будівель і споруд

ДЛЯ БУДІВЕЛЬ

 1. Фундаменти
  1. Відновлення планування навколо будівлі.
  2. Ремонт вимощення навколо будівлі з відновленням до 20% загальної його площі.
  3. Заміна окремої цеглини в огородженні зовнішніх приямків навколо підвальних приміщень.
  4. Встановлення на розчині окремої ослабленої цегли у фундаментних стінах з внутрішнього боку підвальних приміщень.
  5. Розчищення і зашпарування нещільностей у збірних і монолітних бетонних фундаментних стінах.
  6. Ремонт лицювання фундаментних стін з боку підвальних приміщень, перекладення не більше 2% цегляної кладки облицьованих поверхонь.
  7. Ремонт штукатурки фундаментних стін з боку підвальних приміщень в обсязі не більше 5% загальної площі оштукатурених фундаментних стін.
 2. Стіни і колони
  1. Встановлення на розчині окремих ослаблених цеглин, що випали.
  2. Розшивання розчином дрібних тріщин у цегляних стінах.
  3. Відновлення захисного шару бетону залізобетонних конструкцій і панелей.
  4. Розчищення і ретельне зашпарування вертикальних і горизонтальних швів великоблочних і великопанельних стін у місцях підвищеного продування і проникнення атмосферної вологи.
  5. Ремонт кам’яного облицювання цоколя у обсязі до 10% загальної площі облицювання.
  6. Укріплення затискачів, раніше встановлених на дерев’яних стінах.
  7. Законопачування окремих місць у рубаних стінах.
  8. Установлення захисних кутиків на цегляних і бетонних колонах.
 3. Перегородки
  1. Укріплення існуючих перегородок встановленням йоржів, клинів та ін.
  2. Закладання отворів і просвітів верхньої частини перегородок при їхньому осіданні, а також у місцях прилягання до стін.
  3. Установлення на розчині окремих послаблених цеглин у перегородках.
  4. Заміна окремих порваних сіток у дерев’яно-сітчастих перегородках.
  5. З’єднання чистих дощатих перегородок.
  6. Заміна розбитого скла в заскленій частині перегородок.
 4. Покрівлі і покриття
  1. Підсилення стропильних ніг нашиванням обрізками дощок чи інших додаткових кріплень.
  2. Установлення додаткових болтів і скоб у місцях послаблених з’єднань, стиків