ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 31 березня 1994 року № 27

Про єдину державну систему показників обліку умов

і безпеки праці

На виконання Закону «Про охорону праці» і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року № 64 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити і ввести в дію погоджену з Міністерством статистики, Міністерством праці і Міністерством охорони здоров’я єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці, що додається.
  2. Установити, що підприємства, установи і організації, підвідомчі міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, подають їм свій щорічний звіт про стан умов та безпеки праці згідно з формою № 1-УБ (додаток № 2 єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці); інші підприємства, установи і організації подають цей звіт Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям.
  3. Міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

довести до підвідомчих підприємств, установ і організацій галузеву форму № 1-УБ «Звіт про стан умов і безпеки праці»;

подавати Держнаглядохоронпраці до 1 березня наступного за звітним року узагальнену інформацію про стан умов та безпеки праці в галузі згідно з формою № 1-УБ;

прийняти до відома, що форма № 1-УБ «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах» (додаток № 1 Єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці) затверджується і вводиться в дію наказом Міністерства статистики України.

  1. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці встановити контроль за своєчасним та якісним заповненням форм звітності з питань умов та безпеки праці.

Г олова Державного комітету України по нагляду за охороною праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31 березня 1994 р. № 27

Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці

  1. Стан умов праці

рядка

Кіль

кість

робочих

місць

Чисельність працюючих на робочих місцях графи I

Всього*

У тому числі

робіт

ників

жінок

непов

нолітніх

А

Б

1

2

3

4

5

Робочі місця на 31 грудня поточного року, усього

01**

з них:

атестовано на відповідність нормативним актам про охорону праці

02**

підлягають ліквідації

03**

із даних рядка 03 ліквідовано у звітному році

04**

Працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам

05

х

Із даних рядка 05 працюють під впливом підвищеного рівня:

шуму (інфразвуку, ультразвуку)

06

х

вібрації

07

х

неіонізуючих випромінювань

08

х

іонізуючих випромінювань

09

х

Із даних рядка 05 працюють під впливом перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК):

пилу

10

х

газів

11

х

біологічних факторів

12

х

факторів мікроклімату, що не відповідають нормативам

13

х

освітлення приміщень, що не відповідає нормативам

14

х

з них природного

15

х

Із даних рядка 05 працюють з перевищенням встановлених нормативів:

важкості праці

16

х

напруженості праці

17

х

рядка

Кіль

кість

робочих

місць

Чисельність працюючих на робочих місцях графи I

Всього*

У тому числі

робіт

ників

жінок

непов

нолітніх

А

Б

1

2

3

4

5

Працюють на роботах, заборонених чинними нормативними актами про охорону праці***, усього

18

х

з них вивільнено у звітному році

19

х

Працюють в нічну зміну у трьох-чотирьох змінному режимі

20

х

Працюють під впливом двох і більше підвищених рівней та концентрацій шкідливих виробничих факторів

21

х

* Чисельність всіх працівників облікового складу (без сумісників та жінок, які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду за дітьми) на 31 грудня поточного року.

** Показники рядків 01-04 будуть включені до статистичної звітності після розробки відповідної нормативної документації.

*** Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

  1. Стан безпеки праці

рядка

Загальна

кількість

Чисельність працюючих по групі I

Всього

У тому числі

робіт

ники

жінки

непов

нолітні

А

Б

1

2

3

4

5

Наявність машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, усього

22

з них:

не відповідають нормативним актам про охорону праці

23

вичерпали передбачений у паспорті ресурс роботи

24

мають сертифікат

25

Кількість технологічних процесів, усього

26

з них:

не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці

27

мають сертифікат

28

Кількість будівель та споруд, усього

29

з них:

не пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів

30

технічний стан яких не відповідає будівельним нормам і правилам

31

рядка

Загальна

кількість

Чисельність працюючих по групі I

Всього

У тому числі

робіт

ники

жінки

непов

нолітні

А

Б

1

2

3

4

5

знаходяться у аварійному стані

32

Кількість працівників, які повинні проходити щорічну перевірку знань з питань охорони праці

33

з них пройшли перевірку знань у поточному році

34

Кількість працівників служб охорони праці

36

х

х

х

х

  1. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці

рядка

Весь персонал на 31.12 звітного року

У тому числі жінки

Витрати підприємств на пільги та компенсації за рік за роботу у шкідливих умовах праці (крб.)

А

Б

1

2

3

Чисельність працівників, яким за роботу в шкідливих умовах праці встановлено:

додаткові відпустки згідно з переліком*

36

додаткові відпустки, дозволені самим підприємством

37

скорочений робочий день

38

безкоштовне лікувально-профілактичне харчування

39

безкоштовне одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

40

підвищені тарифні ставки

41

х

доплати за умови та інтенсивність праці

42

Чисельність працівників, які мають право на державну пенсію на пільгових умовах:

за списком № 1

43

х

за списком № 2

44

відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення»:

статті 13 «В - З»

45

статті 14

46

За вислугу років

47

х

Призначену самим підприємством

48

Облікова чисельність працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, перерахованих у рядках 36-48

49

х

із них робітники

50

х

Чисельність працівників, яким виплачена компенсація за час вимушеного простою через небезпечність виконання робіт, усього

51

із них із-за припинення робіт органами державного нагляду за охороною праці

52