Забороняється перевантажувати схему елементами, що не мають прямого відношення до ліквідації аварійної ситуації (аварії).

 1. На плані розташування обладнання зазначуються місця розміщення устаткування об’єкта із зазначенням технологічних потоків, відсічної запірної арматури, систем протиаварійного призначення, пультів (пристроїв) управління, автоматичних сповіщувачів і засобів зв’язку, які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії. У разі потреби план складається для кожної відмітки.
  1. У стислій характеристиці небезпеки технологічного блоку має бути зазначено:

основні небезпеки блоку і їх характеристики (наприклад, кількість шкідливих речовин, енергетичний потенціал вибухонебезпеки і ін.); можливі аварії і зони ураження; інші потрібні відомості.

 1. Розділ «Опис дій персоналу» належить оформляти у вигляді таблиці, яка містить три графи:

графа 1 «Найменування і код аварії (стадії)». У цій графі зазначаються найменування стадії розвитку аварії за прийнятими сценаріями із зазначенням коду й місця;

графа 2 «Розпізнавальні ознаки». У цій графі зазначаються розпізнавальні ознаки із зазначенням засобів контролю, їх позицій і показань, а також зовнішніх ефектів і інших критеріїв, за якими може бути ідентифікована та чи інша стадія розвитку аварії; графа 3 «Перелік виконавців, порядок їх дій».

 1. Порядок дій виконавців має передбачати:

виявлення й оцінку аварії або загрози її виникнення за розпізнавальними ознаками; оповіщення персоналу виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) й диспетчера підприємства (об’єкта) про аварію або загрозу її виникнення; включення протиаварійних систем;

відключення пошкодженої дільниці, повну або часткову зупинку виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

виведення з небезпечної зони персоналу, із зазначенням порядку забезпечення його засобами індивідуального захисту;

інші заходи, що запобігають розвитку аварії, з урахуванням специфіки виробництва. Описуючи дії персоналу, належить особливо підкреслити ті з них, які не допускають зволікань і потребують негайного виконання.

Описуючи дії спецпідрозділів, належить зазначити орієнтовний час їх прибуття і розгортання.

 1. В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва (підприємства), яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

При цьому має бути врахований вплив виконуваних переключень і відключень на роботу систем протиаварійного захисту, життєзабезпечення та інших систем, які є суттєвими під час ліквідації аварії.

 1. Обов’язки ВК викладені в розділі 8 (пункт 8.4.1).
  1. Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні «Б» включає в себе додатково до перелічених у п. 6.3 такі документи: блок-схему підприємства; план підприємства.
   1. У блок-схемі підприємства потрібно позначити виробництва без поділу їх на окремі цехи, відділення або виробничі дільниці (за аналогією з блок-схемою виробництва), прямі та зворотні міжвиробничі потоки, їх характеристики й параметри, міжвиробничу й граничну для підприємства відсічну арматуру, її тип і основні технічні характеристики (умовне позначення, тип виконання, швидкодія), які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії.

Кожний елемент блок-схеми повинен мати буквове або цифрове позначення, що відповідає номеру позиції або умовному позначенню, що нанесені на місці та/або прийняті технологічним регламентом.

 1. На плані підприємства потрібно визначити: місця розташування виробництв;

місця скупчення небезпечних продуктів із зазначенням найменування й маси продукту;

прямі та зворотні міжвиробничі потоки, їхні характеристики й параметри;

міжвиробнича відсічна арматура, її тип і основні технічні характеристики;

засоби протиаварійного захисту;

засоби зв’язку й оповіщення;

евакуаційні виходи і маршрути евакуації;

сховища й місця укриття;

шляхи під’їзду, місця встановлення й маневрування спецтехніки; місця найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій (аварій); зони можливого ураження обслуговуючого персоналу підприємства з урахуванням розповсюдження вибухових і ударних хвиль, напрямку руху вибухонебезпечних і токсичних хмар.

Як план підприємства, може бути використаний генплан із необхідними додатками.

 1. Обов’язки ВК викладені в розділі 8 (пункт 8.4.2).
 2. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПЛАС

ДЛЯ АВАРІЙ НА РІВНІ «В»

 1. Оперативна частина розроблюється для керівництва діями відповідних служб і підрозділів із метою запобігання розвитку аварії і розповсюдженню її на інші підприємства (об’єкти), рятуванню та виведенню людей із зони ураження й потенційно небезпечних зон.
  1. При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників протиаварійних дій. Крім того, потрібно реально визначити їхні функції, ресурси, обов’язки й ступінь участі. До складу учасників протиаварійних дій повинні входити:

органи Держгірпромнагляду;

(абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 01.10.2007р. № 224)

спеціальні формування:районна(об’єктова)пожежначастина,воєнізована

газорятувальна служба та інші;

міліція, медична (у т. ч. лікарні), транспортна служби та служба соціального забезпечення;

органи з керівництва аварією та/або територіальні органи МНС;

комунальні служби району (міста);

керівництво підприємства;

органи масової інформації і зв’язку;

органи охорони здоров’я і навколишнього середовища.

 1. При розробці оперативної частини потрібно:

передбачити процедуру залучення населення до робіт щодо локалізації і ліквідації

аварії;

передбачити узгоджені дії виробничого персоналу, усіх залучених підрозділів і служб, а також населення;

забезпечити спільні дії персоналу розташованих поруч підприємств (об’єктів) і органів місцевого самоврядування сусідніх районів.

 1. Оперативна частина повинна містити: титульний лист (додаток 5); ситуаційний план із додатками;

обов’язки ВК, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії.

 1. Ситуаційний план розроблюється для здійснення керівництва й координації дій персоналу підприємства (об’єкта), спецпідрозділів, формувань МНС, інших організацій, що залучаються для локалізації аварії, організації великомасштабних рятувальних робіт і евакуації людей з небезпечних зон.
  1. На ситуаційному плані позначаються промислова площадка підприємства (об’єкта) на місцевості, а також житлові райони, населені пункти, інші підприємства й організації, що розташовані поруч із ним і на які може поширюватися дія уражальних чинників аварії. Розмір території, яка охоплюється ситуаційним планом, визначається масштабом зон ураження (зараження).
   1. На ситуаційний план наносяться:

зони можливого ураження за різними сценаріями розвитку аварій; чисельність людей у цих зонах і час досягнення їх уражальними чинниками аварії з урахуванням швидкості й напряму вітру, погодних умов, рельєфу місцевості; можливі шляхи евакуації населення і безпечні зони, сховища, укриття; місця розташування засобів протиаварійного захисту, джерел аварійного енерго- і водопостачання, а також наявність і місцезнаходження запасів засобів пожежогасіння: води, піноутворювача, вогнегасильного порошку, засобів захисту органів дихання;

місця розташування аварійно-рятувальних підрозділів, пожежних частин і т. і., можливі місця їх розгортання і маневрування;

місця скупчення небезпечних продуктів поза територією підприємства із зазначенням найменування й маси продукту.

 1. До ситуаційного плану додаються:

план підприємства (об’єкта), який відповідає вимогам п. 6.4.2;

схема зв’язку, порядок оповіщення і взаємодії органів керівництва комісії з надзвичайних ситуацій з організаціями й формуваннями МНС, що залучаються при цьому, як у даному, так і в сусідніх регіонах (у разі потреби);

відомості щодо наявності частин МНС, радіаційного й хімічного захисту, пожежних і газорятувальних частин, медичних служб, їх чисельності, оснащеності, часу розгортання; відомості щодо невоєнізованих формувань підприємства (об’єкта); відомості щодо наявності засобів гасіння пожежі й нейтралізації викидів на підприємстві (об’єкті) і в спецслужбах;

заходи щодо евакуації і рятування людей із зазначенням переліку, місця розташування і порядку залучення захисних споруд, медичних служб і засобів, технічних і транспортних засобів, засобів індивідуального захисту людей, в т. ч. із зазначенням кількості технічних і інших засобів, які потрібні для цього;

склад штабу (оперативної групи для ліквідації аварії) і порядок оповіщення його

членів;

порядок оповіщення робітників підприємства (об’єкта) і населення, що мешкає поблизу підприємства (об’єкта), про аварію;

порядок постійної інформації щодо ходу розвитку аварії, ходу робіт із її локалізації (ліквідації), щодо належної поведінки й заходів безпеки на даний момент; порядок організації розвідки пожежі;

порядок організації розвідки й спостереження осередку хімічного ураження, зони можливого зараження шкідливими речовинами;

організація медичного забезпечення, життєзабезпечення евакуйованих у місцях їх

збору;

порядок проведення заходів щодо зниження запасу шкідливих речовин і безаварійної зупинки виробництва;

порядок взаємодій між спецпідрозділами і залученими організаціями.

 1. Обов’язки відповідального керівника робіт викладені в розділі 8 (пункти 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3).
 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО

КЕРІВНИКА РОБІТ

 1. Керівництво роботами з ліквідації аварії, рятування людей та зниження впливу небезпечних чинників аварії на майно (власність), людей та на довкілля здійснює ВК.

З метою полегшення виявлення ВК серед осіб, які знаходяться в місці розташування органу керівництва локалізацією аварії, він повинен мати одяг (каску, куртку і т. і.) яскравого оранжевого кольору. Забороняється іншим особам, крім ВК, носити одяг, який пофарбовано аналогічним кольором.

 1. Забороняється втручатися в дії ВК. При явно невірних діях відповідального керівника робіт, вищестояща керівна особа має право відсторонити його й прийняти на себе керівництво ліквідацією аварії або призначити для цього іншу відповідну особу.
  1. Обов’язки ВК виконують:

на рівні розвитку аварії «А» — начальник виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці). До його прибуття на місце аварії обов’язки ВК виконує його заступник або спеціально призначена особа, яка повинна бути зазначена в ПЛАС;

на рівні розвитку аварії «Б» — керівник підприємства. До його прибуття на місце аварії обов’язки ВК виконує його заступник або спеціально призначена особа, яка повинна бути зазначена в ПЛАС;

на рівні розвитку аварії «В» — посадова особа, призначена рішенням органу місцевого самоврядування. До його прибуття на місце обов’язки ВК виконує керівник підприємства.

При виникненні під час аварії пожежі відповідальним керівником її гасіння є старша посадова особа МНС.

(абзац п’ятий пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 01.10.2007р. № 224)

 1. ВК зобов’язаний:
  1. На рівні розвитку аварії «А»:

оцінити умови, виявити кількість і місцезнаходження людей, захоплених аварією, вжити заходів щодо оповіщення робітників підприємства та населення (при потребі) про аварію;

вжити заходів щодо оточення району аварії і небезпечної зони; вжити негайних заходів щодо рятування людей, локалізації та ліквідації аварії; забезпечити виведення з небезпечної зони людей, які не беруть безпосередньої участі в ліквідації аварії;

обмежити допуск людей та транспортних засобів до небезпечної зони; контролювати правильність дій персоналу, а в разі потреби — дії газорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації аварії на виробництві, та виконання своїх розпоряджень;

інформувати безпосереднє керівництво, органи Держгірпромнагляду, а при потребі територіальні органи МНС, органи місцевого самоврядування і засоби масової інформації про хід і характер аварії, про потерпілих у ході рятувальних робіт;

уточнювати та прогнозувати хід розвитку аварії, при потребі вносити корективи в оперативну частку плану.

 1. На рівні розвитку аварії «Б» додатково до п. 8.4.1:

сповістити про місце розташування органу управління роботами щодо локалізації

аварії;

уточнити з територіальним органом МНС, організаціями охорони здоров’я та іншими організаціями порядок евакуації потерпілих, персоналу підприємства, а в разі потреби — й місцевого населення;

керувати діями персоналу підприємства, газорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації аварії на підприємстві та контролювати виконання своїх розпоряджень.

 1. На рівні розвитку аварії «В» додатково до пп. 8.4.1; 8.4.2:

уточнити з територіальним органом МНС, організаціями охорони здоров’я та іншими організаціями порядок евакуації потерпілих, персоналу сусідніх підприємств і організацій, а в разі потреби — й місцевого населення;

визначити коло і порядок залучення організацій, технічних і транспортних засобів; наявність і потребу в медикаментах, засобах гасіння пожежі, засобах індивідуального захисту та ін., спосіб їх постачання, місце розташування потерпілих та евакуйованих людей;