НПАОП 0.00-4.21-04. Типового положення про службу охорони праці


вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;

залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

5. Організація роботи служби охорони праці

5.1. Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.

5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для приймання відвідувачів.

5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за № 458/2262.

5.4. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Типовим положенням.

5.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності - з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

 

Заступник начальника
управління нормативно-правового
та юридичного забезпечення 

 
 
М. Кубієвич  

Додаток
до Типового положення про службу охорони праці

Форма 1-ОП СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
          (найменування підприємства, установи, організації, якій належить служба охорони праці)


ПРИПИС

№ ___ від "___" ____________ 20__ року

Кому _________________________________________________________________________________
 (П. І. Б., посада особи, якій видається припис)
_____________________________________________________________________________________

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки: п/п 

Виявлені порушення
(зазначається сутність правопорушення, а також недоліки системи управління) 

Нормативно-правовий акт, пункт, абзац, вимоги яких порушено
(зазначається конкретно пункт, абзац та найменування порушених нормативно-правових актів з охорони праці) 

Запропонований термін усунення порушень
(зазначається дата, місяць та рік усунення порушень) 

Відмітка про виконання
(зазначається дата фактичного виконання заходів і підписується особою, що видала припис, і особою, що отримала припис) 

1


Порушення, що вказані в пунктах __________________ припису, призвели до створення виробничої ситуації, що загрожує життю (здоров'ю) працюючих.

Керуючись статтею 15 Закону України "Про охорону праці", забороняю з _______________________ годин "___" ____________ 20__ року експлуатацію (виконання робіт)
______________________________________________________________________________________
(вказати назву об'єкта, дільниці, цеху, виробництва, машини, механізму, устатковання)

______________________________________________________________________________________

Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового дозволу після усунення вказаних порушень.

Про виконання припису із закінченням вказаних в ньому термінів прошу письмово повідомити мене. 


Припис видав 

  

______________________________
(П. І. Б., посада)

_____________________
(підпис) 

Припис одержав 

  

______________________________
  (П. І. Б.)

_____________________
(підпис) 

(В разі відмови від підпису в одержані припису, робиться запис: "Від підпису відмовився" та вказується дата). 


 

Заступник начальника
управління нормативно-правового
та юридичного забезпечення 

 
 
М. Кубієвич