Щоб скласти базовий екзамен, кандидат повинен набрати щонайменше 70 % за кожну частину A, B і C.

 1. Екзамен з основного методу:

Під час цього письмового екзамену оцінюють знання кандидатом основного методу НК, використовуючи мінімально необхідну кількість питань, вказану в таблиці 7.

Процентний розподіл балів при оцінюванні практичного екзамену на ІІІ рівень кваліфікації (розробка методики з НК)

Таблиця 7

Мінімально необхідна кількість питань екзамену з основного методу

Частина

Предмет екзамену

Кількість питань

D

Знання фахівця ІІІ рівня кваліфікації, що стосуються цільового методу НК

30

E

Застосування методу НК у відповідному виробничому секторі, включаючи чинні технічні норми, стандарти і специфікації

20

F

Розроблення однієї чи більше методик з НК у відповідному виробничому секторі. Кандидат повинен мати у своєму розпорядженні чинні норми, стандарти і специфікації.

Для кандидата, що вже розробляв методику з НК в рамках успішно складеного екзамену на ІІІ рівень кваліфікації, ОСП може замінити розроблення методики з НК на критичний аналіз існуючої методики з НК, яка містить помилки і/чи недоліки і стосується даного методу НК і виробничого сектору

Розділ

Максимально

%

Частина 1: Загальні положення

і) сфера застосування (галузь застосування, продукція)

2

2) вимоги до управління документацією

2

3) нормативні посилання та додаткова інформація

4

Разом:

8

Частина 2: Вимоги до персоналу НК

2

Частина 3: Засоби, необхідні для проведення контролю

Таблиця 8

і) основне обладнання НК (включаючи вимоги до калібрування та перевірку експлуатаційної придатності)

10

2) допоміжне обладнання (стандартні зразки та калібрувальні блоки, видаткові матеріали, вимірювальне обладнання, візуальні засоби тощо)

10

Разом:

20

Частина 4: Об’єкт контролю

і) стан і підготовка поверхні (температура, доступність, видалення захисних покриттів, шорсткість тощо)

1

2) опис зони чи об’єму, що підлягає контролю, включаючи опорні величини

1

3) перелік несуцільностей, що підлягають виявленню

3

Разом:

5

Частина 5: Проведення контролю

і) метод(и) НК та способи НК, що мають застосовуватися

10

2) настроювання апаратури

10

3) проведення контролю (включаючи посилання на інструкції НК)

10

4) опис властивостей несуцільностей

10

Разом:

40

Частина 6: Критерії приймання

7

Частина 7: Процедури після контролю

і) управління невідповідною продукцією (маркування, консервування/відокремлення)

2

2) відновлення захисного покриття (за необхідності)

1

Разом:

3

Частина 8: Вимоги до оформлення протоколу контролю

5

Частина 9: Загальні вимоги до оформлення методики

10

Сумарна оцінка:

100

Щоб скласти екзамен з основного методу, кандидат повинен набрати щонайменше 70 % за кожну частину D, E і F.

Рекомендовані вагові коефіцієнти для оцінювання частини F письмового екзамену з основного методу наведено в таблиці 8.

 1. Проведення кваліфікаційних екзаменів:
 2. Усі кваліфікаційні екзамени повинні проводитися в АЦНК, визнаних та контрольованих ОСП.
 3. На екзамені кандидат повинен мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та направлення ОСП на кваліфікаційний екзамен, які повинен пред’явити на вимогу екзаменатору чи особі, що здійснює контроль за проведенням кваліфікаційного екзамену.
 4. Під час екзамену кандидат повинен дотримуватися таких правил поведінки:

не дозволяється обговорення отриманого завдання та екзаменаційних питань серед кандидатів;

кандидат повинен перебувати у визначеному приміщенні. Під час екзамену кандидат не має права залишати приміщення, де проходить екзамен, без відома екзаменатора. Якщо кандидат залишає приміщення (у випадку встановлених технологічних перерв або на прохання кандидата на короткий час), він повинен здати екзаменатору всі екзаменаційні матеріали та чернетки; у приміщення, де проходить екзамен, не допускаються сторонні особи; кандидату забороняється користуватися засобами мобільного та іншого зв’язку;

під час кваліфікаційних екзаменів у кандидатів не повинні знаходитися сторонні речі (сумки, портфелі, пакети, книги, зошити, папери тощо). Кандидат може з дозволу екзаменатора користуватися особистими канцелярським (ручки), креслярським (циркулі, транспортир тощо) приладдям, калькуляторами, не вмонтованими в засоби зв'язку, та іншими приладами;

екзаменаційні бланки та папір для чернеток кандидат отримує у екзаменатора. Бланк для чернеток повинен бути встановленої в АЦНК форми (містити назву, логотип або печатку АЦНК) та мати підпис екзаменатора. Аркуші паперу, які не містять вказаних атрибутів та виявлені на робочому місці кандидата, є підставою для відсторонення цього кандидата від екзамену;

приносити на екзамен та користуватися власними нормативними та довідковими матеріалами заборонено;

після закінчення відведеного для екзамену часу кандидати повинні здати екзаменатору або спостерігачу екзаменаційні протоколи та всі видані йому

матеріали, а також чернетки;

використання на екзамені власного обладнання та апаратури повинно бути завчасно погоджено із ОСП.

 1. Будь-який кандидат, який під час екзамену не дотримується екзаменаційних правил або допускає неетичні дії, чи є спільником у них, усувається від подальшого складання екзамену.
 2. Результати екзаменів затверджує екзаменаційна комісія. Оцінювання та нагляд за екзаменом здійснюються екзаменаторами (при атестації на І або ІІ рівень кваліфікації - 1 екзаменатор, при атестації на ІІІ рівень кваліфікації - 2 екзаменатори). Нагляд за екзаменом також здійснюють один чи більше уповноважених ОСП спостерігачів.
 3. Переекзаменування:
 4. Кандидат, який не склав кваліфікаційний екзамен за умови, встановленої підпунктом 7.7.4 пункту 7.7 цього розділу, має право на одну спробу переекзаменування. Для цього кандидат має звернутися до ОСП з проханням про переекзаменування не раніше ніж через дванадцять місяців від дати відсторонення від екзаменів за недотримання встановлених правил поведінки кандидата під час кваліфікаційного екзамену.
 5. Кандидат, який не набрав прохідний бал (щонайменше 70 %) за якусь із частин кваліфікаційного екзамену, має дві спроби перескласти дану частину екзамену. Переекзаменування може бути проведене не раніше ніж через місяць, однак не пізніше 12 місяців після первинного екзамену.
 6. Кандидат, який не склав усі дозволені спроби переекзаменування, може подати заявку до ОСП і скласти екзамен за встановленою процедурою як новий кандидат.
 7. Звільнення від кваліфікаційних екзаменів:
 8. Фахівці, сертифіковані на І або ІІ рівень кваліфікації, які бажають пройти сертифікацію в новому виробничому секторі з того самого методу НК, повинні лише скласти спеціальний та практичний екзамени з цього методу НК для нового виробничого сектору.
 9. Сертифіковані фахівці ІІІ рівня кваліфікації, які претендують на сертифікацію в новому виробничому секторі з того самого методу НК, звільняються від необхідності перескладати базовий екзамен та частину D екзамену з основного методу на ІІІ рівень кваліфікації (таблиці 6 та 7).
 10. Строк проведення атестації одного кандидата на сертифікацію з одного методу НК не повинен перевищувати 5 робочих днів.
 11. Сертифікація фахівців з НК
 12. Сертифікацію фахівців з НК здійснює ОСП з урахуванням результатів кваліфікаційних екзаменів (протоколи окремих екзаменів), наданих АЦНК.
 13. Рішення про сертифікацію (сертифікований або несертифікований) кандидата приймає керівник ОСП або його заступник на підставі результатів експертизи усіх поданих кандидатом документів, а також результатів кваліфікаційних екзаменів, наданих АЦНК.
 14. При позитивному результаті сертифікації ОСП видає документи про підтвердження кваліфікації фахівців з НК - сертифікат та кваліфікаційне посвідчення, зразки яких наведено у додатках 1 та 2 до цих Правил.
 15. При негативному результаті сертифікації ОСП офіційно письмово інформує про це кандидата із зазначеного питання.
 16. Схема процедури проведення сертифікації фахівців з НК наведена в

додатку 3 до цих Правил.

 1. Строк дії сертифіката та кваліфікаційного посвідчення фахівців з НК I та II рівнів кваліфікації - 3 роки, III рівня кваліфікації - 5 років.
 2. Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення анульовуються у випадках:

закінчення терміну дії;

перерви у роботі в галузі НК більше 12 місяців;

особа за станом здоров’я не може виконувати свої професійні обов’язки, що підтверджується відповідною медичною довідкою (абзаци шостий, сьомий пункту 7.1 розділу VII цих Правил);

негативного результату інспекційного нагляду за виробничою діяльністю сертифікованого фахівця з НК (для фахівців з НК I та II рівнів кваліфікації).

 1. Питання щодо анулювання сертифіката та кваліфікаційного посвідчення фахівця з НК є виключною компетенцією ОСП.

LX. Реєстрація фахівців з НК

 1. Реєстрація фахівців з НК здійснюється ОСП з метою створення та ведення єдиного реєстру сертифікованих фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Реєстр).
 2. Фахівці, які пройшли сертифікацію, заносяться до Реєстру, який розміщується в друкованих або електронних виданнях (наприклад - офіційна WEB-сторінка ОСП).
 3. Фахівці, сертифікати яких анульовані (пункт 8.7 розділу VIII цих Правил), виключаються з Реєстру, про що їм повідомляється у письмовому вигляді. Інформація про виключення з Реєстру також розміщується в друкованих або електронних виданнях (наприклад - офіційна WEB-сторінка ОСП).

X. Інспекційний контроль за виробничою діяльністю фахівців з НК

 1. У період дії сертифіката та кваліфікаційного посвідчення ОСП здійснює інспекційний контроль за виробничою діяльністю фахівця з НК, власника сертифіката та кваліфікаційного посвідчення.
 2. Інспекційний контроль передбачає одну з двох процедур: перевірку професійної діяльності фахівця з НК, що здійснюється шляхом

аналізу заповненої анкети-запитальника, яка подається в ОСП роботодавцем або безпосередньо фахівцем, якщо він виступає в ролі роботодавця (інспекційний контроль за формою 1 згідно з вимогами НПАОП 0.00-6.11-97);

перевірку практичних навичок фахівця з НК на його робочому місці уповноваженим представником ОСП (інспекційний контроль за формою 2 згідно з вимогами НПАОП 0.00-6.11-97).

 1. У процесі інспекційного контролю ОСП має отримати підтвердження того, що фахівець з НК, власник сертифіката та кваліфікаційного посвідчення:

проводить роботи тими методами НК і у тому виробничому секторі, що зазначені в його сертифікаті та кваліфікаційному посвідченні, а можлива перерва у його практичній діяльності не перевищує 12 місяців;

відповідає встановленим вимогам щодо стану здоров'я (абзаци шостий та сьомий пункту 7.1 розділу VII цих Правил);

виконує роботи, що відповідають його рівню кваліфікації; не допускає порушень технологій контролю, передбачених нормативною документацією;

веде облік письмових рекламацій (претензій) щодо якості виконаних ним робіт і дотримання норм професійної етики.

 1. Інспекційний контроль здійснює ОСП протягом строку дії сертифіката та кваліфікаційного посвідчення фахівця з НК.
 2. ОСП надає роботодавцю або власнику сертифіката та кваліфікаційного посвідчення висновок за результатами інспекційного контролю, у якому зазначаються зауваження і пропозиції щодо їх усунення (за наявності).
 3. У випадку одержання негативних результатів інспекційного контролю ОСП може прийняти рішення про анулювання сертифіката та кваліфікаційного посвідчення фахівця з НК.
 4. Строк проведення інспекційного контролю за діяльністю одного сертифікованого фахівця з одного методу НК регулюється затвердженими в установленому порядку нормами часу на проведення робіт з інспекційного контролю за діяльністю сертифікованих фахівців з НК у відповідному ОСП.

Начальник Відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких

спрямовується та координується через МіністраВ.І.Теличко

Додаток 1

до Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

Форма сертифіката фахівця з неруйнівного контролю

(найменування організації, що видала сертифікат)

Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

(найменування ОСП)

(найменування АЦНК)

СЕРТИФІКАТ