Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики

Наказ Міністерства палива та енергетики Українивід 9 лютого 2004 року N 75

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2004 р. за N 418/9017

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 квітня 2009 року N 197

Відповідно до статті 21 Закону України "Про електроенергетику", з метою комплектування підприємств електроенергетики висококваліфікованими кадрами і створення системи безперервного навчання працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики (далі - Положення), що додається.

2. Суб'єктам електроенергетики (енергетичним компаніям, підприємствам, організаціям) незалежно від форм власності забезпечити дотримання вимог цього Положення.

3. Директору Департаменту електроенергетики Улітічу Ю. І. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Установити, що Положення набирає чинності через тридцять днів після його державної реєстрації.

5. Наказ Міністерства палива та енергетики України від 17 квітня 2000 р. N 30 "Про спеціальну підготовку і перевірку знань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за N 658/4879, визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр 

С. Єрмілов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства палива та енергетики Українивід 9 лютого 2004 р. N 75

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2004 р. за N 418/9017 

ПОЛОЖЕННЯпро спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" щодо комплектування робочих місць висококваліфікованими кадрами і підвищення їх кваліфікації для роботи в нормальних та екстремальних умовах з додержанням єдиних норм, правил і стандартів, з метою збереження цілісності та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України.

1.2. Вимоги цього Положення обов'язкові для виконання працівниками всіх суб'єктів електроенергетики (крім атомних електростанцій), а також підприємств та організацій, що виконують ремонтні, монтажні, будівельні, налагоджувальні, науково-дослідні, проектні або інші роботи на об'єктах електроенергетики (далі - підприємства) незалежно від їх відомчої належності та форм власності.

1.3. Положення встановлює порядок проведення спеціальної підготовки, навчання і перевірки знань з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, які є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами електроенергетики.

До нормативних документів, які визначають порядок технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, належать нормативний документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2003 року N 296, а також нормативно-правові та нормативні акти з питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, експлуатації, ремонту і диспетчерського управління.

1.4. Положення поширюється на керівників суб'єктів електроенергетики та працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, що зазначені в додатку 1 до цього Положення (далі - працівники електроенергетики).

На кожному підприємстві згідно з додатком 1 до цього Положення розробляється і затверджується перелік спеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці.

1.5. На підприємствах відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих умов та складу енергетичного обладнання розробляються і затверджуються наказами керівників відповідні положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації, які можуть поєднуватись з положенням про навчання з питань охорони праці.

1.6. Забороняється допуск до роботи працівників електроенергетики, які не пройшли спеціальної підготовки, навчання і перевірки знань, передбачених цим Положенням.

1.7. Працівники електроенергетики проходять такі форми навчання з питань технічної експлуатації:

спеціальна підготовка;

періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах;

щорічне навчання на підприємстві електроенергетики;

стажування;

дублювання;

протиаварійні тренування;

інструктажі.

1.8. Працівники електроенергетики, функціональні обов'язки яких пов'язані з технічною експлуатацією об'єктів електроенергетики, повинні мати спеціальну освіту енергетичного профілю (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну).

Первинна професійна підготовка робітників, які раніше не мали робітничої професії, може проводитись на підприємствах відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року N 127/151 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за N 315/5506.

Працівники електроенергетики до початку самостійного виконання роботи повинні проходити спеціальну підготовку.

1.9. Усі форми навчання з питань технічної експлуатації, у тому числі і спеціальна підготовка, повинні поєднуватися з навчанням з питань охорони праці, яке необхідно проводити з урахуванням і дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових актів про навчання працівників електроенергетики. Навчання проводяться за програмами, обсяг яких з питань технічної експлуатації має становити не менше половини обсягу всього навчального процесу.

Програми спеціальної підготовки і періодичного навчання повинні передбачати теоретичне і практичне навчання працівників електроенергетики.

1.10. Навчання працівників електроенергетики має безперервний характер і проводиться протягом їх трудової діяльності з метою розширення та поглиблення їх знань, умінь і навичок відповідно до вимог сучасного виробництва в електроенергетиці.

1.11. Спеціалізовані навчальні заклади (далі - СНЗ), які проводять навчання працівників електроенергетики, повинні мати необхідну матеріально-технічну базу для проведення теоретичного навчання, тренажної підготовки, а також мати ліцензії Міністерства освіти і науки України.

(пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

1.12. Працівники електроенергетики зобов'язані постійно підтримувати належний рівень своєї кваліфікації. Керівники підприємств мають створювати умови для досягнення працівниками електроенергетики найкращих результатів у роботі і навчанні.

1.13. На кожному підприємстві складаються та затверджуються керівництвом щорічні та перспективні плани-графіки проведення навчання у СНЗ і на підприємстві, а також плани-графіки перевірки знань. Заявки на навчання на наступний рік надсилаються до 1 жовтня поточного року відповідним СНЗ для планування цієї роботи та оформлення договорів про її проведення.

1.14. Навчання працівників електроенергетики проводиться з використанням сучасних технічних засобів: автоекзаменаторів, аудіовізуальних засобів, комп'ютерних навчально-тренувальних систем, тренажерів на навчальних полігонах, у центрах тощо. Час, який витрачається на проведення навчання і перевірки знань, зараховується як робочий час.

1.15. Перевірка знань працівників електроенергетики з питань технічної експлуатації проводиться за тими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами, додержання яких належить до їх службових обов'язків. Перевірку знань проводять комісії, які призначаються наказом керівника підприємства.

(абзац перший пункту 1.15 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

До перевірки знань не допускаються працівники, які не пройшли навчання в СНЗ у терміни, установлені цим Положенням, і для яких обов'язковим є таке навчання.

1.16. Формою перевірки знань є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування з наступним усним опитуванням. Перелік питань до білетів затверджується керівником підприємства. Результати перевірки знань працівників електроенергетики з питань технічної експлуатації оформляються протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань технічної експлуатації (далі - комісія з перевірки знань), а також у посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації (далі - посвідчення), форми яких наведені у додатках 2, 3 до цього Положення.

1.17. Забороняється допуск до роботи працівників електроенергетики без посвідчень, а також у разі порушення термінів перевірки знань.

1.18. У разі незадовільних результатів перевірки знань з питань технічної експлуатації працівник електроенергетики протягом одного місяця повинен пройти додаткове самостійне навчання та повторну перевірку знань. До повторної перевірки знань працівник електроенергетики повинен бути відсторонений від виконання своїх функціональних обов'язків, а посвідчення працівника електроенергетики залишається у комісії з перевірки знань.

У разі, якщо працівник не пройшов перевірку знань під час повторної перевірки, питання щодо його подальшої роботи вирішується власником або уповноваженим ним органом відповідно до чинного законодавства.

(абзац другий пункту 1.18 у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

1.19. Для проведення навчання на виробництві підприємства повинні мати технічні кабінети та технічні бібліотеки.

Кожна електроенергетична система державного підприємства Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - електроенергетична система ДП НЕК "Укренерго"), електростанція потужністю 500 МВт і більше повинна мати тренажерний центр (пункт). Структурні підрозділи розподільних електромереж енергопостачальних компаній, об'єднань повинні мати навчально-тренувальні полігони.

(абзац другий пункту 1.19 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

Оперативні працівники (диспетчери, начальники змін, машиністи енергоблоків) повинні один раз на 3 роки проходити навчання в тренажерних центрах (пунктах) згідно із затвердженими графіками.

1.20. Організацію навчання та перевірки знань з питань технічної експлуатації здійснюють служби підготовки (управління) персоналу або інші працівники, яким керівником підприємства згідно з наказом (розпорядженням) доручена організація цієї роботи.

1.21. Відповідальність за організацію і здійснення спеціальної підготовки, навчання та перевірки знань працівників електроенергетики покладається на заступника керівника підприємства з технічних питань, а в їх структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів або їх заступників.

1.22. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюють Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж і Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (далі - Держенергонагляд).

(пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 08.04.2009 р. N 197)

2. Визначення термінів

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;

об'єднана енергетична система України - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом;

об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа;

працівники виробничі - працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, монтаж, налагоджування обладнання, транспортних засобів, споруд, будівель тощо) та з їх забезпеченням;

працівники оперативні (чергові) - працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних перемикань;

працівники оперативно-виробничі - працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними обладнання;

спеціальна підготовка - додаткове навчання працівників електроенергетики, які мають спеціальну освіту (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх функціональних обов'язків. Спеціальна підготовка проводиться до початку самостійної роботи і в разі перерви в роботі понад один рік.

3. Спеціальна підготовка працівників електроенергетики

3.1. Спеціальну підготовку проходять працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці. Перелік таких працівників визначається на кожному підприємстві згідно з вимогами пункту 1.4 цього Положення.

3.2. Спеціальна підготовка працівників електроенергетики проводиться:

- до початку самостійного виконання своїх функціональних обов'язків;

- у разі переведення працівника на іншу роботу або призначення його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань технічної експлуатації або додаткових практичних навичок;