2. Висновки виготовлювача

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується наступне:

1. Елементи водопідігрівача або зібраний водопідігрівач, виготовлений згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву не вище 388° К (115° С) відповідних стандартів, технічної документації і технічних умов на виготовлення_____________________ _______________________________ (назва стандартів, технічних умов) 

2. Елементи водопідігрівача або зібраний водопідігрівач були піддані перевірці і відповідають вказаним вище стандартам і технічній документації.

3. Елементи водопідігрівача або зібраний водопідігрівач були піддані випробуванням тиском ____________ МПа (кгс/см2).

4. Трубні елементи водопідігрівача були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів форми і на прохідність.

5. Елементи водопідігрівача або зібраний водопідігрівач визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

______________________________ _________________________________

Головний інженер підприємства- Начальник відділу технічного

виготовлювача контролю якості

______________________________ _________________________________

(прізвище, підпис, печатка) (прізвище, підпис)

"___"____________199 р.

До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізів та план водопідігрівача, на якому вказані основні розміри; план котельні, ЦТП, ІТП зі схемою трубопроводів.

  1. Відомості про установку водопідігрівача

Назва підприємства та його адресса

Місцезнаходження водопідігрівача

Дата встановлення

3.1. Відомості про ремонт і заміну
елементів водопідігрівача

Дата

Відомості про ремонт і заміну

Підпис відповідальної особи


3.2. Особа, відповідальна за справний стан
та безпечну експлуатацію

Номер і дата наказу про призначення

Посада, призвіще, ім'я, по батькові

Дата перевірки знань Правил

Підпис

3.3. Результати опосвідчення

Дата опосвідчення

Результати опосвідчення і підпис особи, яка проводила опосвідчення

Дозволена температура, °С

Підпис

4. Реєстрація

Водопідігрівач зареєстрований за N ______ в _________________

(реєструючий

__________

орган)

У паспорті прошнуровано всього аркушів__________, в тому

числі креслень на ________ аркушах і окремих документів

__________ аркушів згідно з описом, що додається.

________________________ __________________________

(посада, прізвище, ім'я, (підпис)

по батькові особи, яка

зареєструвала об'єкт)

М. П.

Примітка. До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізу водопідігрівачів з указанням розмірів, план котельні, ЦТП, ІТП зі схемою трубопроводів.


Зміст

Галузь застосування...............................................

Нормативні посилання..............................................

Терміни і визначення..............................................

Відповідальність за порушення Правил..............................

Вимоги до котлів, придбання яких здійснюється за кордоном.........

Порядок розслідування аварій та нещасних випадків.................

Проектування......................................................

Розробка проектів та їх затвердження..............................

Конструкція.......................................................

Загальні положення................................................

Рівень води.......................................................

Лази, лючки.......................................................

Запобіжні пристрої топок і газоходів..............................

Матеріали і напівфабрикати........................................

Виготовлення, монтаж і ремонт.....................................

Зварювання........................................................

Контроль якості зварних з'єднань..................................

Гідравлічне випробування..........................................

Паспорт і маркування..............................................

Приміщення для котлів.............................................

Арматура, пристрої і запобіжні клапани............................

Загальні положення

Запобіжні пристрої

Покажчики рівня води

Манометри

Прилади для вимірювання температури

Арматура котла та його трубопроводи

Арматура і контрольно-вимірювальні пристрої водопідігрівачів......

Прилади безпеки...................................................

Водний режим котлів...............................................

Живильні пристрої.................................................

Утримання, обслуговування і нагляд................................

Реєстрація, технічне опосвідчення і дозвіл

на експлуатацію...................................................

Реєстрація........................................................

Технічне опосвідчення.............................................

Контроль за дотриманням цих Правил................................

Висновок..........................................................

Додаток 1. Спеціалізовані (головні) організації...................

Додаток 2. Паспорт котла..........................................

Додаток 3. Паспорт водопідігрівачів...............................

____________