____________
* Не менше 5 сторінок.

12. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЇ І ЗАМІНУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПІДЙОМНИКА*

Дата 

Відомості про заміну і ремонт 

Відомості про приймання підйомника з ремонту (дата, номер документа) 

Підпис працівника, відповідального за утримання підйомника в справному стані 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________
* Не менше 15 сторінок.


13. ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ*

Дата
проведення 

Вид технічного обслуговування 

Опис проведених робіт, виявлені
дефекти, несправності
та пошкодження** 

Посада, прізвище, ініціали, підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________
* Не менше 8 сторінок.

** У цей розділ заносять результати налагодження підйомника.

14. ЗАПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ*

Дата технічного огляду 

Результати технічного огляду ** 

Строк наступного технічного огляду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________
* Не менше 32 сторінок.

** У цей розділ заносять результати експертного обстеження підйомника.


15. РЕЄСТРАЦІЯ
(окрема сторінка)

Підйомник зареєстрований за N __________________________________
в ____________________________________________________________
(найменування територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, що проводить реєстрацію)
_____________________________________________________________

У паспорті пронумеровано ____________ сторінок і прошнуровано усього ________ аркушів, у тому числі креслень на __________ аркушах.

Місце
штампа  

_____________________
(підпис, посада) 

___________
          (дата)  

_____________________
(прізвище, ініціали особи, що реєструє)  

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий (додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 230)

 


Додаток 4
до підпункту 4.1.7 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників ГРАНИЧНІ НОРМИ БРАКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДЙОМНИКІВ

Елементи 

Дефекти та пошкодження, за наявності яких елемент вибраковується 

Блоки  

Спрацювання рівчака блока більше 40 % первинного радіуса рівчака 

Барабани 

Тріщини будь-яких розмірів.
Спрацювання рівчака барабана за профілем більше 2 мм 

Гаки 

Тріщини та надриви на поверхні.
Спрацювання зіва більше 10 % первинної висоти вертикального перерізу гака 

Шківи гальмівні 

Тріщини та обломи, що виходять на робочі та посадкові поверхні.
Спрацювання робочої поверхні ободу більше 25 % первинної товщини 

Накладки гальмівні 

Тріщини та обломи, що підходять до отворів під заклепки.
Спрацювання гальмової накладки за товщиною до появи головок заклепок або більше 50 % первинної товщини 

Шестірні, зубчасті колеса 

Обломи зубів.
Тріщини будь-яких розмірів.
Спрацювання зубів за товщиною: 

 

механізм підіймання - більше 15 %

 

механізм повертання - більше 20 %

 

відкриті передачі - більше 25 %


Деталі з різьбою 

Зрив більше двох виступів різьби.
Спрацювання виступів різьби, помітне під час огляду.
Зминання граней головки під ключ.
Корозія різьби 

Металоконструкції 

Відхилення від прямолінійності та перпендикулярності осі стріли до осі шарніра більше L/500  

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий Додаток 5
до підпункту 6.4.18 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників 
РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ВАХТОВОГО ЖУРНАЛУ МАШИНІСТА ПІДЙОМНИКА

Дата ______________________  

Зміна _____________________ Машиніст підйомника __________________________________________

Результати огляду підйомника

N
з/п 

Найменування механізму, складальної одиниці, деталі 

Результат перевірки 

Прізвище, ініціали та посада особи, яка усунула дефект, пошкодження чи відмову 

Металоконструкція 

  

  

Гальма: 

 

поворотна платформа

 

механізм пересування


  

  

Прилади та пристрої безпеки: 

 

обмежник граничного вантажу

 

вимикачі

 

покажчики

 

сигналізатори


  

  

Електрообладнання 

  

  

Гідропристрої 

  

  

Канати, ланцюги 

  

  

Гак 

  

  

Освітлення 

  

  

Заземлення 

  

  

10 

Інші зауваження, що виявлені під час роботи 

  

  Зміну прийняв _________________________________________________
                                  (прізвище, ініціали та підпис машиніста)

Зміну здав _____________________________________________________
______________________________________________________________
                     (указати стан підйомника та кількість відпрацьованих годин)
______________________________________________________________
                               (прізвище, ініціали та підпис машиніста)

Результати огляду підйомника:

Слюсарем _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Електромонтером ______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Працівник, відповідальний за утримання підйомників у справному стані
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  


Додаток 6
до підпункту 6.5.8 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників ФОРМА НАРЯДУ-ДОПУСКУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДЙОМНИКОМ ПОБЛИЗУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

__________________________
(найменування підприємства
__________________________
та відомства)Наряд-допуск N ________

Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі, що перебуває під напругою більше 42 В.

1. Машиністу __________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________
                                 (тип, індекс підйомника, реєстраційний номер)

2. Наданого для роботи _________________________________________
______________________________________________________________
                                      (організація, що надала підйомник) 

3. На дільниці __________________________________________________
                         (організація, якій наданий підйомник, місце проведення робіт,
______________________________________________________________
                                       будівельний майданчик, склад, цех) 

4. Напруга лінії електропередачі __________________________________

5. Умови роботи _______________________________________________
                                           (необхідність зняття напруги з лінії електропередачі, найменша
______________________________________________________________
допустима під час роботи підйомника відстань по горизонталі від крайнього проводу
______________________________________________________________
до найближчих частин підйомника, спосіб переміщення робочої платформи та інші заходи безпеки)

6. Початок роботи __ годин __ хвилин "__" _________________ р.

7. Кінець роботи __ годин __ хвилин "__" _________________ р.

8. Відповідальний за безпечне проведення робіт _____________________
______________________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові, дата і номер наказу про призначення) 

9. Працівник, який виконує роботи з робочої платформи ______________
                                                                                                                                 (прізвище, ім'я та
______________________________________________________________
                   по батькові, номер посвідчення, дата останньої перевірки знань) 

10. Дозвіл на роботу в охоронній зоні ______________________________
______________________________________________________________
                        (організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу) 

11. Наряд видав головний інженер (енергетик) ______________________
______________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

12. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 5 цього наряду-допуску, виконані ___________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт _____________
                                                                                                                                         (підпис) 

"__" ____________ р.

13. Інструктаж пройшов машиніст підйомника ______________________
                                                                                                 (підпис) 

"__" ____________ р.

Примітки: 1. Наряд-допуск виписується у двох примірниках: перший видається машиністу підйомника, другий - зберігається у виконавця робіт.

2. Пункт 11 заповнюється у разі роботи підйомника в охоронній зоні лінії електропередачі.

3. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалуження від них.

4. Робота поблизу лінії електропередачі виконується у присутності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт підйомниками.

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  


Додаток 7
до підпункту 6.5.11 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників РЕКОМЕНДОВАНА ЗНАКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ,
ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС РОБОТИ ПІДЙОМНИКА

 

 

Рука піднята догори 

Різкий рух витягнутою рукою праворуч і ліворуч 

Рис. 7.1. Готовність подавати команду 

Рис. 7.2. Зупинка 

 

 

Переривчастий рух рукою вниз 

Круговий рух рукою, піднятою догори у вертикальне положення 

Рис. 7.3. Уповільнення 

Рис. 7.4. Підіймання 

 

 

Круговий рух рукою, опущеною у вертикальне положення 

Рух зігнутою в лікті рукою в напрямку потрібного переміщення робочої платформи 

Рис. 7.5. Опускання 

Рис. 7.6. Указання напрямку 

 

 

Рух витягнутою рукою догори 

Рух витягнутою рукою вниз 

Рис. 7.7. Підняти стрілу 

Рис. 7.8. Опустити стрілу 

 

 

Розведення опущених вниз рук 

Зведення опущених вниз рук 

Рис. 7.9. Висунути стрілу 

Рис. 7.10. Утягнути стрілу