__________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПРИ РОБОТАХ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

________________

(місце видання)

_____________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПРИ РОБОТАХ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при роботах з електроінструментом на підприємствах зв'язку.

1.2. Типова інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку незалежно від організаційно-правової структури, форм власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв'язку наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв'язку може розроблювати відповідну інструкцію, якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при роботах з електроінструментом на підприємстві.

Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція надається всім, хто працює з електроінструментом, під розпис. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при роботі з електроінструментом.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Дозволяється застосовувати тільки інструмент, що відповідає вимогам нормативних документів на інструмент конкретного типу.

1.7. Необхідно виконувати роботу, доручену безпосереднім керівником, та проводити її справним інструментом, використовуючи його за призначенням, зазначеним в паспорті інструмента.

1.8. Свердлити отвори та пробивати борозни у конструкціях будівель, у яких розташовані заховані електропроводка, трубопроводи тощо, слід тільки після зняття напруги з відповідних електромереж (перекриття відповідних трубопроводів).

Виконувати ці роботи необхідно по наряду-допуску, у якому зазначені схеми розташування захованих електропроводки, трубопроводів тощо, а також необхідні додаткові заходи безпеки.

2. Обов'язкові вимоги до персоналу, що працює з електроінструментом

2.1. До роботи з електроiнструментом допускаються особи, якi пройшли навчання безпечним методам працi, перевiрку знань з питань охорони праці, одержали відповідне посвідчення із записом про допуск до роботи з електроінструментом, мають квалiфiкацiйну групу з електробезпеки, а також практичні навики роботи з електроінструментом.

2.2. Для попередження вібраційних захворювань всі працівники, зайняті на роботах з електроінструментом вібраційної дії, повинні проходити медичний огляд не рідше одного разу на рік.

2.3. Особи, що працюють з електроінструментом, повинні знати:

- заходи надання першої допомоги потерпілим;

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці при роботах з електроінструментом.

3. Класифікація електроінструмента та вимоги до нього

3.1. До електроінструменту належить інструмент, що одержує живлення від джерел електричного струму: електромолоток, електрозубило, електродриль, електрорубанок, електропила, електрошліфувальна машина, електропаяльник тощо.

3.2. Класифікація електроінструмента стосовно техніки безпеки наведена у таблиці 1.

3.3. Електроінструмент класу II виробляється тільки на напругу вище 42 В і має маркування.

3.4. Конструкція вилки інструмента класу III повинна виключати можливість її з'єднання з розеткою на напругу вище 42 В.

3.5. Для приєднання електроiнструмента до мережi живлення необхідно застосовувати тільки кабель (шнур), що входить до комплекту інструмента.

У разі необхідності подовження кабелю (шнура) живлення дозволяється застосовувати шланговий провід, наприклад, типу ШРПЛ чи ШПРС з поперечним перерiзом, що відповідає потужності інструмента. При вiдсутності таких проводів дозволяється застосування гнучких проводiв (наприклад, типу ПРГ) з iзоляцiєю на напругу не нижче 500 В, розташованих у гумовому шлангу.

Таблиця 1

Класифікація електроінструмента

Клас електроінструмента

Характеристика інструмента

I

Захист від ураження електричним струмом забезпечується як основною ізоляцією, так і додатковими заходами безпеки, коли доступні струмопровідні частини з'єднані з захисним проводом мережі таким чином, що не можуть опинитися під напругою у випадку пошкодження основної ізоляції.

II

Захист від ураження електричним струмом забезпечується як основною ізоляцією, так і додатковою підвійною чи підсиленою ізоляцією, та інструмент не має захисного контакту заземлення.

III

Захист від ураження електричним струмом забезпечується живленням інструмента безпечною понаднизькою напругою.

3.6. Заземлення корпусу електроiнструмента класу I необхідно здiйснювати за допомогою спецiальної жили проводу для живлення, яка не повинна одночасно служити провiдником робочого струму. Використовувати для цього нульовий заземлений провід забороняється. Тому для живлення трифазного електроiнструмента класу I необхідно застосовувати чотирижильний, а однофазного - трижильний шланговий провід.

Шланговий провід живлення інструменту класу I повинен мати на кiнцi штепсельну вилку з відповiдною кiлькiстю робочих контактiв та одного - для заземлення. Конструкцiя вилки повинна забезпечувати вмикання контакту для заземлення до вмикання інших контактів та його вимикання пiсля вимикання iнших контактiв. Якщо такi штепсельнi вилки вiдсутнi, дозволяється заземлювати iнструмент голим гнучким багатожильним мідяним проводом з поперечним перерiзом не менше 4 мм, який необхідно приєднувати до спецiального болта для заземлення, розташованого на корпусi iнструмента.

3.7. У тих випадках, коли електроiнструмент живиться вiд знижуючого трансформатора, корпус електроiнструмента необхідно заземлювати приєднанням провода для заземлення до затискача заземлення цього трансформатора.

3.8. Весь електроінструмент підприємства повинен бути проінвентаризований, мати на корпусі порядковий номер та бути записаним у спеціальному журналі, в якому відзначаються періодичні його огляди.

3.9. Електроiнструмент повинен зберiгатися у сухому примiщеннi, що опалюється, в шафах чи на стелажах.

3.10. Для роботи дозволяється використовувати електроінструмент, який пройшов перевірку відсутності замикання на корпус, обриву провода заземлення чи провода живлення, а також перевірку опору ізоляції (перевірку необхідно здійснювати мегометром напругою 500 В не рідше 1 разу на 6 місяців).

3.11. Ремонт електроінструмента слід проводити у спеціалізованих підприємствах (підрозділах).

4. Правила застосування електроінструмента

4.1. Можливість і правила застосування електроінструмента визначаються категорією приміщення, в якому інструмент застосовується, стосовно ступеню небезпеки ураження електричним струмом.

4.2. Визначення ступеню небезпеки всіх виробничих приміщень та віднесення їх до категорій, вказаних у таблиці 2, оформляється наказом по підприємству.

Категорія приміщення стосовно степеню небезпеки ураження електричним струмом вказується на вхідних дверях приміщення.

4.3. Застосовувати електроiнструмент належить згiдно з таблицею 2.

4.4. За неможливістю забезпечення робітників, що виконують роботи (крім будівельно-монтажних) у приміщеннях з підвищеною небезпекою, інструментом класів II та III, а у приміщеннях особливо небезпечних та поза приміщень - інструментом класу III дозволяється застосовувати інструмент класів I та II за умови, що інструмент (і тільки один) одержує живлення від автономної двигун-генераторної установки, роз'єднувального трансформатора або через прилад захисного вимикання.

Роботи проводяться з застосуванням індивідуальних засобів захисту та заземленням корпусу інструменту класу I.

Таблиця 2

Можливість і правила застосування електроінструмента в залежності від категорії приміщення

Категорія приміщення

Клас інструмента

по ГОСТ 12-2.013.0-87

Правила застосування

Без підвищеної небезпеки

I

II

III

3 заземленням корпусів, з індивідуальними засобами захисту

Без індивідуальних засобів захисту

Без заземлення корпусів, без індивідуальних засобів захисту

З підвищеною небезпекою

I

II

III

Застосування забороняється

Без індивідуальних засобів захисту

Без заземлення корпусів, без індивідуальних засобів захисту

Особливо небезпечні та поза приміщеннями

I

II

III

Застосування забороняється

Застосування забороняється

Без заземлення корпусів, без індивідуальних засобів захисту

4.5. При виконанні будівельно-монтажних робіт дозволяється застосовувати тільки інструмент класів II та III і тільки з індивідуальними засобами захисту.

4.6. Робота поза приміщеннями дозволяється тільки з електроінструментом, захищеним від впливу вологи (в складі маркування інструмента є "крапля в трикутнику" або "дві краплі"). З інструментом, що не має такого маркування, робота поза приміщеннями дозволяється тільки в суху погоду, а під час дощу та снігопаду - під навісом на сухій землі чи настилі.

5. Вимоги безпеки перед початком роботи

5.1. До початку робіт необхідно:

- одягнути робочий одяг;

- у разі необхідності підготувати спеціальні віброзахисні рукавиці (м'які рукавиці з подвійною прокладкою), захисні окуляри (окуляри з небитким склом), наколінники, налокотники, протишумні навушники, запобіжний пояс;

- оглянути робоче місце, забрати речі, які заважають роботі, та звільнити проходи.

5.2. Залежно від характеру роботи необхідно:

- отримати наряд-допуск на виконання робіт, зазначених у п. 1.8.;

- перевірити відповідність типу та класу електроінструмента (згідно маркуванню) характеру роботи, яку необхідно виконувати;

- одягнути захисні окуляри, а також спеціальні віброзахисні рукавиці при роботі з інструментом ударної дії;

- застебнути обшлаги рукавів та забрати кінці одягу, які звисають, при роботі з інструментом, який має частини, що обертаються;

- підготувати та надягнути запобіжний пояс при роботі на висоті більше 1,5 м;

- одягнути наколінники та налокотники при роботі лежачи;

- одягнути протишумні навушники при роботі усередині будь-яких посудин з проведенням технологічних операцій зі значним шумом.

5.3. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця та за необхідністю застосувати переносний електричний свiтильник, який необхідно оснащувати запобiжною сiткою з рефлектором та гачком для пiдвiшування, перевіривши справність його проводу. В примiщеннях з пiдвищеною небезпекою допускається застосовувати переноснi електричнi свiтильники напругою не бiльше 42 В, а в примiщеннях особливо небезпечних та поза примiщеннями - не бiльше 12 В.

5.4. Перевiрити затягування гвинтiв, що крiплять вузли та деталi iнструмента, стан проводу, вiдсутнiсть зовнiшнiх пошкоджень його iзоляцiї та злому жил, справнiсть вимикача та заземлення, роботу інструмента на холостому ходу. При цьому підключати електроінструмент до мережі живлення дозволяється тільки при знаходженні вимикача у стані "Відключено".

Не допускається наявність таких дефектів:

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю (шнура) живлення чи його ізоляції;

- нечітка дія вимикача;

- пошкодження кришки щіткоутримувача;

- тріщини та інші пошкодження, що знижують міцність корпуса, рукоятки;

- витікання мастила з редуктора чи вентиляційних каналів.

5.5. Провід живлення електроінструмента слід, якщо це можливо, підвісити. У разі прокладання проводу по землі (підлозі) його слід захистити від механічних пошкоджень: закрити, встановити огорожі, вивісити попереджувальні плакати.

Безпосереднє зіткнення проводу з металевими, гарячими, вологими та покритими мастилом поверхнями не допускається.

5.6. При роботі з електродриллю вироби, що підлягають свердленню, необхідно надійно закріплювати.

6. Вимоги безпеки під час роботи

6.1. Інструмент необхідно негайно вимкнути вимикачем у випадку раптової зупинки (внаслідок зникнення напруги живлення, заклинювання деталей, що рухаються, тощо).

6.2. Інструмент необхідно вимкнути з мережі живлення:

- при раптовій зупинці внаслідок причин, зазначених у п. 6.1.;

- при перерві у роботі;

- при перенесенні інструмента з одного робочого місця на інше;

- на час відсутності працівника на робочому місці;