Міністерство промислової політики України

Державний департамент тракторного та сільскогосподарського машинобудування

Державне підприємство Спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для слюсарів по ремонту та обслуговуванню

систем промислової вентиляції і кондиціювання

у тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні

м.Одеса

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства інститут охорони праціполітики України

Лист № 28 від 25.7.02 № 467 від 21.10.02

П 1.4.40-209-2002

ПРИМІРНА ІНСТРУЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для слюсарів по ремонту та обслуговуванню

систем промислової вентиляції і кондиціювання

у тракторному і сільськогосподарському машинобудування

м.Одеса

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Ця примірна інструкція встановлює основні вимоги безпеки праці для слюсарів по ремонту й обслуговуванню систем промислової вентиляцій і кондиціювання (далі систем вентиляцій), які застосовують в роботі різні види механізованого і немеханізованого інструменту, а також верстатне устаткування (для свердлильних, заточувальних та інших робіт),пристосування, вантажопідйомні і транспортні засоби.

Унаслідок різноманітності умов і характеру робіт слюсарю по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції необхідно знати і дотримувати вимоги інструкцій з охорони праці по декількох професіях і видах робіт.

1.2. Робоче місце слюсарів по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинно бути організоване і оснащене відповідно до затверджених проектів, або технологічних інструкцій і карт технологічного процесу, інструкціями з експлуатації устаткування, а також з урахуванням вимог безпеки в складі конкретного виробничого завдання, що видається безпосереднім керівником робіт.

1.3. До самостійної роботи як слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, навчені по відповідній (спеціальній) програмі, здали іспити кваліфікаційній комісії; які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці і методах безпечної роботи за спеціальністю.

Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний мати кваліфікаційний документ (посвідчення або свідоцтво) про одержання їм відповідної професійної підготовки.

1.4. До виконання робіт у замкнутому npocтоpi, на висоті та інших роботах з підвищеною небезпекою допускаються слюсарі по ремонту й обслуговуванню систем вентиляції, які досягли 18-літнього віку, мають кваліфікацію не нижче 4-го розряду i стаж роботи за професією не менше двох років, та пройшли первинний інструктаж на новому робочому місці з питань охорони праці і методах безпечної роботи та отримали наряд-допуск.

1.5. До роботи з вантажопідйомними механізмами можуть бути допущені особи, які досягли 18 років, спеціально навчені, які здали іспит кваліфікаційній комісії і мають посвідчення на право виконання робіт.

1.6. Слюсарі по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче другої.

1.7. Слюсар по ремонту й обслуговуванню систем вентиляцй при напрямку (призначенні) у цех і перед допуском до роботи зобов'язаний:

одержати від безпосереднього керівника робіт {майстра або начальника ділянки, цеху), інетрунтажі з безпеки праці (п. 1.3) з урахуванням особливостей підприємства, цеху, ділянки, робочого місця і вимогами безпеки в складі карт {маршрутних, операційних) технологічного процесу, технічних умов і вимог у робочій документації інструкцій з експлуатації устаткування (у тому числі нестандартизованого), механізованого інструменту і пристосувань, вантажопідйомних і транспортних засобів, Правилами пожежної безпеки, Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимогами Інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції.

1.8. Допуск до роботи слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції оформляється наказом по підприємству (цеху) з урахуванням пп.1.3, 1.4 цієї Примірної інструкції, і видачею посвідчення (з фотокарткою власника}, що підтверджує проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці, відповідно до протоколу кваліфікаційної комісії.

1.9. Посвідчення повинне знаходитись у власника під час роботи

пред'являтись за вимогою керівника робіт ( майстра або начальника ділянки, цеху), інженера Служби охорони праці підприємства, працівника пожежно-технічної частини підприемства, інспектора Госнаглядохорон-праці.

1.10. Інструкція з охорони праці видається керівником робіт (майстром або начальником ділянки. цеху) слюсарю по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції під розпис у журналі реєстрації інструктажу для вивчення при первинному інструктажі на робочому місці та з наступним використанням при виконанні робіт і повинна зберігатися в доступному місці для працюючого, визначеного керівником.

1.11. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції підко-ряється керівнику робіт (майстру або начальнику ділянки, цеху) та бригадиру (при бригадній організації праці).

1.12.Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляцй повинннй знати (на прикладі 4-ого кваліфікаційного розряду):

пристрій і принцип дії у устаткування, що обслуговуеться;

способи контролю роботи вентиляційного устаткування, систем опалення і кондиціювання;

правила ремонту, складання і монтажу устаткування, що ремон-тується;

основи теплотехніки і сантехники в обсязі роботи, що виконується;

особливості обробки повітря в кондиціонерах і опалювальних агрегатах;

вимоги безпеки в складі технологічних інструкцій за видами робіт, що виконуються;

вимоги безпеки в складі карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу розбирання, ремонту, складання, монтажу та обслуговування систем промислової вентиляції повітря, опалення і кондиціювання;

методику регулювання температури і вологості повітря відповідно до технічних умов;

вимоги безпеки в складі інструкцій з експлуатації застосованого устаткування, машин, технічних засобів, пристосувань, інструменту;

Правила пожежної безпеки;

Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

небезпечні і шкідливі виробничі фактори при виконанні робіт і засоби захисту від їхнього впливу;

вимоги інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем промислової вентиляції і конднціювання.

1.13. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний проходити наступиі види інструктажів:

вступний інструктаж з питань охорони праці при влаштуванні на роботу; первинний інструктаж на робочому місці і навчання безпечним прийомам і методам роботи, що проводиться перед початком роботи з программ, складеної з урахуванням вимог нормативних актів підприємства (стандартів підприемства (СТП), інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції, інструкцій з охорони праці по видах робіт, що виконуються, правил, фірмових (заводських) інструкцій з експлуатації застосованого устаткування, машин, технічних засобів, пристосувань, інструмента;

для робітників:

знову прибулих (постійно або тимчасово) на ділянку (у цех), переведеним з однії ділянки (робочого міеця) на іншу ділянку (робоче місце), при перервах у роботі зі спеціальності більш шести місяцв.

Після проходження первинного інструктажу на робочому місці і стажування оформляється допуск до самостійної робота;

повторний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці, відповідно до графіку, затвердженого начальником цеху: на роботах з підвищеною небезпекою (один раз на місяць), на інших роботах (один раз у квартал) і перевірку знань з безпеки праці кваліфікаційною комісією цеху (не рідше одного разу на рік).

Повторний інструктаж і перевірка знань проводяться по програмі первинного інструктажу з докладним викладом випадків, порушення правил і інетрукцій з охорони праці, технологічної і виробничої диеципліни;

позаплановий інструктаж з питань охорони праці на робочому місці і перевірку знань (при введенні в дію нових чи переглянутих нормативних актів про охорону праці, при заміні чи модернізаціі устаткування, пристосувань, інструменту, заміні технологічного процесу та інших факторів, що впливають на безпеку праці; порушенні вимог безпеки праці, що можуть чи привести або привели до травми, аварії, вибуху, пожежі; за вимогою органів нагляду; при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів;

цільовий інструктаж (перед перевантажувальними, складально-монтажнмми, небезпечними і особливо небезпечними роботами, перед кожною зміною (початком роботи) на робочому місці; при виконанні разових робіт, що не зв'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи в цеху і поза цехом, поза територією підприємства; при ліквідації аварії, наслідків стихійного лиха, проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл; при екскурсії на інші підприємства).

1.14. Усі види інструктажів і перевірка знань з питань охорони праці фіксуються записом у журналі реєстрації інструктажів.

Щодо проведення вступного інструктажу працівник Служби охорони праці робить відмітку в прийомному листі і реєструє в журналі вступного інструктажу з обов'язковим підписом особи, яку інструктують і того, що інструктує.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі закінчуються перевіркою знань усним опитуванням, а також перевіркою засвоєних навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє керівник робіт (майстер або начальник ділянки, цеху), що проводив інструктаж.

Результати щорічної перевірки знань з питань охорони праці офорляються протоколом, номер і дата якого проставляются в посвідченні по безпеці праці і підтверджуються підписом голови кваліфікаційної комісії підприємства (цеху).

1.15. Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинний вживати заходів обережності на території підприємства, при перебуванні в цеху, на ділянці, у робочій зоні, перед початком робота, при перевірці готовності до дії устаткування, технічних засобів, механізованого інструмента, різних пристосувань, а також застосовуваних вантажопідйомних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів або пристроїв, під час робота і по її закінченні, в аварійних ситуаціях.

Слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції повинен знати про можливий вплив на нього небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, пснхофізіологічних), у тому числі:

підвищеного рівня шуму і вібрації на робочому місці;

підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони;

машин, що рухаються і механізмів, рухливих частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування, конвеєра, стендів;

виробів, що переміщаються, заготівель, матеріалів, вантажів, інструменту;

падіння інструменту, пристосувань, оснащения, виробів, заготівель, матеріалів, вантажів;

осколків і частин инструменту;

гострих крайок, задирок і шорсткості на поверхнях заготівель, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;

підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

підвищеної чи зниженої вологості і рухливості повітря;

підвищеного значения напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

відсутності або недоліку природного світла та освітленості робочої зони:

розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні підпоги;

розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті, наприклад: при обслуговуванні і ремонті вентиляційних установок) чи на об'єкті, що складається, де є небезпека падіння людини;

токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи подиху шлунково-кишковий тракт чи шкірні покриви і слизові оболонки;

фізичних перевантажень (статичних, динамічних);

нервово-психічних перевантаженнях (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження}.

1.16.У своїй роботі слюсар по ремонту та обслуговуванню систем вентилящї повинний дотримуватнсь вимог.

Інструкшї з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції;

інструкції з охорони праці по інших видах виконуваних робіт, наприклад, на верстатному устаткуванні (по свердлильних. заточувальних і інших роботах); по інших професіях.

карт (маршрутних, операційних) технологічного процесу;

технологічних інструкцій на основні види робіт, у тому числі на випробування;

фірмових (заводських) інструкцій з експлуатації застосованого устаткування (у тому числі: нестандартизованого), машин, пристосувань, інструменту;

Правил пожежної безпеки;

Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

знаків безпеки і попереджувальних написів;

правил пішохідного руху на території підприємства, у цеху, на ділянці, у робочій зоні, при застосуванні вантажопідйомних машин, керованих з підлоги;