НПАОП 0.00-1.44-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

01.09.2009 № 142

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23 вересня 2009 року за № 896/16912

Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом (далі — Правила), що додаються.

2. З набранням чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила по безопасному складированию, хранению, перевозке и внесению аммиачной селитры», затверджені Міністерством сільського господарства СРСР 12.06.72.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дунаса С. В.

Голова Держгірпромнагляду С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Головний державний санітарнийлікар України, Перший заступникМіністра охорони здоров’я УкраїниО. М. БІЛОВОЛ

Заступник Міністрапромислової політики УкраїниВ. В. СЕВЕРНЮК

Заступник Міністра Україниз питань надзвичайних ситуаційта у справах захисту населеннявід наслідків Чорнобильської катастрофиВ. М. ТРЕТЬЯКОВ

Заступник Міністрааграрної політики УкраїниО. ШЕВЧЕНКО

Голова Державного комітетуядерного регулювання УкраїниО. А. МИКОЛАЙЧУК

Директор виконавчої дирекціїФонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництвіта професійних захворювань УкраїниС. БОГДАНОВ

Перший заступникголовного вченого секретаряНаціональної академії наук УкраїниВ. О. ЄМЕЛЬЯНОВ

Т. в. о. ГоловиДержавного комітету Україниз питань технічного регулюваннята споживчої політикиС. Т. ЧЕРЕПКОВ

Заступник Міністрарегіонального розвиткута будівництва УкраїниД. В. ІСАЄНКО

Голова Державного комітету Україниз питань регуляторної політикита підприємництваО. КУЖЕЛЬ

Заступник голови Центральної Радипрофспілки працівниківхімічних та нафтохімічних галузейпромисловості УкраїниМ. В. МИЦЬКО

В. о. президентаСпілки підприємців малих, середніхі приватизованих підприємств УкраїниВ. БИКОВЕЦЬ

В. о. президентаВсеукраїнської асоціації роботодавцівВ. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директорФедерації роботодавців УкраїниВ. ГРИЩЕНКО

Президент Спілкиорендарів і підприємців УкраїниВіктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Директор Національногонауково-дослідного інститутупромислової безпеки та охорони праціЮ. І. ШУЛЬГА

Керівник спільного представницького органувсеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднаньВ. Г. ХАРА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праціта гірничого нагляду

01.09.2009 № 142

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 896/16912

ПРАВИЛАохорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі — підприємства) незалежно від форми власності, на яких виконуються роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом або її переробленням у мінеральні добрива.

1.2. Правила встановлюють вимоги охорони праці під час зберігання аміачної селітри насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також під час використання її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив.

Вимоги Правил є обов’язковими для всіх працівників підприємств, що виконують роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом та використанням її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив.

II. Визначення термінів

У цих Правилах терміни та визначення основних понять вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку». Інші терміни вживаються у такому значенні:

Аміачна селітра — аміачно-нітратне висококонцентроване гранульоване мінеральне добриво.

Аміачна селітра насипом— непакована аміачна селітра.

Вогонь— об’ємна мінлива композиція розжарених речовин, які перебувають у процесі горіння.

Горіння — екзотермічний процес, який охоплює окисно-відновні перетворення речовин і (або) матеріалів і характеризується наявністю летких продуктів і (або) світлового випромінювання.

Зберігання — діяльність, пов’язана із здійсненням комплексу технологічних операцій на складі під час проведення приймання, розміщення та видавання аміачної селітри.

Кальцієва селітра (кальцію нітрат) — нітратне мінеральне добриво.

Комплексне мінеральне добриво — мінеральне добриво, що має у своєму складі не менше двох основних поживних елементів.

Небезпечний вантаж — речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та завдати шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

III. Позначення, скорочення

У цих Правилах вживаються такі позначення та скорочення:

БГС      — барабанний гранулятор-сушарка;

ГОСТ   — міждержавний стандарт;

ДБН     — державні будівельні норми України;

СНіП    — санітарні норми і правила;

ДСН     — державні санітарні норми;

ДСТУ  — державний стандарт України;

КАС     — рідке мінеральне добриво на основі карбаміду і аміачної селітри;

НАПБ  — нормативний акт з пожежної безпеки;

НПАОП   — нормативно-правовий акт з охорони праці;

ПЛАС  — план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ССБП   — система стандартів безпеки праці;

ССБТ   — «система стандартов безопасности труда».

IV. Загальні вимоги

4.1. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація підприємств зі зберігання аміачної селітри насипом і перероблення її в мінеральні добрива проводиться з дотриманням вимог Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», вимог цих Правил, державних будівельних норм, міждержавних і державних стандартів, санітарних норм і правил.

4.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) підприємств, що виконують роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом та використанням її для виготовлення кальцієвої селітри та інших мінеральних добрив, необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (із змінами).

4.3. Стан пожежної безпеки на підприємствах повинен відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), та вимогам «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.004-91).

4.4. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, розробляються та переглядаються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

4.5. Опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, повинно здійснюватися відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (далі — НПАОП 0.00-6.03-93).

4.6. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) повинен розроблятися відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (далі — НПАОП 0.00-4.33-99). План переглядається раз на 5 років.

Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з планом ліквідації аварій і не знають його в частині, що стосується місця їхньої роботи.

4.7. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств повинні здійснюватися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки — відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їхньої організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (далі — НАПБ Б.02.005-03).

4.8. Роботодавець зобов’язаний організувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

4.9. Роботодавець незалежно від форми власності й господарювання підприємства повинен забезпечити своєчасне і якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому, відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442.

4.10. Роботодавець, з урахуванням специфіки виробництва, повинен згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), розробляти і затверджувати відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою для підприємства.

Працівники, зайняті на роботах, передбачених затвердженим переліком робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.

4.11. На підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554.

4.12. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.