ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд


Ступінь відповідності – нееквівалентний (NEQ).

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

ТИПИ СИСТЕМ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ

У електроустановках низької напруги згідно з ГОСТ 30331.2 застосовуються системи захисного заземлення типів TN, ТГ і IT, основні характерні особливості виконання яких наведені в Г.1-Г.5 та ілюстровані на рисунках Г.1-Г.5.

В одній електричній мережі, наприклад, промислового підприємства, можуть бути застосовані кілька із зазначених типів систем захисного заземлення.

Г.1 Система захисного заземлення типу TN (система TN) – система заземлення, у разі застосування якої всі відкриті провідні частини електроустановок споживачів електроенергії за допомогою захисних провідників приєднуються до заземленої точки струмоведучих частин мережі (нейтральної або середньої точки джерела живлення або точки лінійного провідника – див. також 2.4.1.11).

Залежно від улаштування нейтрального (середнього) і захисного провідників система TN в свою чергу поділяється на три різновиди (типи):

  • систему TN-C, в якій функції нейтрального (середнього) провідника і захисного провідника в усіх частинах системи виконує один провідник;
  • систему TN-S, в якій функції захисного провідника і нейтрального (середнього) провідника (у разі його наявності) в усіх частинах системи виконуються різними провідниками;
  • систему TN-C-S, в якій система TN-C застосовується не в усіх частинах системи захисного заземлення, а тільки в тій її частині, що починається від джерела живлення.

Схеми, які ілюструють виконання систем TN-C, TN-S і TN-C-S, наведені відповідно на рисунках Г.1, Г.2 і Г.3.

Г.2 Система захисного заземлення типу ТТ (система ТТ) – система заземлення, у разі застосування якої заземлюється одна точка струмоведучих частин мережі (нейтральна або середня точка джерела живлення або точка лінійного провідника), а всі відкриті провідні частини електроустановок споживачів електроенергії приєднуються до одного або декількох заземлювальних пристроїв, заземлювачі яких є електричне незалежними від заземлювача заземлювального пристрою струмоведучих частин мережі (див. також 2.4.1.17).

Схеми, які ілюструють виконання системи ТТ, наведені на рисунку Г.4.

Г.3 Система захисного заземлення типу IT (система IT) – система заземлення, у разі застосування якої всі точки струмоведучих частин мережі ізольовані від землі або одна з них (нейтральна або середня точка джерела живлення, штучна нейтральна точка джерела живлення, точка лінійного провідника) з'єднана із землею через достатньо великий опір, а всі відкриті провідні частини електроустановок споживачів електроенергії заземлені (див. також 2.4.1.22).

Схеми, які ілюструють виконання системи IT, наведені на рисунку Г.5.

Г.4 Перша літера в позначенні системи захисного заземлення визначає характер заземлення струмоведучих частин мережі:

Т – безпосереднє приєднання однієї точки струмоведучих частин до землі (див. Г.1 і Г.2);

I – всі струмоведучі частини ізольовані від землі або одна точка струмоведучих частин заземлена через великий опір (див. Г.3).

Друга літера визначає характер заземлення відкритих провідних частин електроустановок споживачів електроенергії:

N – безпосередній зв'язок відкритих провідних частин із заземленою точкою струмоведучих частин мережі (див. Г.1);

Т – безпосередній зв'язок відкритих провідних частин із землею незалежно від характеру зв'язку струмоведучих частин мережі з землею (див. Г.2 і Г.3).

Подальші літери в позначенні системи TN, якщо вони є, характеризують улаштування нейтрального (середнього) і захисного провідників (див. Г.1):

S – виконання функцій захисного провідника здійснюється одним провідником, а нейтрального (середнього) провідника (якщо він є) – іншим провідником;

С – виконання функцій нейтрального (середнього) і захисного провідників здійснюється одним провідником.

Застосовуються також такі графічні та літерні позначення провідників:

 – нейтральний або середній провідник (відповідно N або М);

 – захисний провідник (РЕ);

 – провідник, який виконує функції нейтрального (середнього) і захисного провідників(РЕК);

L1, L2, L3 – лінійні провідники в мережі змінного струму; L+, L- – лінійні провідники в мережі постійного струму.

Примітка. Провідник, який виконує функції середнього і захисного провідників, може мати літерне позначення РЕМ.

Рішення про заземлення позитивного або негативного полюса джерела живлення в електроустановці постійного струму із системою TN або ТТ приймається на підставі аналізу конкретних умов роботи цієї електроустановки.

1 – заземлювальний пристрій; 2 – відкрита провідна частина Рисунок Г.1 – Система TN-C: а – у мережах трифазного змінного струму;б – у мережах постійного струму

1 – заземлювальний пристрій; 2 – відкрита провідна частина

Рисунок Г.2 – Система TN-S: а – у мережах трифазного змінного струму; б – у мережах постійного струму

1 – заземлювальний пристрій; 2 – відкрита провідна частина

Рисунок Г.3 – Система TN-C-S: а – у мережах трифазного змінного струму; б – у мережах постійного струму

1 – заземлювальний пристрій; 2 – відкрита провідна частина;

Рисунок Г.4 – Система ТТ:

а – у мережах трифазного змінного струму;

б – у мережах постійного струму

1 – заземлювальний пристрій; 2 – відкрита провідна частина; 3 – опір

Рисунок Г.5 – Система IT:

a – у мережах трифазного змінного струму з нерозподіленим нейтральним провідником;

б – у мережах трифазного змінного струму з розподіленим нейтральним провідником;

в – у мережах постійного струму

ДОДАТОК Д

(інформаційний)

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОВІДНИКІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Рисунок Д.1 – Приклад застосування захисних провідників в електроустановці індивідуального житлового будинку (система TN)

Позначення на рисунку:

М – відкрита провідна частина; С1 – металева труба водопроводу; С2 – металева труба каналізації; С3 – металева труба газопостачання; С4 – система вентилювання і кондиціювання; С5 – система опалення; С6 – металеві труби в ванній кімнаті; С7 – стороння провідна частина, яка доступна одночасному дотику з відкритою провідною частиною; В –головна заземлювальна шина; Т – заземлювач (залізобетонний фундамент); 1 – захисний провідник для забезпечення автоматичного вимикання живлення; 2 – провідник основної системи зрівнювання потенціалів; 3 – провідник додаткової системи зрівнювання потенціалів; 4 – струмовідвід системи блискавкозахисту; 5 – заземлювальний провідник.

Примітка 1. З'єднання сторонніх провідних частин С6 із захисними провідниками, які призначені для забезпечення автоматичного вимикання живлення, при здійсненні додаткової системи зрівнювання потенціалів (у ванній кімнаті згідно з ДБН В.2.5-23-2003 улаштування такої системи є обов'язковим) може бути виконане або шляхом безпосереднього з'єднання частин С6 з шиною РЕ квартирного щитка або шляхом їх з'єднання з відкритою провідною частиною М.

Примітка 2. Додаткова система зрівнювання потенціалів поза ванною кімнатою здійснюється лише за необхідності (див. 2.4.1.10).

Рисунок Д.2 – Приклад виконання основної системи зрівнювання потенціалів в електроустановці індивідуального житлового будинку

Позначення на рисунку:

– провідник основної системи зрівнювання потенціалів; металеві труби, які введені в будинок зовні: С1 – труба водопроводу, С2 – труба каналізації, С3 – труба газопостачання, С4 – труби опалення; В – головна заземлювальна шина; РЕ – захисний провідник для забезпечення автоматичного вимикання живлення; N – нейтральний провідник; PEN-провідник, який виконує функції захисного і нейтрального провідників.

ДОДАТОК Е

(обов'язковий)

ВИМОГИ ДО ЧАСУ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗМІННОГО СТРУМУ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ДО 25 В ДОПУСТИМОЮ НАПРУГОЮ ДОТИКУ (СИСТЕМА TN)

Е.1 Якщо нормативні документи, що стосуються спеціальних електроустановок змінного струму із системою TN або частин цих електроустановок, обмежують допустиму напругу дотику до 25 В і як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, максимальний час цього вимикання повинен відповідати даним, що зазначені в таблиці Е.1 (див. також Е.2).

Наведені в таблиці Е.1 величини максимального часу автоматичного вимикання живлення слід використовувати, якщо в нормативному документі, що стосується даної спеціальної електроустановки із зниженою до 25 В допустимою напругою дотику, не надані інші величини цього часу.

Таблиця Е.1 – Максимальний час автоматичного вимикання живлення

Значення u0, В

Максимальний час вимикання, с

25<U0127

127<U0230

230 <U0 400

U0 > 400

0,3

0,2

0,05

0,02*

* Якщо такий час не може бути забезпечений, слід виконати додаткову систему зрівнювання потенціалів або замість автоматичного вимикання живлення застосувати інший захід захисту у разі непрямого дотику

Е.2 Якщо вимога до зниження допустимої напруги дотику до 25 В стосується лише частини електроустановки, захист у разі непрямого дотику вважається забезпеченим, коли виконана одна із таких умов:

  • у цій частині електроустановки виконана додаткова система зрівнювання потенціалів;
  • у цій частині електроустановки застосоване ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, величина якого не перевищує 30 мА.

Примітка. У разі здійснення додаткової системи зрівнювання потенціалів повинно бути забезпечено виконання нерівності (2.9), в якій число 50 слід змінити на число 25 (див. 2.4.1.28).

ДОДАТОК Ж

(обов'язковий)

ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ПЕРЕНАПРУГ НА ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ У РАЗІ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

Вимоги до забезпечення електробезпеки в електроустановках низької напруги споживачів електроенергії у разі замикання на землю на стороні високої напруги живильної підстанції наведені в розділі 3 даних Норм. У цьому додатку наведено вимоги, які доповнюють положення розділу 3 і спрямовані на захист електрообладнання низької напруги у разі виникнення вищезазначеної аварійної ситуації.

Ж.1 У даному додатку використані такі умовні позначення:

І – частина розрахункового струму замикання на землю на стороні високої напруги живильної підстанції, яка стікає в землю із заземлювального пристрою відкритих провідних частин цієї підстанції, А;

Id – розрахунковий струм першого замикання на відкриту провідну частину в електроустановці низької напруги із системою IT, A;

U0 – номінальна напруга між лінійним виводом трансформатора живильної підстанції на стороні її низької напруги і землею, В;

U – номінальна напруга між лінійними виводами трансформатора живильної підстанції на стороні її низької напруги, В

U1 – напруга впливу на електрообладнання живильної підстанції, В;

U2 – напруга впливу на електрообладнання електроустановок споживачів електроенергії, які живляться від підстанції, В;

Примітка. Під напругою впливу на електрообладнання слід розуміти напругу, яка виникає на ізоляції електрообладнання електроустановок низької напруги (живильної підстанції – U1, споживачів електроенергії – U2) під впливом замикання на землю на стороні високої напруги живильної підстанції.

Uf – напруга на відкритих провідних частинах електроустановок споживачів електроенергії відносно зони нульового потенціалу, яка виникає у разі замикання на землю на стороні високої напруги живильної підстанції, В;

UL – допустима напруга дотику, В;

R – опір заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції, Ом;

ra – опір заземлювального пристрою відкритих провідних частин електроустановок споживачів електроенергії, заземлювач якого є електрично незалежним від заземлювача заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції, Ом;

RB – опір заземлювального пристрою нейтральної точки трансформатора живильної підстанції, заземлювач якого є електрично незалежним від заземлювача заземлювального пристрою відкритих провідних частин цієї підстанції, Ом;

Z – повний опір, через який (якщо в цьому є потреба) нейтральна точка трансформатора живильної підстанції приєднується до заземлювального пристрою (система IT), Ом.

Розрахункові значення U1, U2 та Uf залежно від системи заземлення, яка застосована, і специфіки її виконання наведені на рисунках Ж.1-Ж.9.

Примітка. На рисунках Ж.1- Ж.9 первинні обмотки трансформаторів живильних підстанцій умовно не зображені.

Ж.2 Величина напруги впливу на електрообладнання електроустановок споживачів електроенергії U2 залежно від фактичного часу вимикання замикання на землю на стороні високої напруги живильної підстанції не повинна перевищувати допустимих значень, які наведені в таблиці Ж. 1.

Таблиця Ж.1 – Допустимі напруги впливу на електрообладнання електроустановок споживачів електроенергії

Допустима напруга впливу, В

Час вимикання живлення, с

U0 + 250

U0 + 1200

Більше 5

До 5

Примітка 1. У деяких випадках (наприклад, коли заземлюється лінійний провідник) значення номінальної (найбільшої) напруги відносно землі повинно бути визначене розрахунком.