а) звукову (загальний сигнал) та світлову:

1) про виникнення пожежі (з розшифруванням по секціях);

2) про пуск насосів (з розшифруванням по насосах);

3) про спрацювання установки пожежогасіння і проходження вогнегасної речовини до приміщень, просторів (з розшифруванням по секціях), які підлягають захисту;

4) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням по насосах);

5) про несправність установки;

6) про зникнення напруги на вводах електропостачання;

7) про падіння тиску повітря в автоматичному водоживильнику, імпульсному пристрої, живильних і розподільних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринклерних установок, повітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок;

8) про несправності в ланцюгах електромагнітного приводу вентилів (загальний сигнал, з розшифруванням за викликом для вузлів керування, встановлених поза приміщенням насосної станції);

9) про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків, що використовуються для формування команд на пуск установки (загальний сигнал);

10) про заклинювання засувок з електроприводом (загальний сигнал);

11) про аварійний рівень в пожежних резервуарах, ємкостях з піноутворювачем, в дренажному приямку (загальний сигнал);

б) світлову:

1) про відключення звукової сигналізації;

2) про пожежу;

3) про несправність установки;

4) про стан засувок з електроприводом ("відкрито", "закрито");

5) про відключення автоматичного пуску установки пожежогасіння (з розшифруванням по приміщеннях).

1.5.27 В приміщеннях станції установок газового та порошкового пожежогасіння (крім установок з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини) повинна бути передбачена світлова сигналізація:

а) про наявність напруги на вводах електропостачання (за викликом, з розшифруванням по вводах);

6) про спрацювання установки (загальний сигнал);

в) про падіння тиску в спонукальних трубопроводах і пускових балонах (загальний сигнал);

г) про обрив електричних ланцюгів підриву піропатронів (за викликом, з розшифруванням за напрямками).

1.5.28 В приміщенні чергового персоналу належить передбачати влаштування сигналізації про стан і роботу установки газового та порошкового пожежогасіння:

а) звукову (загальний сигнал) і світлову:

1) про виникнення пожежі (з розшифруванням по приміщеннях);

2) про спрацювання установки і проходження вогнегасної речовини до приміщення, простору (з розшифруванням за напрямками), які підлягають захисту;

3) про несправність установки;

4) про зникнення напруги на основному і резервному вводах електропостачання (загальний сигнал);

5) про несправність електричних ланцюгів приладів і датчиків, формуючих команди на пуск установки (з розшифруванням за напрямками);

6) про обрив електричних ланцюгів підриву піропатрона (загальний сигнал);

7) про падіння тиску в спонукальних трубопроводах і пускових балонах;

б) світлову:

1) про переключення автоматичного пуску установки на ручний (з розшифруванням за напрямками);

2) про відключення звукової сигналізації про пожежу та несправність.

1.5.29 Звукові сигнали про пожежу, пуск насосів, спрацювання установки повинні відрізнятися тональністю або характером звуку від сигналів про несправність. Звукові сигнали виконуються загальними без розшифрування.

1.5.30 Вибір типів проводів і кабелів, а також способів їх прокладання належить проводити згідно з вимогами ПУЕ, СНІП 3.05.06-85 і технічними характеристиками кабельно-провідникової продукції

1.5.31 Взаєморезервуючі лінії необхідно прокладати по різних трасах, які виключають мож ливість їх одночасного пошкодження при пожежі.

Спільне прокладання взаєморезервуючих ліній допускається за умови проходження їх в різни відсіках коробів і лотків, що мають суцільні поздовжні перегородки І типу.

1.5.32 Ланцюги керування автоматичних установок пожежогасіння належить виконувати са мостійними проводами або кабелями.

Не допускається прокладання ланцюгів живлення і керування установок пожежогасіння тран зитом через пожежонебезпечні зони (за ПУЕ), за винятком прокладання їх жаростійкими прово дами, кабелями або в порожнинах будівельних конструкцій з нульовою межею поширення вогню (за СНІП 2.01.02-85*).

Заземлення

1.5.33 Захисне заземлення та занулення електрообладнання установок пожежогасіння повинні відповідати вимогам ПУЕ, СНІП 3.05.06-85 і технічній документації заводів-виготовлювачів устат кування і апаратури.

1.6 Установки пожежної сигналізації Пожежні сповіщувачі установок

1.6.1 Тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, що встановлюються в захищуваних приміщеннях, визначається необхідністю виявлення займання по всій площі приміщення, пожежонебезпечних зон, що контролюється.

За необхідності, в установках пожежної сигналізації належить передбачати контактні або без контактні (потенційні або безпотенційні) елементи на виходах пристроїв пожежної сигналізації для видачі команд в схеми керування автоматичної установки пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, систем димовидалення і оповіщення, технологічного і електротехнічного обладнання об'єкта.

1.6.2 Установки пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу при спрацьовуванні не менше двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні, що контролюється.

Керування технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується з установкою пожежної сигналізації, допускається здійснювати при спрацьовуванні одного пожежного сповіщувача.

Якщо установка пожежної сигналізації призначена для керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу, кожну точку поверхні, що підлягає захисту, необхідно контролювати не менше ніж двома автоматичними пожежними сповіщувачами.

1.6.3 В одному приміщенні належить встановлювати не менше двох неадресованих або один адресований пожежний сповіщувач.

1.6.4 Тип автоматичного пожежного сповіщувача належить обирати в залежності від призначення захищуваних приміщень, характеру спалимих матеріалів і первинних ознак пожежі згідно з додатком К.

Вибір типу і виконання автоматичних пожежних сповіщувачів слід проводити також з урахуванням умов експлуатації.

1.6.5 Точкові пожежні сповіщувачі належить, як правило, встановлювати під покриттям (перекриттям).

За неможливості встановлення сповіщувачів під покриттям (перекриттям) допускається їх встановлення на стінах, балках, колонах, а також підвішування на тросах. В цих випадках сповіщувачі повинні розміщуватися на відстані не більше 0,3 м від рівня покриття (перекриття), включаючи розміри сповіщувача. При підвішуванні сповіщувачів на тросах повинно бути забезпечено їх стійке вертикальне положення, частота та амплітуда можливих вібрацій не повинні перевищувати значень, які указані в технічній документації на сповіщувачі.

Сповіщувачі належить розміщувати на відстані не менше 0,6 м від отворів вентиляції. У випадку подавання повітря через перфоровану стелю отвори в радіусі 0,6 м від сповіщувача повинні бути заглушені.

В місцях, де є небезпека механічного ушкодження сповіщувачів, повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності сповіщувачів.

Пожежні сповішувачі потрібно розміщати у приміщенні, що контролюється, відповідно до вимог технічної документації на сповіщу вачі з урахуванням додатка Л.

Схеми розміщення сповіщувачів наведені в додатку Л.

1.6.6 Неадресовані пожежні сповішувачі належить включати в приймальну апаратуру по мережі пожежної сигналізації радіального (променевого) типу, при цьому адреса займання визначається номером шлейфа, за яким одержаний сигнал "Пожежа".

Адресовані пожежні сповішувачі включаються в приймальну апаратуру по мережі пожежної сигналізації радіального або кільцевого типу, адреса займання визначається місцем установки спо-вішувача, який видав сигнал "Пожежа", за його адресним номером.

1.6.7 Одним шлейфом пожежної сигналізації з неадресованими пожежними сповіщувачами належить (з урахуванням технології виробництва) обладнувати:

а) приміщення в межах декількох поверхів при загальній площі будівлі 300 м2 і менше;

б) не більше п'яти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м2, розташованих на одному поверсі виробничої будівлі, які мають вихід в спільний коридор (приміщення);

в) не більше десяти, а за наявності виносної світлової індикації біля входу в захищуване приміщення, не більше двадцяти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м, розташованих на одному поверсі громадських, адміністративних та побутових будівель, що мають вихід в спільне приміщення (коридор, хол, вестибюль).

1.6.8 Кількість приміщень, обладнаних одним шлейфом радіального або кільцевого типу з адресованими сповіщувачами, повинна обмежуватися тільки технічними можливостями приймально-контрольних приладів і не залежить від розташування приміщень на поверхах, їх площі й призначення будівель.

1.6.9 Максимальна кількість неадресованих автоматичних пожежних сповіщувачів, що включаються в один шлейф, визначається вимогами технічної документації на приймально-контрольні прилади, залежить від зручності їх обслуговування при експлуатації і, як правило, не перевищує 50.

Обладнання, апаратура та приміщення для їх розміщення

1.6.10 Приймально-контрольні прилади повинні забезпечувати розподіл сигналів "Пожежа" та

"Несправність".

Допускається застосування приймально-контрольних приладів без розподілу сигналів про пожежу і несправність при включенні в них не більше десяти шлейфів пожежної сигналізації і за умови, що установка пожежної сигналізації не використовується для керування автоматичною установкою пожежогасіння, димовидалення, оповіщення про пожежу, технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням об'єкта, за виключенням загальнообмінної вентиляції.

Резерв ємкості приймально-контрольних приладів (шлейфів пожежної сигналізації для неадресованих або адресованих пристроїв) повинен бути не менше ніж 10 %.

1.6.11 Приймально-контрольні прилади, як правило, належить встановлювати в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу.

В обгрунтованих випадках допускається встановлення приймально-контрольних приладів в приміщеннях без постійного чергування персоналу за умови передачі загальних сигналів (світлових і звукових) про пожежу і несправність по лініям, що контролюються, в приміщення чергового персоналу.

В цих приміщеннях слід передбачити заходи, що запобігають доступу сторонніх осіб до приймально-контрольних приладів, та обладнати їх пожежною сигналізацією.

1.6.12 Приймально-контрольні прилади і апаратура керування не встановлюється у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах (за ПУЕ). Допускається встановлення одношлейфних приймально-контрольних приладів в приміщеннях категорії В, в шафах, що виготовлені з негорючих матеріалів (СТ СЕВ 382-76). При цьому для захисту об'єкта не допускається встановлення більше трьох одношлейфних приладів.

1.6.13 Приміщення чергового персоналу розміщується на першому або цокольному поверхах будівель. Допускається розміщення цього приміщення вище першого поверху, при цьому вихід з приміщення повинен бути назовні, на сходову клітку, у вестибюль або коридор, що мають вихід назовні.

1.6.14 В приміщенні чергового персоналу повинно бути:

1) температура повітря в межах 18-25 °С;

2) відносна вологість не більше 80 %;

3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення.

При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному - не менше 10 % від норм робочого освітлення;

4) автоматичне включення аварійного освітлення.

За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей;

5) телефонний зв'язок з пожежною охороною об'єкта або пожежною частиною населеного пункту.

1.6.15 В приміщенні без постійного чергового персоналу, в якому встановлені приймально-контрольні прилади, значення температури і вологості повітря повинні відповідати вимогам технічної документації на прилади та обладнання установок пожежної сигналізації. Освітленість приміщень і телефонний зв'язок повинні відповідати вимогам 1.6.14.

1.6.16 Приймально-контрольні прилади і апаратуру керування встановлюють на будівельних конструкціях, виконаних з негорючих матеріалів (СТ СЕВ 382-76).

Допускається встановлення вказаного обладнання на конструкціях, виконаних із горючих матеріалів (СТ СЕВ 2437-80), за умови захисту цих конструкцій металевим листом завтовшки не менше 1 мм або іншим листовим негорючим матеріалом завтовшки не менше 10 мм. При цьому листовий матеріал повинен виступати за контури встановленого на ньому обладнання не менше як на 100 мм.

Відстань від верхнього краю приймально-контрольних приладів до перекриття (покриття), виконаного із горючих матеріалів, повинна бути не менше їм.

1.6.17 Відстань між приймально-контрольними приладами, розміщеними в один горизонтальний або вертикальний ряд, повинна бути не менше 50 мм, а висота від рівня підлоги до оперативних органів керування - від 1,7 до 2,4 м.

1.6.18 Акумуляторні батареї (лужні і кислотні), випрямні блоки і зарядні пристрої не розміщують в приміщенні чергового персоналу. Допускається розміщення акумуляторних батарей в цих приміщеннях у вентильованих металевих шафах, з проведенням заряджання і підзаряджання батарей ємкістю до 100 А • год для лужних і 72 А • год для кислотних - поза приміщенням чергового персоналу.

Встановлення акумуляторних батарей слід виконувати за СНІП 3.05.06-85.