— Псевдотексти повинні пред'являтися рівномірно для всіх режимів (дисплеїв) і/чи учасників іспитів.

— Учасники іспитів повинні переглядати текст рядок за рядком, кожен рядок зліва направо чи справа наліво, відповідно до напрямку читання їхньою рідною мовою.

— Відлік часу пошуку повинен починатися відразу після пред'явлення псевдотексту на екрані. Час пошуку повинен закінчуватися, коли учасник випробування відзначає закінчення сторінки псевдотексту.

— Кожного разу, коли ціль розпізнано, учасники випробувань повинні використати кнопку (чи клавішу на клавіатурі). Кількість підрахованих цільових знаків визначає сконцентрованість учас­ника випробувань. Результати оцінювання експлуатаційних характеристик не враховують при статистичному обробленні, якщо зафіксована кількість розпізнаних цільових знаків відрізняється на 10 % та більше від фактичної їх кількості у блоці.

—Для реєстрації часу старт/стоп учасники випробувань повинні використати іншу кнопку (чи клавішу).

С.5.4 Інструкції для учасників випробувань

Тут наведено приклади інструкцій, які повинні бути уточнені для кожної конкретної ситуації; наприклад, ці інструкції припускають, що клавіатура використовується у країні, в якій напрямок читання національною мовою зліва направо. Інструкції необхідно буде змінити, якщо за пристроєм уведення використовується не клавіатура або якщо напрямок читання тексту інший.

Інструкції повинні бути надані учасникам на папері, наприклад, у такому вигляді. «Дякуємо вам за участь у цих випробуваннях. Мета випробувань — оцінка розбірливості знаків. Будь ласка, пам'ятайте про те, що ми випробуємо дисплей (дисплеї), а не вас!

Вам буде пред'явлений ряд зображень, аналогічних наведеному нижче. Ваша задача знайти усі велики літери «А». Ви повинні читати текст, починаючи з лівого верхнього кута, до нижнього правого, так, якби ви читали звичайну сторінку тексту. Коли ви будете готові почати випробування, натисніть на клавішу ENTER на клавіатурі. Одразу ж після появи псевдотексту в одному з п'яти місць на дисплеї (зверху зліва, зверху справа, внизу зліва, внизу справа або у центрі) починайте пошук. Коли побачите велику літеру «А» натисніть на планку «пробіл» на клавіатурі. Після завершення читання знов натисніть на клавішу ENTER. Будь ласка, вивчайте екран за можливості швидко і точно. Кількість цільових знаків на кожному зображенні різна, тому, будь ласка, уважно читайте, шукайте та визначайте наявність цільової літери на кожному зображенні послідовно, за можливості, швидко і точно. Якщо у вас є питання, будь ласка, задайте їх організатору зараз».


С.6 Залежні вимірювання С.6.1 Загальні положення

Кожний учасник випробувань записує під час проведення експерименту два залежних результати. Дані, отримані під час тренування, в аналізі не враховують. Повинні бути такі залежні вимірювання:

a) середня швидкість пошуку, отримана під час випробувань, із кількістю помилок меншою ніж 10 %;

b) суб'єктивна оцінка візуального комфорту.

Процент помилок, E, визначається як:

де Т0— загальна кількість цільових знаків на сторінці псевдотексту, показаного учаснику випро­бувань;

Тс— загальна кількість цільових знаків, підрахована учасником випробувань.

Якщо нестача або перевищення кількості знаків занадто великі (1 нестача або перевищен­ня цільового знака для тексту з 10 знаків), із статистичного оброблення ці дані вилучають.

С.6.2 Середня швидкість пошуку

Із зареєстрованих значень часу пошуку Тj, відповідних зарахованим (Е < 10 %) експеримен­там учасника випробувань експлуатаційних характеристик, середню швидкість пошуку, vs, виражену кількістю знаків, обчислюють за формулою:

де nt — кількість зарахованих експериментів для учасника випробувань;

nс — загальна кількість знаків у псевдотексті (включаючи пробіли).

Примітка. Аналіз величин vs для випробовуваного та еталонного дисплеїв може бути виконаний із використанням послідовної процедури для випробувань, що проводяться одне за одним (див. С.7).


С.6.3 Суб'єктивна оцінка

Кожний учасник випробувань повинен дати суб'єктивну оцінку за дев'ятибальною шкалою візуального комфорту випробовуваного та еталонного дисплеїв.

Примітка. Аналіз цих даних може бути проведений із використанням послідовної, описаної у С.7, процедури для випробувань, що проводяться одне за одним.


С.7 Статистичне оброблення результатів

С.7.1 Загальні положення

Для випробувань, що проводять за певним порядком, рекомендується застосовувати послідовний аналіз, бо в цьому разі можна істотно зменшити кількість учасників, необхідних для досягнення статистичної достовірності випробування з нульовим припущенням.

Примітка 1. Головною особливістю послідовного аналізу є те, що розмір вибірки заздалегідь не визначається; замість цього, дієвість нульового припущення перевіряється після отримання кожного набору результатів.

Примітка 2. Допускається використовувати інші статистичні процедури за умови, що вони забезпечують порівняну надійність.


Якщо описаний далі метод послідовного аналізу не застосовано, випробування та статистичний аналіз повинні гарантувати, що помилка оцінки Типу 2 дорівнює 0,05, або менша при стандартному відхиленні, D, 0,5 і що критерій а (ризик виробника) становитиме 0,05 (див. таблицю С.1).

Статистичне оброблення результатів передбачає порівняння показників випробуваного та еталонного дисплеїв. Через те, що ніякими статистичними випробуваннями не можна довести, що два вироби абсолютно однакові, такі випробування використовують для вирішення, чи набагато гірший випробовуваний виріб ніж еталонний. Якщо випробовуваний виріб не набагато гірший, його вважають таким, що відповідає вимогам стандарту.

Проте, нульове припущення Н0 свідчить про те, що показники випробовуваного дисплея дорівнюють показникам еталонного дисплея, або кращі за них. Альтернативне припущення H1 говорить про те, що показники випробовуваного дисплея значно гірші, ніж аналогічні показники еталонного дисплея.

С.7.2 Загальна теорія

У разі статистичного рішення виникає два типи помилок. Перший тип помилки (Тип 1) виникає, коли помилково відкидається нульова гіпотеза; другий тип помилки (Тип 2) виникає, коли нульова гіпотеза помилково не відкидається. Зазначені ризики звичайно позначаються як α та β (див. таблицю С.1).


У разі непослідовного проведення випробувань розмір вибірки повинен бути визначений заз­далегідь використанням адаптованої формули Гауса [31].

де µα, µβ— нормальне відхилення (для z підрахунків) відповідно для α та β;

D — стандартне відхилення.

Наприклад, якщо α та β дорівнюють 0,05, а ми хочемо визначити різницю між середніми по­ловинними значеннями стандартних відхилень:

і, отже, для випробувань необхідно залучити не менше ніж 87 учасників.


С.7.3 Статистичне випробування

Для порівняння середніх значень швидкості та оцінок візуального комфорту випробовуваного та еталонного дисплеїв використовують U-тест Барнарда (Barnard, 1946). У таблицях С.2—С.4 дано рекомендації щодо ступінчастого проведення U-тесту Барнарда та наведено приклад.

Розглянемо приклад, у якому х1 та х0 — середні значення підрахунків швидкості пошуку (у знаках за секунду) для випробовуваного та еталонного дисплеїв, відповідно.

Після випробувань із вісьмома учасниками U < U0; отже, нульове припущення не відкидають, тобто швидкість пошуку для випробовуваного дисплея незначно нижча, ніж для еталонного, і вважають, що цю частину випробувань дисплей витримав.С.8 Відповідність вимогам

Відповідність досягається виконанням таких вимог:

a) швидкість пошуку на випробовуваному дисплеї незначно нижча ніж на еталонному;

b) сприйнята якість випробовуваного дисплея незначно нижча якості еталонного дисплея.


С.9 Критичні значення для ІЛтесту Барнарда

У таблиці С.4 наведені критичні значення для U-тесту Барнарда за α = 0,05, β= 0,05 та D = 0,5. Ці значення отримані інтерполяцією (з використанням лінійної регрессії) даних з таблиці L.3 у Davies [28]. Граничні значення, зазначені у таблиці С.4 у квадратних дужках, наведені як допоміжні при складанні графіка і не повинні використовуватися для прийняття рішення.


Таблиця С.4— Критичні значення для U-тесту Барнарда

Учасник

U0

U1

Учасник

U0

U1

випробуваньвипробувань


2

[-6,96]


37

0,548

2,376

3

[-5,045]


38

0,582

2,384

4

[-3,13]

[3,01]

39

0,616

2,392

5

[-2,6]

[2,87]

40

0,65

2,4

6

-2,07

[2,73]

41

0,678

2,408

7

-1,79

[2,645]

42

0,706

2,416

8

-1,51

2,56

43

0,734

2,424

9

-1,33

2,51

44

0,762

2,432

10

-1,15

2,46

45

0,79

2,44

11

-1,034

2,436

46

0,816

2,45

12

-0.918

2,412

47

0,842

2,46

13

-0,802

2,388

48

0,868

2,47

14

-0,686

2,364

49

0,894

2,48

15

-0,57

2,34

50

0,92

2,49

16

-0,498

2,334

51

0,944

2,499

17

-0,426

2,328

52

0,968

2,508

18

-0,354

2,322

53

0,992

2,517

19

-0,282

2,316

54

1,016

2,526

20

-0,21

2,31

55

1,04

2,535

21

-0,154

2,308

56

1,064

2,544

22

-0,098

2,306

57

1,088

2,553

23

-0,042

2,304

58

1,112

2,562

24

0,014

2,302

59

1,136

2,571

25

0,07

2,3

60

1,16

2,58

26

0,114

2,304

61

1,18

2,59

27

0,158

2,308

62

1,2

2,60

28

0,202

2,312

63

1,22

2,61

29

0,246

2,316

64

1,24

2,62

30

0,29

2,32

65

1,26

2,63

31

0,328

2,328

66

1,28

2,64

32

0,366

2,336

67

1,3

2.65

33

0,404

2,344

68

1,32

2,66

34

0,442

2,352

69

1,34

2,67

35

0,48

2,36

70

1,36

2,68

36

0,514

2,368

71

1,378

2,69


Закінчення таблиці С.4


Учасник

випробувань

U0

U1

Учасник

випробувань

U0

U1


72

1,396

2,70

80

1,54

2,78


73

1,414

2,71

81

1,557

2,79


74

1,432

2,72

82

1,574

2,80


75

1,45

2,73

83

1,591

2,81


76

1,468

2,74

84

1,608

2,82


77

1,486

2,75

85

1,625

2,83


78

1,504

2,76

86

1,642

2,84


79

1,522

2,77

87

1,659

2,85