18.10. Укриття дільниць завантаження і вивантаження матеріалів із тиглів та розмельно-змішувального устаткування на дільницях пакування і транспортування порошків тощо повинні знаходитися під розрідженим тиском.

18.11. Дробильно-розмельне, змішувальне та інше устаткування повинно мати укриття з аспірацією запиленого повітря під час його розвантаження, з напрямком подачі потоку аерозолю вниз і з послідовною очисткою його в пилоуловлювачах.

18.12. Для унеможливлення виносу порошків з видаленням повітря місцеві відсмоктувачі слід з'єднувати з укриттям над завантажувальними люками дробильно-розмельного устаткування на дільницях загасання, за зоною падіння матеріалів і збурення потоків аерозолю.

18.13. При використанні високопродуктивних шнекових дробарок слід обладнувати укриття, що знаходиться під розрідженням тиску, загальне для дробарок і пластинчастого живильника.

18.14. При знепиленні похилого стрічкового транспортера (конвейєра), що використовується для переміщення ємкостей з порошковими матеріалами (тиглі, човники та інші), слід здійснювати відсмоктування повітря через траншею за схемою "зверху-вниз".

18.15. Для знепилення конусних дробарок повинні бути обладнані укриття з урахуванням зменшення висоти і швидкості падіння порошкоподібного матеріалу, що надходить з розвантажувального отвору.

18.16. Для зменшення надлишкового тиску в укриттях і вентиляційних повітропроводах слід передбачати вбудування спеціальних щитків, подвійних стінок тощо, що відхиляють струмину ежектуючого повітря від стінок укриттів і збільшують їх ємкість.

18.17. Повітря, що видаляється з укриттів технологічного обладнання і дільниць з підвищеним пилоутворенням, слід очищати від пилу і газів в індивідуальних очисних пристроях для кожного виду обладнання або ж об'єднуючих невелику кількість джерел пилогазоутворення, розташованих на невеликій відстані від пилоуловлювача.

18.18. При організації аспірації і очищення повітря, що видаляється від устаткування і окремих дільниць у виробництвах ультрадисперсних нанопорошків металів, слід забезпечувати високий ступінь затримки субмікронних фракцій пилу.

18.19. Повітря, що видаляється вентиляційними системами, в тому числі у виробництвах карбонільних порошків, порошків РЗМ, ультрадисперсних, нанопорошків тугоплавких сполук та інше, підлягає дегазації спеціальними методами і знешкодженню його в залежності від хімічного складу порошків і способу їх одержання.

18.20. У випадку одержання залізних порошків за методом розпилення розплавленого металу, при організації місцевої витяжної вентиляції від електродугових печей, продуктивність місцевих відсмоктувачів повинна дорівнювати сумі об'ємів газів, що утворюються під час плавки і об'єму підсмоктуваного повітря.

18.21. При завантаженні капселей, тиглів, човників та інших ємкостей шихтовими матеріалами слід використовувати укриття кабінного типу.

18.22. Швидкість руху пилогазового потоку у повітропроводах повинна гарантувати запобігання відкладенню пилу: для легких вибухонебезпечних видів пилу - не менше 20 м/с, для пилу більшої щільності - 25-30 м/с.

18.23. Елементи аспіраційної системи повинні бути заземлені, забезпечені автоматичними пристроями визначення швидкості руху повітряного потоку, температури, концентрації шкідливих домішок, автоматичним відключенням обладнання у разі виникнення вибухонебезпечних ситуацій, вмиканням аварійної сигналізації і вибухозахисної системи.

18.24. Заходи щодо запобігання пожежо- і вибухонебезпечним ситуаціям повинні відповідати вимогам СНіП "Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря".

18.25. Контроль за ефективністю систем роботи вентиляції і кондиціювання повітря слід здійснювати відповідно до вказівок з "Санітарно-гігієнічного контролю систем вентиляції виробничих приміщень".

19. Вимоги до основних робочих місць

19.1. Усі операції по завантаженню, вивантаженню і транспортуванню порошкоподібних матеріалів і виробів, пакуванню готової продукції повинні здійснюватися з використанням засобів механізації і автоматизації.

19.2. Конструкція і пульти управління розмельно-змішувального обладнання, дробарок, пресів, печей тощо повинні передбачати виконання виробничих операцій у зручній позі, що запобігає статичному перенапруженню рук і ніг, відповідно до вимог "Типової методики по визначенню важкості ручної фізичної і монотонної праці в галузях народного господарства" та "Гігієнічної класифікації праці".

19.3. Режим праці робітників, зайнятих виконанням основних виробничих операцій, слід передбачати відповідно до "Міжгалузевих рекомендацій по розробці раціональних режимів праці і відпочинку", "Рекомендацій по усуненню і запобіганню негативному впливу монотонії на працездатність людини", "Рекомендацій по запобіганню негативній дії гіпокінезії на працездатність і функціональний стан людини".

19.4. Робітники пресувальних та інших відділень, що знаходяться під дією вібрації, повинні виконувати вимоги до режиму праці і відпочинку згідно з "Методичними вказівками по розробці раціональних режимів праці і відпочинку для виробничих професій".

20. Вимоги до освітлення

20.1. На підприємствах порошкової металургії слід передбачати природне, штучне і поєднане, а також аварійне освітлення у відповідності з главою СНіП "Норми проектування. Природне і штучне освітлення". Розряди робіт вказані у таблиці 20.1.

Таблиця 20.1

Характеристика зорових робіт на підприємствах порошкової металургії

Найменування виробництв, робочих місць, приміщень,відділень, дільниць, операцій, обладнання

Розряд і підрозряд по СНіП 4-79

1

2

1. Виготовлення спечених виробів

 1.1. Розмельно-заготовче відділення:

дозування компонентів шихти, завантаження, виванта-

ження матеріалів, контроль роботи дробарок, млинів,

змішувачів, вібросит, рольгангів, сушил тощо          4 а

 1.2. Пресове відділення:

пресування на автоматичних і напівавтоматичних

пресах, ручне пресування, дозування, калібровка       3 б

 1.3. Відділення термічної обробки (спікання):

завантаження і вивантаження матеріалів, обслугову-

вання електропечей прохідного і камерного типу без-

перервної і періодичної дії, електродугових, індук-   4 а

ційних, пульти управління режимом термообробки,

спікання, робочі місця машиністів                     3 б

столи пакування матеріалів і виробів в човники,

тиглі, вивантаження та інше                           4 б

 1.4. Механічне відділення:

шліфування, полірування, токарні роботи на верста-

тах                                                   2 г

 1.5. Дільниця контролю і пакування:

робочі місця контролю, дозування, пакування матері-

алів і виробів                                        4 б

 1.6. Склад вихідних матеріалів, виробів:

стелажі                                               6

2. Виробництво залізних порошків

 2.1. Склад вихідних матеріалів:

приміщення зберігання окалини, сажі, кам'яновугіль-

ного пеку, соди та інших вихідних матеріалів і реа-

гентів                                                8 а

 2.2. Розмельно-заготовче відділення:

механізоване завантаження і розвантаження сушильних

барабанів, дробарок, млинів, просівного обладнання,

пресів, грануляторів, бункерів-накопичувачів тощо     4 а

 2.3. Термічне (пічне) відділення:

завантаження шихти в човники, тиглі, подача їх у

печі прохідного типу, камерні, індукційні, шахтні,

вивантаження з печей, дроблення залізної губки,

розмел, просів, поділ порошків за фракціями, повіт-

ряна сепарація, пакування                             4 б

завантаження металу в електродугові печі, плавка,

розлив і розпилення                                   3 б

 2.4. Склад матеріалів:

зберігання вихідних матеріалів і готової продукції    6

3. Виробництво порошків тугоплавких сполук і виробів з них

 3.1. Розмельно-заготовче відділення:

розпакування і зважування вихідних матеріалів, обс-

луговування режиму роботи обладнання, завантаження

матеріалів у дробарки, млини, змішувачі, сита, до-

затори, гранулятори, дистилятори, сушильні шафи та

інше обладнання, вивантаження їх                      4 а

 3.2. Дільниця виготовлення розчину:

дозатори, змішувачі та інші, їх обслуговування        4 б

 3.3. Термічне (пічне) відділення:

завантаження матеріалів в човники, тиглі, подача їх

в електропечі прохідні, камерні, шахтні та інші, їх

обслуговування                                        4 б

 3.4. Реакторне відділення:

обслуговування реакторів                              4 а

 3.5. Генераторне відділення:

обслуговування ВЧ-генераторів на пультах управління   4 б

 3.6. Відділення пресування, кування, протяжки:

пресування виробів, кування штабиків на ротаційних

верстатах, протяжка на волочильних станах тощо        4 а

 3.7. Відділення контролю і пакування:

контроль якості порошків і виробів, фасування,

пакування                                             4 а

 3.8. Склади матеріалів:

зберігання вихідних матеріалів, реагентів, готових

порошків і виробів                                    6

4. Виробництво порошків гідридів металів

 4.1. Воднева дільниця (склад):

зберігання вихідних реагентів                         6

 4.2. Дробильно-розмельне відділення:

завантаження матеріалів у дробарки, млини, змішува-

чі, дозатори, розкриття тари, зважування, просіван-

ня на віброситах, сепарація порошків за фракціями,

обслуговування устаткування                           4 а

 4.3. Реакторна дільниця:

завантаження шихти в реторти, реторт в шахтні печі

(реактори), вивантаження їх, вивантаження спеку       4 б

 4.4. Відділення готових порошків:

завантаження і вивантаження матеріалів із розмель-

ного обладнання, дробарок, розподіл порошків за

фракціями на грохотах, сепараторах, віброситах,

класифікаторах та інше                                4 а

 4.5. Дільниця контролю і пакування:

контроль, дозування і пакування порошків              4 а

 4.6. Склади матеріалів:

зберігання вихідних матеріалів, реагентів і готових

порошків на стелажах                                  6

5. Виробництво порошків алюмінію, магнію і їх сплавів

 5.1.Плавильне відділення, хлораторне, електролізу

плавка металів у пульверизаційних і відбивних пе-

чах, розпилення, розлив, рафінування, остигання ме-

талу тощо                                             4 б

 5.2. Дробильно-розмельне відділення:

подрібнення, завантаження і вивантаження матеріалів

з розмельного обладнання, просів на грохотах, віб-

роситах, класифікація за фракціями                    4 а

 5.3. Відділення контролю і пакування:

контроль і пакування порошків                         4 а

 5.4. Склади матеріалів:

зберігання вихідних матеріалів, реагентів, дільниці

карналіту, силосних башт, зневоднювання, зберігання

готової продукції на стелажах                         6

6. Виробництво порошків рідкісноземельних маталів та їх сполук

 6.1. Цех (відділення) поділу РЗМ і радіоактивних

 компонентів:

розкриття тари, підготовка вихідних матеріалів,

розчинення поліметалевих матеріалів                   6

 6.2. Відділення каскадного поділу РЗМ:

підготовка вихідних матеріалів, кислот, лугів, роз-

чинів реагентів, концентратів                         4 а

 6.3. Гідрометалургійний цех:

виконання операцій, пов'язаних з карбонізацією,

одержанням оксалатів, фторидів, фільтрацією осадів

на барабанних і нутчфільтрах (пресах), розчиненням

шлаків                                                4 б

 6.4. Відділення плавки і електролізу:

плавка металів в електропечах, електроліз, розлив,

розпилення металів                                    4 б

 6.5. Відділення підготовки порошків:

сушіння порошків, сепарація і усереднення, просі-

вання, фасування і пакування                          4 а

 6.6. Склади матеріалів:

зберігання вихідних матеріалів, реагентів, готової

продукції                                             6

7. Виробництво захисних покриттів напиленням металевих порошків

 7.1. Розмельно-заготовче відділення:

зважування, дозування, завантаження і вивантаження

матеріалів із розмельно-змішувального устаткування,

просівання                                            4 а

 7.2. Термічне (пічне) відділення:

завантаження і вивантаження матеріалів в човники,

тиглі, термічна обробка в електропечах, обслугову-

вання печей                                           4 б

завантаження виробів в контейнери, вивантаження їх,

остигання контейнерів, чистка виробів                 4 б

 7.3. Відділення плазмового напилення:

забезпечення режиму роботи плазмотронів, камер на-

пилення                                               4 б

 7.4. Відділення детонаційного напилення:

підготовка деталей виробів, розміщення їх у камері,

вивантаження, забезпечення режиму роботи установки    4 б

 7.5. Відділення контролю і пакування:

контроль, розбракування, пакування                    4 а

 7.6. Газогенераторне відділення:                     6

 7.7. Склади матеріалів:

зберігання вихідних матеріалів, реагентів і готових

виробів                                               6

               8. Виробництво пористих матеріалів

                   методом прокатки порошків

 8.1. Розмельно-заготовче відділення:

завантаження і вивантаження матеріалів з розмельно-

змішувального обладнання, просівання тощо             4 а

 8.2. Відділення прокатки порошків:

завантаження порошків в бункери прокатних станів,

забезпечення режиму їх роботи                         4 б

чищення пластин прокату, обрізка, завантаження в

контейнери для спікання                               4 б

чищення спечених пластин прокату                      4 б

 8.3. Відділення спікання:

завантаження контейнерів в електропечі прохідного і

камерного типів, забезпечення температурного режи-

му, вивантаження контейнерів                          4 б