10.5. Технологічні отвори відбивних печей повинні бути обладнані відсмоктувачами періодичної дії (у вигляді бокових панелей, повітряних стінок та інше), що включаються автоматично під час підйому заслінок і виконання операцій завантаження сировини і флюсів, зняття шлаку, перемішування металу і т.ін.

10.6. Оглядові і технологічні отвори відбивних печей повинні бути обладнані захисними теплоізолюючими екранами, заслінками та іншими пристроями, що забезпечують усунення надлишку теплового випромінювання.

10.7. Інтенсивність теплового випромінювання від поверхні печей і їх отворів не повинна перевищувати параметрів, установлених "Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень".

10.8. Рівні шуму і вібрації при експлуатації обладнання в цехах виготовлення порошків алюмінію і його сплавів не повинні перевищувати встановлених "Санітарними нормами допустимих рівнів шуму на робочих місцях" і "Санітарними нормами вібрації робочих місць".

10.9. Для оперативного контролю за ходом технологічного процесу і зменшення часу на виробничі переходи, основні робочі місця в цехах повинні бути обладнані селекторним зв'язком.

10.10. Для транспортування проміжного порошкоподібного матеріалу і кінцевого продукту слід використовувати пневмотранспорт з дистанційним управлінням.

10.11. Технологічні операції при виробництві порошків алюмінію і його сплавів слід здійснювати відповідно до вимог "Правил безпеки при виробництві порошків і пудр із алюмінію, магнію і сплавів на їх основі".

11. Вимоги до виробництва порошків магнію та його сплавів

11.1. У виробництві магнію та його сплавів в окремих приміщеннях повинні розташовуватися: склад карналіту, дільниці силосних башт, зневоднювання, відділення плазмове, електролізерів, лиття, остигання, дільниця переробки електроліту, відділення виробництва ртутно-магнієвого сплаву, дробильно-розмельне, поділу порошків за фракціями, фасування і пакування, склад готової продукції.

11.2. Подачу карналіту зі складу в силосні башти і приймачі бункера слід здійснювати з використанням пневмотранспорту чи інших засобів механізації.

11.3. Транспортування карналіту для розплавлення, хлорування і зневоднювання слід здійснювати за безперервною технологічною схемою.

11.4. Операції по завантаженню карналіту, заливанню розплаву та вийманню металу з електролізерів, завантаженню кухонної солі, заміни катодів і анодів, видаленню шламу і електроліту, розливу металу, подачі готових злитків з конвейєра повинні бути механізовані з використанням мостових кранів, електротельферів та іншого вантажно-підйомного транспортного устаткування.

11.5. Пульти управління процесами збезводнювання карналіту, плавки та інші повинні розташовуватися у спеціальній кабіні, обладнаній повітряними кондиціонерами, що виключають вплив на працюючих тепловипромінювання та газовиділення.

11.6. Електролізери мусять бути герметичними, забезпеченими пристроями для автоматичного відкривання покришок катодних комірок, підвищення герметичності електролізних ванн.

11.7. Для покращення герметичності електролізерів після заміни катодів слід використовувати метод ущільнення анодного перекриття за допомогою сухої засипки.

11.8. Завантаження пульверизаційних печей, установок розпилення металу, зняття шлаку, зміни форсунок, контроль за ходом технологічних процесів повинні здійснюватися з використанням засобів механізації і автоматизації, дистанційного управління.

11.9. Печі та інше устаткування (електролізери, установки розливу і розпилення металу тощо) повинні бути обладнані з урахуванням вимог "Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень" та державного стандарту "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

11.10. Усі виробничі операції по виготовленню порошків магнію і його сплавів, транспортуванню і зберіганню їх на складах повинні здійснюватися з урахуванням вимог "Правил безпеки при виробництві порошків і пудр із алюмінію, магнію та сплавів на їх основі".

12. Вимоги до виробництва порошків рідкісноземельних металів (РЗМ) і їх сполук

12.1. Відокремлення РЗМ від радіаційних компонентів руди слід здійснювати на підприємствах по добуванню і переробці поліметалів.

У випадку організації цих процесів на виробництві порошків РЗМ вони повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях, обладнаних відповідно до вимог "Санітарних правил роботи з природно-радіоактивними речовинами на підприємствах промисловості рідких металів", де повинні розташовуватися склади вихідних матеріалів, реагентів і готової продукції.

12.2. У виробництві порошків рідкісноземельних металів та їх сполук в окремих приміщеннях слід розташовувати: відділення каскадного поділу РЗМ, дільниці розкривання тари, підготовки вихідних матеріалів, розчинів кислот і реагентів, концентратів РЗМ. В окремій будівлі розташовується гідрометалургійний цех з розміщенням в ізольованих приміщеннях відділень (дільниць) карбонізації, одержання оксалатів, хлоридів, фторидів, розчинення шлаків, сушіння порошків, упарювання, термічної обробки; відділень плавки з дільницями розливу металу, розпилення, сушіння порошків.

12.3. Поділ РЗМ слід здійснювати каскадним або іонообмінним методами.

12.4. При каскадному поділі РЗМ слід використовувати екстрактори закритого типу, обладнані укриттям і аспірацією.

12.5. Кислоти, органічні розчинники та інші реагенти повинні зберігатися в герметичних резервуарах. Подача їх в резервуари для розчинення РЗМ і в екстрактори повинна здійснюватися автоматично з використанням мірних приладів закритого типу.

12.6. Резервуари для розчинення РЗМ повинні бути обладнані місцевими витяжними пристроями, що забезпечують видалення парів кислот і запобігають їх надходженню у повітря виробничих приміщень.

12.7. З метою видалення парів екстрагентів і розчинників, дільниці екстракторів повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією. При використанні вертикальних або ящикових екстракторів місцеве відсмоктування забезпечується з-під їх укриття.

12.8. Заповнення системи реагентами для іонообмінного поділу РЗМ і зливання розчину слід здійснювати автоматично з забезпеченням герметизації на з'єднаннях комунікацій.

12.9. Гідрометалургійний цех:

12.9.1. Реактори, що використовуються для одержання осадів солей РЗМ (оксалатів, карбонатів, фторидів тощо), а також нейтралізації розчинів, повинні бути герметичними, обладнаними аспірацією з-під укриття.

12.9.2. Заповнення реакторів розчинами реагентів слід здійснювати по комунікаціях після герметичного їх приєднання до люків реакторів і включення витяжної вентиляції. Забороняється подачу аміаку в реактори і відстойники відкритим способом.

12.9.3. Фільтрацію осадів сполук РЗМ слід здійснювати у барабанних фільтрах, забезпечених пристроями для механічного видалення осадів по герметичних комунікаціях і передачі їх в печі для прожарювання.

12.9.4. Нутчфільтри для фільтрації осадів сполук РЗМ повинні розміщуватися в середині відстійників, обладнаних герметичними укриттями і аспірацією з-під них.

12.9.5. Вивантаження осаду солей, зняття нутчфільтрів, чистку фільтрпресів слід здійснювати механізованим способом.

12.9.6. Подачу розчинів до фільтрації і видалення їх після фільтрів слід здійснювати автоматично по герметичних комунікаціях.

12.9.7. Розкриття фільтрів слід здійснювати автоматично.

12.9.8. Дільниці фільтрпресів повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

12.9.9. Реактори, що використовуються для упарки розчинів хлоридів РЗМ, повинні бути герметичними, обладнаними місцевою витяжною вентиляцією.

12.9.10. Вивантаження хлоридів РЗМ із ректорів після упарки їх розчинів повинно здійснюватися механізованим способом при увімкненні місцевої витяжної вентиляції, що забезпечує повне видалення шкідливих речовин під час відкриття реакторів.

12.10. Цех одержання порошків:

12.10.1. Прожарювання порошків солей РЗМ слід здійснювати в обертових печах прохідного типу, обладнаних пристроями для механізованого завантаження і вивантаження матеріалів, герметично заблокованих з просівним обладнанням.

12.10.2. Сушильні шафи для сушки хлоридів РЗМ повинні бути термоізольовані, обладнані витяжною вентиляцією.

12.10.3. Сепарацію готових порошків слід здійснювати у повітряних класифікаторах, герметично з'єднаних з дільницями вивантаження прожарювальних печей та з бункерами-накопичувачами.

12.10.4. Подачу готових порошків до бункерів-накопичувачів і на пакування слід здійснювати з використанням пневмотранспорту.

12.10.5. Камерні печі для прожарювання порошків РЗМ слід розташовувати в окремих приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.

12.10.6. Отвори печей повинні бути обладнані камерами-шлюзами і транспортерами з укриттям, що забезпечує механічну подачу тиглів з порошками в печі.

Температура зовнішніх поверхонь печей, а також повітря в робочій зоні повинна відповідати вимогам "Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень" та Держстандарту "ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

12.10.7. Завантаження порошків в тиглі повинно виконуватися з використанням автоматичних дозаторів на стаціонарних місцях, обладнаних укриттям і місцевою витяжною вентиляцією.

12.10.8. Вивантаження тиглів з порошками з печей повинно здійснюватись механізованим способом.

12.10.9. Дільниці остигання порошків повинні бути обладнані укриттями і витяжною вентиляцією, а також механічними перекидачами тиглів при вивантаженні порошків у бункери-накопичувачі.

12.10.10. Завантаження порошків в усереднювачі і вивантаження їх, зважування і пакування повинні здійснюватись з використанням засобів механізації та автоматизації, обладнання місцевої витяжної вентиляції на дільницях пиловиділення.

12.10.11. Зберігання готових порошків повинно здійснюватися на складах, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.

13. Вимоги до виробництва захисних покриттів напиленням металевих порошків

13.1. У виробництві захисних покриттів в окремих будівлях (приміщеннях) повинні розташовуватися: відділення детонаційного напилення, плазмового напилення, дифузійного насичення металів контактним парогазовим методом, дільниці розмельно-заготівельні, термічні (пічні), остигання виробів, розпакування контейнерів, чистки виробів, склади зберігання вихідних матеріалів, реагентів і готової продукції, газогенераторний, плазмотронів, камер напилення, розбракування та пакування.

13.2. Плазмове напилення:

13.2.1. Плазмове напилення металевих порошків слід виконувати в спеціальних закритих камерах, розташованих в окремих приміщеннях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією відповідно до вимог "Санітарних правил на будову і експлуатацію обладнання для плазмової обробки матеріалів".

13.2.2. Камери для напилення повинні бути забезпечені екранами для робітників від впливу ультрафіолетового і світлового випромінювання відповідно до Держстандарта "ССБТ. Параметри оптичного випромінювання і вимог санітарних норм під час слідкування за плазмовим процесом".

13.2.3. Камера для розміщення плазмотрону повинна бути звукоізольованою, знаходитися в окремому приміщенні, обладнаному місцевою витяжною вентиляцією.

13.2.4. Процеси, пов'язані з підготовкою порошків, повинні здійснюватися на дільницях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією з використанням засобів автоматизації і механізації.

13.2.5. Режим плазмового напилення слід здійснювати автоматично, на спеціальному пульті управління, розташованому за межами камери.

13.2.6. Подачу деталей у камеру і транспортування їх після нанесення захисного покриття слід здійснювати з використанням засобів автоматизації і механізації.

13.3. Детонаційно-газове напилення:

13.3.1. Детонаційно-газове напилення захисних покриттів повинно здійснюватися в ізольованих приміщеннях, забезпечених звукоізоляцією. Пристрій для нанесення покриттів слід розташовувати в герметичній камері на ізольованому спеціальному фундаменті, що не зв'язаний з фундаментом будівлі. Відкриття дверей в камеру напилення слід блокувати з відключенням детонаційного устаткування.

13.3.2. Камера для нанесення металевого покриття на вироби повинна бути звукоізольованою. Рівень імпульсного шуму при нанесенні покриттів повинен відповідати вимогам "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях".

13.3.3. Управління процесом детонаційно-газового напилення слід здійснювати дистанційно, з пульта, що розміщується в приміщенні за межами камери напилення.

13.3.4. Подачу детонізуючих газів в камеру напилення і порошків у ствол детонаційної установки слід здійснювати з використанням засобів автоматизації по герметичних комунікаціях.

13.3.5. Подачу деталей у камеру детонаційного напилення і переміщення їх після здійснення напилення слід автоматизувати.

13.3.6. Дільниці установки на рівні камери запалювання і на виході пилогазової суміші зі стволу повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами.

13.3.7. Відкривати камери напилення слід не раніше, ніж через 10 хвилин після закінчення напилення при увімкненій витяжній вентиляції.

13.3.8. Подачу порошків в бункер установки слід механізувати, забезпечивши герметизацію комунікацій транспортування і обладнання місцевої витяжної вентиляції.

13.3.9. Внутрішня поверхня камери детонаційно-газового напилення повинна мати покриття, зручне для систематичного вологого прибирання. Двері камери повинні бути в герметичному виконанні.

13.3.10. Оглядове вікно для контролю за процесом напилення повинно бути обладнане з урахуванням запобігання впливу на робітників випромінювання, підвищеного тиску детонізаційної хвилі, а також герметизації камери.

13.3.11. Розміщення газогенераторних установок або ж балонів з газами, що використовуються для детонації, слід здійснювати в спеціальних ізольованих приміщеннях.

13.4. Дифузійне напилення:

13.4.1. При дифузійному напиленні усі операції, пов'язані з розпаковуванням вихідних матеріалів, зважуванням, завантаженням і вивантаженням їх з розмельно-змішувального устаткування, просівом, завантаженням у контейнери, повинні бути механізовані.